Missale
Meum

10 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

W przypowieści o faryzeuszu i celniku Pan Jezus uczy nas, jaka powinna być postawa człowieka wobec Boga. Zadowolenie z siebie połączone z krytyką innych — to przejawy pychy. Pokory nie nabywa się przez porównywanie siebie z innymi ludźmi, których nie potrafimy zresztą sprawiedliwie ocenić, lecz przez rozważanie naszej zależności od Boga. Człowiek świadomy swoich grzechów i żałujący za nie może liczyć na miłosierdzie Boże (antyfony na wejście, na ofiarowanie, na komunię). Natomiast kto się wywyższa, będzie poniżony.

Wspomnienie Śś. Hipolita i Kasjana, Męczenników.

Św. Hipolit był wybitnym kapłanem rzymskim na początku III wieku. Wypowiedział on posłuszeństwo papieżowi św. Kalikstowi i wywołał schizmę. Wygnany na Sardynię, z następcą Kaliksta, św. Poncjanem, pojednał się z Kościołem i oddał życie za wiarę w roku 253.
Św. Kasjan był nauczycielem w Imoli. Został zamęczony przez pogańskich uczniów z początkiem IV wieku.

Msza wspólna nr 15 Salus autem, z wyjątkiem kolekty, sekrety i pokomunii

Introit

Ps 54:17-20; 54:23
Kiedy wołałem do Pana, wysłuchał głosu mego przeciw tym, którzy na mnie nastają; i poniżył ich Ten, który króluje od wieków. Złóż troskę swoją na Pana, On sam cię podtrzyma.
Ps 54:2-3
Boże, usłysz modlitwę moją, i nie odsuwaj się od mojej prośby: zwróć się ku mnie i wysłuchaj mnie.
Chwała Ojcu…
Kiedy wołałem do Pana, wysłuchał głosu mego przeciw tym, którzy na mnie nastają; i poniżył ich Ten, który króluje od wieków. Złóż troskę swoją na Pana, On sam cię podtrzyma.

Kolekta

Boże, który najbardziej okazujesz swoją wszechmoc przebaczając i litując się, pomnóż w nas łaski Twego miłosierdzia, abyśmy biegnąc ku Twoim obietnicom, stali się uczestnikami dóbr niebieskich.
Przez Pana…

Kolekta wspomnienia

Wspomnienie Śś. Hipolita i Kasjana, Męczenników
Spraw, prosimy Cię, wszechmogący Boże, aby chwalebna uroczystość świętych Twoich Męczenników Hipolita i Kasjana przysporzyła nam gorliwości i łaski do zbawienia.
Przez Pana…

Lekcja

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.
1 Kor 12:2-11
Duch Święty nadal działa w Kościele, obdarzając świętych rozmaitymi charyzmatami. Są one potwierdzeniem obecności Boga w Kościele.
Bracia: Wiecie, że gdy byliście poganami, prowadzono was przed niemych bożków, i szliście. Przeto oznajmiam wam, że nikt, kto przemawia w Duchu Bożym, nie złorzeczy Jezusowi. I nikt nie może wymówić «Panem jest Jezus», jeno w Duchu Świętym.
Są różne dary łaski, lecz tenże Duch. I różne są rodzaje posług, lecz tenże Pan. I różne są rodzaje działania, lecz tenże Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A każdemu dostaje się objaw Ducha dla ogólnego pożytku. I tak jednemu dostaje się przez Ducha mowa mądrości, a innemu mowa umiejętności według tegoż Ducha. Jednemu wiara w tymże Duchu, a innemu łaska uzdrawiania w tymże Duchu. Jednemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu rozmaitość języków, a innemu umiejętność ich tłumaczenia. A wszystko to sprawie jeden i tenże Duch, udzielając każdemu z osobna, jako chce.

Graduał

Ps 16:8; 16:2
Strzeż mnie, o Panie, jak źrenicy oka; w cieniu Twych skrzydeł mnie ukryj.
℣. Sprzed Twego oblicza niech wyrok o mnie wyjdzie, oczy Twoje widzą to, co sprawiedliwe.
Ps 64:2
Ciebie, Boże, przystoi wielbić hymnem na Syjonie, Tobie dopełnią ślubów w Jeruzalem.

Ewangelia

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Łukasza.
Łk 18:9-14
Onego czasu: Mówił Jezus do niektórych, którzy samym sobie ufali, jakoby byli sprawiedliwi, a innymi pogardzali, tę przypowieść: «Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlili: jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz, stojąc, tak się modlił w duszy: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, drapieżni, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, jako i ten celnik. Poszczę dwakroć w tygodniu, składam dziesięciny ze wszystkiego, co mam.
A celnik, stojąc z daleka, nawet oczu swych nie chciał wznieść w niebo, ale bił się w piersi mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam wam: Ten odszedł do domu swego bardziej usprawiedliwiony niźli tamten. Albowiem każdy, kto się wywyższa będzie uniżony, a kto się uniża, wywyższony będzie».

Antyfona na Ofiarowanie

Ps 24:1-3
Ku Tobie wznoszę duszę moją, Panie, Boże mój, Tobie ufam, niech nie doznam wstydu; niech się nie śmieją ze mnie wrogowie moi, wszyscy bowiem, co ufają Tobie, wstydu nie doznają.

Sekreta

Niechaj wrócą do Ciebie, Panie, poświęcone ofiary, Panie, które pozwoliłeś tak składać na chwałę imienia Twojego, że zarazem stają się dla nas środkiem zbawienia.
Przez Pana…

Sekreta wspomnienia

Wspomnienie Śś. Hipolita i Kasjana, Męczenników
Wejrzyj, Panie, na dary ludu Swojego ofiarowane w uroczystość Świętych, a ich świadectwo, złożone prawdzie Twojej, niech nam pomoże do zbawienia.
Przez Pana…

Prefacja

Prefacja zwykła
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Antyfona na Komunię

Ps 50:21
Przyjmiesz ofiary prawe, dary i całopalenia, na ołtarzu Twoim, Panie.

Pokomunia

Prosimy Cię, Panie, Boże nasz, racz nie odmawiać Twojej pomocy tym, których nieustannie posilasz Boskim Sakramentem.
Przez Pana…

Pokomunia wspomnienia

Wspomnienie Śś. Hipolita i Kasjana, Męczenników
Panie, niech przyjęcie Twego Sakramentu zachowa nas i utwierdzi w świetle Twej prawdy.
Przez Pana…