Missale
Meum

Środa Suchych Dni Wrześniowych

Suche Dni jesienne obchodzi się w środę, piątek i sobotę po święcie Podwyższenia św. Krzyża (14.IX). Są one dniami dziękczynienia za zbiory oraz dniami pokuty za grzechy minionego kwartału. Post jest wynagrodzeniem za nieumiarkowane używanie darów Bożych. W ewangelii sam Chrystus zapewnia o skuteczności postu i modlitwy w poskramianiu wpływów szatana.

Wspomnienie Św. Linusa, Papieża i Męczennika.

Św. Linus był bezpośrednim następcą św. Piotra na stolicy rzymskiej. Zmarł około roku 79. Imię jego wymienia się w kanonie Mszy Świętej.

Msza wspólna nr 8 Si diligis.

Wspomnienie św. Tekli
Św. Tekla, dziewica z Małej Azji, poniosła męczeństwo za Chrystusa około roku 100. Kult jej rozpoczął się w II wieku.

Introit

Ps 80:2; 80:3; 80:4; 80:5
Radośnie śpiewajcie Bogu, obrońcy naszemu, wykrzykujcie Bogu Jakuba, uderzcie w cytrę, słodko dźwięczącą, i lirę, dmijcie w trąbę na nowiu, bo to jest ustawa w Izraelu, przykazanie Boga Jakuba.
Ps 80:6
Prawo to nadał potomkom Józefa, gdy wychodzili z ziemi egipskiej i usłyszeli język nieznany.
Chwała Ojcu…
Radośnie śpiewajcie Bogu, obrońcy naszemu, wykrzykujcie Bogu Jakuba, uderzcie w cytrę, słodko dźwięczącą, i lirę, dmijcie w trąbę na nowiu, bo to jest ustawa w Izraelu, przykazanie Boga Jakuba.

Kolekta

Prosimy Cię, Panie, niech miłosierdzie Twoje uleczy i podtrzyma naszą ułomną naturę: a skoro sama z siebie wyczerpuje się, racz ją łaskawie umocnić.
Przez Pana…

Lekcja

Czytanie z Księgi Proroka Amosa.
Am 9:13-15
Prorok Amos zapowiada odbudowę i pomyślność Izraela po powrocie z wygnania.
To mówi Pan Bóg: Oto dni idą, i spotka oracz żeńca, a tłoczący winne grona siejącego nasienie; i będą sączyć góry słodkością, a wszystkie pagórki uprawione będą. I wrócę pojmanie ludu mego izraelskiego, i będą budować miasta spustoszone, i będą w nich mieszkać; i będą też sadzić winnice i pić wino ich, i naczynią sadów, a będą jeść ich owoce. I osadzę ich w ziemi ich, a nie wyrwę ich więcej z ich ziemi, którą im dałem, mówi Pan, Bóg twój.
Bogu dzięki.

Graduał

Ps 112,5-7
Któż jako Pan, nasz Bóg, co w górze ma siedzibę, a oczy swoje zniża na niebo i ziemię?
℣. Podnosi z prochu nędzarza, a z gnoju dźwiga ubogiego.

Kolekta

Prosimy Cię, Panie, racz spełnić błagania Twojej rodziny, a gdy powstrzymuje się od pokarmów cielesnych, niech w duszy wolna będzie od przywar.
Przez Pana…

Kolekta wspomnienia

Wspomnienie Św. Linusa, Papieża i Męczennika
Wiekuisty Pasterzu, wejrzyj łaskawie na Swoją trzodę i otocz ją nieustanną opieką za przyczyną świętego N., (Twojego Męczennika i) Papieża, którego ustanowiłeś pasterzem całego Kościoła.
Przez Pana…

Lekcja

Czytanie z Księgi Proroka Nehemiasza.
Neh 8:1-10
Po powrocie z wygnania uroczyście odczytano ludowi Prawo Mojżeszowe, aby odnowić przymierze Izraela z Bogiem.
W one dni: Zebrał się wszystek lud jako jeden mąż na ulicy przed Bramą Wód; a kazano biegłemu w piśmie Ezdraszowi, by przyniósł księgę Zakonu Mojżeszowego, który nadał Pan Izraelowi. Dnia więc pierwszego miesiąca siódmego kapłan Ezdrasz przyniósł Zakon wobec mnóstwa mężów i niewiast, i wszystkich, którzy zdolni go byli rozumieć. I czytał zeń pod gołym niebem, na ulicy przed Bramą Wód, od rana aż do południa wobec mężów i niewiast, i wszystkich, którzy mogli zrozumieć, a uszy całego ludu nakłoniły się ku księdze. Stanął zaś biegły w Piśmie Ezdrasz na drewnianym stopniu, który sporządził celem przemawiania. I otworzył Ezdrasz księgę wobec całego ludu, bo ponad wszystkim ludem górował; i gdy księgę otworzył, lud cały stanął. I błogosławił Ezdrasz Panu Bogu wielkiemu, a cały lud odpowiedział: Amen, amen, unosząc ręce swoje. I skłonili się, i uwielbili Boga pochyleni ku ziemi.
Lewici zaś uciszali lud celem słuchania Zakonu, lud zaś stał na swym miejscu. I czytano z księgi Zakonu Bożego wyraźnie i zrozumiale; i zrozumieli, gdy czytano. Rzekł zaś Nehemiasz i Ezdrasz, biegły w Piśmie i kapłan, oraz lewici tłumaczący ludowi całemu: Dzień ten Panu Bogu naszemu Jest poświęcony, nie bolejcie i nie płaczcie. I rzekł im: Idźcie, pożywajcie z tłuszczem, pijcie miód, a część tym poślijcie, którzy sobie nie przygotowali, bo to jest święty dzień Pański, a nie smućcie się, albowiem radość w Panu jest naszą mocą.

Graduał

Ps 32:12 ; 32:6
Błogosławiony lud, którego Bogiem jest Pan: naród, który On sobie wybrał na dziedzictwo.
℣. Przez słowo Pana powstały niebiosa i wszystkie ich zastępy przez tchnienie ust Jego.

Ewangelia

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Marka.
Mk 9:16-28
Onego czasu: Jeden z rzeszy odpowiadając rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, przywiodłem do Ciebie Syna który ma ducha niemego. A ten, gdziekolwiek go napadnie, rzuca go o ziemię, i pieni się, i zgrzyta zębami i drętwieje. I rzekłem uczniom Twoim, aby go wyrzucili, ale nie mogli». A On odpowiadając im rzekł: «O plemię niewierne, dokądże to wśród was będę? Jak długo cierpieć was będę? Przynieście go do mnie». I przynieśli go.
A gdy Go ujrzał, natychmiast duch począł nim targać, i upadłszy na ziemię tarzał się tocząc pianę. I zapytał ojca jego: «Jak dawno mu się to zdarzyło?» A on rzekł: «Od dzieciństwa, i często rzucał go w ogień i w wodę, aby go zgubić, ale jeśli możesz, ratuj nas litując się nad nami». Jezus zaś rzekł mu: «Jeśli możesz uwierzyć, wszystko możliwe jest wierzącemu». Ojciec tedy chłopięcia wśród łez natychmiast głośno zawołał: «Wierzę, Panie, zaradź niedowiarstwu memu».
A gdy spostrzegł Jezus, że rzesza się zbiega, nakazał duchowi nieczystemu, mówiąc mu: «Duchu głuchy i niemy! Ja tobie rozkazuję, wynijdź z niego, a nie wchodź weń więcej». A krzycząc i gwałtownie nim targając, wyszedł z niego. I stał się jako martwy, tak że wielu mówiło, iż umarł. Jezus zaś, ująwszy rękę jego, podniósł go, a on powstał. A gdy wszedł do domu, uczniowie Jego na uboczu pytali Go: «Czemu to my nie mogliśmy go wyrzucić?» I rzekł im: «Ten rodzaj żadnym sposobem wyjść nie może jak tylko przez modlitwę i post».

Antyfona na Ofiarowanie

Ps 118:47; 18:48
Będę rozważał naukę Twoją, bo bardzo ją pokochałem. Ręce me wyciągnięte do przykazań Twoich, które umiłowałem.

Sekreta

Prosimy Cię, Panie, niech ta hostia oczyści nas z grzechów i uświęci dusze i ciała sług Twoich do sprawowania ofiary.
Przez Pana…

Sekreta wspomnienia

Wspomnienie Św. Linusa, Papieża i Męczennika
Złożywszy dary, prosimy Cię, Panie, oświeć łaskawie Twój Kościół, by trzodzie Twojej wszędzie sprzyjało powodzenie, a pasterze pod Twymi rządami starali się podobać Twojemu imieniu.
Przez Pana…

Prefacja

Prefacja zwykła
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Antyfona na Komunię

Neh 8:10
Pożywajcie z tłuszczem, pijcie miód, a część tym poślijcie, którzy sobie nie przygotowali, bo to jest święty dzień Pański, a nie smućcie się, albowiem radość w Panu jest naszą mocą.

Pokomunia

Spożywając niebieskie dary, pokornie prosimy Cię, Panie, abyśmy dzięki Twojej łasce z godnym usposobieniem przyjęli to, co pozwalasz nam sprawować z uległą wiernością.
Przez Pana…

Pokomunia wspomnienia

Wspomnienie Św. Linusa, Papieża i Męczennika
Prosimy Cię, Panie, rządź miłościwie Twoim Kościołem, krzepionym przez święty pokarm, aby pod Twoim możnym panowaniem rosła wolność Kościoła, a związek jego z Tobą trwał niezachwiany.
Przez Pana…