Śś. Jana i Pawła, Męczenników

2020-06-26 | 3 klasy

Starożytna bazylika Świętych Jana i Pawła w Rzymie już w IV wieku została poświęcona czci tych Męczenników, którzy wedle tradycji rzymskiej byli braćmi. Imiona ich wymienia się w kanonie Mszy św.

Introit

Introitus

Ps 33:20-21
Wiele ucisków spotyka sprawiedliwych, lecz Pan ich wyzwala ze wszystkich; strzeże wszystkich ich kości: nie złamie się ani jedna.
Ps 33:2
W każdym czasie będę błogosławił Pana, na ustach moich zawsze Jego chwała.
Chwała Ojcu…
Wiele ucisków spotyka sprawiedliwych, lecz Pan ich wyzwala ze wszystkich; strzeże wszystkich ich kości: nie złamie się ani jedna.

Ps 33:20-21
Multæ tribulatiónes justórum, et de his ómnibus liberávit eos Dóminus: Dóminus custódit ómnia ossa eórum: unum ex his non conterétur.
Ps 33:2
Benedícam Dóminum in omni témpore: semper laus ejus in ore meo.
Glória Patri…
Multæ tribulatiónes justórum, et de his ómnibus liberávit eos Dóminus: Dóminus custódit ómnia ossa eórum: unum ex his non conterétur.

Kolekta

Oratio

Prosimy Cię, wszechmogący Boże, niech nas ogarnie zdwojona radość dzisiejszej uroczystości, płynąca z uczczenia świętych Jana i Pawła, których ta sama wiara i męczeństwo uczyniły prawdziwie braćmi.
Przez Pana…

Quǽsumus, omnípotens Deus: ut nos gemináta lætítia hodiérnæ festivitátis excípiat, quæ de beatórum Joánnis et Pauli glorificatióne procédit; quos eadem fides et pássio vere fecit esse germános.
Per Dominum…

Lekcja

Lectio

Czytanie z Księgi Mądrości.
Syr 44:10-15
Ci są mężami pełnymi miłosierdzia, których dobre czyny nie poszły w niepamięć. Trwają one wraz z ich potomstwem, a ich następcy to dobre dziedzictwo. Potomstwo ich trzyma się przykazań, a dzięki niemu także ich dzieci. Na wieki trwa potomstwo ich, a chwała ich nie będzie wymazana. Ciała ich w spokoju pogrzebano, a imię ich żyje w pokoleniach. Narody będą opowiadać ich mądrość, a chwałę ich będzie głosić zgromadzenie.

Léctio libri Sapiéntiæ.
Eccli 44:10-15
Hi viri misericórdiæ sunt, quorum pietátes non defuérunt: cum semine eórum pérmanent bona, heréditas sancta nepótes eórum, et in testaméntis stetit semen eórum: et fílii eórum propter illos usque in ætérnum manent: semen eórum et glória eórum non derelinquétur. Córpora ipsórum in pace sepúlta sunt, et nomen eórum vivit in generatiónem et generatiónem. Sapiéntiam ipsórum narrent pópuli, et laudem eórum núntiet Ecclésia.

Graduał

Graduale

Ps 132:1-2
Oto jak dobrze i jak miło braciom zamieszkać społem.
℣. Jako wyborny olejek na głowie, co spływa na brodę, brodę Aarona. Alleluja, alleluja.
℣. Oto prawdziwe braterstwo, które zwyciężyło występki świata: poszło śladem Chrystusa, otrzymując zaszczytne Królestwo Niebieskie. Alleluja.

Ps 132:1-2
Ecce, quam bonum et quam jucúndum, habitáre fratres in unum!
℣. Sicut unguéntum in cápite, quod descéndit in barbam, barbam Aaron. Allelúja, allelúja.
℣. Hæc est vera fratérnitas, quæ vicit mundi crímina: Christum secúta est, ínclita tenens regna cœléstia. Allelúja.

Ewangelia

Evangelium

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Łukasza.
Łk 12:1-8
Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Strzeżcie się kwasu faryzeuszów, to jest obłudy. A nie masz nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani też tajemnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. Albowiem co mówiliście w mroku, w świetle powiedziane będzie, i coście do ucha szeptali w komorach, na dachach ogłoszone będzie.
A powiadam Wam, przyjaciołom moim: Nie lękajcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. Ale wskażę wam, kogo się lękać macie: lękajcie się Tego, który po śmierci ma moc wrzucić do piekła. Zaiste, mówię wam, tego się lękajcie. Czyż nie sprzedaje się pięciu wróbli za dwa pieniążki, a ani jeden z nich nie jest w zapomnieniu u Boga? Ale i włosy na głowie waszej wszystkie są policzone. Nie lękajcie się tędy, więcej znaczycie przecież niż wiele wróbli.
A powiadam wam: Ktokolwiek wyznałby mię przed ludźmi, i Syn Człowieczy wyzna go przed Aniołami Bożymi».

Sequéntia ☩ sancti Evangélii secúndum Lucam.
Luc 12:1-8
In illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis: Atténdite a ferménto pharisæórum, quod est hypócrisis. Nihil autem opértum est, quod non revelétur: neque abscónditum, quod non sciátur. Quóniam, quæ in ténebris dixístis, in lúmine dicántur: et quod in aurem locúti estis in cubículis, prædicábitur in tectis. Dico autem vobis amícis meis: Ne terreámini ab his, qui occídunt corpus, et post hæc non habent ámplius quid fáciant. Osténdam autem vobis, quem timeátis: timéte eum, qui, postquam cecíderit, habet potestátem míttere in gehénnam. Ita dico vobis: hunc timéte. Nonne quinque pásseres véneunt dipóndio, et unus ex illis non est in oblivióne coram Deo? Sed et capílli cápitis vestri omnes numeráti sunt. Nolíte ergo timére: multis passéribus pluris estis vos. Dico autem vobis: Omnis, quicúmque conféssus fúerit me coram homínibus, et Fílius hóminis confitébitur illum coram Angelis Dei.

Antyfona na Ofiarowanie

Offertorium

Ps 5:12-13
Niech się radują ci wszyscy, co Twe imię miłują, bo Ty, Panie, sprawiedliwemu dasz błogosławieństwo; Panie, jak tarczą, otoczysz go łaską.

Ps 5:12-13
Gloriabúntur in te omnes, qui díligunt nomen tuum, quóniam tu, Dómine, benedíces justo: Dómine, ut scuto bonæ voluntátis tuæ coronásti nos.

Sekreta

Secreta

Prosimy Cię, Panie, przyjmij łaskawie przez zasługi świętych Twoich Męczenników Jana i Pawła ofiarę, którą Ci składamy, i spraw, aby się stała dla nas nieustanną pomocą.
Przez Pana…

Hóstias tibi, Dómine, sanctórum Martyrum tuórum Joánnis et Pauli dicátas méritis, benígnus assúme: et ad perpétuum nobis tríbue proveníre subsídium.
Per Dominum…

Prefacja

Prefatio

Prefacja zwykła
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Communis
Vere dignum et justum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: per Christum, Dóminum nostrum. Per quem majestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Cæli cælorúmque Virtútes ac beáta Séraphim sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti jubeas, deprecámur, súpplici confessione dicéntes:

Antyfona na Komunię

Communio

Mdr 3:4-6
Choć w mniemaniu ludzi zostali ukarani, to Bóg ich doświadczył, jak złoto w piecu ich wypróbował, jak ofiarę całopalną ich przyjął.

Sap 3:4-6
Et si coram homínibus torménta passi sunt, Deus tentavit eos: tamquam aurum in fornáce probávit eos, et quasi holocáusta accépit eos.

Pokomunia

Postcommunio

Przyjęliśmy, Panie, niebieski Sakrament, obchodząc uroczystość świętych Męczenników Twoich Jana i Pawła; daj, prosimy Cię, abyśmy w wieczności cieszyli się tym, co sprawujemy w doczesności.
Przez Pana…

Súmpsimus, Dómine, sanctórum Martyrum tuórum Joánnis et Pauli sollémnia celebrántes, sacraménta cœléstia: præsta, quǽsumus; ut, quod temporáliter gérimus, ætérnis gáudiis consequámur.
Per Dominum…