Missale
Meum

Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Dziewicy

Maria Franciszka Teresa Martin urodziła się w Alençon w 1873 roku. Wychowana w pobożnej rodzinie chrześcijańskiej i w internacie Benedyktynek w Lisieux, w piętnastym roku życia wstąpiła do klasztoru Karmelitanek i otrzymała imię Teresy od Dzieciątka Jezus. W życiu zakonnym starała się z miłości ku Bogu doskonale spełniać wszystkie, nawet najmniejsze obowiązki. Nazwała tę drogę do doskonałości «małą drogą dziecięctwa duchowego». Widząc, że miłość Boża jest zapomniana, ofiarowała się Bogu jako ofiara za zbawienie świata. Swoje przeżycia duchowe opisała w księdze Dzieje duszy. Zmarła 30 września 1897 roku zapowiadając, że nie przestanie «dobrze czynić na ziemi». Jest patronką misji katolickich.

Introit

Pnp 4:8-9
Pójdźże z Libanu, oblubienico moja, pójdź z Libanu, pójdź. Zraniłaś moje serce, siostro moja, oblubienico, zraniłaś moje serce.
Ps 112:1
Chwalcie, o dzieci, Pana, chwalcie imię Pańskie.
Chwała Ojcu…
Pójdźże z Libanu, oblubienico moja, pójdź z Libanu, pójdź. Zraniłaś moje serce, siostro moja, oblubienico, zraniłaś moje serce.

Kolekta

Panie, któryś powiedział: «Jeśli się nie staniecie jako dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego»; prosimy Cię, daj nam tak naśladować pokorę i prostotę świętej Dziewicy Teresy, abyśmy osiągnęli nagrodę wieczną.
Który żyjesz…

Lekcja

Czytanie z Księgi Proroka Izajasza.
Iz 66:12-14
Chwała św. Teresy ogarnęła cały świat jak rzeka. Równocześnie poznano jej «małą drogę dziecięctwa duchowego», która polega na ufnym rzuceniu się w ojcowskie ramiona Boga.
Tak mówi Pan: «Oto ja wyleję na nią jakby rzekę pokoju i jakby strumień opływający w chwałę pogan, którą pić będziecie; przy piersiach będziecie noszeni, a na kolanach pieścić was będą. Podobnie jak matka pieści, tak ja was będę pocieszał i w Jeruzalem doznacie pociechy.
Ujrzycie i radować się będzie serce wasze, a kości wasze niby trawa się odmłodzą i rozpoznają rękę Pana słudzy Jego».

Graduał

Mt 11:25
Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, żeś te rzeczy zakrył przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je maluczkim.
Ps 70:5
Panie, nadziejo moja od młodości mojej. Alleluja, alleluja.
Ps 39:17-19
Rośnijcie jak róża zasadzona nad strumieniem wody, wydawajcie woń miłą jak kadzidło z Libanu, kwitnijcie jak lilia. Roztaczajcie woń, wypuszczajcie wdzięczne gałązki i pieśń pochwalną śpiewajcie, błogosławcie Pana we wszystkich Jego dziełach. Alleluja.

Ewangelia

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Mateusza.
Mt 18:1-4
Onego czasu: Przystąpili uczniowie do Jezusa mówiąc: «Któż, mniemasz, jest większy w Królestwie Niebieskim?» A Jezus przywoławszy dziecię postawił je w pośrodku nich, i rzekł: «Zaprawdę mówię wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jako dzieci, nie wnijdziecie do Królestwa Niebieskiego. Ktokolwiek się przeto uniży jako to dziecię, ten jest większym w Królestwie Niebieskim».

Antyfona na Ofiarowanie

Łk 1:46-49
Uwielbia dusza moja Pana, i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej; uczynił mi wielkie rzeczy, który możny jest.

Sekreta

Prosimy Cię, Panie, niech modlitwa świętej Dziewicy Teresy poleca Tobie nasza ofiarę, aby uroczyście składana ku jej chwale została przyjęta dla jej zasług.
Przez Pana…

Prefacja

Prefacja zwykła
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Antyfona na Komunię

Pp 32:10-12
Wiódł ją i uczył, i strzegł jak źrenicy oka swego. Jak orzeł rozpostarł swe skrzydła, i wziął ją i nosił na ramionach swoich. Pan sam był jej przewodnikiem.

Pokomunia

Panie, niech niebieskie misterium rozpłomieni nas tym ogniem miłości, dzięki któremu święta Dziewica Teresa samą siebie złożyła Tobie w ofierze miłości za ludzi.
Przez Pana…