Św. Piusa X, Papieża i Wyznawcy

Józef Sarto urodził się w Riese koło Wenecji w 1835 roku jako drugie z dziesięciorga dzieci wiejskiego listonosza. Ukończywszy chlubnie studia teologiczne był kolejno wikarym, proboszczem ojcem duchownym seminarium, biskupem Mantui, wreszcie kardynałem i patriarchą Wenecji. W roku 1903 został wybrany papieżem. Jako pasterz całego Kościoła odrodził życie eucharystyczne, wydając dekrety o częstej Komunii świętej i wczesnej Komunii dzieci. Zapoczątkował odrodzenie liturgii przez reformę kalendarza kościelnego, brewiarza i śpiewu. Odnowił studia biblijne i skodyfikował prawo kościelne. Energicznie zwalczał błędy modernizmu. Przez całe życie odznaczał się pokorą, łagodnością, miłosierdziem dla biednych i umiłowaniem ubóstwa. Zmarł 20 sierpnia 1914 roku.

Introit

Introitus

Ps 88:20-22
Wyniosłem wybrańca z ludu, namaściłem go świętym olejem moim, by moja ręka zawsze z nim była, i ramię moje go umacniało.
Ps 88:2
Na wieki będę opiewał łaski Pana, ustami mymi będę zwiastował Twą wierność przez wszystkie pokolenia.
Chwała Ojcu…
Wyniosłem wybrańca z ludu, namaściłem go świętym olejem moim, by moja ręka zawsze z nim była, i ramię moje go umacniało.

Ps 88:20-22
Extuli eléctum de pópulo, óleo sancto meo unxi eum: ut manus mea sit semper cum eo, et brácchium meum confírmet eum.
Ps. 88:2
Grátias Dómini in ætérnum cantábo: per omnes generatiónes annuntiábo fidelitátem tuam ore meo.
Glória Patri…
Extuli eléctum de pópulo, óleo sancto meo unxi eum: ut manus mea sit semper cum eo, et brácchium meum confírmet eum.

Kolekta

Oratio

Tekst kolekty nawiązuje do dewizy św. Piusa X: «Odnowić wszystko w Chrystusie».
Boże, który dla obrony wiary katolickiej i odnowienia wszystkiego w Chrystusie napełniłeś świętego Piusa, Papieża, niebieską mądrością i apostolską mocą, spraw łaskawie, abyśmy idąc za jego wskazaniami i przykładem osiągnęli wieczną nagrodę.
Przez tegoż Pana…

Deus, qui ad tuéndam cathólicam fidem, et univérsa in Christo instauránda sanctum Pium, Summum Pontíficem, cælésti sapiéntia et apostólica fortitúdine replevísti: concéde propítius; ut, ejus institúta et exémpla sectántes, præmia consequámur ætérna.
Per eúndem…

Lekcja

Lectio

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
1 Tes 2:2-8
Bracia: Zaufawszy Bogu naszemu głosiliśmy wam Ewangelię z wielką troskliwością. A upominanie nasze nie wypływało z błędu, nieczystej pobudki albo podstępu, lecz jako byliśmy przez Boga uznani za godnych, aby nam zwierzona była Ewangelia, tak też i przepowiadamy, aby się nie ludziom podobać, ale Bogu, który bada serca nasze. Nigdy bowiem nie mówiliśmy słowami pochlebnymi, jako wiecie, aniśmy też powodowali się chciwością, jak tego świadkiem jest Bóg. Nie szukaliśmy również chwały u ludzi, ani u was, ani u innych. I mogąc, jako apostołowie, być wam ciężarem, staliśmy się raczej maluczkimi pośród was, jako żywicielka tuląca dzieci swoje. Tak was umiłowaliśmy, że pragnęliśmy gorąco dać wam nie tylko Ewangelię Bożą, ale oddać nawet i życie nasze, bo staliście się dla nas najdroższymi. Wszak pamiętacie, bracia, pracę naszą i trud.

Lectio prima Sancti Pauli apóstoli ad Thessalonicénses
1 Thess 2:2-8
Fratres: Fidúciam habúimus in Deo nostro, loqui ad vos Evangélium Dei in multa sollicitúdine. Exhortátio enim nostra non de erróre, neque de immundítia, neque in dolo, sed sicut probáti sumus a Deo ut crederétur nobis Evangélium: ita lóquimur non quasi homínibus placéntes, sed Deo, qui probat corda nostra. Neque enim aliquándo fúimus in sermóne adulatiónis, sicut scitis: neque in occasióne avarítiæ: Deus testis est: nec quæréntes ab homínibus glóriam, neque a vobis, neque ab áliis. Cum possémus vobis óneri esse ut Christi apóstoli: sed facti sumus párvuli in médio vestrum, tamquam si nutrix fóveat fílios suos. Ita desiderántes vos, cúpide volebámus trádere vobis non solum Evangélium Dei, sed étiam ánimas nostras: quóniam caríssimi nobis facti estis.

Graduał

Graduale

Ps 39:10-11
Twą sprawiedliwość głosiłem w wielkim zgromadzeniu, oto nie powściągałem warg moich, Ty wiesz, o Panie.
℣. Sprawiedliwości Twojej w mym sercu nie skryłem; wyjawiłem Twą wierność i Twoją pomoc. Alleluia, alleluia.
Ps 22:5-6
Stół dla mnie zastawiasz, olejkiem mi głowę namaszczasz; mój kielich jest przeobfity. Alleluja.

Ps 39:10-11
Annuntiávi justítiam tuam in cœtu magno; ecce lábia mea non cohíbui: Dómine, tu nosti.
℣. Justítiam tuam non abscóndi in corde meo; fidelitátem tuam et auxílium tuum narrávi. Allelúia, allelúia.
Ps 22:5-6
Paras mihi mensam, inúngis óleo caput meum, calix meus ubérrimus est. Allelúia.

Ewangelia

Evangelium

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Jana.
J 21:15-17
Onego czasu: Rzekł Jezus do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana! Miłujesz mnie więcej niż ci?» Rzecze mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję». Rzecze mu «Paś baranki moje». Rzecze mu powtórnie: «Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie?» Mówi Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję». Rzecze mu: «Paś baranki moje». Rzecze mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie?» Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci rzekł: Miłujesz mnie? i powiedział do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię miłuję». Rzecze mu: «Paś owce moje».

Sequéntia Sancti evangélii secúndum Joánnem
Joannes 21:15-17
In illo témpore, dicit Jesus Simóni Petro: Simon Joánnis, díligis me plus his? Dicit ei: Etiam Dómine, tu scis quia amo te. Dicit ei: Pasce agnos meos. Dicit ei íterum: Simon Joánnis, díligis me? Ait illi: Etiam Dómine, tu scis quia amo te. Dicit ei: Pasce agnos meos. Dicit ei tértio: Simon Joánnis, amas me? Contristátus est Petrus, quia dixit ei tértio: Amas me? et dixit ei: Dómine, tu ómnia nosti, tu scis quia amo te. Dixit ei: Pasce oves meas.

Antyfona na Ofiarowanie

Offertorium

Ps 33:12
Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie: nauczę was Pańskiej bojaźni.

Ps 33:12
Veníte, fílii; audíte me: timórem Dómini docébo vos.

Sekreta

Secreta

Przyjąwszy łaskawie nasze ofiary, daj nam, prosimy Cię, Panie, abyśmy za wstawiennictwem św. Piusa, Papieża, sprawowali te boskie misteria ze szczerą uległością, i wiernym sercem przyjmowali.
Przez Pana…

Oblatiónibus nostris, quǽsumus, Dómine, benígne suscéptis, da nobis, ut hæc divína mystéria, sancto Pio Summo Pontífice intercedénte, sincéris tractémus obséquiis et fidéli mente sumámus.
Per Dominum…

Prefacja

Prefatio

Prefacja zwykła
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Communis
Vere dignum et justum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: per Christum, Dóminum nostrum. Per quem majestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Cæli cælorúmque Virtútes ac beáta Séraphim sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti jubeas, deprecámur, súpplici confessione dicéntes:

Antyfona na Komunię

Communio

J 6:56-57
Ciało moje prawdziwie jest pokarmem, a Krew moja prawdziwie jest napojem. Kto pożywa moje Ciało i pije moją Krew, we mnie mieszka, a ja w nim.

Joannes 6:56-57
Caro enim mea vere est cibus: et sanguis meus, vere est potus; qui mandúcat meam carnem et bibit meum sánguinem, in me manet, et ego in illo.

Pokomunia

Postcommunio

Pokrzepieni mocą uczty niebieskiej prosimy Cię, Panie Boże nasz, abyśmy za wstawiennictwem świętego Piusa, Papieża, stali się mocni w wierze i zgodni byli w Twojej miłości.
Przez Pana…

Mensæ cæléstis virtúte refécti, quǽsumus, Dómine Deus noster: ut, interveniénte sancto Pio Summo Pontífice; fortes efficiámur in fide, et in tua simus caritáte concórdes.
Per Dominum…