Missale
Meum

Św. Efrema, Diakona, Wyznawcy i Doktora Kościoła

Św. Efrem urodził się w Nisibis w Mezopotamii. W młodym wieku prowadził życie zakonne, a potem został diakonem kościoła w Edessie. Energicznie zwalczał współczesne herezje. Aby utrwalić w pamięci wiernych zasady wiary, układał hymny ku czci Chrystusa, Matki Bożej i Świętych. Nazwano go «lutnią Ducha Świętego». Napisał także komentarze do Pisma św. i homilie. Wyraźnie stwierdzał prawdę Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Zmarł w roku 373.

Msza wspólna nr 20 In medio, z wyjątkiem kolekty.

Śś. Marka i Marcelina, Męczenników
Święci Marek i Marcelin ponieśli śmierć męczeńską w Rzymie w III wieku.

Introit

Syr 15:5
W pośrodku Kościoła Pan otworzył jego usta, napełnił go duchem mądrości i rozumu i przyodział go szatą chwały.
Ps 91:2
Dobrze jest wysławiać Pana i śpiewać imieniu Twemu, o Najwyższy.
Chwała Ojcu…
W pośrodku Kościoła Pan otworzył jego usta, napełnił go duchem mądrości i rozumu i przyodział go szatą chwały.

Kolekta

Boże, który chciałeś oświecić swój Kościół zadziwiającą nauką i chwalebnymi zasługami życia św. Efrema, Twego Wyznawcy i Doktora; kornie Cię błagamy, abyś za jego wstawiennictwem stale bronił Swą mocą Kościoła przeciw zasadzkom błędu i zepsucia.
Przez Pana…

Kolekta Wspomnienia

Wspomnienie śś. Marka i Marcelina
Spraw, prosimy Cię, wszechmogący Boże, aby od wszelkich niebezpieczeństw uwolniło nas wstawiennictwo świętych Marka i Marcelina, Twoich Męczenników, których narodziny dla nieba obchodzimy.
Przez Pana…

Lekcja

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza.
2 Tm 4:1-8
Najmilszy: Zaklinam cię przed Bogiem i przed Jezusem Chrystusem, który będzie sądził żywych i umarłych, przez przyjście Jego i przez Jego Królestwo – głoś naukę, nalegaj w porę czy nie w porę, przekonywaj, proś, karć ze wszelką cierpliwością i nauką. Bo nadejdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swych pragnień zgromadzą sobie nauczycieli, a żądni tego, co łechce ucho, odwrócą słuch od prawdy i obrócą się ku baśniom.
Ale ty czuwaj, znoś wszystkie trudy, pilnuj obowiązku głosiciela Ewangelii, posługę swoją wypełniaj. Bądź rozsądny. Bo ja już się gotuje do przelania krwi mojej w ofierze i czas rozwiązania mego nadchodzi. Toczyłem dobry bój, zawodu dokonałem, wiary dochowałem. Na ostatek odłożony mi jest wieniec sprawiedliwości, który mi wręczy Pan, sędzia sprawiedliwy, w on dzień; a nie tylko mnie, ale i tym, którzy miłują przyjście Jego.

Graduał

Ps 36:30-31
Usta sprawiedliwego głoszą mądrość i język jego mówi to, co słuszne.
℣. Prawo jego Boga mieszka w sercu jego, a kroki się jego nie chwieją. Alleluja, alleluja.
Syr 45:9
Umiłował go Pan i przyozdobił, przyodział go szatą chwały. Alleluja.

Ewangelia

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Mateusza.
Mt 5:13-19
Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Wy jesteście solą ziemi. A jeśli sól zwietrzeje, czymże się solić będzie? Na nic się więcej nie przyda, jeno aby była precz wyrzucona i podeptana przez ludzi. Wy jesteście światłością świata. Nie może skryć się miasto na górze leżące. Ani też nie zapalają świecy i nie kładą jej pod korzec, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby widzieli dobre czyny wasze i chwalili Ojca waszego, który jest w niebiesiech. Nie mniemajcie, żem przyszedł rozwiązywać Zakon i Proroków: nie przyszedłem rozwiązywać, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki nie przeminą niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Zakonie, aż się wszystko wypełni. Kto by tedy przestąpił jedno z tych przykazań najmniejszych i tak by ludzi nauczał, będzie zwany najmniejszym w Królestwie Niebieskim. A kto by wypełniał i nauczał, ten będzie zwany wielkim w Królestwie Niebieskim».

Antyfona na Ofiarowanie

Ps 91:13
Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie.

Sekreta

Panie, niech nam nie zabraknie serdecznej modlitwy świętego N., Twego Biskupa i Doktora, która zaleci Tobie naszą ofiarę i wyjedna nam Twoje przebaczenie.
Przez Pana…

Sekreta Wspomnienia

Wspomnienie śś. Marka i Marcelina
Poświęć, Panie, złożone Ci dary i za przyczyną świętych Twoich Męczenników Marka i Marcelina daj się nimi przebłagać i bądź nam przychylny.
Przez Pana…

Prefacja

Prefacja zwykła
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Antyfona na Komunię

Łk 12:42
Oto wierny i roztropny sługa, którego Pan postawił nad swoją czeladzią, by każdemu wydzielał żywność w odpowiednim czasie.

Pokomunia

Prosimy Cię, Panie, niech święty N., Twój Biskup i znamienity Doktor, wstawi się jako orędownik, aby ta ofiara Twoja dała nam zbawienie.
Przez Pana…

Pokomunia Wspomnienia

Wspomnienie śś. Marka i Marcelina
Posileni darem zbawiennym, pokornie błagamy Cię, Panie, aby Sakrament, który z radością przyjmujemy, za wstawiennictwem świętych Męczenników Twoich Marka i Marcelina, przyniósł nam odnowienie.
Przez Pana…