Środa Suchych Dni Wrześniowych

Suche Dni jesienne obchodzi się w środę, piątek i sobotę po święcie Podwyższenia św. Krzyża (14.IX). Są one dniami dziękczynienia za zbiory oraz dniami pokuty za grzechy minionego kwartału. Post jest wynagrodzeniem za nieumiarkowane używanie darów Bożych. W ewangelii sam Chrystus zapewnia o skuteczności postu i modlitwy w poskramianiu wpływów szatana. Wspomnienie Św. Linusa, Papieża i Męczennika. Św. Linus był bezpośrednim następcą św. Piotra na stolicy rzymskiej. Zmarł około roku 79. Imię jego wymienia się w kanonie Mszy Świętej. Msza wspólna nr 8 Si diligis. Wspomnienie św. Tekli Św. Tekla, dziewica z Małej Azji, poniosła męczeństwo za Chrystusa około roku 100. Kult jej rozpoczął się w II wieku.

Introit

Introitus

Ps 80:2; 80:3; 80:4; 80:5
Radośnie śpiewajcie Bogu, obrońcy naszemu, wykrzykujcie Bogu Jakuba, uderzcie w cytrę, słodko dźwięczącą, i lirę, dmijcie w trąbę na nowiu, bo to jest ustawa w Izraelu, przykazanie Boga Jakuba.
Ps 80:6
Prawo to nadał potomkom Józefa, gdy wychodzili z ziemi egipskiej i usłyszeli język nieznany.
Chwała Ojcu…
Radośnie śpiewajcie Bogu, obrońcy naszemu, wykrzykujcie Bogu Jakuba, uderzcie w cytrę, słodko dźwięczącą, i lirę, dmijcie w trąbę na nowiu, bo to jest ustawa w Izraelu, przykazanie Boga Jakuba.

Ps 80:2; 80:3; 80:4; 80:5
Exsultáte Deo, adjutóri nostro: jubiláte Deo Jacob: súmite psalmum jucúndum cum cíthara: cánite in inítio mensis tuba, quia præcéptum in Israël est, et judícium Deo Jacob.
Ps 80:6
Testimónium in Joseph pósuit illud, cum exíret de terra Ægýpti: linguam, quam non nóverat, audívit.
Glória Patri…
Exsultáte Deo, adjutóri nostro: jubiláte Deo Jacob: súmite psalmum jucúndum cum cíthara: cánite in inítio mensis tuba, quia præcéptum in Israël est, et judícium Deo Jacob.

Kolekta

Oratio

Prosimy Cię, Panie, niech miłosierdzie Twoje uleczy i podtrzyma naszą ułomną naturę: a skoro sama z siebie wyczerpuje się, racz ją łaskawie umocnić.
Przez Pana…

Misericórdiæ tuæ remédiis, quǽsumus, Dómine, fragílitas nostra subsístat: ut, quæ sua conditióne attéritur, tua cleméntia reparétur.
Per Dominum…

Lekcja

LectioL1

Czytanie z Księgi Proroka Amosa.
Am 9:13-15
Prorok Amos zapowiada odbudowę i pomyślność Izraela po powrocie z wygnania.
To mówi Pan Bóg: Oto dni idą, i spotka oracz żeńca, a tłoczący winne grona siejącego nasienie; i będą sączyć góry słodkością, a wszystkie pagórki uprawione będą. I wrócę pojmanie ludu mego izraelskiego, i będą budować miasta spustoszone, i będą w nich mieszkać; i będą też sadzić winnice i pić wino ich, i naczynią sadów, a będą jeść ich owoce. I osadzę ich w ziemi ich, a nie wyrwę ich więcej z ich ziemi, którą im dałem, mówi Pan, Bóg twój.
Bogu dzięki.

Léctio Amos Prophétæ.
Amos 9:13-15
Hæc dicit Dóminus Deus: Ecce, dies véniunt: et comprehéndet arátor messórem, et calcátor uvæ mitténtem semen: et stillábunt montes dulcédinem, et omnes colles culti erunt. Et convértam captivitátem pópuli mei Israël: et ædificábunt civitátes desértas et inhabitábunt: et plantábunt víneas et bibent vinum eárum: et fácient hortos et cómedent fructus eórum. Et plantábo eos super humum suam: et non evéllam eos ultra de terra sua, quam dedi eis: dicit Dóminus, Deus tuus.
Deo gratias.

Graduał

GradualeL1

Ps 112,5-7
Któż jako Pan, nasz Bóg, co w górze ma siedzibę, a oczy swoje zniża na niebo i ziemię?
℣. Podnosi z prochu nędzarza, a z gnoju dźwiga ubogiego.

Ps 112,5-7
Quis sicut Dóminus, Deus noster, qui in altis hábitat, et humilia réspicit in cœlo et in terra?
℣. Súscitans a terra ínopem et de stércore érigens páuperem.

Kolekta

OratioL1

Prosimy Cię, Panie, racz spełnić błagania Twojej rodziny, a gdy powstrzymuje się od pokarmów cielesnych, niech w duszy wolna będzie od przywar.
Przez Pana…

Præsta, quǽsumus, Dómine, famíliæ tuæ supplicánti: ut, dum a cibis corporálibus se ábstinet, a vítiis quoque mente jejúnet.
Per Dominum…

Kolekta wspomnienia

Commemoratio Oratio

Wspomnienie Św. Linusa, Papieża i Męczennika
Wiekuisty Pasterzu, wejrzyj łaskawie na Swoją trzodę i otocz ją nieustanną opieką za przyczyną świętego N., (Twojego Męczennika i) Papieża, którego ustanowiłeś pasterzem całego Kościoła.
Przez Pana…

Commemoratio S. Lini Papæ et Martyris
Gregem tuum, Pastor ætérne, placátus inténde: et, per beátum N. (Mártyrem tuum atque) Summum Pontíficem, perpétua protectióne custódi; quem totíus Ecclésiæ præstitísti esse pastórem.
Per Dominum…

Lekcja

Lectio

Czytanie z Księgi Proroka Nehemiasza.
Neh 8:1-10
Po powrocie z wygnania uroczyście odczytano ludowi Prawo Mojżeszowe, aby odnowić przymierze Izraela z Bogiem.
W one dni: Zebrał się wszystek lud jako jeden mąż na ulicy przed Bramą Wód; a kazano biegłemu w piśmie Ezdraszowi, by przyniósł księgę Zakonu Mojżeszowego, który nadał Pan Izraelowi. Dnia więc pierwszego miesiąca siódmego kapłan Ezdrasz przyniósł Zakon wobec mnóstwa mężów i niewiast, i wszystkich, którzy zdolni go byli rozumieć. I czytał zeń pod gołym niebem, na ulicy przed Bramą Wód, od rana aż do południa wobec mężów i niewiast, i wszystkich, którzy mogli zrozumieć, a uszy całego ludu nakłoniły się ku księdze. Stanął zaś biegły w Piśmie Ezdrasz na drewnianym stopniu, który sporządził celem przemawiania. I otworzył Ezdrasz księgę wobec całego ludu, bo ponad wszystkim ludem górował; i gdy księgę otworzył, lud cały stanął. I błogosławił Ezdrasz Panu Bogu wielkiemu, a cały lud odpowiedział: Amen, amen, unosząc ręce swoje. I skłonili się, i uwielbili Boga pochyleni ku ziemi.
Lewici zaś uciszali lud celem słuchania Zakonu, lud zaś stał na swym miejscu. I czytano z księgi Zakonu Bożego wyraźnie i zrozumiale; i zrozumieli, gdy czytano. Rzekł zaś Nehemiasz i Ezdrasz, biegły w Piśmie i kapłan, oraz lewici tłumaczący ludowi całemu: Dzień ten Panu Bogu naszemu Jest poświęcony, nie bolejcie i nie płaczcie. I rzekł im: Idźcie, pożywajcie z tłuszczem, pijcie miód, a część tym poślijcie, którzy sobie nie przygotowali, bo to jest święty dzień Pański, a nie smućcie się, albowiem radość w Panu jest naszą mocą.

Léctio libri Esdræ.
Neh 8:1-10
In diébus illis: Congregátus est omnis pópulus quasi vir unus ad platéam, quæ est ante portam aquárum: et dixérunt Esdræ scribæ, ut afférret librum legis Moysi, quam præcéperat Dóminus Israéli. Attulit ergo Esdras sacérdos legem coram multitúdine virórum et mulíerum, cunctísque qui póterant intellégere, in die prima mensis séptimi. Et legit in eo apérte in platéa, quæ erat ante portam aquárum, de mane usque ad médiam diem, in conspéctu virórum et mulíerum et sapiéntium: et aures omnis pópuli erant eréctæ ad librum. Stetit autem Esdras scriba super gradum lígneum, quem fécerat ad loquendum. Et apéruit librum coram omni pópulo: super univérsum quippe pópulum eminébat: et cum aperuísset eum, stetit omnis pópulus. Et benedíxit Esdras Dómino, Deo magno: et respóndit omnis pópulus: Amen, Amen: élevans manus suas: et incurváti sunt et adoravérunt Deum proni in terram. Porro levítæ siléntium faciébant in pópulo ad audiéndam legem: pópulus autem stabat in gradu suo. Et legérunt in libro legis Dei distíncte et apérte ad intellegéndum: et intellexérunt, cum legerétur. Dixit autem Nehemías, et Esdras sacérdos et scriba, et levítæ interpretántes univérso pópulo: Dies sanctificátus est Dómino, Deo nostro, nolíte lugére et nolíte flere. Et dixit eis: Ite, comédite pínguia et bíbite mulsum, et míttite partes his, qui non præparavérunt sibi: quia sanctus dies Dómini est, et nolíte contristári: gáudium étenim Dómini est fortitúdo nostra.

Graduał

Graduale

Ps 32:12 ; 32:6
Błogosławiony lud, którego Bogiem jest Pan: naród, który On sobie wybrał na dziedzictwo.
℣. Przez słowo Pana powstały niebiosa i wszystkie ich zastępy przez tchnienie ust Jego.

Ps 32:12 ; 32:6
Beáta gens, cujus est Dóminus Deus eórum: pópulus, quem elégit Dóminus in hereditátem sibi.
℣. Verbo Dómini cœli firmáti sunt: et spíritu oris ejus omnis virtus eórum.

Ewangelia

Evangelium

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Marka.
Mk 9:16-28
Onego czasu: Jeden z rzeszy odpowiadając rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, przywiodłem do Ciebie Syna który ma ducha niemego. A ten, gdziekolwiek go napadnie, rzuca go o ziemię, i pieni się, i zgrzyta zębami i drętwieje. I rzekłem uczniom Twoim, aby go wyrzucili, ale nie mogli». A On odpowiadając im rzekł: «O plemię niewierne, dokądże to wśród was będę? Jak długo cierpieć was będę? Przynieście go do mnie». I przynieśli go.
A gdy Go ujrzał, natychmiast duch począł nim targać, i upadłszy na ziemię tarzał się tocząc pianę. I zapytał ojca jego: «Jak dawno mu się to zdarzyło?» A on rzekł: «Od dzieciństwa, i często rzucał go w ogień i w wodę, aby go zgubić, ale jeśli możesz, ratuj nas litując się nad nami». Jezus zaś rzekł mu: «Jeśli możesz uwierzyć, wszystko możliwe jest wierzącemu». Ojciec tedy chłopięcia wśród łez natychmiast głośno zawołał: «Wierzę, Panie, zaradź niedowiarstwu memu».
A gdy spostrzegł Jezus, że rzesza się zbiega, nakazał duchowi nieczystemu, mówiąc mu: «Duchu głuchy i niemy! Ja tobie rozkazuję, wynijdź z niego, a nie wchodź weń więcej». A krzycząc i gwałtownie nim targając, wyszedł z niego. I stał się jako martwy, tak że wielu mówiło, iż umarł. Jezus zaś, ująwszy rękę jego, podniósł go, a on powstał. A gdy wszedł do domu, uczniowie Jego na uboczu pytali Go: «Czemu to my nie mogliśmy go wyrzucić?» I rzekł im: «Ten rodzaj żadnym sposobem wyjść nie może jak tylko przez modlitwę i post».

Sequéntia ☩ sancti Evangélii secúndum Marcum.
Marc 9:16-28
In illo témpore: Respóndens unus de turba, dixit ad Jesum: Magíster, áttuli fílium meum ad te, habéntem spíritum mutum: qui, ubicúmque eum apprehénderit, allídit illum, et spumat et stridet déntibus et aréscit: et dixi discípulis tuis, ut ejícerent illum, et non potúerunt. Qui respóndens eis, dixit: O generátio incrédula, quámdiu apud vos ero? quámdiu vos pátiar? Afférte illum ad me. Et attúlerunt eum. Et cum vidísset eum, statim spíritus conturbávit illum: et elísus in terram, volutabátur spumans. Et interrogávit patrem ejus: Quantum témporis est, ex quo ei hoc áccidit? At ille ait: Ab infántia: et frequénter eum in ignem et in aquas misit, ut eum pérderet. Sed si quid potes, ádjuva nos, misértus nostri. Jesus autem ait illi: Si potes credere, ómnia possibília sunt credénti. Et contínuo exclámans pater pueri, cum lácrimis ajébat: Credo, Dómine: ádjuva incredulitátem meam. Et cum vidéret Jesus concurréntem turbam, comminátus est spirítui immundo, dicens illi: Surde et mute spíritus, ego præcípio tibi, exi ab eo: et ámplius ne intróëas in eum. Et exclámans et multum discérpens eum, éxiit ab eo, et factus est sicut mórtuus, ita ut multi dícerent: Quia mórtuus est. Jesus autem tenens manum ejus, elevávit eum, et surréxit. Et cum introísset in domum, discípuli ejus secréto interrogábant eum: Quare nos non potúimus ejícere eum? Et dixit illis: Hoc genus in nullo potest exíre nisi in oratióne et jejúnio.

Antyfona na Ofiarowanie

Offertorium

Ps 118:47; 18:48
Będę rozważał naukę Twoją, bo bardzo ją pokochałem. Ręce me wyciągnięte do przykazań Twoich, które umiłowałem.

Ps 118:47; 18:48
Meditábor in mandátis tuis, quæ diléxi valde: et levábo manus meas ad mandáta tua, quæ diléxi.

Sekreta

Secreta

Prosimy Cię, Panie, niech ta hostia oczyści nas z grzechów i uświęci dusze i ciała sług Twoich do sprawowania ofiary.
Przez Pana…

Hæc hóstia, Dómine, quǽsumus, emúndet nostra delícta: et ad sacrifícium celebrándum, subditórum tibi córpora mentésque sanctíficet.
Per Dominum…

Sekreta wspomnienia

Commemoratio Secreta

Wspomnienie Św. Linusa, Papieża i Męczennika
Złożywszy dary, prosimy Cię, Panie, oświeć łaskawie Twój Kościół, by trzodzie Twojej wszędzie sprzyjało powodzenie, a pasterze pod Twymi rządami starali się podobać Twojemu imieniu.
Przez Pana…

Commemoratio S. Lini Papæ et Martyris
Oblátis munéribus, quǽsumus, Dómine, Ecclésiam tuam benígnus illúmina: ut, et gregis tui profíciat ubique succéssus, et grati fiant nómini tuo, te gubernánte, pastóres.
Per Dominum…

Prefacja

Prefatio

Prefacja zwykła
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Communis
Vere dignum et justum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: per Christum, Dóminum nostrum. Per quem majestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Cæli cælorúmque Virtútes ac beáta Séraphim sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti jubeas, deprecámur, súpplici confessione dicéntes:

Antyfona na Komunię

Communio

Neh 8:10
Pożywajcie z tłuszczem, pijcie miód, a część tym poślijcie, którzy sobie nie przygotowali, bo to jest święty dzień Pański, a nie smućcie się, albowiem radość w Panu jest naszą mocą.

Neh 8:10
Comédite pínguia et bíbite mulsum, et míttite partes his, qui non præparavérunt sibi: sanctus enim dies Dómini est, nolíte contristári: gáudium étenim Dómini est fortitúdo nostra.

Pokomunia

Postcommunio

Spożywając niebieskie dary, pokornie prosimy Cię, Panie, abyśmy dzięki Twojej łasce z godnym usposobieniem przyjęli to, co pozwalasz nam sprawować z uległą wiernością.
Przez Pana…

Suméntes, Dómine, dona cœléstia, supplíciter deprecámur: ut, quæ sédula servitúte, donánte te, gérimus, dignis sénsibus tuo múnere capiámus.
Per Dominum…

Pokomunia wspomnienia

Commemoratio Postcommunio

Wspomnienie Św. Linusa, Papieża i Męczennika
Prosimy Cię, Panie, rządź miłościwie Twoim Kościołem, krzepionym przez święty pokarm, aby pod Twoim możnym panowaniem rosła wolność Kościoła, a związek jego z Tobą trwał niezachwiany.
Przez Pana…

Commemoratio S. Lini Papæ et Martyris
Refectióne sancta enutrítam gubérna, quǽsumus, Dómine, tuam placátus Ecclésiam: ut, poténti moderatióne dirécta, et increménta libertátis accípiat et in religiónis integritáte persístat.
Per Dominum…