Missale
Meum

Śś. Jana i Pawła, Męczenników

Starożytna bazylika Świętych Jana i Pawła w Rzymie już w IV wieku została poświęcona czci tych Męczenników, którzy wedle tradycji rzymskiej byli braćmi. Imiona ich wymienia się w kanonie Mszy św.

Introit

Ps 33:20-21
Wiele ucisków spotyka sprawiedliwych, lecz Pan ich wyzwala ze wszystkich; strzeże wszystkich ich kości: nie złamie się ani jedna.
Ps 33:2
W każdym czasie będę błogosławił Pana, na ustach moich zawsze Jego chwała.
Chwała Ojcu…
Wiele ucisków spotyka sprawiedliwych, lecz Pan ich wyzwala ze wszystkich; strzeże wszystkich ich kości: nie złamie się ani jedna.

Kolekta

Prosimy Cię, wszechmogący Boże, niech nas ogarnie zdwojona radość dzisiejszej uroczystości, płynąca z uczczenia świętych Jana i Pawła, których ta sama wiara i męczeństwo uczyniły prawdziwie braćmi.
Przez Pana…

Lekcja

Czytanie z Księgi Mądrości.
Syr 44:10-15
Ci są mężami pełnymi miłosierdzia, których dobre czyny nie poszły w niepamięć. Trwają one wraz z ich potomstwem, a ich następcy to dobre dziedzictwo. Potomstwo ich trzyma się przykazań, a dzięki niemu także ich dzieci. Na wieki trwa potomstwo ich, a chwała ich nie będzie wymazana. Ciała ich w spokoju pogrzebano, a imię ich żyje w pokoleniach. Narody będą opowiadać ich mądrość, a chwałę ich będzie głosić zgromadzenie.

Graduał

Ps 132:1-2
Oto jak dobrze i jak miło braciom zamieszkać społem.
℣. Jako wyborny olejek na głowie, co spływa na brodę, brodę Aarona. Alleluja, alleluja.
℣. Oto prawdziwe braterstwo, które zwyciężyło występki świata: poszło śladem Chrystusa, otrzymując zaszczytne Królestwo Niebieskie. Alleluja.

Ewangelia

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Łukasza.
Łk 12:1-8
Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Strzeżcie się kwasu faryzeuszów, to jest obłudy. A nie masz nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani też tajemnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. Albowiem co mówiliście w mroku, w świetle powiedziane będzie, i coście do ucha szeptali w komorach, na dachach ogłoszone będzie.
A powiadam Wam, przyjaciołom moim: Nie lękajcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. Ale wskażę wam, kogo się lękać macie: lękajcie się Tego, który po śmierci ma moc wrzucić do piekła. Zaiste, mówię wam, tego się lękajcie. Czyż nie sprzedaje się pięciu wróbli za dwa pieniążki, a ani jeden z nich nie jest w zapomnieniu u Boga? Ale i włosy na głowie waszej wszystkie są policzone. Nie lękajcie się tędy, więcej znaczycie przecież niż wiele wróbli.
A powiadam wam: Ktokolwiek wyznałby mię przed ludźmi, i Syn Człowieczy wyzna go przed Aniołami Bożymi».

Antyfona na Ofiarowanie

Ps 5:12-13
Niech się radują ci wszyscy, co Twe imię miłują, bo Ty, Panie, sprawiedliwemu dasz błogosławieństwo; Panie, jak tarczą, otoczysz go łaską.

Sekreta

Prosimy Cię, Panie, przyjmij łaskawie przez zasługi świętych Twoich Męczenników Jana i Pawła ofiarę, którą Ci składamy, i spraw, aby się stała dla nas nieustanną pomocą.
Przez Pana…

Prefacja

Prefacja zwykła
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Antyfona na Komunię

Mdr 3:4-6
Choć w mniemaniu ludzi zostali ukarani, to Bóg ich doświadczył, jak złoto w piecu ich wypróbował, jak ofiarę całopalną ich przyjął.

Pokomunia

Przyjęliśmy, Panie, niebieski Sakrament, obchodząc uroczystość świętych Męczenników Twoich Jana i Pawła; daj, prosimy Cię, abyśmy w wieczności cieszyli się tym, co sprawujemy w doczesności.
Przez Pana…