Missale
Meum

Św. Tomasza z Villanueva, Biskupa i Wyznawcy

Św. Tomasz urodził się pod Villanueva w Kastylii w roku 1488. Ukończywszy z odznaczeniem studia uniwersyteckie w Alcala wstąpił do zakonu Augustianów. Jako prowincjał Andaluzji wysłał pierwszych misjonarzy augustiańskich do Meksyku. W roku 1544 mimo sprzeciwu został mianowany arcybiskupem Walencji. Broniąc Morysków występował otwarcie przeciw hiszpańskiej inkwizycji. Wszystko, co miał, rozdawał ubogim. W chwili swojej śmierci, nie posiadał nawet łóżka. Zmarł w roku 1555.

Msza wspólna nr 18 Statuit z wyjątkiem kolekty, sekrety i pokomunii.

Wspomnienie śś. Maurycego i Towarzyszy, Męczenników.
Św. Maurycy, dowódca legionu tebańskiego, i jego towarzysze ponieśli śmierć męczeńską z końcem III wieku pod Agaunum (dzisiejsze st. Moritz). Z końcem wieku IV św. Teodor, biskup z Martigny, odnalazł ich grób. Wzniesiono nad nim bazylikę, która stała się wkrótce celem licznych pielgrzymek.

Introit

Syr 45:30
Pan zawarł z nim przymierze pokoju i ustanowił go przełożonym, aby godność kapłańska została przy nim na wieki.
Ps 131:1
Pomnij, Panie, na Dawida i na całą jego gorliwość.
Chwała Ojcu…
Pan zawarł z nim przymierze pokoju i ustanowił go przełożonym, aby godność kapłańska została przy nim na wieki.

Kolekta

Boże, Ty ozdobiłeś świętego Biskupa Tomasza cnotą niezwykłego miłosierdzia dla ubogich; prosimy Cię, abyś za jego wstawiennictwem zlał łaskawie skarby miłosierdzia Twojego na wszystkich, którzy Cię wzywają.
Przez Pana…

Kolekta Wspomnienia

Wspomnienie śś. Maurycego i Towarzyszy
Dozwól nam, wszechmogący Boże, cieszyć się z uroczystości świętych Twoich Męczenników Maurycego i jego Towarzyszy, abyśmy się chlubili z narodzin dla nieba tych, którzy nas wspierają swoim wstawiennictwem.
Przez Pana…

Lekcja

Czytanie z Księgi Syracydesa.
Syr 44:16-27; 45:3-20
Oto wielki kapłan, który za dni swoich podobał się Bogu i okazał się sprawiedliwym, a w czasie gniewu stał się pojednaniem. Nie znalazł się jemu podobny, który by zachował prawo Najwyższego. Przeto na mocy przysięgi sprawił Pan, iż rozrósł się on w ludzie Jego. Dał mu błogosławieństwo dla wszystkich narodów i przymierze swoje utwierdził nad głową jego. Uznał go przez swe błogosławieństwa, zachował dlań swe miłosierdzie, (tak iż) znalazł on łaskę w oczach Pańskich. Wobec królów uczynił go wielkim i dał mu wieniec chwały. Postanowił z nim wieczne przymierze i dał mu najwyższe kapłaństwo, i w chwale go uszczęśliwił, by sprawował władzę kapłańską i czci doznawał dla Jego imienia, i składał Mu godną ofiarę kadzenia ku wdzięcznej wonności.

Graduał

Syr 44:16
Oto wielki kapłan, który za dni swoich podobał się Bogu.
Syr 44:20
℣. Nie znalazł się jemu podobny, który by zachował prawo Najwyższego. Alleluja, alleluja.
Ps 109:4
Tyś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. Alleluja.

Ewangelia

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Mateusza.
Mt 25:14-23
Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim tę przypowieść: «Człowiek pewien odjeżdżając daleko, zwołał sługi swoje i oddał im majętność swoją. I jednemu dał pięć talentów, a drugiemu dwa, a innemu jeden: każdemu według jego zdolności. I wnet odjechał. A ten, który był wziął pięć talentów, poszedł i zarabiał nimi, a zyskał drugie pięć. Podobnie i ten, który dwa otrzymał, zyskał drugie dwa. Ale ten, który otrzymał był jeden, odszedłszy, zakopał go w ziemi i skrył pieniądze pana swego.
A po długim czasie wrócił pan sług onych i począł rozliczać się z nimi. I przystąpiwszy ten, który pięć talentów otrzymał, wręczył mu drugie pięć talentów, mówiąc: Panie, dałeś mi pięć talentów, otom drugie pięć zyskał. Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo prawy i wierny, żeś w małym był wierny, dam ci władzę nad wieloma: wnijdź do wesela pana twego. Przystąpił też i ten, który dwa talenty otrzymał, i rzekł: Panie, dałeś mi dwa talenty, otom zyskał drugie dwa. Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo prawy i wierny, żeś w małym był wierny, dam ci władzę nad wieloma: wnijdź do wesela pana twojego.»

Antyfona na Ofiarowanie

Ps 88:21-22
W czasie konsekracji namaszcza się głowę i ręce biskupa Krzyżmem świętym.
Znalazłem Dawida, mojego sługę, namaściłem go świętym olejem moim, by ręka moja zawsze z nim była i ramię moje go umacniało.

Sekreta

Prosimy Cię, Panie, niech doroczna uroczystość św. Tomasza, Twego Wyznawcy i Biskupa, uczyni nas godnymi Twojej miłości, a ta ofiara przebłagalna niech się przyczyni do jego niebieskiej chwały i wyjedna nam dary Twojej łaski.
Przez Pana…

Sekreta Wspomnienia

Wspomnienie śś. Maurycego i Towarzyszy
Wejrzyj, Panie, na dary, które Ci składamy na pamiątkę świętych Twoich Męczenników Maurycego i jego Towarzyszy; przyjmując je ku ich czci, spraw, niech za ich wstawiennictwem będą nam zawsze pomocne.
Przez Pana…

Prefacja

Prefacja zwykła
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Antyfona na Komunię

Łk 12:42
Oto wierny i roztropny sługa, którego Pan postanowił nad swoją czeladzią, by każdemu wydzielał żywność w odpowiednim czasie.

Pokomunia

Boże, Ty nagradzasz dusze wierne; spraw, abyśmy dostąpili przebaczenia przez prośby św. Tomasza, Twego Wyznawcy i Biskupa, którego chwalebną uroczystość obchodzimy.
Przez Pana…

Pokomunia Wspomnienia

Wspomnienie śś. Maurycego i Towarzyszy
Pokrzepieni niebieskim Sakramentem i płynącą zeń radością pokornie prosimy Cię, Panie, by nas wspierała pomoc tych, których zwycięstwem się chlubimy.
Przez Pana…