Uroczystość Niepokalanego Serca N. M. P.

Zachowane od zepsucia i wzięte do nieba cielesne serce Matki Bożej jest symbolem Jej życia wewnętrznego oraz macierzyńskich uczuć dla odkupionej ludzkości. Maryja, wolna od skłonności do grzechu, zawsze była doskonale uległa Duchowi Świętemu (kolekta, graduał, sekreta); dlatego spełniły się na Niej słowa Zbawiciela : «Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą». Z doskonałej miłości Boga wypływa miłość ku ludziom, przez Boga stworzonym i odkupionym. Niepokalane Serce Maryi to serce Matki. Dlatego z ufnością zbliżamy się do Niej (antyfona na wejście) i słuchamy Jej pouczeń. Śś. Tymoteusza, Hipolita i Symforiana, Męczenników Św. Tymoteusz został umęczony w Rzymie około roku 305. Św. Hipolit poniósł śmierć męczeńską w Ostii koło Rzymu w III wieku. Św. Symforian, młodociany męczennik z Autun w Galii, zginął z końcem II wieku. Msza wspólna nr 15 Salus autem, z wyjątkiem kolekty, sekrety i pokomunii

Introit

Introitus

Hbr 4:16
Zbliżmy się z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali zmiłowanie i dostąpili łaski w pomocy na czasie.
Ps 44:2
Z mego serca płynie piękne słowo, pieśń moją śpiewam dla Króla.
Chwała Ojcu…
Zbliżmy się z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali zmiłowanie i dostąpili łaski w pomocy na czasie.

Hebr 4:16.
Adeámus cum fidúcia ad thronum grátiæ, ut misericórdiam consequámur, et grátiam inveniámus in auxílio opportúno.
Ps 44:2
Eructávit cor meum verbum bonum: dico ego ópera mea regi.
Glória Patri…
Adeámus cum fidúcia ad thronum grátiæ, ut misericórdiam consequámur, et grátiam inveniámus in auxílio opportúno.

Kolekta

Oratio

Wszechmogący, wieczny Boże, któryś w sercu Najświętszej Maryi Panny zgotował godne mieszkanie dla Ducha Świętego, daj łaskawie, prosimy, abyśmy nabożnie obchodząc uroczystość tegoż Niepokalanego Serca, zdołali żyć według Serca Twego.
Przez Pana…

Omnípotens sempitérne Deus, qui in Corde beátæ Maríæ Vírginis dignum Spíritus Sancti habitáculum præparásti: concéde propítius; ut ejúsdem immaculáti Cordis festivitátem devóta mente recoléntes, secúndum cor tuum vívere valeámus.
Per Dominum…

Kolekta Wspomnienia

Commemoratio Oratio

Wspomnienie śś. Tymoteusza, Hipolita i Symforiana
Panie, udziel nam łaskawie Twej pomocy i za wstawiennictwem świętych Twoich Męczenników Tymoteusza, Hipolita i Symforian, wyciągnij ku nam Twoją litościwą prawicę.
Przez Pana…

Pro Ss. Timotheo, Hippolyto et Symphoriano, Martyribus
Auxílium tuum nobis, Dómine, quǽsumus, placátus impénde: et, intercedéntibus beátis Martýribus tuis Timótheo, Hippolýto et Symphoriáno, déxteram super nos tuæ propitiatiónis exténde.
Per Dominum…

Lekcja

Lectio

Syr 24:23-31
Jako krzew winny wydałam wdzięczną woń, a kwiaty moje owocem czci i godności. Jam matką pięknej miłości i bojaźni, i rozeznania, i świętej nadziei. We mnie łaska wszelkiej drogi i prawdy, we mnie cała nadzieja życia i cnoty. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy mnie pragniecie, i napełnijcie się owocami moimi. Duch mój bowiem słodszy jest nad miód, a dziedzictwo moje nad plaster miodu. Pamięć moja na wieczne pokolenia. Którzy mnie pożywają, nadal mnie będą łaknąć, a którzy mnie piją, nadal będą mnie pragnąć. Kto mnie słucha, nie będzie zawstydzon a którzy przeze mnie działają nie zgrzeszą. Którzy mnie objaśniają, posiada żywot wieczny.

Léctio libri Sapiéntiæ.
Eccli 24:23-31
Ego quasi vitis fructificávi suavitátem odóris: et flores mei, fructus honóris et honestátis. Ego mater pulchræ dilectiónis, et timóris, et agnitiónis, et sanctæ spei. In me grátia omnis viæ et veritátis: in me omnis spes vitæ, et virtútis. Transíte ad me omnes qui concupíscitis me, et a generatiónibus meis implémini. Spíritus enim meus super mel dulcis, et heréditas mea super mel et favum. Memória mea in generatiónes sæculórum. Qui edunt me, adhuc esúrient: et qui bibunt me, adhuc sítient. Qui audit me, non confundétur: et qui operántur in me, non peccábunt. Qui elúcidant me, vitam ætérnam habébunt.

Graduał

Graduale

Ps 12:6
Serce me cieszy się z Twojej pomocy, będę śpiewał Panu, co darzy mnie dobrem, zanucę psalm imieniu Najwyższego Pana.
Ps 44:18
Przez wszystkie pokolenia będą głosić Twe imię: dlatego po wiek wieków sławić Cię będą wszystkie ludy. Alleluja, alleluja.
Łk 1:46; 1:47
Uwielbia dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Alleluja.

Ps 12:6
Exsultábit cor meum in salutári tuo: cantábo Dómino, qui bona tríbuit mihi: et psallam nómini Dómini altíssimi.
Ps 44:18
Mémores erunt nóminis tui in omni generatióne et generatiónem: proptérea pópuli confitebúntur tibi in ætérnum. Allelúja, allelúja.
Luc 1:46; 1:47
Magníficat ánima mea Dóminum: et exsultávit spíritus meus in Deo salutári meo. Allelúja.

Ewangelia

Evangelium

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Jana.
J 19:25-27
Onego czasu: Pod krzyżem Jezusowym stała Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria Kleofasowa, oraz Maria Magdalena. Gdy więc Jezus ujrzał Matkę i ucznia, którego miłował, stojącego obok, rzekł do Matki swojej: «Niewiasto, oto syn Twój!» Potem rzekł uczniowi: «Oto Matka twoja!» I od onej godziny wziął ją uczeń pod swoją opiekę.

Sequéntia ☩ sancti Evangélii secúndum Joánnem.
Joann 19:25-27
In illo témpore: Stabant juxta crucem Jesu mater ejus, et soror matris ejus María Cléophæ, et María Magdaléne. Cum vidísset ergo Jesus matrem, et discípulum stantem, quem diligébat, dicit matri suæ: Múlier, ecce fílius tuus. Deinde dicit discípulo: Ecce mater tua. Et ex illa hora accépit eam discípulus in sua.

Antyfona na Ofiarowanie

Offertorium

Łk 1:46; 1:49
Rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim: albowiem uczynił mi wielkie rzeczy, który możny jest i święte imię Jego.

Luc 1:46; 1:49
Exsultávit spíritus meus in Deo salutári meo; quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen ejus.

Sekreta

Secreta

Ofiarując majestatowi Twojemu niepokalanego Baranka, prosimy Cię, Panie, aby serca nasze rozpalił ów ogień niebieski, który niewypowiedzianie rozpłomieniał Serce Najświętszej Maryi Panny.
Przez tegoż Pana…

Majestáti tuæ, Dómine, Agnum immaculátum offeréntes, quǽsumus: ut corda nostra ignis ille divínus accéndat, cui Cor beátæ Maríæ Vírginis ineffabíliter inflammávit.
Per eúndem…

Sekreta Wspomnienia

Commemoratio Secreta

Wspomnienie śś. Tymoteusza, Hipolita i Symforiana
Przyjmij, Panie, ofiarę, którą lud Tobie oddany składa ku czci świętych Twoich, uznając, że dzięki ich zasługom doznał pomocy w ucisku.
Przez Pana…

Pro Ss. Timotheo, Hippolyto et Symphoriano, Martyribus
Accépta tibi sit, Dómine, sacrátæ plebis oblátio pro tuórum honóre Sanctórum: quorum se méritis de tribulatióne percepísse cognóscit auxílium.
Per Dominum…

Prefacja

Prefatio

Prefacja o Najświętszej Maryi Pannie
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże:
I abyśmy Cię wielbili, błogosławili i wysławiali obchodząc święto Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy. Ona to poczęła Jednorodzonego Syna Twojego za sprawą Ducha Świętego i zachowując chwałę dziewictwa wydała światu światłość przedwieczną, Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
Przez Niego majestat Twój chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi. A wspólnie z nimi w radosnym uniesieniu sławią Niebiosa, Moce niebieskie i błogosławieni Serafini. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

de Beata Maria Virgine
Vere dignum et justum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: Et te in Festivitáte beátæ Maríæ semper Vírginis collaudáre, benedícere et prædicáre. Quæ et Unigénitum tuum Sancti Spíritus obumbratióne concépit: et, virginitátis glória permanénte, lumen ætérnum mundo effúdit, Jesum Christum, Dóminum nostrum. Per quem majestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Cæli cælorúmque Virtútes ac beáta Séraphim sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti jubeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes:

Antyfona na Komunię

Communio

J 19:27
Rzekł Jezus do Matki swojej: Niewiasto, oto syn Twój; potem rzekł uczniowi: Oto Matka twoja! I od onej godziny wziął ją uczeń pod swoją opiekę.

Joann 19:27
Dixit Jesus matri suæ: Múlier, ecce fílius tuus: deinde dixit discípulo: Ecce mater tua. Et ex illa hora accépit eam discípulus in sua.

Pokomunia

Postcommunio

Posileni boskimi darami, kornie błagamy Cię, Panie, abyśmy za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, której uroczystość Niepokalanego Serca obchodzimy ze czcią, wolni od niebezpieczeństw doczesnych, dostąpili radości życia wiecznego.
Przez Pana…

Divínis refécti munéribus te, Dómine, supplíciter exorámus: ut beátæ Maríæ Vírginis intercessióne, cujus immaculáti Cordis solémnia venerándo égimus, a præséntibus perículis liberáti, ætérnæ vitæ gáudia consequámur.
Per Dominum…

Pokomunia Wspomnienia

Commemoratio Postcommunio

Wspomnienie śś. Tymoteusza, Hipolita i Symforiana
Darem Bożym szczodrze nasyceni prosimy Cię, Panie, Boże nasz, abyśmy za wstawiennictwem świętych Twoich Męczenników Tymoteusza, Hipolita i Symforiana, zawsze czerpali zeń życie.
Przez Pana…

Pro Ss. Timotheo, Hippolyto et Symphoriano, Martyribus
Divíni múneris largitáte satiáti, quǽsumus, Dómine, Deus noster: ut, intercedéntibus sanctis Martýribus tuis Timótheo, Hippolýto et Symphoriáno, in ejus semper participatióne vivámus.
Per Dominum…