Piątek po Popielcu

Dzisiaj poucza nas Kościół o chrześcijańskiej jałmużnie. Patronowie kościoła stacyjnego wsławili się miłosierdziem dla ubogich. Bazylikę ku ich czci ufundował senator Pammachiusz, który całe mienie rozdał ubogim. W czytaniach mszalnych przestrzega nas Kościół przed pozostawaniem na pokucie zewnętrznej. Szczerość naszego nawrócenia okazuje się przede wszystkim w miłości bliźniego, która musi ogarnąć także nieprzyjaciół. Miłosierdzie upodabnia nas do Boga. Wspomnienie Św. Gabriela od Matki Bożej Bolesnej. Franciszek Possenti, urodzony w roku 1838 w Asyżu, po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do Zgromadzenia Pasjonistów w r. 1856 i otrzymał imię Gabriela od Matki Bożej Bolesnej. Złożył śluby zakonne i otrzymał niższe święcenia. U progu kapłaństwa zmarł na gruźlicę 27 lutego 1862 roku. Odznaczał się doskonałą wiernością regule zakonnej i czułym nabożeństwem do Matki Bożej Bolesnej.

Introit

Introitus

Ps 29:11
Pan mnie wysłuchał i zmiłował się nade mną; Pan stał się moim wspomożycielem.
Ps 29:2
Sławić Cię będę, Panie, bo mnie wybawiłeś i nie sprawiłeś ze mnie uciechy mym wrogom.
Chwała Ojcu…
Pan mnie wysłuchał i zmiłował się nade mną; Pan stał się moim wspomożycielem.

Ps 29:11.
Audívit Dóminus, et misértus est mihi: Dóminus factus est adjútor meus.
Ps 29:2
Exaltábo te, Dómine, quóniam suscepísti me: nec delectásti inimícos meos super me.
Glória Patri…
Audívit Dóminus, et misértus est mihi: Dóminus factus est adjútor meus.

Kolekta

Oratio

Prosimy Cię, Panie, wspieraj łaskawie rozpoczęte posty, abyśmy szczerze przestrzegali w duszy wyrzeczenia, które cieleśnie zachowujemy.
Przez Pana…

Inchoáta jejúnia, quǽsumus, Dómine, benígno favore proséquere: ut observántiam, quam corporáliter exhibémus, méntibus etiam sincéris exercére valeámus.
Per Dominum…

Kolekta wspomnienia

Commemoratio Oratio

Wspomnienie Św. Gabriela od Matki Bożej Bolesnej
Boże, Tyś św. Gabriela nauczył wytrwale rozważać boleści Najsłodszej Twej Matki i przez Nią okryłeś go chwałą świętości i cudów: daj nam za jego wstawiennictwem i przykładem tak współczuć ze łzami Twojej Rodzicielki, abyśmy dostąpili zbawienia za Jej macierzyńską opieką:
Który żyjesz…

Commemoratio S. Gabrielis a Virgine Perdolente Confessoris
Deus, qui beátum Gabriélem dulcíssimæ Matris tuæ dolóres assídue recólere docuísti, ac per illam sanctitátis et miraculórum glória sublimásti: da nobis, ejus intercessióne et exémplo; ita Genetrícis tuæ consociári flétibus, ut matérna ejúsdem protectióne salvémur:
Qui vivis…

Lekcja

Lectio

Czytanie z Księgi Proroka Izajasza.
Iz 58:1-9
To mówi Pan: Wołaj, nie ustawaj, jak trąba podnieś głos twój, a opowiadaj ludowi memu złości ich i domowi Jakubowemu grzechy ich! Bo mię od dnia do dnia szukają i chcą znać drogi moje jakby naród, który sprawiedliwość czynił i sądu Boga swego nie opuścił; pytają mię o sądy sprawiedliwości, chcą się do Boga przybliżyć: «Czemuśmy pościli, a nie wejrzałeś, poniżyliśmy dusze nasze, a nie widziałeś?»
Oto w dzień postu waszego znajduje się wola wasza o wszystkich dłużników waszych pociągacie. Oto na swary i na zwady pościcie, a bijecie pięścią bezbożnie; nie pośćcie jak aż do tego dnia, aby usłyszano głos wasz na wysokości. Czy taki jest post, który obrałem, aby przez dzień trapił człowiek duszę swoją, krzywił jak obręcz głowę swoją, a wór i popiół podścielał? Czy to nazwiesz postem i dniem przyjemnym Panu? Czy nie to jest raczej post, który obrałem: rozwiąż więzy bezbożności, rozwiąż brzemiona ciążące, wypuść wolno niewolą uciśnionych, a wszelakie brzemię rozerwij! Ułam łaknącemu chleba twego, a ubogich i tułających się wprowadź do domu twego; gdy ujrzysz nagiego, przyodziej go, a nie gardź ciałem twoim.
Wtedy wytryśnie jak poranek światłość twoja, a zdrowie twoje rychlej nadejdzie, i pójdzie przed obliczem twoim sprawiedliwość twoja, a chwała Pańska zamykać będzie twój pochód. Wtedy wzywać będziesz, a Pan wysłucha; zawołasz, a rzecze: «Oto ja!» – albowiem miłosierny jestem, Pan, Bóg twój.

Léctio Isaíæ Prophétæ.
Isa 58:1-9
Hæc dicit Dóminus Deus: Clama, ne cesses: quasi tuba exálta vocem tuam: et annúntia pópulo meo scélera eórum, et dómui Jacob peccáta eórum. Me étenim de die in diem quærunt, et scire vias meas volunt: quasi gens, quæ justítiam fécerit, et judícium Dei sui non derelíquerit: rogant me judícia justítiæ: appropinquáre Deo volunt. Quare jejunávimus, et non aspexísti: humiliávimus ánimas nostras, et nescísti? Ecce, in die jejúnii vestri invénitur volúntas vestra, et omnes debitóres vestros repétitis. Ecce, ad lites et contentiónes jejunátis, et percútitis pugno ímpie. Nolíte jejunáre sicut usque ad hanc diem, ut audiátur in excélso clamor vester. Numquid tale est jejúnium, quod elégi, per diem afflígere hóminem ánimam suam? numquid contorquére quasi círculum caput suum, et saccum et cínerem stérnere? numquid istud vocábis jejúnium, et diem acceptábilem Dómino? Nonne hoc est magis jejúnium quod elégi? dissólve colligatiónes impietátis, solve fascículos depriméntes: dimítte eos, qui confrácti sunt, líberos, et omne onus dirúmpe. Frange esuriénti panem tuum, et egénos vagósque induc in domum tuam: cum víderis nudum, operi eum, et carnem tuam ne despéxeris. Tunc erúmpet quasi mane lumen tuum, et sánitas tua cítius oriétur, et anteíbit fáciem tuam justítia tua, et glória Dómini cólligete. Tunc invocábis, et Dóminus exáudiet: clamábis, et dicet: Ecce, adsum. Quia miséricors sum, Dóminus, Deus tuus.

Graduał

Graduale

Ps 26:4
O jedno proszę Pana, tego poszukuję; bym w domu Pańskim przebywał po wszystkie dni mego życia.
℣. Abym zażywał słodyczy Pana, oglądał Jego świątynię.
Ps 102:10
Panie, nie postępuj z nami według naszych grzechów ani nie odpłacaj nam według win naszych.
Ps 78:8-9
Nie pamiętaj, Panie, dawnych nieprawości naszych. Niech rychło wyjdzie ku nam miłosierdzie Twoje, bo jesteśmy bardzo nieszczęśliwi. (Tu się przyklęka)
℣. Wspomóż nas, Boże, nasz Zbawicielu, i dla chwały imienia Twego wybaw nas, Panie, i odpuść nam grzechy dla imienia Twego.

Ps 26:4
Unam pétii a Dómino, hanc requíram, ut inhábitem in domo Dómini,
℣. Ut vídeam voluptátem Dómini, et prótegar a templo sancto ejus.
Ps 102:10
Dómine, non secúndum peccáta nostra, quæ fécimus nos: neque secúndum iniquitátes nostras retríbuas nobis
Ps 78:8-9
Dómine, ne memíneris iniquitátum nostrarum antiquarum: cito antícipent nos misericórdiæ tuæ, quia páuperes facti sumus nimis. (Hic genuflectitur)
℣. Adjuva nos, Deus, salutáris noster: et propter glóriam nóminis tui, Dómine, libera nos: et propítius esto peccátis nostris, propter nomen tuum.

Ewangelia

Evangelium

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Mateusza.
Mt 5:43-48; 6:1-4
Onego czasu rzekł Jezus uczniom swoim: «Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował bliźniego twego, a w nienawiści będziesz miał nieprzyjaciela twego. A ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjacioły wasze, dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści, a módlcie się za prześladujących i spotwarzających was. Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebiesiech, który sprawia, że słońce Jego wschodzi nad dobrymi i złymi, a deszczem zrasza sprawiedliwych i nieprawych. Gdybyście bowiem miłowali tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? Albo jeżeli pozdrawiacie tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tak nie czynią? Bądźcież wy tedy doskonali, jako i Ojciec wasz niebieski doskonały jest.
Strzeżcie się, abyście sprawiedliwości waszej nie czynili przed ludźmi, iżby was widziano; inaczej nagrody mieć nie będziecie u Ojca waszego, który jest w niebiesiech. Gdy tedy dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jako czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, że wzięli już nagrodę swoją. Ale gdy ty dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co prawica twoja czyni, aby jałmużna twoja była w skrytości. A Ojciec twój, który widzi w skrytości, odpłaci tobie».

Sequéntia ☩ sancti Evangélii secúndum Matthǽum.
Matt 5:43-48; 6:1-4
In illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis: Audístis, quia dictum est: Diliges próximum tuum, et odio habébis inimícum tuum. Ego autem dico vobis: Dilígite inimícos vestros, benefácite his, qui odérunt vos, et oráte pro persequéntibus et calumniántibus vos, ut sitis fílii Patris vestri, qui in cœlis est: qui solem suum oriri facit super bonos et malos, et pluit super justos et injústos. Si enim dilígitis eos, qui vos díligunt, quam mercédem habébitis? nonne et publicáni hoc fáciunt? Et si salutavéritis fratres vestros tantum, quid ámplius fácitis? nonne et éthnici hoc fáciunt? Estóte ergo vos perfécti, sicut et Pater vester cœléstis perféctus est. Atténdite, ne justítiam vestram faciátis coram homínibus, ut videámini ab eis: alióquin mercédem non habébitis apud Patrem vestrum, qui in cœlis est. Cum ergo facis eleemósynam, noli tuba cánere ante te, sicut hypócritæ fáciunt in synagógis et in vicis, ut honorificéntur ab homínibus. Amen, dico vobis, recepérunt mercédem suam. Te autem faciénte eleemósynam, nésciat sinístra tua, quid fáciat déxtera tua, ut sit eleemósyna tua in abscóndito, et Pater tuus, qui videt in abscóndito, reddet tibi.

Antyfona na Ofiarowanie

Offertorium

Ps 118:154; 118:125
Panie, obdarz mnie życiem według Twojej obietnicy, abym poznał Twe ustawy.

Ps 118:154; 118:125
Dómine, vivífica me secúndum elóquium tuum: ut sciam testimónia tua.

Sekreta

Secreta

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby ofiara czterdziestodniowego postu, którą składamy, uczyniła nasze dusze miłymi Tobie, a nam udzieliła siły do ochotniejszego ćwiczenia się we wstrzemięźliwości.
Przez Pana…

Sacrifícium, Dómine, observántiæ quadragesimális, quod offérimus, præsta, quǽsumus: ut tibi et mentes nostras reddat accéptas, et continéntiæ promptióris nobis tríbuat facultátem.
Per Dominum…

Sekreta wspomnienia

Commemoratio Secreta

Wspomnienie Św. Gabriela od Matki Bożej Bolesnej
Składamy Ci, Panie, ofiarę zbawienia, czcząc pamięć św. Gabriela. Spraw, byśmy należycie odnawiali ofiarę Twej śmierci i zebrali z niej obfite owoce przez zasługi Bolesnej Dziewicy:
Który żyjesz…

Commemoratio S. Gabrielis a Virgine Perdolente Confessoris
Salutárem hóstiam in memóriam sancti Gabriélis tibi, Dómine, offeréntes, fac nos sacrifícium mortis tuæ rite recólere: ac, méritis perdoléntis Vírginis, ejúsdem sacrifícii fructum copióse percípere:
Qui vivis…

Prefacja

Prefatio

Prefacja Wielkopostna
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże:
Ty przez post ciała uśmierzasz wady, podnosisz ducha, udzielasz cnoty i nagrody, przez Chrystusa, Pana naszego.
Przez Niego majestat Twój chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi. A wspólnie z nimi w radosnym uniesieniu sławią Niebiosa, Moce niebieskie i błogosławieni Serafini. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

de Quadragesima
Vere dignum et justum est, æquum et salutáre, nos tibi semper, et ubíque grátias agere: Dómine, sancte Pater, omnípotens ætérne Deus: Qui corporáli ieiúnio vítia cómprimis, mentem élevas, virtútem largíris et prǽmia: per Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Cæli cælorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces, ut admitti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicentes:

Antyfona na Komunię

Communio

Ps 2:11-12
Służcie Panu w bojaźni, sławcie Go z lękiem, nabierzcie karności, byście nie zeszli z drogi prawej.

Ps 2:11-12
Servite Dómino in timóre, et exsultáte ei cum tremóre: apprehéndite disciplínam, ne pereátis de via justa.

Pokomunia

Postcommunio

Tchnij w nas, o Panie, Twojego Ducha miłości i w dobroci Swojej zjednocz tych, których posiliłeś jednym chlebem niebieskim.
Przez Pana…

Spíritum nobis, Dómine, tuæ cantátis infúnde: ut, quos uno pane cœlésti satiásti, tua fácias pietáte concórdes.
Per Dominum…

Pokomunia wspomnienia

Commemoratio Postcommunio

Wspomnienie Św. Gabriela od Matki Bożej Bolesnej
Panie, składamy Ci dzięki za dary udzielone nam w uroczystość świętego Gabriela, Wyznawcy Twego: przyjmij je łaskawie przez ręce chwalebnej Maryi, zawsze Dziewicy; z Niej bowiem wziąłeś to Ciało, którego słodyczy mogliśmy zaznać podczas tej zbawiennej uczty:
Który żyjesz…

Commemoratio S. Gabrielis a Virgine Perdolente Confessoris
Quas tibi, Dómine, in festivitáte sancti Gabriélis Confessóris tui, pro collátis donis grátias ágimus: súscipe propítius per manus gloriósæ semper Vírginis Maríæ; ex qua carnem illam assumpsísti, cujus in hoc salutári convívio merúimus gustáre dulcédinem:
Qui vivis…

Modlitwa nad ludem

Super populum


Módlmy się.
Pochylcie głowy wasze przed Bogiem.
Zachowaj, Panie, lud Twój i oczyść go łaskawie od wszystkich grzechów, albowiem żadna przeciwność nie będzie mu szkodzić, jeśli nie opanuje go żadna nieprawość.
Przez Pana…

Oratio super populum
Orémus.
Humiliáte cápita vestra Deo.
Tuére, Dómine, pópulum tuum et ab ómnibus peccátis cleménter emúnda: quia nulla ei nocébit advérsitas, si nulla ei dominétur iníquitas.
Per Dominum…