Missale Meum

Postępowanie Boga wobec rodzaju ludzkiego jest wzorem naszego stosunku do bliźnich. Mamy być miłosierni jak Ojciec nasz niebieski. Miłość okazana bliźnim jest probierzem miłości ku Bogu. Ponieważ w tę niedzielę przypada uroczystość Trójcy Przenajświętszej, Mszę z niedzieli odprawia się w tygodniu, w dniu wolnym od święta. Wspomnienie Śś. Pryma i Felicjana, Męczenników. Według starej tradycji czczeni dzisiaj Męczennicy rzymscy byli braćmi. Ponieśli męczeństwo w III wieku. W Okresie Wielkanocnym Msza wpólna nr 17 Sancti tui, z wyjątkiem kokekty, sekrety i pokomunii i alleluja wielkanocnego jak niżej.

Introit

Introitus

Ps 12:6
O Panie, zaufałem miłosierdziu Twemu; serce me cieszy się z Twojej pomocy, będę śpiewał Panu, co darzy mnie dobrem.
Ps 12:1
Jak długo, Panie, całkiem mnie zapominasz? Dokąd oblicze Swoje będziesz krył przede mną?
Chwała Ojcu…
O Panie, zaufałem miłosierdziu Twemu; serce me cieszy się z Twojej pomocy, będę śpiewał Panu, co darzy mnie dobrem.

Ps 12:6
Dómine, in tua misericórdia sperávi: exsultávit cor meum in salutári tuo: cantábo Dómino, qui bona tríbuit mihi.
Ps 12:1
Usquequo, Dómine, oblivísceris me in finem? usquequo avértis fáciem tuam a me?
Glória Patri…
Dómine, in tua misericórdia sperávi: exsultávit cor meum in salutári tuo: cantábo Dómino, qui bona tríbuit mihi.

Kolekta

Oratio

Boże, mocy ufających Tobie, wysłuchaj łaskawie błagania nasze, a że ludzka ułomność bez Ciebie nic uczynić nie może, wspomóż nas łaską Swoją, abyśmy pełniąc Twoje przykazania podobali się Tobie wolą i uczynkami.
Przez Pana…

Deus, in te sperántium fortitúdo, adésto propítius invocatiónibus nostris: et, quia sine te nihil potest mortális infírmitas, præsta auxílium grátiæ tuæ; ut, in exsequéndis mandátis tuis, et voluntáte tibi et actióne placeámus.
Per Dominum…

Kolekta wspomnienia

Commemoratio Oratio

Wspomnienie Śś. Pryma i Felicjana, Męczenników
Daj nam, Panie, zawsze tak obchodzić uroczystość świętych Męczenników Twoich Pryma i Felicjana, abyśmy za ich wstawiennictwem doznali Twojej dobroczynnej opieki.
Przez Pana…

Commemoratio Ss. Primi et Feliciani Martyrum
Fac nos, quǽsumus. Dómine, sanctórum Martyrum tuórum Primi et Feliciáni semper festa sectári: quorum suffrágiis protectiónis tuæ dona sentiámus.
Per Dominum…

Lekcja

Lectio

Czytanie z Listu świętego Jana Apostoła.
1 J 4:8-21
Najmilsi: Bóg jest miłością. W tym okazała się miłość Boża ku nam, że Bóg zesłał na świat Syna swego Jednorodzonego, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale On pierwszy umiłował nas i zesłał Syna swojego jako przebłaganie za grzechy nasze.
Najmilsi! Jeśli nas Bóg tak umiłował, i my winniśmy jeden drugiego miłować. Boga nigdy nikt nie widział. Jeśli miłujemy się nawzajem, Bóg w nas przebywa, a miłość Jego doskonała jest w nas. Przez to rozpoznajemy, że w Nim przebywamy oraz że On (przebywa) w nas, że z Ducha swojego udzielił nam.
A my widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna swego, Zbawiciela świata. Ktokolwiek by wyznał, że Jezus jest synem Bożym, Bóg w nim przebywa, a on w Bogu. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, w Bogu trwa, a Bóg w nim.
Na tym polega doskonała miłość Boża w nas, abyśmy mieli ufność w dzień sądu, że takim on jest, jakimi i my na tym świecie jesteśmy. W miłości nie masz bojaźni, ale miłość doskonała wypłasza bojaźń, bo bojaźń powoduje utrapienie. A kto się leka, nie jest doskonały w miłości.
My przeto miłujmy Boga, bo Bóg pierwej nas umiłował. Jeśliby kto powiedział, że miłuje Boga, a nienawidziłby brata swego, kłamcą jest. Kto bowiem nie miłuje brata swego, którego widzi, Boga, którego nie widzi, jakże miłować może? A także przykazanie otrzymaliście od Boga, aby jeśli kto miłuje Boga, miłował i brata swego.

Léctio Epístolæ beáti Joánni Apóstoli
1 Joannnes 4:8-21
Caríssimi: Deus cáritas est. In hoc appáruit cáritas Dei in nobis, quóniam Fílium suum unigénitum misit Deus in mundum, ut vivámus per eum. In hoc est cáritas: non quasi nos dilexérimus Deum, sed quóniam ipse prior diléxit nos, et misit Fílium suum propitiatiónem pro peccátis nostris. Caríssimi, si sic Deus diléxit nos: et nos debémus altérutrum dilígere. Deum nemo vidit umquam. Si diligámus ínvicem, Deus in nobis manet, et cáritas ejus in nobis perfécta est. In hoc cognóscimus, quóniam in eo manémus et ipse in nobis: quóniam de Spíritu suo dedit nobis. Et nos vídimus et testificámur, quóniam Pater misit Fílium suum Salvatórem mundi. Quisquis conféssus fúerit, quóniam Jesus est Fílius Dei, Deus in eo manet et ipse in Deo. Et nos cognóvimus et credídimus caritáti, quam habet Deus in nobis. Deus cáritas est: et qui manet in caritáte, in Deo manet et Deus in eo. In hoc perfécta est cáritas Dei nobíscum, ut fidúciam habeámus in die judicii: quia, sicut ille est, et nos sumus in hoc mundo. Timor non est in caritáte: sed perfécta cáritas foras mittit timórem, quóniam timor pœnam habet. Qui autem timet, non est perféctus in caritáte. Nos ergo diligámus Deum, quóniam Deus prior diléxit nos. Si quis díxerit, quóniam díligo Deum, et fratrem suum óderit, mendax est. Qui enim non díligit fratrem suum, quem videt, Deum, quem non videt, quómodo potest dilígere? Et hoc mandátum habémus a Deo: ut, qui diligit Deum, díligat et fratrem suum.

Graduał

Graduale

Ps 40:5; 40:2
Ja mówię: Panie, zmiłuj się nade mną; uzdrów mnie, bo przeciw Tobie zgrzeszyłem.
℣. Błogosławiony ten, który myśli o nędznym i biednym: wybawi go Pan w dniu nieszczęścia.
Ps 5:2
Pochwyć uszami słowa moje, Panie, zważ na moje wołanie.

Ps 40:5; 40:2
Ego dixi: Dómine, miserére mei: sana ánimam meam, quia peccávi tibi.
℣. Beátus, qui intéllegit super egénum et páuperem: in die mala liberábit eum Dóminus.
Ps 5:2
Verba mea áuribus pércipe, Dómine: intéllege clamórem meum.

Ewangelia

Evangelium

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Łukasza.
Łk 6:36-42
Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Bądźcie miłosierni, jako i Ojciec wasz miłosierny jest. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane, miarę dobrą, napełnioną, potrzęsioną i opływającą dadzą wam w zanadrze wasze. Albowiem tąż samą miarą, którą mierzycie, będzie wam odmierzone».
A powiedział im też przypowieść: «Czy może ślepy prowadzić ślepego? Czyż obaj nie wpadają w dół? Nie jest uczeń nad mistrza, lecz każdy będzie doskonaly, jeśli będzie jako mistrz jego. A cóż widzisz źdźbło w oku brata twego, a belki w oku własnym nie dojrzysz? Albo jako możesz rzec bratu twemu: Bracie, dozwól, wyjmę źdźbło z oka twego, a sam belki, która jest w oku twoim, nie widzisz? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę z oka własnego a wtedy przejrzysz abyś wyjął źdźbło z oka brata twego».

Sequéntia ☩ sancti Evangélii secúndum Lucam
Luc 6:36-42
In illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis: Estóte misericórdes, sicut et Pater vester miséricors est. Nolíte judicáre, et non judicabímini: nolíte condemnáre, et non condemnabímini. Dimíttite, et dimittémini. Date, et dábitur vobis: mensúram bonam et confértam et coagitátam et supereffluéntem dabunt in sinum vestrum. Eadem quippe mensúra, qua mensi fuéritis, remetiétur vobis. Dicébat autem illis et similitúdinem: Numquid potest cæcus cæcum dúcere? nonne ambo in fóveam cadunt? Non est discípulus super magistrum: perféctus autem omnis erit, si sit sicut magister ejus. Quid autem vides festúcam in óculo fratris tui, trabem autem, quæ in óculo tuo est, non consíderas? Aut quómodo potes dícere fratri tuo: Frater, sine, ejíciam festúcam de óculo tuo: ipse in oculo tuo trabem non videns? Hypócrita, ejice primum trabem de oculo tuo: et tunc perspícies, ut edúcas festúcam de óculo fratris tui.

Antyfona na Ofiarowanie

Offertorium

Ps 5:3-4
Zwróć się na głos modlitwy mojej, mój Królu i Boże, gdyż do Ciebie się modlę, o Panie.

Ps 5:3-4.
Inténde voci orationis meæ, Rex meus et Deus meus: quóniam ad te orábo, Dómine.

Sekreta

Secreta

Prosimy Cię, Panie, przyjmij łaskawie ofiarowane Ci dary i spraw, by się stały dla nas nieustanną pomocą.
Przez Pana…

Hóstias nostras, quǽsumus, Dómine, tibi dicátas placátus assúme: et ad perpétuum nobis tríbue proveníre subsídium.
Per Dominum…

Sekreta wspomnienia

Commemoratio Secreta

Wspomnienie Śś. Pryma i Felicjana, Męczenników
Prosimy Cię, Panie, niech ta ofiara, składana ku uczczeniu chwalebnego męczeństwa, zjedna nam Ciebie, byś przez nią i grzechy nasze zmazał, i przyjął łaskawie błagania sług Swoich.
Przez Pana…

Commemoratio Ss. Primi et Feliciani Martyrum
Fiat tibi, quǽsumus, Dómine, hóstia sacránda placábilis, pretiósi celebritáte martýrii: quæ et peccáta nostra puríficet, et tuórum tibi vota concíliet famulórum.
Per Dominum…

Prefacja

Prefatio

Prefacja zwykła
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Communis
Vere dignum et justum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: per Christum, Dóminum nostrum. Per quem majestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Cæli cælorúmque Virtútes ac beáta Séraphim sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti jubeas, deprecámur, súpplici confessione dicéntes:

Antyfona na Komunię

Communio

Ps 9:2-3
Opowiem wszystkie cudowne dzieła Twoje, będę się cieszyć i radować Tobą, śpiewać imieniu Twemu, o Najwyższy.

Ps 9:2-3
Narrábo ómnia mirabília tua: lætábor et exsultábo in te: psallam nómini tuo, Altíssime.

Pokomunia

Postcommunio

Nasyceni tak wielkim darem, prosimy Cię, Panie: daj, byśmy czerpali zbawienne łaski i nigdy nie przestawali Cię wielbić.
Przez Pana…

Tantis, Dómine, repléti munéribus: præsta, quǽsumus; ut et salutária dona capiámus, et a tua numquam laude cessémus.
Per Dominum…

Pokomunia wspomnienia

Commemoratio Postcommunio

Wspomnienie Śś. Pryma i Felicjana, Męczenników
Prosimy Cię, wszechmogący Boże, aby uroczystość świętych Męczenników Twoich Pryma i Felicjana, obchodzona przez sprawowanie niebieskich tajemnic, wyjednała nam Twe łaskawe przebaczenie.
Przez Pana…

Commemoratio Ss. Primi et Feliciani Martyrum
Quǽsumus, omnípotens Deus: ut sanctórum Mártyrum tuórum Primi et Feliciáni cœléstibus mystériis celebráta sollémnitas, indulgéntiam nobis tuæ propitiatiónis acquírat.
Per Dominum…