Missale
Meum

11 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Każda niedziela przypomina Zmartwychwstanie Pańskie i Sakramenty z nim związane. Dzisiejsza niedziela przypomina nam to szczególnie wyraźnie. Jako lekcję czytamy świadectwo św. Pawła o Zmartwychwstaniu, a w ewangelii wspominamy cud Zbawiciela, który ma znaczenie symboliczne. Kościół powtarza przy każdym Chrzcie gest, którym Chrystus uzdrowił głuchoniemego, jako znak otwarcia uszu na słowo Boże i ust na Jego chwałę. W niedziele gromadzimy się w domu Bożym i w Eucharystii otrzymujemy moc i odwagę (ant. na wejście).

Wspomnienie Św. Agapita, Męczennika.

Św. Agapit poniósł śmierć męczeńską w Praeneste koło Rzymu z końcem wieku III.

Msza wspólna nr 12 Laetabitur, z wyjątkiem kolekty, sekrety i pokomunii

Św. Rocha, Wyznawcy
Św. Roch urodził się w Montpellier (południowa Francja) około roku 1295. Straciwszy rodziców rozdał swój majątek ubogim i udał się na pielgrzymkę do Rzymu. W okolicach nawiedzonych zarazą z heroicznym poświęceniem pielęgnował chorych i sam przebył chorobę. Gdy wrócił w rodzinne strony, posądzony o szpiegostwo, dostał się do więzienia i po pięciu latach zmarł w roku 1327.

Msza wspólna nr 21 Os iusti, z wyjątkiem kolekty:
Boże, Tobie przynosi chwałę sława Świętych, bo Ty dajesz zbawienną skuteczność modlitwom wszystkich, którzy uciekają się pod ich opiekę. Gdy przeto lud Twój pobożnie czci pamięć świętego Rocha, Twojego Wyznawcy, który dla chwały Twojego imienia przebył w swoim ciele zaraźliwą chorobę, daj, aby ten lud za jego przyczyną był wolny od zarazy i zawsze oddany Twemu imieniu. Przez Pana.

Introit

Ps 67:6-7; 67:36
Bóg w mieszkaniu swoim świętym. Ten Bóg wprowadza samotnych do domu. On lud swój potęgą i siłą obdarza.
Ps 67:2
Powstaje Bóg, a pierzchają nieprzyjaciele Jego; uciekają przed Nim ci, co Go nienawidzą.
Chwała Ojcu…
Bóg w mieszkaniu swoim świętym. Ten Bóg wprowadza samotnych do domu. On lud swój potęgą i siłą obdarza.

Kolekta

Wszechmocny, wiekuisty Boże, Ty przewyższasz obfitością dobrodziejstw Twoich pragnienia i zasługi błagających Ciebie, obdarz nas miłosierdziem Twoim i odpuść nam, co sumienie niepokoi, a użycz tego, o co prosić się nie ośmielamy.
Przez Pana…

Kolekta wspomnienia

Wspomnienie Św. Agapita, Męczennika
Niech się raduje Kościół Twój, Boże, ufny w pośrednictwo św. Agapita, Twojego Męczennika, a przez jego chwalebne modlitwy niech trwa w oddaniu się Tobie i bezpieczeństwie.
Przez Pana…

Lekcja

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.
1 Kor 15:1-10
Bracia: Przypominam wam Ewangelię, którą wam głosiłem i którąście przyjęli, i w której trwacie. Przez nią też i zbawieni będziecie, jeśli ją zachowacie taką, jaką wam głosiłem: chyba żeście na próżno uwierzyli. Bo naprzód podałem wam, com też otrzymał, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pisma, i że był pogrzebany, i że zmartwychwstał trzeciego dnia według Pisma, że ukazał się Kefasowi, a potem jedenastu. Potem widziało Go jednocześnie więcej niż pięciuset braci, z których wielu żyje dotychczas, a niektórzy pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, potem wszystkim Apostołom. A w końcu po wszystkich, niby poronionemu płodowi, ukazał się i mnie. Bom ja jest najmniejszy z Apostołów, niegodny zwać się Apostołem, i żem prześladował Kościół Boży. A z łaski Bożej jestem tym, czym jestem, i łaska Jego na próżno nie była mi dana.

Graduał

Ps 27:7 27:1
Na Boga się zdałem, a On mnie pokrzepił, przeto me serce radością przejęte i dzięki Mu składam ochotnie.
℣. Do Ciebie wołam, Panie. Boże mój, nie milcz na prośbę moją, nie odstępuj ode mnie.
Ps 80:2-3
Śpiewajcie z radością Bogu, mocy naszej, wznoście okrzyki Bogu Jakuba. Zanućcie pieśń dźwięczną i uderzcie w cytry.

Ewangelia

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Marka.
Mk 7:31-37
Onego czasu: Jezus, wyszedłszy z granic Tyru przez Sydon, przyszedł nad Morze Galilejskie poprzez granice Dekapolu. I przywiedziono Mu głuchego i niemego, prosząc Go, aby włożył nań rękę. A wziąwszy go na bok, z dala od rzeszy, włożył palce swoje w uszy jego, a śliną swą dotknął języka jego i wejrzawszy w niebo westchnął, i rzekł do niego: «Effetha!» to znaczy: «Otwórz się». I natychmiast otworzyły się uszy jego, i rozwiązały się więzy języka jego, i mówił dobrze. I rozkazał im, aby nikomu nie powiadali. Ale im więcej im nakazywał, tym więcej jeszcze rozgłaszali i tym bardziej zdumiewali się, mówiąc: «Dobrze wszystko uczynił, i głuchym sprawił, że słyszą, i niemym, że mówią».

Antyfona na Ofiarowanie

Ps 29:2-3
Wysławiam Cię, Panie, żeś mnie ocalił i nie dałeś mym wrogom cieszyć się z mej zguby, Panie, wołam do Ciebie i zachowałeś mi życie.

Sekreta

Wejrzyj łaskawie, prosimy Cię Panie, na usłużność naszą, a ofiara nasza niechaj będzie dla Ciebie miłą daniną, a dla nas wsparciem w słabości.
Przez Pana…

Sekreta wspomnienia

Wspomnienie Św. Agapita, Męczennika
Przyjmij, Panie, dary, które Ci składamy w uroczystość tego, którego wstawiennictwo, jak ufamy, przyczyni się do naszego wyzwolenia.
Przez Pana…

Prefacja

Prefacja zwykła
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Antyfona na Komunię

Prz 3:9-10
Czyń Panu ofiary z majętności twojej i z pierwocin plonów twoich, a napełnią się spichlerze twoje zbożem i piwnice obfitować będą w wino.

Pokomunia

Prosimy cię, Panie, daj nam doznać spożywając Twój Sakrament, pomocy na duszy i ciele, abyśmy całkowicie uzdrowieni cieszyli się pełnią niebiańskiej łaski.
Przez Pana…

Pokomunia wspomnienia

Wspomnienie Św. Agapita, Męczennika
Nasyciłeś, Panie, rodzinę Twoją świętymi darami; wzmacniaj nas stale za wstawiennictwem tego, którego uroczystość obchodzimy.
Przez Pana…