Świętych Nereusza, Achillesa, Domicylli i Pankracego, Męczenników

Święci Nereusz i Achilles, oficerowie rzymscy, zostali ścięci za Domicjana. Św. Domicylla prawdopodobnie była wnuczką sławnej Flawii Domicylli, której imieniem nazwano część katakumb. Za swoją wiarę została wygnana na wyspę Poncję i tam zmarła z początkiem I wieku. Św. Pankracy, 14-letni chłopiec, został uwięziony wkrótce po przyjęciu chrztu i ścięty w Rzymie 12 maja 304 roku. W bazylice wzniesionej ku jego czci przez papieża Symmacha gromadzili się nowo ochrzczeni w Białą Niedzielę.

Introit

Introitus

Ps 32:18-20
Oto oczy Pana nad tymi, co się Go boją: nad tymi, co się łaski spodziewają od Niego, alleluja, po to, by wyrwać ich dusze od śmierci; bo On sam jest pomocą naszą, naszą tarczą, alleluja, alleluja.
Ps 32:1
Sprawiedliwi, weselcie się w Panu: prawym przystoi Go chwalić.
Chwała Ojcu…
Oto oczy Pana nad tymi, co się Go boją: nad tymi, co się łaski spodziewają od Niego, alleluja, po to, by wyrwać ich dusze od śmierci; bo On sam jest pomocą naszą, naszą tarczą, alleluja, alleluja.

Ps 32:18; 32:19; 32:20
Ecce, óculi Dómini super timéntes eum, sperántes in misericórdia ejus, allelúja: ut erípiat a morte ánimas eórum: quóniam adjútor et protéctor noster est, allelúja, allelúja.
Ps 32:1
Exsultáte, justi, in Dómino: rectos decet collaudátio.
Glória Patri…
Ecce, óculi Dómini super timéntes eum, sperántes in misericórdia ejus, allelúja: ut erípiat a morte ánimas eórum: quóniam adjútor et protéctor noster est, allelúja, allelúja.

Kolekta

Oratio

Prosimy Cię, Panie, niech radosne święto Twoich Męczenników Nereusza, Achillesa, Domicylli i Pankracego zawsze pobudza naszą gorliwość i uczyni nas godnymi Twojej służby.
$Per Dominium

Semper nos, Dómine, Mártyrum tuórum Nérei, Achíllei, Domitíllæ atque Pancrátii fóveat, quǽsumus, beáta solémnitas: et tuo dignos reddat obséquio.
$Per Dominium

Lekcja

Lectio

Czytanie z Księgi Mądrości.
Mdr 5:1-5
Sprawiedliwi staną z wielką stanowczością naprzeciw tych, którzy ich uciskali i zniweczyli ich trudy. Na ten widok zatrwożą się lękiem przeraźliwym i zadziwią z powodu prędkiego a niespodziewanego wybawienia, mówiąc do siebie z żalem i jęcząc w ucisku ducha: «Oto ci, których niegdyś wystawialiśmy na pośmiewisko i jakby na wzgardę. My nierozumni za szaleństwo poczytaliśmy ich życie a koniec ich za czci pozbawiony: a oto, jak zostali oni policzeni między synów Bożych, a udział ich ze Świętymi».

Léctio libri Sapiéntiæ
Sap 5:1-5.
Stabunt justi in magna constántia advérsus eos, qui se angustiavérunt et qui abstulérunt labóres eórum. Vidéntes turbabúntur timore horríbili, et mirabúntur in subitatióne insperátæ salútis, dicéntes intra se, pœniténtiam agéntes, et præ angústia spíritus geméntes: Hi sunt, quos habúimus aliquándo in derísum et in similitúdinem impropérii. Nos insensáti vitam illórum æstimabámus insániam, et finem illórum sine honóre: ecce, quómodo computáti sunt inter fílios Dei, et inter Sanctos sors illórum est.

Graduał

Graduale

Alleluja, alleluja.
℣. Oto prawdziwe braterstwo, co zwyciężyło występki świata: poszło śladem Chrystusa, otrzymując zaszczytne Królestwo Niebieskie. Alleluja.
℣. Ciebie, Panie, wychwala świetlany zastęp Męczenników. Alleluja.

Allelúja, allelúja.
℣. Hæc est vera fratérnitas, quæ vicit mundi crímina: Christum secúta est, ínclita tenens regna cœléstia. Allelúja.
℣. Te Mártyrum candidátus laudat exércitus, Dómine. Allelúja.

Ewangelia

Evangelium

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Jana.
J 4:46-53
Bóg udziela nam swojej łaski w miarę naszej ufności.
Onego czasu: Był dworzanin pewien, którego syn chorował w Kafarnaum. Ten, gdy usłyszał, że Jezus przybył z Judei do Galilei, poszedł do Niego i prosił Go, aby przyszedł i uleczył syna jego, bo już dogorywał. I rzekł do niego Jezus: «Jeśli nie widzicie znaków i cudów, nie wierzycie». Rzecze do Niego dworzanin: «Panie, przyjdź pierwej, zanim umrze syn mój». Rzecze do niego Jezus: «Idź, syn twój żyje». I uwierzył ów człowiek słowu, które mu powiedział Jezus, i poszedł. A gdy był w drodze, wyszli na jego spotkanie słudzy i oznajmili mówiąc: «Syn twój żyje». Zapytał ich tedy o godzinę, w której mu się polepszyło. I rzekli mu: «Wczoraj o godzinie siódmej opuściła go gorączka». Poznał tedy ojciec, że była to godzina, w której powiedział do niego Jezus: Syn twój żyje. I uwierzył sam i cały dom jego.

Sequéntia ☩ sancti Evangélii secúndum Joánnem.
Joannes 4:46-53
In illo témpore: Erat quidam régulus, cujus fílius infirmabátur Caphárnaum. Hic cum audísset, quia Jesus adveníret a Judæa in Galilæam, ábiit ad eum et rogábat eum, ut descénderet et sanáret fílium ejus: incipiébat enim mori. Dixit ergo Jesus ad eum: Nisi signa et prodígia vidéritis, non créditis. Dicit ad eum régulus: Dómine, descende priúsquam moriátur fílius meus. Dicit ei Jesus: Vade, fílius tuus vivit. Crédidit homo sermóni, quem dixit ei Jesus, et ibat. Jam autem eo descendénte, servi occurrérunt ei et nuntiavérunt, dicéntes, quia fílius ejus víveret. Interrogábat ergo horam ab eis, in qua mélius habuerit. Et dixérunt ei: Quia heri hora séptima reliquit eum febris. Cognóvit ergo pater, quia illa hora erat, in qua dixit ei Jesus: Fílius tuus vivit: et crédidit ipse et domus ejus tota.

Antyfona na Ofiarowanie

Offertorium

Ps 88:6
Niebiosa wielbią cuda Twoje, Panie, a wierność Twoją zgromadzenie świętych, alleluja, alleluja.

Ps 88:6.
Confitebúntur cœli mirabília tua, Dómine: et veritátem tuam in ecclésia sanctórum, allelúja, allelúja.

Sekreta

Secreta

Prosimy Cię, Panie, niech będzie miłe dla Ciebie wyznanie wiary złożone przez świętych Męczenników Twoich Nereusza, Achillesa, Domicyllę i Pankracego; niech ono zaleci Tobie nasze dary i zawsze nam wyjedna Twoje przebaczenie.
Przez Pana…

Sanctórum Martyrum tuórum, quǽsumus. Dómine, Nérei, Achíllei, Domitíllæ atque Pancrátii sit tibi grata conféssio: quæ et múnera nostra comméndet, et tuam nobis indulgéntiam semper implóret.
Per Dominum…

Prefacja

Prefatio

Prefacja Wielkanocna
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze, a zwłaszcza w tym dniu (w tym czasie) uroczyściej sławili, gdy jako nasza Pascha został ofiarowany Chrystus. On bowiem jest prawdziwym Barankiem, który zgładził grzechy świata; On umierając zniweczył naszą śmierć i zmartwychwstając przywrócił nam życie.
Przeto z Aniołami i Archaniołami, z Tronami i Państwami oraz ze wszystkimi hufcami wojska niebieskiego śpiewamy hymn ku Twej chwale, wołając bez końca:

Paschalis
Vere dignum et justum est, æquum et salutáre: Te quidem, Dómine, omni témpore, sed in hoc potíssimum (sed tempore Passionis)
hac potíssimum nocte (sed octava Paschæ)
hac potíssimum die gloriósius prædicáre, cum Pascha nostrum immolátus est Christus. Ipse enim verus est Agnus, qui ábstulit peccáta mundi. Qui mortem nostram moriéndo destrúxit et vitam resurgéndo reparávit. Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus cumque omni milítia cœléstis exércitus hymnum glóriæ tuæ cánimus, sine fine dicéntes:

Antyfona na Komunię

Communio

Ps 32:1
Sprawiedliwi, weselcie się w Panu: prawym przystoi Go chwalić, alleluja.

Ps 32:1
Gaudéte, justi, in Dómino, allelúja: rectos decet collaudátio, allelúja.

Pokomunia

Postcommunio

Prosimy Cię, Panie, by przyjęty przez nas Najświętszy Sakrament przez modlitwy świętych Męczenników Twoich Nereusza, Achillesa, Domicylli i Pankracego wyjednał nam pomnożenie Twojego zmiłowania.
Przez Pana…

Quǽsumus, Dómine: ut beatórum Mártyrum tuórum Nérei, Achíllei, Domitíllæ atque Pancrátii deprecatiónibus, sacraménta sancta, quæ súmpsimus, ad tuæ nobis profíciant placatiónis augméntum.
Per Dominum…