Missale
Meum

Sobota Suchych Dni Wrześniowych

Pierwsze lekcje dzisiejszej Mszy wspominają dwa święta obchodzone przez Żydów w jesieni: Święto Oczyszczenia oraz Święto Namiotów. Obchodząc te święta Izraelici spełniali obowiązek wynagrodzenia za grzechy i obowiązek wdzięczności. Jest to myśl przewodnia Suchych Dni jesiennych. W następnych lekcjach słyszymy zapewnienie, że Pan Bóg łaskawie przyjmie naszą pokutę, odpuści grzechy i obdarzy swoją łaską. Pora zbiorów przypomina, że my również mamy przynosić owoce świętości. Ewangeliczna przypowieść o niepłodnej fidze okazuje nam miłosierdzie Zbawiciela, który przez zasługi swojej ofiary wyprasza nam czas do poprawy.
We Mszy konwentualnej oraz we Mszy ze święceniami odczytuje się wszystkie modlitwy i lekcje. Natomiast w innych Mszach po 1 graduale można odmówić Dominus vobiscum i drugą modlitwę bez Flectamus genua, po czym bezpośrednio czyta się 6 lekcję.

Wspomnienie Śś. Cypriana i Justyny, Męczenników.

Św. Cyprian, biskup antiocheński, został ścięty za wiarę około 304 roku. Nie znamy szczegółów życia i śmierci św. Justyny.

Msza wspólna nr 15 Salus autem, z wyjątkiem kolekty, sekrety i pokomunii

Introit

Ps 94:6-7
Pójdźcie, oddajmy cześć Bogu, padnijmy na twarz przed Panem, zegnijmy kolana przed Tym, który nas stworzył, albowiem On jest Panem, Bogiem naszym.
Ps 94:1
Pójdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, wysławiajmy Boga, naszego Zbawcę.
Chwała Ojcu…
Pójdźcie, oddajmy cześć Bogu, padnijmy na twarz przed Panem, zegnijmy kolana przed Tym, który nas stworzył, albowiem On jest Panem, Bogiem naszym.

Kolekta

Wszechmogący, wieczny Boże, który zbawienną wstrzemięźliwością leczysz ciała i dusze, prosimy kornie Twój majestat: daj się przebłagać pobożnymi modłami poszczących i udziel nam pomocy teraz i w przyszłości.
Przez Pana…

Lekcja

Czytanie z Księgi Kapłańskiej.
Kpł 23:26-32
W Święto Oczyszczenia odbywała się jedna z najuroczystszych ofiar Starego Przymierza. Arcykapłan wchodził z krwią zwierząt ofiarnych do miejsca Najświętszego. Była to zapowiedź ofiary Chrystusa (porównaj 6 lekcję).
W one dni: Przemówił Pan do Mojżesza i rzekł mu: «Dziesiąty dzień tego miesiąca siódmego jest dniem Oczyszczenia; będziecie mieli zwołanie święte, umartwicie postem dusze wasze i złożycie ofiary całopalne Panu. Tego dnia nie będziecie wykonywali żadnej pracy, bo jest to dzień oczyszczenia, abyście się oczyścili przed Panem, Bogiem waszym. Każda osoba, która nie umartwi się tego dnia, będzie wykreślona ze swojego narodu i każda osoba, która by wykonała jakąkolwiek pracę tego dnia, zatracę ją wpośród jej narodu. Żadnej pracy nie wykonacie. Jest to prawo wieczne dla potomnych waszych we wszystkich miejscach waszego zamieszkania. Będzie to dla was szabat, odpoczynek zupełny i umartwicie (postem) dusze wasze; dziewiątego dnia tego miesiąca wieczorem, od wieczoru do wieczoru zachowacie odpoczynek wasz» – mówi Pan wszechmogący.
Bogu dzięki.

Graduał

Ps 78:9; 78:10
O Panie, przebacz nam grzechy, aby nie drwili z nas poganie: «Gdzie jest ich Bóg?»
℣. Wspomóż nas, Boże, nasz Zbawicielu, i dla chwały imienia Twego wybaw nas, Panie.

Kolekta

Daj nam, prosimy Cię, wszechmogący Boże, abyśmy przez posty zostali nasyceni Twoją łaską, a przez wstrzemięźliwość stali się mocniejsi od wszystkich wrogów.
Przez Pana…

Lekcja

Czytanie z Księgi Kapłańskiej.
Kpł 23:39-43
Święto Namiotów trwało osiem dni. W tym czasie Żydzi mieszkali w szałasach na pamiątkę wędrówki przez pustynię i dziękowali za opiekę Bożą nad narodem wybranym.
W one dni: Przemówił Pan do Mojżesza i rzekł mu: «Piętnastego dnia, miesiąca siódmego, gdy zbierzecie zboża z ziemi, będziecie obchodzić święto ku czci Pana dem dni; dnia pierwszego będzie uroczysty odpoczynek i dnia ósmego będzie uroczysty odpoczynek. Pierwsze dnia weźmiecie jabłek rajskich, liści palmowych, gałązek z drzew gęstych, tudzież z wierzb nad rzeką i będziecie się cieszyć w ciągu siedmiu dni przed Panem, Bogiem waszym. Będziecie obchodzić to święto ku czci Pana przez siedem dni każdego roku. Jest to prawo wieczne dla potomków waszych: w miesiącu siódmym będziecie je obchodzić. Przez siedem dni będziecie przebywać pod szałasami; wszyscy obcy w Izraelu będą mieszkali pod szałasami; dlatego, aby wasi potomkowie wiedzieli, iż sprawiłem, że synowie Izraelowi mieszkali pod szałasami, gdym ich wyprowadził z ziemi egipskiej. Jam jest Pan Bóg wasz».
Bogu dzięki.

Graduał

Ps 83:10; 83:9
Spojrzyj, obrońco nasz, Boże, i wejrzyj na sługi Swoje.
℣. Panie, Boże Zastępów, wysłuchaj modlitwy sług Twoich.

Kolekta

Prosimy Cię, Panie, roztocz opiekę nad Twoją rodziną, abyśmy z Twej szczodrobliwości osiągnęli środki wiecznego zbawienia, których szukamy z Twojego natchnienia.
Przez Pana…

Lekcja

Czytanie z Księgi Proroka Micheasza.
Mi 7:14; 7:16; 7:18-20
Panie, Boże nasz, paś swój lud laską swoją, trzodę swego dziedzictwa, tych, co mieszkają samotnie w lesie, jak za dawnych dni.
Ujrzą narody i okryją się wstydem wbrew całej ich potędze. Jakiż bóg jest podobny do Ciebie, który usuwasz nieprawość i przebaczasz grzechy reszcie Twojego dziedzictwa?
Nie upiera się On w gniewie, bo lubi okazywać łaskę. Jeszcze raz zmiłuje się nad nami, podepcze nasze nieprawości, a wszystkie grzechy nasze rzuci do morza.
Ty zachowasz wierność dla Jakuba, i łaskę dla Abrahama, tak jak przysiągłeś ojcom naszym za dni starodawnych, Panie Boże nasz.
Bogu dzięki.

Graduał

Ps 89:13; 89:1
Zwróć się ku nam, Panie, na chwilę i daj się ubłagać sługom Swoim.
℣. Panie, Tyś był ucieczką naszą z pokolenia na pokolenie.

Kolekta

Prosimy Cię, Panie, daj nam tak się wstrzymywać od pokarmów mięsnych, abyśmy również powstrzymywali się od namiętności, które nas kuszą.
Przez Pana…

Lekcja

Czytanie z Księgi Proroka Zachariasza.
Zch 8:14-19
W one dni: Przemówiło słowo Pańskie do mnie: To mówi Pan Zastępów: «Jak umyśliłem, aby was utrapić, gdy mię do gniewu pobudzili ojcowie wasi, mówi Pan, a nie zmiłowałem się, tak rozmyśliwszy się postanowiłem w te dni dobrze uczynić domowi Judy i Jeruzalem. Nie bójcie się! Te więc są rzeczy, które czynić będziecie: Mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, prawdą i sądem Pokoju sądźcie w bramach waszych. A nikt przeciw przyjacielowi swemu niech nie myśli złego w sercu swoim przysięgi kłamliwej nie miłujcie; bo to wszystko jest, czego nienawidzę, mówi Pan». – I stało się słowo Pana Zastępów do mnie mówiąc: «To mówi Pan Zastępów: Post
czwartego i post piątego, i post siódmego, i post dziesiątego miesiąca obróci się domowi Judy w wesele i radość, i znamienite uroczyste święta; tylko prawdę i pokój miłujcie!» – mówi Pan Zastępów.
Bogu dzięki.

Graduał

Ps 140:2
Niech się wzbija ku Tobie modlitwa ma, Panie, niby kadzidło.
℣. Wznoszenie rąk moich jak ofiara wieczorna.

Kolekta

Panie, Ty nam pozwalasz ofiarować Ci uroczysty post; prosimy Cię, wzmocnij nas udzielając przebaczenia.
Przez Pana…

Lekcja

Czytanie z Księgi Proroka Daniela.
Dn 3:49-51
Poważną przeszkodą do zbawienia są nasze namiętności, które wykorzystuje szatan i świat. Jak Anioł łagodził płomienie ognia, tak Chrystus uśmierzy nasze namiętności i wybawi nas od zła.
W one dni Anioł Pański zstąpił z Azariaszem i z towarzyszami jego w piec i wyrzucił płomień ognia z pieca, i uczynił wśród pieca jakby wiatr rosisty przewiewający, a płomień rozchodził się nad piecem na czterdzieści dziewięć łokci, i wypadł, i popalił tych Chaldejczyków, których znalazł koło pieca, sługi królewskie, którzy podniecali ogień. (Azariasza i jego towarzyszy) nie dotknął się wcale ogień, ani ich nie zasmucił, ani żadnej przykrości nie uczynił. Wtedy ci trzej jakby jednymi usty chwalili i wysławiali, i błogosławili Boga w piecu mówiąc:

Hymn.
Dn 3:52-59
Błogosławiony jesteś, Panie, Boże ojców naszych: i chwalebny, i sławny na wieki.
I błogosławione prześwietne imię Twoje, które jest święte: i chwalebne, i sławne na wieki.
Błogosławiony jesteś w świętym przybytku chwały Twojej: i chwalebny, i sławny na wieki
Błogosławiony jesteś na świętym tronie Królestwa Twego: i chwalebny, i sławny na wieki.
Błogosławiony jesteś dla Boskiej władzy i rządów Twoich: i chwalebny, i sławny na wieki.
Błogosławiony jesteś, który siedzisz na Cherubach, a wzrokiem zgłębiasz przepaści: i chwalebny, i sławny na wieki.
Błogosławiony jesteś, który się unosisz na skrzydłach wichru i chodzisz po falach morskich: i chwalebny, i sławny na wieki.
Niech Cię błogosławią wszyscy Aniołowie i Święci Twoi: i niech Cię chwalą i sławią na wieki.
Niech Cię błogosławią niebiosa, ziemia, morze, i wszystko, co się w nich znajduje: i niech Cię chwalą, i błogosławią na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu: i chwalebnemu, i sławnemu na wieki.
Jak była na początku i teraz, i zawsze, i na wieki wieków, amen: i chwalebnemu, i sławnemu na wieki.
Błogosławiony jesteś, Panie, Boże ojców naszych: i chwalebny, i sławny na wieki.

Kolekta

Boże, któryś złagodził płomień ognia dla trzech młodzieńców, spraw łaskawie, aby nas, sług Twoich, nie pożarł płomień namiętności.
Przez Pana…

Kolekta wspomnienia

Wspomnienie Śś. Cypriana i Justyny, Męczenników
Panie, niech nas otacza ciągła opieka świętych Męczenników Cypriana i Justyny, bo nie przestajesz łaskawie spoglądać na tych, których raczysz wspierać taką pomocą.
Przez Pana…

Lekcja

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Hebrajczyków.
Hbr 9:2-12
Chrystus, Arcykapłan Nowego Testamentu, wszedł z własną krwią do przybytku niebieskiego, rozpoczynając w ten sposób nasz powrót do Boga. Jest to wspaniałe wypełnienie typu biblijnego Starego Testamentu.
Bracia: Był zrobiony pierwszy przybytek, w którym były świeczniki i stół, i chleby pokładne; to się nazywało miejscem świętym. A za drugą zasłoną znajdował się przybytek inny, zwany Święte świętych, mający złotą kadzielnicę i arkę przymierza zewsząd powleczoną złotem. Była w niej urna zawierająca mannę i laska Aaronową, która była rozkwitła, a także tablice przymierza. A nad nią znajdowali się Cherubiny chwały, którzy ocieniali ubłagalnię, o czym teraz nie ma potrzeby mówić szczegółowo.
A gdy to tak urządzone było, do pierwszego przybytku wchodzili zawsze kapłani sprawujący służbę Bożą. Do drugiego zaś jedynie arcykapłan, raz w roku, i to nie bez krwi, którą ofiaruje za swoje i ludu przewinienia. Przez to bowiem zaznaczał Duch Święty, że dopóki stoi przybytek
pierwszy, droga świętych nie została jeszcze otwarta.
A było to podobieństwo do czasu obecnego, wyrażające, że dary i ofiary, które się składa, nie mogą uczynić doskonałym w sumieniu tego, kto służbę Bożą pełni, ale że są to tylko przepisy cielesne dotyczące pokarmów, napojów i różnych obmyć, ustanowione do czasu odmiany.
Ale Chrystus, stawszy się Najwyższym Kapłanem dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, a nie ręką uczyniony, to jest nie z tego świata przybytek, i nie przez krew kozłów albo cielców, lecz przez własną krew wszedł raz do miejsca świętego, dokonawszy wiecznego Odkupienia.

Graduał

Ps 116:1-2
Chwalcie Pana, wszystkie narody, wysławiajcie Go, wszystkie ludy.
℣. Bo miłosierdzie Jego nad nami utwierdzone, a wierność Pańska trwa na wieki.

Ewangelia

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Łukasza.
Łk 13:6-17
Onego czasu: Mówił Jezus do rzesz tę przypowieść: «Człowiek pewien miał drzewo figowe zasadzone w winnicy swojej i przyszedł szukać na nim owocu, ale nie znalazł. I rzekł do uprawiającego winnicę: Oto przez trzy lata przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je więc; po cóż jeszcze ziemię zajmuje?» A on odpowiadając rzekł mu: «Panie, zostaw je i na ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem, czy też nie wydałoby owocu, a jeśli nie, wytniesz je później».
Nauczał też w szabat w synagodze ich. A oto niewiasta, która od osiemnastu lat cierpiała, była pochylona tak, że nie mogła żadną miarą spojrzeć w górę. Gdy ją tedy ujrzał Jezus, przywołał ją do siebie i rzekł jej: «Niewiasto, uwolniona jesteś od niemocy swojej». I włożył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga.
W odpowiedzi jednak przełożony synagogi, oburzony, że Jezus uzdrawiał w szabat, mówił do rzeszy: «Jest sześć dni, w które należy pracować, w te dni więc przychodźcie po uleczenie, a nie w dzień szabatu». A Pan odpowiadając mu rzekł: «Obłudnicy, czyż każdy z was nie odwiązuje wołu swego albo osła od żłobu i nie prowadzi, aby go napoić w dzień szabatu? A czyż tej córki Abrahamowej, którą związał szatan od osiemnastu lat, nie należało od więzi tej uwolnić w dzień szabatu?» I gdy to mówił, zawstydzili się wszyscy przeciwnicy Jego, a cały lud radował się ze wszystkiego, co chwalebnie działo się przezeń.

Antyfona na Ofiarowanie

Ps 87:2-3
Panie Boże, Zbawicielu mój, podczas dnia wołam i w nocy żalę się przed Tobą, niech moja modlitwa dojdzie do Ciebie, Panie.

Sekreta

Prosimy Cię, wszechmogący Boże, niech dar złożony przed oczyma Twojego majestatu wyjedna nam łaskę oddania się Tobie i pomoże do osiągnięcia szczęśliwej wieczności.
Przez Pana…

Sekreta wspomnienia

Wspomnienie Śś. Cypriana i Justyny, Męczenników
Ofiarujemy Ci, Panie, te dary jako wyraz naszego oddania; przyjmij je łaskawie ku chwale Twoich Świętych i spraw w Swoim miłosierdziu, aby przyczyniły się do naszego zbawienia.
Przez Pana…

Prefacja

Prefacja zwykła
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Antyfona na Komunię

Kpł 23:41; 23:43
W miesiącu siódmym będziecie obchodzić święto, bo sprawiłem, że synowie Izraelowi mieszkali pod szałasami, gdym ich wyprowadził z ziemi egipskiej. Ja Pan, Bóg wasz.

Pokomunia

Prosimy Cię, Panie, niech Twój Sakrament udzieli nam łaski, którą zawiera, abyśmy w rzeczywistości posiedli to, co teraz sprawujemy pod osłoną.
Przez Pana…

Pokomunia wspomnienia

Wspomnienie Śś. Cypriana i Justyny, Męczenników
Prosimy Cię, Panie, za wstawiennictwem świętych Męczenników Twoich Cypriana i Justyny, daj nam przyjąć czystą duszą to, co spożyliśmy ustami.
Przez Pana…