Missale Meum

W dzisiejszej liturgii Kościół uczy nas o Duchu Świętym. Jest On najdoskonalszym darem Boga (lekcja) i Pocieszycielem chrześcijan. W dziejach Kościoła Duch Święty udowadnia światu słuszność sprawy Chrystusowej, zbrodnię odrzucenia Mesjasza i przegraną szatana. Kościół Chrystusowy i dusze dobrej woli zawdzięczają Duchowi Świętemu poznanie prawdy (ewangelia). Prosimy, by życie nasze było zgodne z poznaną prawdą. Wspomnienie Św. Bonifacego, Męczennika. Św. Bonifacy poniósł śmierć męczeńską w Tarsie, w Małej Azji. Według tradycji św. Bonifacy w czasie męki powtarzał często: «Dziękuję Ci, Jezu Chryste, Synu Boży». W średniowieczu relikwie świętego zostały przeniesione do Rzymu. Prawdopodobnie stało się to 14 maja. Msza wspólna nr 16 Protexisti, z wyjątkiem Kolekty

Suplement: Komentarz do Ewangelii na 4 niedzielę po Wielkanocy

Introit

Introitus

Ps 97:1; 97:2
Śpiewajcie Panu pieśń nową, alleluja, albowiem Pan uczynił cuda, alleluja,
w oczach pogan okazał swoją sprawiedliwość, alleluja, alleluja, alleluja.
Ps 97:1
Zwycięstwo odniosła Jego prawica i święte ramię Jego.
Chwała Ojcu…
Śpiewajcie Panu pieśń nową, alleluja, albowiem Pan uczynił cuda, alleluja,
w oczach pogan okazał swoją sprawiedliwość, alleluja, alleluja, alleluja.

Ps 97:1; 97:2
Cantáte Dómino cánticum novum, allelúja: quia mirabília fecit Dóminus, allelúja: ante conspéctum géntium revelávit justítiam suam, allelúja, allelúja, allelúja.
Ps 97:1
Salvávit sibi déxtera ejus: et bráchium sanctum ejus.
Glória Patri…
Cantáte Dómino cánticum novum, allelúja: quia mirabília fecit Dóminus, allelúja: ante conspéctum géntium revelávit justítiam suam, allelúja, allelúja, allelúja.

Kolekta

Oratio

Boże, który sprawiasz, że dusze Twych wiernych mają jedno dążenie, daj ludom Twoim to miłować, co nakazujesz, tego pragnąć, co obiecujesz, abyśmy wśród zmienności świata tam utkwili nasze serca, gdzie są prawdziwe radości.
Przez Pana…

Deus, qui fidélium mentes uníus éfficis voluntátis: da pópulis tuis id amáre quod prǽcipis, id desideráre quod promíttis; ut inter mundánas varietátes ibi nostra fixa sint corda, ubi vera sunt gáudia.
Per Dominum…

Kolekta wspomnienia

Commemoratio Oratio

Wspomnienie Św. Bonifacego, Męczennika
Daj, prosimy Cię, wszechmogący Boże, abyśmy obchodząc uroczystość św. Męczennika Twego Bonifacego doznali pomocy dzięki jego wstawiennictwu.
Przez Pana…

Commemoratio S. Bonifacii Martyris
Da, quǽsumus, omnípotens Deus: ut, qui beáti Bonifátii Mártyris tui sollémnia cólimus, ejus apud te intercessiónibus adjuvémur.
Per Dominum…

Lekcja

Lectio

Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła.
Jk 1:17-21
Najmilsi: Wszelki dar dobry i każda wzniosła łaska z wysoka pochodzi, zstępuje od Ojca światłości, u którego nie masz odmiany ani cienia zmienności. Bo z własnej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli niejako początkiem stworzenia Jego.
Wiecie to bracia moi najmilsi! A niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, a powolny do mówienia i powolny do gniewu. Bo gniew człowieka nie wypełnia sprawiedliwości Bożej. Dlatego też, odrzuciwszy wszelką nieczystość i nadmiar złości, przyjmujcie z łagodnością słowo w was wszczepione, które może zbawić dusze wasze.

Léctio Epístolæ beáti Jacóbi Apóstoli
Jas 1:17-21
Caríssimi: Omne datum óptimum, et omne donum perféctum desúrsum est, descéndens a Patre lúminum, apud quem non est transmutátio nec vicissitúdinis obumbrátio. Voluntárie enim génuit nos verbo veritátis, ut simus inítium áliquod creatúræ ejus. Scitis, fratres mei dilectíssimi. Sit autem omnis homo velox ad audiéndum: tardus autem ad loquéndum et tardus ad iram. Ira enim viri justítiam Dei non operátur. Propter quod abjiciéntes omnem immundítiam et abundántiam malítiæ, in mansuetúdine suscípite ínsitum verbum, quod potest salváre ánimas vestras.

Graduał

Graduale


Ps 117:16
Prawica Pańska moc okazała, prawica Pańska dźwignęła mnie.
Rz 6:9
Chrystus powstawszy z martwych więcej nie umiera i śmierć więcej już nad Nim nie zapanuje.


Ps 117:16.
Déxtera Dómini fecit virtútem: déxtera Dómini exaltávit me.
Rom 6:9
Christus resúrgens ex mórtuis jam non móritur: mors illi ultra non dominábitur.

Ewangelia

Evangelium

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Jana.
J 16:5-14
Onego czasu: rzekł Jezus uczniom swoim: «Idę do Tego, który mnie posłał, i nikt z was nie pyta mnie: Dokąd idziesz? Ale, żem to wam powiedział, smutek napełnił serca wasze. Lecz ja prawdę wam mówię: Lepiej dla was żebym odszedł, bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do Was, a jeśli odejdę, poślę Go do was. I gdy On przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, mówię, że nie wierzą we mnie, o sprawiedliwości, bo idę do Ojca i już mnie nie ujrzycie, i o sądzie, bo książę tego świata już został osądzony.
Wiele jeszcze mam wam powiedzieć, ale teraz znieść nie możecie. Lecz gdy przyjdzie ów Duch Prawdy, nauczy was wszelkiej prawdy. Bo nie od siebie mówić będzie, ale cokolwiek usłyszy, powie, i co ma nadejść, oznajmi wam. On mnie uwielbi, bo z mego weźmie, a wam oznajmi».

Sequéntia ☩ sancti Evangélii secúndum Joánnem
Joannes 16:5-14
In illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis: Vado ad eum, qui misit me: et nemo ex vobis intérrogat me: Quo vadis? Sed quia hæc locútus sum vobis, tristítia implévit cor vestrum. Sed ego veritátem dico vobis: expédit vobis, ut ego vadam: si enim non abíero, Paráclitus non véniet ad vos: si autem abíero, mittam eum ad vos. Et cum vénerit ille, árguet mundum de peccáto et de justítia et de judício. De peccáto quidem, quia non credidérunt in me: de justítia vero, quia ad Patrem vado, et jam non vidébitis me: de judício autem, quia princeps hujus mundi jam judicátus est. Adhuc multa hábeo vobis dícere: sed non potéstis portáre modo. Cum autem vénerit ille Spíritus veritátis, docébit vos omnem veritátem. Non enim loquétur a semetípso: sed quæcúmque áudiet, loquétur, et quæ ventúra sunt, annuntiábit vobis. Ille me clarificábit: quia de meo accípiet et annuntiábit vobis.

Antyfona na Ofiarowanie

Offertorium

Ps 65:1-2; 85:16
Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie, opiewajcie chwałę Jego imienia. Pójdźcie wszyscy, co się Boga boicie, słuchajcie mnie, a opowiem, jak wielkie rzeczy Pan uczynił mojej duszy, alleluja.

Ps 65:1-2; 85:16
Jubiláte Deo, univérsa terra, psalmum dícite nómini ejus: veníte et audíte, et narrábo vobis, omnes qui timétis Deum, quanta fecit Dóminus ánimæ meæ, allelúja.

Sekreta

Secreta

Boże, który przez przedziwną wymianę dokonującą się w tej ofierze czynisz nas uczestnikami jedynego i najwyższego Bóstwa, spraw, prosimy, aby nasze obyczaje godne były poznanej prawdy.
Przez Pana…

Deus, qui nos, per hujus sacrifícii veneránda commércia, uníus summæ divinitátis partícipes effecísti: præsta, quǽsumus; ut, sicut tuam cognóscimus veritátem, sic eam dignis móribus assequámur.
Per Dominum…

Sekreta wspomnienia

Commemoratio Secreta

Wspomnienie Św. Bonifacego, Męczennika
Przyjmij, prosimy Cię, Panie, nasze dary i modlitwy, oczyść nas przez niebieskie tajemnice i łaskawie wysłuchaj.
Przez Pana…

Commemoratio S. Bonifacii Martyris
Munéribus nostris, quǽsumus, Dómine, precibúsque suscéptis: et cœléstibus nos munda mystériis, et cleménter exáudi.
Per Dominum…

Prefacja

Prefatio

Prefacja Wielkanocna
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze, a zwłaszcza w tym dniu (w tym czasie) uroczyściej sławili, gdy jako nasza Pascha został ofiarowany Chrystus. On bowiem jest prawdziwym Barankiem, który zgładził grzechy świata; On umierając zniweczył naszą śmierć i zmartwychwstając przywrócił nam życie.
Przeto z Aniołami i Archaniołami, z Tronami i Państwami oraz ze wszystkimi hufcami wojska niebieskiego śpiewamy hymn ku Twej chwale, wołając bez końca:

Paschalis
Vere dignum et justum est, æquum et salutáre: Te quidem, Dómine, omni témpore, sed in hoc potíssimum (sed tempore Passionis)
hac potíssimum nocte (sed octava Paschæ)
hac potíssimum die gloriósius prædicáre, cum Pascha nostrum immolátus est Christus. Ipse enim verus est Agnus, qui ábstulit peccáta mundi. Qui mortem nostram moriéndo destrúxit et vitam resurgéndo reparávit. Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus cumque omni milítia cœléstis exércitus hymnum glóriæ tuæ cánimus, sine fine dicéntes:

Antyfona na Komunię

Communio

J 16:8
Gdy przyjdzie Pocieszyciel, Duch prawdy, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie, alleluja, alleluja.

Joann 16:8
Cum vénerit Paráclitus Spíritus veritátis, ille árguet mundum de peccáto et de justítia et de judício, allelúja, allelúja.

Pokomunia

Postcommunio

Przybądź nam z pomocą, Panie, Boże nasz, aby Sakrament, któryśmy z wiarą przyjęli, oczyścił nas z wad i uchronił od wszystkich niebezpieczeństw.
Przez Pana…

Adésto nobis, Dómine, Deus noster: ut per hæc, quæ fidéliter súmpsimus, et purgémur a vítiis et a perículis ómnibus eruámur.
Per Dominum…

Pokomunia wspomnienia

Commemoratio Postcommunio

Wspomnienie Św. Bonifacego, Męczennika
Pokrzepieni uczestnictwem w świętej uczcie prosimy Cię, Panie, Boże nasz, abyśmy za przyczyną świętego N., Twego Męczennika, doznali skutków tajemnic, które ze czcią sprawujemy.
Przez Pana…

Commemoratio S. Bonifacii Martyris
Refécti participatióne múneris sacri, quǽsumus, Dómine, Deus noster: ut, cujus exséquimur cultum, intercedénte beáto Bonifátio Mártyre tuo, sentiámus efféctum.
Per Dominum…