Wigilia Narodzenia Św. Jana Chrzciciela

2020-06-23 | 2 klasy

Mszę dzisiejszą odprawiano dawniej w święto Narodzenia św. Jana Chrzciciela o świcie, na zakończenie nocnej Wigilii. Teksty Mszy św. wspominają zapowiedź narodzenia św. Jana Chrzciciela. Słowa Anioła wyczerpująco określają rolę, jaką św. Jan spełnił w dziele Odkupienia (antyfona na wejście, ewangelia). Opis powołania proroka Jeremiasza zawarty w lekcji doskonale odpowiada wyjątkowym okolicznościom narodzenia i powołania Jana Chrzciciela, ostatniego i największego z Proroków Starego Testamentu.

Introit

Introitus

Łk 1:13; 1:15; 1:14
Nie lękaj się, Zachariaszu, wysłuchana jest prośba twoja. Żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, i nazwiesz imię jego Jan. Będzie wielki przed Panem, a Duchem Świętym napełniony będzie jeszcze w żywocie matki swojej, i wielu z jego narodzenia radować się będzie.
Ps 20:2
Z potęgi Twej, Panie, król się weseli, i z pomocy Twojej bardzo się cieszy.
Chwała Ojcu…
Nie lękaj się, Zachariaszu, wysłuchana jest prośba twoja. Żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, i nazwiesz imię jego Jan. Będzie wielki przed Panem, a Duchem Świętym napełniony będzie jeszcze w żywocie matki swojej, i wielu z jego narodzenia radować się będzie.

Luc 1:13; 1:15; 1:14
Ne tímeas, Zacharía, exaudíta est orátio tua: et Elísabeth uxor tua páriet tibi fílium, et vocábis nomen ejus Joánnem: et erit magnus coram Dómino: et Spíritu Sancto replébitur adhuc ex útero matris suæ: et multi in nativitáte ejus gaudébunt.
Ps 20:2
Dómine, in virtúte tua lætábitur rex: et super salutáre tuum exsultábit veheménter.
Glória Patri…
Ne tímeas, Zacharía, exaudíta est orátio tua: et Elísabeth uxor tua páriet tibi fílium, et vocábis nomen ejus Joánnem: et erit magnus coram Dómino: et Spíritu Sancto replébitur adhuc ex útero matris suæ: et multi in nativitáte ejus gaudébunt.

Kolekta

Oratio

Spraw, prosimy Cię, wszechmogący Boże, aby rodzina Twych sług kroczyła drogą zbawienia, a wierna napomnieniom świętego Jana, Twego Przesłańca, bezpiecznie szła do zapowiadanego przezeń Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego:
Który z Tobą…

Præsta, quǽsumus, omnípotens Deus: ut família tua per viam salútis incédat; et, beáti Joánnis Præcursóris hortaménta sectándo ad eum, quem prædíxit, secúra pervéniat, Dóminum nostrum Jesum Christum, Fílium tuum:
Qui tecum…

Lekcja

Lectio

Czytanie z Księgi Proroka Jeremiasza.
Jer 1:4-10
W one dni: Stało się słowo Pańskie do mnie, mówiąc: «Pierwej, niźlim cię utworzył w żywocie, znałem cię, i pierwej, niżeliś wyszedł z żywota, poświęciłem cię, i prorokiem między narodami ustanowiłem cię». I rzekłem: «A, a, a, Panie Boże oto nie umiem mówić, bom ja jest dziecina!»
I rzekł Pan do mnie: «Nie mów: Jestem dziecina, bo na wszystko, na co cię poślę, pójdziesz i wszystko, cokolwiek ci rozkażę, mówić będziesz. Nie bój się oblicza ich, bo ja jestem z tobą, aby cię wybawić, mówi Pan». – I wyciągnął Pan rękę swą i dotknął się ust moich, i rzekł Pan do mnie: «Otom dał słowa moje w usta twoje; otom cię dziś postawił nad narodami i nad królestwami, abyś wyrywał i budował, i wytracał i rozwalał, i budował i sadził, mówi Pan wszechmogący».

Léctio Jeremíæ Prophétæ.
Jer 1:4-10
In diébus illis: Factum est verbum Dómini ad me, dicens: Priúsquam te formárem in útero, novi te: et ántequam exíres de vulva, sanctificári te, et prophétam in géntibus dedi te. Et dixi: A a a, Dómine Deus: ecce, néscio loqui, quia puer ego sum. Et dixit Dóminus ad me: Noli dícere: Puer sum; quóniam ad ómnia, quæ mittam te, ibis: et univérsa, quæcúmque mandávero tibi, lóqueris. Ne tímeas a fácie eórum: quia tecum ego sum, ut éruam te, dicit Dóminus. Et misit Dóminus manum suam, et tétigit os meum: et dixit Dóminus ad me: Ecce, dedi verba mea in ore tuo; ecce, constítui te hódie super gentes et super regna, ut evéllas, et déstruas et dispérdas et díssipes et ædífices et plantes: dicit Dóminus omnípotens.

Graduał

Graduale

J 1:6-7
Był człowiek posłany od Boga, a Jan mu było na imię.
℣. Przyszedł on, aby świadczyć o światłości; aby przygotować Panu lud doskonały.

Joann 1:6-7
Fuit homo missus a Deo, cui nomen erat Joánnes.
℣. Hic venit, ut testimónium perhibéret de lúmine, paráre Dómino plebem perféctam.

Ewangelia

Evangelium

Początek ☩ Ewangelii świętej według Łukasza.
Łk 1:5-17
Był za dni Heroda, króla Judei, kapłan pewien, imieniem Zachariasz, ze zmiany Abiasza, i żona jego z córek Aaronowych, a imię jej Elżbieta. A byli oboje sprawiedliwi przed Bogiem, zachowując bez zarzutu wszystkie przykazania i ustawy Pańskie. I nie mieli syna, gdyż Elżbieta była niepłodna, a oboje byli już w wieku podeszłym. Stało się tedy, gdy sprawował urząd kapłański przed Bogiem w kolejności zmiany swojej, że według zwyczaju kapłaństwa przyszła nań losem kolej, aby wszedłszy do świątyni Pańskiej złożył ofiarę kadzielną. A całe mnóstwo ludu było zewnątrz, modląc się w czasie kadzenia. I ukazał mu się Anioł Pański stojący po prawej stronie ołtarza kadzielnego. A Zachariasz zatrwożył się, ujrzawszy go, i lęk go ogarnął. I rzekł do niego Anioł: «Nie lękaj się, Zachariaszu, wysłuchana jest bowiem prośba twoja. Żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. I będziesz się radował, a weselił, i wielu z narodzenia jego radować się będzie. Będzie bowiem wielkim przed Panem, wina i sycery pić nie będzie, a Duchem Świętym napełniony będzie jeszcze w żywocie matki swojej. I wielu synów izraelskich nawróci do Pana Boga ich, a sam wyprzedzi go w duchu i mocy Eliaszowej, aby zwrócił serca ojcόw ku synom, a niewierzących ku roztropności sprawiedliwych, by przygotował Panu lud doskonały».

Initium ☩ sancti Evangélii secúndum Lucam.
Luc 1:5-17
Fuit in diébus Heródis, regis Judææ, sacérdos quidam nómine Zacharías, de vice Abía, et uxor illíus de filiábus Aaron, et nomen ejus Elísabeth. Erant autem justi ambo ante Deum, incedéntes in ómnibus mandátis et justificatiónibus Dómini sine queréla, et non erat illis fílius, eo quod esset Elísabeth stérilis, et ambo processíssent in diébus suis. Factum est autem, cum sacerdótio fungerátur in órdine vicis suæ ante Deum, secúndum consuetúdinem sacerdótii, sorte éxiit, ut incénsum póneret, ingréssus in templum Dómini: et omnis multitúdo pópuli erat orans foris hora incénsi. Appáruit autem illi Angelus Dómini, stans a dextris altáris incénsi. Et Zacharias turbátus est, videns, et timor írruit super eum. Ait autem ad illum Angelus: Ne tímeas, Zacharía, quóniam exaudíta est deprecátio tua: et uxor tua Elísabeth páriet tibi fílium, et vocábis nomen ejus Joánnem: et erit gáudium tibi et exsultátio, et multi in nativitáte ejus gaudébunt: erit enim magnus coram Dómino: et vinum, et síceram non bibet, et Spíritu Sancto replébitur adhuc ex útero matris suæ: et multos filiórum Israël convértet ad Dóminum, Deum ipsórum: et ipse præcédet ante illum in spíritu et virtúte Elíæ: ut convértat corda patrum in fílios, et incrédulos ad prudéntiam justórum, paráre Dómino plebem perféctam.

Antyfona na Ofiarowanie

Offertorium

Ps 8:6-7
Uwieńczyłeś go chwałą i czcią, obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, o Panie.

Ps 8:6-7
Glória et honóre coronásti eum: et constituísti eum super ópera mánuum tuárum, Dómine.

Sekreta

Secreta

Uświęć, Panie, złożone dary i za wstawiennictwem św. Jana Chrzciciela oczyść nas ze zmazy naszych grzechów.
Przez Pana…

Múnera, Dómine, obláta sanctífica: et, intercedénte beáto Joánne Baptista, nos per hæc a peccatórum nostrórum máculis emúnda.
Per Dominum…

Prefacja

Prefatio

Prefacja zwykła
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Communis
Vere dignum et justum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: per Christum, Dóminum nostrum. Per quem majestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Cæli cælorúmque Virtútes ac beáta Séraphim sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti jubeas, deprecámur, súpplici confessione dicéntes:

Antyfona na Komunię

Communio

Ps 20:6
Chwała jego jest wielka dzięki Twej pomocy: blask i dostojeństwo na niego włożyłeś, o Panie.

Ps 20:6
Magna est glória ejus in salutári tuo: glóriam et magnum decórem ímpones super eum, Dómine.

Pokomunia

Postcommunio

Panie, niechaj nam towarzyszy dostojna modlitwa świętego Jana Chrzciciela i niech nam uprosi zmiłowanie u Tego, którego przyjście zapowiedział, u Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego:
Który z Tobą…

Beáti Joánnis Baptístæ nos, Dómine, præclára comitétur orátio: et, quem ventúrum esse prædíxit, poscat nobis fore placátum, Dóminum nostrum Jesum Christum, Fílium tuum:
Qui tecum…