Missale
Meum

Uroczystość Niepokalanego Serca N. M. P.

Zachowane od zepsucia i wzięte do nieba cielesne serce Matki Bożej jest symbolem Jej życia wewnętrznego oraz macierzyńskich uczuć dla odkupionej ludzkości. Maryja, wolna od skłonności do grzechu, zawsze była doskonale uległa Duchowi Świętemu (kolekta, graduał, sekreta); dlatego spełniły się na Niej słowa Zbawiciela : «Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą». Z doskonałej miłości Boga wypływa miłość ku ludziom, przez Boga stworzonym i odkupionym. Niepokalane Serce Maryi to serce Matki. Dlatego z ufnością zbliżamy się do Niej (antyfona na wejście) i słuchamy Jej pouczeń.

Śś. Tymoteusza, Hipolita i Symforiana, Męczenników
Św. Tymoteusz został umęczony w Rzymie około roku 305. Św. Hipolit poniósł śmierć męczeńską w Ostii koło Rzymu w III wieku. Św. Symforian, młodociany męczennik z Autun w Galii, zginął z końcem II wieku.

Msza wspólna nr 15 Salus autem, z wyjątkiem kolekty, sekrety i pokomunii

Introit

Hbr 4:16
Zbliżmy się z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali zmiłowanie i dostąpili łaski w pomocy na czasie.
Ps 44:2
Z mego serca płynie piękne słowo, pieśń moją śpiewam dla Króla.
Chwała Ojcu…
Zbliżmy się z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali zmiłowanie i dostąpili łaski w pomocy na czasie.

Kolekta

Wszechmogący, wieczny Boże, któryś w sercu Najświętszej Maryi Panny zgotował godne mieszkanie dla Ducha Świętego, daj łaskawie, prosimy, abyśmy nabożnie obchodząc uroczystość tegoż Niepokalanego Serca, zdołali żyć według Serca Twego.
Przez Pana…

Kolekta Wspomnienia

Wspomnienie śś. Tymoteusza, Hipolita i Symforiana
Panie, udziel nam łaskawie Twej pomocy i za wstawiennictwem świętych Twoich Męczenników Tymoteusza, Hipolita i Symforian, wyciągnij ku nam Twoją litościwą prawicę.
Przez Pana…

Lekcja

Syr 24:23-31
Jako krzew winny wydałam wdzięczną woń, a kwiaty moje owocem czci i godności. Jam matką pięknej miłości i bojaźni, i rozeznania, i świętej nadziei. We mnie łaska wszelkiej drogi i prawdy, we mnie cała nadzieja życia i cnoty. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy mnie pragniecie, i napełnijcie się owocami moimi. Duch mój bowiem słodszy jest nad miód, a dziedzictwo moje nad plaster miodu. Pamięć moja na wieczne pokolenia. Którzy mnie pożywają, nadal mnie będą łaknąć, a którzy mnie piją, nadal będą mnie pragnąć. Kto mnie słucha, nie będzie zawstydzon a którzy przeze mnie działają nie zgrzeszą. Którzy mnie objaśniają, posiada żywot wieczny.

Graduał

Ps 12:6
Serce me cieszy się z Twojej pomocy, będę śpiewał Panu, co darzy mnie dobrem, zanucę psalm imieniu Najwyższego Pana.
Ps 44:18
Przez wszystkie pokolenia będą głosić Twe imię: dlatego po wiek wieków sławić Cię będą wszystkie ludy. Alleluja, alleluja.
Łk 1:46; 1:47
Uwielbia dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Alleluja.

Ewangelia

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Jana.
J 19:25-27
Onego czasu: Pod krzyżem Jezusowym stała Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria Kleofasowa, oraz Maria Magdalena. Gdy więc Jezus ujrzał Matkę i ucznia, którego miłował, stojącego obok, rzekł do Matki swojej: «Niewiasto, oto syn Twój!» Potem rzekł uczniowi: «Oto Matka twoja!» I od onej godziny wziął ją uczeń pod swoją opiekę.

Antyfona na Ofiarowanie

Łk 1:46; 1:49
Rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim: albowiem uczynił mi wielkie rzeczy, który możny jest i święte imię Jego.

Sekreta

Ofiarując majestatowi Twojemu niepokalanego Baranka, prosimy Cię, Panie, aby serca nasze rozpalił ów ogień niebieski, który niewypowiedzianie rozpłomieniał Serce Najświętszej Maryi Panny.
Przez tegoż Pana…

Sekreta Wspomnienia

Wspomnienie śś. Tymoteusza, Hipolita i Symforiana
Przyjmij, Panie, ofiarę, którą lud Tobie oddany składa ku czci świętych Twoich, uznając, że dzięki ich zasługom doznał pomocy w ucisku.
Przez Pana…

Prefacja

Prefacja o Najświętszej Maryi Pannie
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże:
I abyśmy Cię wielbili, błogosławili i wysławiali obchodząc święto Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy. Ona to poczęła Jednorodzonego Syna Twojego za sprawą Ducha Świętego i zachowując chwałę dziewictwa wydała światu światłość przedwieczną, Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
Przez Niego majestat Twój chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi. A wspólnie z nimi w radosnym uniesieniu sławią Niebiosa, Moce niebieskie i błogosławieni Serafini. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Antyfona na Komunię

J 19:27
Rzekł Jezus do Matki swojej: Niewiasto, oto syn Twój; potem rzekł uczniowi: Oto Matka twoja! I od onej godziny wziął ją uczeń pod swoją opiekę.

Pokomunia

Posileni boskimi darami, kornie błagamy Cię, Panie, abyśmy za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, której uroczystość Niepokalanego Serca obchodzimy ze czcią, wolni od niebezpieczeństw doczesnych, dostąpili radości życia wiecznego.
Przez Pana…

Pokomunia Wspomnienia

Wspomnienie śś. Tymoteusza, Hipolita i Symforiana
Darem Bożym szczodrze nasyceni prosimy Cię, Panie, Boże nasz, abyśmy za wstawiennictwem świętych Twoich Męczenników Tymoteusza, Hipolita i Symforiana, zawsze czerpali zeń życie.
Przez Pana…