Św. Filipa Nereusza, Wyznawcy

Św. Filip urodził się we Florencji w roku 1515. W roku 1533 przeniósł się do Rzymu i tam spędził resztę życia. Do roku 1551 był prywatnym wychowawcą, a równocześnie studiował filozofię i teologię oraz pełnił liczne dzieła miłosierdzia. W roku 1551 otrzymał święcenia kapłańskie i poświęcił się pracy nad młodzieżą. Z czasem założył zgromadzenie świeckich księży zwanych Oratorianami. Ponadto św. Filip popierał studia kościelne, był kierownikiem dusz i doradcą papieży. Motorem jego działalności było głębokie życie wewnętrzne obfitujące w przeżycia mistyczne. Teksty mszalne zwracają uwagę na jego gorącą miłość ku Bogu. Św. Filip zmarł 26 maja 1595 roku. Wspomnienie św. Eleuteriusza, Papieża i Męczennika. Św. Eleuteriusz, dwunasty następca św. Piotra, rządził Kościołem w latach 175-189.

Introit

Introitus

Rz 5:5
Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, mieszkającego w nas. (O. W. Alleluja, alleluja.)
Ps 102:1
Błogosław, duszo moja, Pana, a wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Chwała Ojcu…
Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, mieszkającego w nas. (O. W. Alleluja, alleluja.)

Rom 5:5
Cáritas Dei diffúsa est in córdibus nostris per inhabitántem Spíritum ejus in nobis. (Allelúja, allelúja.)
Ps. 102:1
Benedic, ánima mea, Dómino: et ómnia, quæ intra me sunt, nómini sancto ejus.
Glória Patri…
Cáritas Dei diffúsa est in córdibus nostris per inhabitántem Spíritum ejus in nobis. (Allelúja, allelúja.)

Kolekta

Oratio

Boże, któryś wyniósł błogosławionego Filipa, Twego Wyznawcę, do chwały Świętych Swoich, dozwól łaskawie, abyśmy ciesząc się jego uroczystością, korzystali z przykładu jego cnót.
Przez Pana…

Deus, qui beátum Philíppum Confessórem tuum Sanctórum tuórum glória sublimásti: concéde propítius; ut, cujus sollemnitáte lætámur, ejus virtútum proficiámus exémplo.
Per Dominum…

Kolekta Wspomnienia

Commemoratio Oratio

Wspomnienie św. Eleuteriusza
Starożytny Rzym przyznawał wybitnym obywatelom przywilej skutecznego wpływania na wyroki sądowe: intercessio gloriosa. Kościół wierzy, że podobną moc przed Bogiem ma wstawiennictwo męczennika.
Wszechmogący Boże, wejrzyj na słabość naszą, a skoro nas obciąża brzemię własnej działalności, niech nas osłania dostojne wstawiennictwo świętego N., Twojego Męczennika i Biskupa.
Przez Pana…

Pro S. Eleutherio
Infirmitátem nostram réspice, omnípotens Deus: et, quia pondus própriæ actiónis gravat, beáti N. Mártyris tui atque Pontíficis intercéssio gloriósa nos prótegat.
Per Dominum…

Lekcja

Lectio

Czytanie z Księgi Mądrości.
Mdr 7:7-14
Pragnąłem, a dano mi zrozumienie; i błagałem, a spłynął na mnie duch mądrości. I wyżej ją stawiłem nad królestwa i stolicę, i bogactwo sobie za nic poczytałem w porównaniu z nią. Ani nie przyrównałem jej do drogocennego kamienia: bo wszelkie złoto w porównaniu z nią jest lichym piaskiem, a srebro wobec niej poczytane będzie za błoto.
Ponad zdrowie i piękno umiłowałem ją i postanowiłem mieć ją za światło: bo blask jej jest nie do ugaszenia. A wraz z nią wszelkie dobra na mnie spłynęły, i nieoceniona cześć przez jej ręce, i uradowałem się tym wszystkim: bo szła przede mną owa mądrość, a nie wiedziałem, że to ona jest matką tych wszystkich rzeczy. Nauczyłem się jej bez obłudy i bez zazdrości jej udzielam, a piękna jej nie ukrywam. Bo nieskończonym jest skarbem dla ludzi; a którzy nim się posłużyli, stali się uczestnikami Bożej przyjaźni, zaleceni darami nauki.

Léctio libri Sapiéntiæ
Sap 7:7-14
Optávi, et datus est mihi sensus: et in vocávi, et venit in me spíritus sapiéntiæ: et præpósui illam regnis et sedibus, et divítias nihil esse duxi in comparatióne illíus: nec comparávi illi lápidem pretiósum: quóniam omne aurum in comparatióne illíus arena est exígua, et tamquam lutum æstimábitur argéntum in conspéctu illíus. Super salútem et spéciem diléxi illam, et propósui pro luce habére illam: quóniam inexstinguíbile est lumen illíus. Venérunt autem mihi ómnia bona páriter cum illa et innumerábilis honéstas per manus illíus, et lætátus sum in ómnibus: quóniam antecedébat me ista sapiéntia, et ignorábam, quóniam horum ómnium mater est. Quam sine fictióne dídici et sine invídia commúnico, et honestátem illíus non abscóndo. Infinítus enim thesáurus est homínibus: quo qui usi sunt, partícipes facti sunt amicítiæ Dei, propter disciplínæ dona commendáti.

Graduał

GradualeP

Alleluja, alleluja.
Lam 1:13
Zesłał ogień z wysoka, kazał mu wejść w moje kości i pouczył mnie. Alleluja.
Ps 38:4
Rozgorzało we mnie serce moje, gdy rozważyłem, zapłonął ogień. Alleluja.

Allelúja, allelúja.
Lam 1:13
De excélso misit ignem in óssibus meis, et erudívit me. Allelúja
Ps 38:4
Concáluit cor meum intra me: et in meditatióne mea exardéscet ignis. Allelúja.

Ewangelia

Evangelium

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Łukasza.
Łk 12:35-40
Życie Świętych było czujnym oczekiwaniem powrotu Chrystusa.
Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Niechaj biodra wasze będą przepasane i pochodnie gorejące w rękach waszych. A sami bądźcie podobni do ludzi oczekujących powrotu pana swego z godów weselnych; aby, gdy nadejdzie i zakołacze, natychmiast mu otworzyć. Błogosławieni słudzy owi, których pan, gdy nadejdzie, zastanie czuwającymi. Zaprawdę powiadam wam, że przepasze się i każe im zasiąść, a przechodząc usługiwać im będzie. I czy przyjdzie o drugiej straży, czy też o trzeciej straży nadejdzie, a tak zastanie: błogosławieni są słudzy owi. A to wiedzcie, że gdyby wiedział pan domu, o której godzinie nadejdzie złodziej, czuwałby zaiste i nie dopuściłby podkopać domu swego. I wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy nadejdzie w godzinie, w której się nie spodziewacie.

Sequéntia ☩ sancti Evangélii secúndum Lucam
Luc 12:35-40
In illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis: Sint lumbi vestri præcíncti, et lucérna ardéntes in mánibus vestris, et vos similes homínibus exspectántibus dóminum suum, quando revertátur a núptiis: ut, cum vénerit et pulsáverit, conféstim apériant ei. Beáti servi illi, quos, cum vénerit dóminus, invénerit vigilántes: amen, dico vobis, quod præcínget se, et fáciet illos discúmbere, et tránsiens ministrábit illis. Et si vénerit in secúnda vigília, et si in tértia vigília vénerit, et ita invénerit, beáti sunt servi illi. Hoc autem scitóte, quóniam, si sciret paterfamílias, qua hora fur veníret, vigiláret útique, et non síneret pérfodi domum suam. Et vos estóte paráti, quia, qua hora non putátis, Fílius hóminis véniet.

Antyfona na Ofiarowanie

Offertorium

Ps 118:32
Drogą Twoich poleceń pobiegnę, gdy serce moje rozszerzysz. (O. W. Alleluja.)

Ps 118:32
Viam mandatórum tuórum cucúrri, cum dilatásti cor meum. (Allelúja.)

Sekreta

Secreta

Wejrzyj, Panie litościwie na tę ofiarę i spraw, aby nad Duch Święty rozpalił tym ogniem, który przedziwnie przeniknął serce św. Filipa.
Przez Pana… ejusdem

Sacrifíciis præséntibus, quǽsumus, Dómine, inténde placatus: et præsta; ut illo nos igne Spíritus Sanctus inflámmet, quo beáti Phílippi cor mirabíliter penetrávit.
Per Dominum… ejusdem

Sekreta Wspomnienia

Commemoratio Secreta

Wspomnienie św. Eleuteriusza
Panie, przyjmij łaskawie przez zasługi świętego N., Męczennika i Biskupa ofiarę, którą Ci składamy, i spraw, aby się stała dla nas nieustanną pomocą.
Przez Pana…

Pro S. Eleutherio
Hóstias tibi, Dómine, beáti N. Mártyris tui atque Pontíficis dicátas méritis, benígnus assúme: et ad perpétuum nobis tríbue proveníre subsídium.
Per Dominum…

Prefacja

Prefatio

Prefacja o Wniebowstąpieniu
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże: przez Chrystusa, Pana naszego.
On to swoim zmartwychwstaniu jawnie się ukazał wszystkim swoim uczniom i w ich oczach wzniósł się do nieba, aby dać nam udział w swoim Bóstwie.
Przeto z Aniołami i Archaniołami, z Tronami i Państwami oraz ze wszystkimi hufcami wojska niebieskiego śpiewamy hymn ku Twej chwale, wołając bez końca:

de Ascensione Domini
Vere dignum et justum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: per Christum, Dóminum nostrum. Qui post resurrectiónem suam ómnibus discípulis suis maniféstus appáruit et, ipsis cernéntibus, est elevátus in cælum, ut nos divinitátis suæ tribúeret esse partícipes. Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus cumque omni milítia cœléstis exércitus hymnum glóriæ tuæ cánimus, sine fine dicéntes:

Antyfona na Komunię

Communio

Ps 83:3
Serce moje i ciało moje radośnie wykrzykują ku Bogu żywemu. (O. W. Alleluja.)

Ps 83:3
Cor meum et caro mea exsultavérunt in Deum vivum. (Allelúja.)

Pokomunia

Postcommunio

Nasyceni niebieską ucztą, prosimy Cię, Panie, abyśmy przez zasługi i za przykładem św. Filipa, Twojego Wyznawcy, zawsze pragnęli pokarmu, który daje prawdziwe życie.
Przez Pana…

Cœléstibus, Dómine, pasti delíciis: quǽsumus; ut beáti Philippi Confessóris tui méritis et imitatióne, semper eadem, per quæ veráciter vívimus, appetámus.
Per Dominum…

Pokomunia Wspomnienia

Commemoratio Postcommunio

Wspomnienie św. Eleuteriusza
Pokrzepieni uczestnictwem w świętej uczcie prosimy Cię, Panie, Boże nasz, abyśmy za przyczyną świętego N., Twego Męczennika i Biskupa, doznali skutków tajemnic, które ze czcią sprawujemy.
Przez Pana…

Pro S. Eleutherio
Refécti participatióne múneris sacri, quǽsumus, Dómine, Deus noster: ut, cujus exséquimur cultum, intercedénte beáto N. Mártyre tuo atque Pontífice, sentiámus efféctum.
Per Dominum…