Św. Jakuba, Apostoła

Św. Jakub, zwany «Starszym», był synem Zebedeusza i bratem św. Jana Ewangelisty. Razem z Piotrem i Janem był świadkiem Przemienienia Chrystusa i Jego konania w Ogrodzie Oliwnym. Uwięziony w Jerozolimie na rozkaz Heroda Agryppy, został ścięty około roku 43. Jako pierwszy z Apostołów przelał swoją krew za Chrystusa. Relikwie jego spoczywają w Kompostelli w Hiszpanii i od wieków są celem pielgrzymek. Św. Krzysztofa, Męczennika Św. Krzysztof poniósł śmierć męczeńską w Małej Azji około roku 250. Znaczenie jego imienia «nosiciel Chrystusa» stało się źródłem legendy o przeniesieniu przez rzekę Chrystusa. Jest patronem podróżnych. Msza wspólna nr 11 In virtute

Introit

Introitus

Ps 138:17
Ogromnie zaszczyceni są w oczach moich przyjaciele Twoi, Boże; na zawsze jest utrwalone ich władanie.
Ps 138:1-2
Panie, Ty mnie przenikasz i znasz; Ty wiesz o moim spoczynku i o mym powstaniu.
Chwała Ojcu…
Ogromnie zaszczyceni są w oczach moich przyjaciele Twoi, Boże; na zawsze jest utrwalone ich władanie.

Ps 138:17
Mihi autem nimis bonoráti sunt amíci tui, Deus: nimis confortátus est principátus eórum.
Ps 138:1-2
Dómine, probásti me et cognovísti me: tu cognovísti sessiónem meam ei resurrectiónem meam.
Glória Patri…
Mihi autem nimis bonoráti sunt amíci tui, Deus: nimis confortátus est principátus eórum.

Kolekta

Oratio

Bądź, Panie, dla ludu Twego tym, który uświęca i strzeże, aby wsparty opieką Apostoła Twego Jakuba, podobał Ci się swym postępowaniem i służył Ci w spokoju ducha.
Przez Pana…

Esto, Dómine, plebi tuæ sanctificátor et custos: ut, Apóstoli tui Jacóbi muníta præsídiis, et conversatióne tibi pláceat, et secúra mente desérviat.
Per Dominum…

Kolekta Wspomnienia

Commemoratio Oratio

Wspomnienie św. Krzysztofa
Prosimy Cię, wszechmogący Boże, abyśmy obchodząc urodziny dla nieba świętego Krzysztofa, Twego Męczennika, za jego przyczyną utwierdzili się w miłości Twojego imienia.
Przez Pana…

S. Christophori Martyris
Præsta, quǽsumus, omnípotens Deus: ut, qui beáti Christóphori Mártyris tui natalícia cólimus, intercessióne ejus in tui nóminis amóre roborémur.
Per Dominum…

Lekcja

Lectio

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.
1 Kor 4:9-15
Bracia: Sądzę, że Bóg nas, Apostołów, uważał jako ostatnich, przeznaczonych na śmierć, gdyż widowiskiem staliśmy się dla świata, dla Aniołów i ludzi. My głupi dla Chrystusa, a wy mądrzy w Chrystusie, my słabi, a wy mocni; wy we czci, a my w pogardzie. Aż do tej chwili i łakniemy, i pragniemy, i nadzy jesteśmy, i policzkują nas, i tułamy się, i mozolimy się pracując swymi rękoma. Złorzeczą nam, a my błogosławimy; prześladują, a my znosimy; potwarzają nas, a my się modlimy. Staliśmy się jako śmiecie świata tego, odrazą dla wszystkich, aż do tej chwili. Nie, żeby was zawstydzić piszę, ale jako dzieci moje najdroższe upominam. Bo choćbyście mieli dziesięć tysięcy wychowawców w Chrystusie, to ojców macie niewielu. Albowiem w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię jam się stał ojcem waszym.

Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Corínthios.
1 Cor 4:9-15
Fratres: Puto, quod Deus nos Apóstolos novíssimos osténdit, tamquam morti destinátos: quia spectáculum facti sumus mundo et Angelis et homínibus. Nos stulti propter Christum, vos autem prudéntes in Christo: nos infírmi, vos autem fortes: vos nóbiles, nos autem ignóbiles. Usque in hanc horam et esurímus, et sitímus, et nudi sumus, et cólaphis cædimur, et instábiles sumus, et laborámus operántes mánibus nostris: maledícimur, et benedícimus: persecutiónem pátimur, et sustinémus: blasphemámur, et obsecrámus: tamquam purgaménta hujus mundi facti sumus, ómnium peripséma usque adhuc. Non ut confúndam vos, hæc scribo, sed ut fílios meos caríssimos móneo. Nam si decem mília pædagogórum habeátis in Christo: sed non multos patres. Nam in Christo Jesu per Evangélium ego vos génui.

Graduał

Graduale

Ps 44:17; 44:18
Ustanowisz ich książętami po całej ziemi, przez wszystkie pokolenia głosić będą Twe imię, o Panie.
℣. Synowie twoi zajmą miejsce twoich ojców: dlatego będą Cię sławić wszystkie ludy. Alleluja, alleluja.
J 15:16
Ja was wybrałem ze świata, abyście poszli i owoc przynieśli i żeby owoc wasz trwał. Alleluja.

Ps 44:17; 44:18
Constítues eos príncipes super omnem terram: mémores erunt nóminis tui, Dómine.
℣. Pro pátribus tuis nati sunt tibi fílii: proptérea pópuli confitebúntur tibi. Allelúja, allelúja.
Joannes 15:16
Ego vos elegi de mundo, ut eátis, et fructum afferátis, et fructus vester máneat. Allelúja.

Ewangelia

Evangelium

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Mateusza.
Mt 20:20-23
Onego czasu: Przystąpiła do Jezusa matka synów Zebedeuszowych z Synami swymi, składając Mu pokłon i o coś Go prosząc. A On rzekł jej: «Czegoż chcesz?» Rzekła mu: powiedz, aby ci dwaj synowie moi zasiedli w królestwie Twoim, jeden po prawicy Twojej, a drugi po lewicy». A Jezus odpowiadając rzekł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja pić będę?» Mówią Mu: «Możemy». Rzekł im: «Kielich mój wprawdzie pić będziecie, ale aby zasiąść po prawicy mojej albo po lewicy, nie jest moją rzeczą dać wam, lecz tylko tym, którym jest to zgotowane od Ojca mego».

Sequéntia ☩ sancti Evangélii secúndum Matthǽum.
Matt 20:20-23
In illo témpore: Accessit ad Jesum mater filiórum Zebedæi cum fíliis suis, adórans et petens áliquid ab eo. Qui dixit ei: Quid vis? Ait illi: Dic, ut sédeant hi duo fílii mei, unus ad déxteram tuam et unus ad sinístram in regno tuo. Respóndens autem Jesus, dixit: Néscitis, quid petátis. Potéstis bíbere cálicem, quem ego bibitúrus sum? Dicunt ei: Póssumus. Ait illis: Cálicem quidem meum bibétis: sedére autem ad déxteram meam vel sinístram, non est meum dare vobis, sed quibus parátum est a Patre meo.

Antyfona na Ofiarowanie

Offertorium

Ps 18:5
Na całą ziemię ich głos się rozchodzi i aż po krańce świata ich mowy.

Ps 18:5
In omnem terram exívit sonus eórum: et in fines orbis terræ verba eórum.

Sekreta

Secreta

Prosimy Cię, Panie, niech błogosławione męczeństwo świętego Jakuba Apostoła zaleci Tobie dary Twego ludu; a skoro nie są one godne przyjęcia dla naszych zasług, niechaj się staną miłe Tobie dzięki Jego modlitwie.
Przez Pana…

Oblatiónes pópuli tui, quǽsumus, Dómine, beáti Jacóbi Apóstoli pássio beáta concíliet: et, quæ nostris non aptæ sunt méritis, fiant tibi plácitæ ejus deprecatióne.
Per Dominum…

Sekreta Wspomnienia

Commemoratio Secreta

Wspomnienie św. Krzysztofa
Przyjmij, prosimy Cię, Panie, nasze dary i modlitwy, oczyść nas przez niebieskie tajemnice i łaskawie wysłuchaj.
Przez Pana…

Pro S. Christophoro
Munéribus nostris, quǽsumus, Dómine, precibúsque suscéptis: et cœléstibus nos munda mystériis, et cleménter exáudi.
Per Dominum…

Prefacja

Prefatio

Prefacja o Apostołach
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne błagać Cię pokornie, Panie, Pasterzu wiekuisty, abyś nie opuszczał swojej owczarni, lecz przez świętych Apostołów swoich otaczał ją ciągłą opieką. Niech ci zwierzchnicy nią kierują, którym jako namiestnikom swojego dzieła zleciłeś władzę pasterską.
Przeto z Aniołami i Archaniołami, z Tronami i Państwami oraz ze wszystkimi hufcami wojska niebieskiego śpiewamy hymn ku Twej chwale, wołając bez końca:

de Apostolis
Vere dignum et justum est, æquum et salutáre: Te, Dómine, supplíciter exoráre, ut gregem tuum, Pastor ætérne, non déseras: sed per beátos Apóstolos tuos contínua protectióne custódias. Ut iísdem rectóribus gubernétur, quos óperis tui vicários eídem contulísti præésse pastóres. Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus cumque omni milítia cœléstis exércitus hymnum glóriæ tuæ cánimus, sine fine dicéntes:

Antyfona na Komunię

Communio

Mt 19:28
Wy, którzyście ze mną poszli, zasiądźcie na stolicach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela.

Matt 19:28
Vos, qui secúti estis me, sedébitis super sedes, judicántes duódecim tribus Israël.

Pokomunia

Postcommunio

Prosimy Cię, Panie, wspomagaj nas przez przyczynę Twojego Apostoła Jakuba, w którego uroczystość przyjęliśmy z radością Twój święty Sakrament.
Przez Pana…

Beáti Apóstoli tui Jacóbi, quǽsumus, Dómine, intercessióne nos ádjuva: pro cujus festivitáte percépimus tua sancta lætántes.
Per Dominum…

Pokomunia Wspomnienia

Commemoratio Postcommunio

Wspomnienie św. Krzysztofa
Daj, prosimy Cię, Panie Boże nasz, abyśmy się tak cieszyli widokiem Twoich Świętych w wieczności, jak z radością czcimy ich pamięć obchodem doczesnym.
Przez Pana…

Pro S. Christophoro
Da, quǽsumus, Dómine, Deus noster: ut, sicut tuórum commemoratióne Sanctórum temporáli gratulámur offício; ita perpétuo læténtur aspéctu.
Per Dominum…