Missale
Meum

Św. Apolinarego, Biskupa i Męczennika

Św. Apolinary, pierwszy biskup Rawenny, zmarł z końcem II wieku wskutek cierpień doznanych w czasie prześladowania Kościoła. Gdy Rawenna stała się stolicą cesarstwa zachodniego, gminą chrześcijańska tego miasta usiłowała z tego powodu przywłaszczyć sobie różne przywileje. Dlatego wybrano czytania mszalne pouczające o pokorze.

Św. Liboriusza, Biskupa i Wyznawcy
Św. Liboriusz był biskupem w Mans we Francji i przyjacielem św. Marcina. Po życiu wypełnionym gorliwą pracą duszpasterską i pokutą zmarł z końcem IV wieku.

Msza wspólna nr 18 Statuit

Introit

Dn 3:84; 3:87
Kapłani Boży, błogosławcie Panu, święci i pokornego serca chwalcie Boga.
Dan 3:57
Błogosławcie Panu, wszystkie dzieła Pańskie, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki.
Chwała Ojcu…
Kapłani Boży, błogosławcie Panu, święci i pokornego serca chwalcie Boga.

Kolekta

Boże, który nagradzasz dusze wierne, a dzień dzisiejszy uświęciłeś męczeństwem świętego Kapłana Twego Apolinarego; spraw, abyśmy dostąpili przebaczenia przez prośby tego, którego chwalebną uroczystość obchodzimy.
Przez Pana…

Kolekta Wspomnienia

Wspomnienie św. Liboriusza
Spraw, prosimy Cię, wszechmogący Boże, aby chwalebna uroczystość świętego Liboriusza, Twego Wyznawcy i Biskupa, przysporzyła nam gorliwości i łaski do zbawienia.
Przez Pana…

Lekcja

Czytanie z Listu świętego Piotra Apostoła.
1 P 5:1-11
Najmilsi! Starszych, którzy są wśród was, proszę, jako równie starszy i świadek męki Chrystusowej oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić. Paście trzodę Bożą, która jest przy was, czuwając nad nią nie z musu, ale chętnie dla Boga, a nic dla szkaradnego zysku. Ani też jako panujący nad duchowieństwem, ale będąc świadomym wzorem dla owczarni. A gdy się zjawi książę pasterzy, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały. Podobnie i młodzi, bądźcie poddani starszym. A wszyscy okazujcie pokorę jedni drugim, bo Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje.
Uniżajcie się tedy pod możną ręką Bożą, aby Was wywyższył w czasie nawiedzenia, składając nań wszelką troskę waszą, bo On ma pieczę o was. Bądźcie wstrzemięźliwi i czuwajcie, bo wróg wasz, szatan, krąży jako lew ryczący, szukając, kogo by pożarł. Opierajcie mu się umocnieni w wierze, wiedząc, że to samo utrapienie spotyka braci waszych na świecie. A Bóg wszelkiej łaski, który wezwał nas do wiecznej chwały swojej w Chrystusie Jezusie, po niewielkim utrapieniu udoskonali, utwierdzi i ugruntuje nas. Jemu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen.

Graduał

Ps 88:21-23
Znalazłem Dawida, mojego sługę, namaściłem go świętym olejem moim, by ręka moja zawsze z nim była i ramię moje go umacniało.
℣. Nic nie zyska w nim nieprzyjaciel, duch nieprawości mu nie zaszkodzi. Alleluja, alleluja.
Ps 109:4
℣. Pan przysiągł i nie pożałuje: Tyś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. Alleluja.

Ewangelia

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Łukasza.
Łk 22:24-30
Onego czasu: Powstał między uczniami spór, kto by z nich zdawał się być większym. I rzekł im Jezus: «Królowie narodów panują nad nimi, a którzy nad nimi władzę mają, zwani są dobroczyńcami. Nie tak wśród was. Ale kto jest większym pośród was, niech będzie jako mniejszy, a przełożony jako usługujący. Któż bowiem jest większy, czy ten, co zasiada u stołu, czy też ten, co służy? Czyż nie ten, który siedzi u stołu? Ja jednak pośród was jestem jako ten, który usługuje, a wy jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w przeciwnościach moich. A ja wam przekazuję Królestwo, jako mi przekazał Ojciec mój, abyście jedli i pili u stołu mego w Królestwie moim i zasiadali na tronach, sądząc dwanaście pokoleń izraelskich».

Antyfona na Ofiarowanie

Ps 88:25
Z nim moja wierność i moja łaska; w moim imieniu moc jego wzrośnie.

Sekreta

Panie, wejrzyj łaskawie na te dary, które składamy dla uczczenia pamięci świętego Kapłana i Męczennika Twego Apolinarego i ofiarujemy Ci za nasze uchybienia.
Przez Pana…

Sekreta Wspomnienia

Wspomnienie św. Liboriusza
Panie, niech nam wszędzie sprawiają radość Twoi Święci, abyśmy wspominając ich zasługi doznali również ich opieki.
Przez Pana…

Prefacja

Prefacja zwykła
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Antyfona na Komunię

Mt 25:20-21
Panie, dałeś mi pięć talentów, otom drugie pięć zyskał. Dobrze, sługo prawy i wierny, żeś w małym był wierny, dam ci władzę nad wieloma: wnijdź do wesela Pana twego.

Pokomunia

Przyjmując Najświętszy Sakrament, prosimy Cię, Panie, by nas otaczała ciągła opieka św. Apolinarego, bo nie przestajesz łaskawie spoglądać na tych, których raczysz wspierać taką pomocą.
Przez Pana…

Pokomunia Wspomnienia

Wspomnienie św. Liboriusza
Wszechmogący Boże, spraw, prosimy, abyśmy składając dzięki za przyjęte dary, za przyczyną świętego Liboriusza, Wyznawcy Twego i Biskupa, otrzymywali coraz większe dobrodziejstwa.
Przez Pana…