Św. Jana Leonardi, Wyznawcy

2020-10-09 | 3 klasy

Św. Jan Leonardi urodził się w Diecimo w Toskanii w 1543 roku. Poświęciwszy się stanowi duchownemu, założył zgromadzenie Kleryków Regularnych Matki Bożej, które przez gorliwą pracę duszpasterską odnowiło życie duchowe Lukki. Pragnął poświęcić się misjom zagranicznym. Pod wpływem św. Filipa Nereusza zaniechał tego zamiaru i zajął się kształceniem kandydatów na misjonarzy. Dzieło jego rozwinęło się w Kolegium Rozkrzewiania Wiary, które nadal kształci kapłanów dla misji. Zmarł w Rzymie 9 października 1609 roku.

Introit

Introitus

Syr 42:15-16
Gorliwa działalność św. Jana przyczyniała się do rozszerzenia świata wiary.
W słowach Pańskich jego dzieła: jaśniejące słońce patrzy na wszystko i chwały Pańskiej pełne jest jego dzieło.
Ps 95:1
Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewajcie Panu, wszystkie krainy.
Chwała Ojcu…
W słowach Pańskich jego dzieła: jaśniejące słońce patrzy na wszystko i chwały Pańskiej pełne jest jego dzieło.

Eccli 42:15-16.
In sermónibus Dómini ópera ejus: sol illúminans per ómnia respéxit, et glória Dómini plenum est opus ejus.
Ps 95:1
Cantáte Dómino cánticum novum: cantáte Dómino, omnis terra.
Glória Patri…
In sermónibus Dómini ópera ejus: sol illúminans per ómnia respéxit, et glória Dómini plenum est opus ejus.

Kolekta

Oratio

Boże, który raczyłeś przedziwnie powołać św. Jana, Twego Wyznawcę, do krzewienia wiary wśród pogan, i przez niego zgromadziłeś w Kościele Twoim nową rodzinę zakonną dla pouczania wiernych, daj nam, sługom Twoim, tak postępować według jego wskazań, abyśmy dostąpili wiecznej nagrody.
Przez Pana…

Deus, qui beátum Joánnem Confessórem tuum ad fidem in géntibus propagándam mirabíliter excitáre dignátus es, ac per eum in erudiéndis fidélibus novam in Ecclésia tua famíliam congregásti: da nobis fámulis tuis; ita ejus institútis profícere, ut prǽmia consequámur ætérna.
Per Dominum…

Kolekta Wspomnienia

Commemoratio Oratio

Wspomnienie śś. Dionizego, Rustyka i Eleuteriusza
Boże, który świętego Dionizego, Twego Męczennika i Biskupa, w dniu dzisiejszym uzbroiłeś cnotą stałości wśród cierpień i raczyłeś z nim złączyć Rustyka i Eleuteriusza dla głoszenia Twej chwały poganom, daj nam, prosimy Cię, za ich przykładem gardzić dobrami świata i nie lękać się żadnych jego przeciwności.
Przez Pana…

Ss. Dionysii Ep., Rustici et Eleutherii, Mm
Deus, qui hodiérna die beátum Dionýsium, Mártyrem tuum atque Pontíficem, virtúte constantiæ in passióne roborásti, quique illi, ad prædicándum géntibus glóriam tuam, Rústicum et Eleuthérium sociáre dignátus es: tríbue nobis, quǽsumus; eórum imitatióne, pro amóre tuo próspera mundi despícere, et nulla ejus advérsa formidáre.
Per Dominum…

Lekcja

Lectio

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.
2 Kor 4:1-6; 15-18
Bracia: Mając z miłosierdzia okazanego nam ten urząd posługi, nie ustajemy w pracy, ale odrzucamy skrytą nieprzystojność, nie postępując chytrze ani też nie fałszując słowa Bożego, lecz okazaniem prawdy zalecając samych siebie przed Bogiem sumieniu wszystkich ludzi. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zakryta, zakryta jest dla tych, którzy giną: mianowicie dla niewiernych, którym bóg tego świata zaślepił umysł, aby nie zajaśniał dla nich blask Ewangelii chwały Chrystusa, będącego obrazem Boga.
Bo nie samych siebie głosimy, ale Jezusa Chrystusa, Pana naszego, a siebie uważamy za sługi wasze przez Jezusa. Bóg bowiem, który rozkazał, aby z ciemności zabłysła światłość, sam oświecił serca nasze, abyśmy zajaśnieli blaskiem poznania jasności Bożej w obliczu Chrystusa Jezusa.
Wszystko bowiem dla was, aby łaska obfitując przez dziękczynienie wielu, tym więcej chwale Bożej służyła. Dlatego nie ustajemy w pracy. I chociaż niszczeje w nas człowiek zewnętrzny, jednak ten, który wewnątrz jest, odnawia się z dniem każdym. Dzisiejsze bowiem utrapienie nasze, lekkie i przemijające, chwałę wiekuista wagi niezmiernej sprawuje w nas. Jesteśmy bowiem zapatrzeni nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne: to bowiem, co widzimy, doczesne jest, a czego nie widzimy – wieczne.

Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Corinthios
2 Cor 4:1-6, 15-18
Fratres: Habéntes administratiónem juxta quod misericórdiam consecúti sumus, non defícimus, sed abdicámus occúlta dedécoris, non ambulántes in astútia, neque adulterántes verbum Dei, sed in manifestatióne veritátis commendántes nosmetípsos ad omnem consciéntiam hóminum coram Deo. Quod si étiam opértum est Evangélium nostrum: in iis, qui péreunt, est opértum: in quibus Deus hujus sǽculi excæcávit mentes infidélium, ut non fúlgeat illis illuminátio Evangélii glóriæ Christi, qui est imágo Dei. Non enim nosmetípsos prædicámus, sed Jesum Christum Dóminum nostrum: nos autem servos vestros per Jesum: quóniam Deus, qui dixit de ténebris lucem splendéscere, ipse illúxit in córdibus nostris ad illuminatiónem sciéntiæ claritátis Dei, in fácie Christi Jesu. Omnia enim propter vos: ut grátia abúndans, per multos in gratiárum actione, abúndet in glóriam Dei. Propter quod non deficimus: sed licet is, qui foris est, noster homo corrumpátur: tamen is, qui intus est, renovatur de die in diem. Id enim, quod in præsenti est momentáneum et leve tribulatiónis nostræ, supra modum in sublimitáte ætérnum glóriæ pondus operátur in nobis, non contemplántibus nobis quæ vidéntur, sed quæ non vidéntur. Quæ enim vidéntur, temporália sunt: quæ autem non vidéntur, ætérna sunt.

Graduał

Graduale

Ps 72:21; 68:10
Rozpaliło się serce moje, a sumienie moje się wzruszyło: gorliwość o dom Twój pożera mnie.
Iz 49:2
Usta moje uczynił ostrym mieczem, ukrył mię pod osłoną swej ręki i czynił mnie jakby strzałą wyborną. Alleluja, alleluja
Ps 70:7
Jak gdyby dziwem wielu się wydałem; Ty bowiem byłeś pomocą mą dzielną. Alleluja.

Ps 72:21; 68:10
Inflammátum est cor meum, et renes mei commutáti sunt: zelus domus tuæ comédit me.
Isa 49:2
Pósuit os meum quasi gládium acutum: in umbra manus suæ protéxit me, et pósuit me sicut sagíttam eléctam. Allelúja, allelúja.
Ps 70:7
Tamquam prodígium factus sum multis: et tu adjútor fortis, Allelúja.

Ewangelia

Evangelium

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Łukasza.
Łk 10:1-9
Onego czasu: Wyznaczył Pan także innych siedemdziesięciu dwóch i rozesłał ich przed sobą, po dwóch do każdego miasta i miejsca, dokąd miał nadejść. I mówił im: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proścież tedy Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje.
Idźcie, oto wa was posyłam jako baranki między wilki. Nie noście trzosa ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. A do któregokolwiek domu wnijdziecie, naprzód powiedzcie: Pokój temu domowi; a jeśliby tam przebywał syn pokoju, spocznie na nim pokój wasz; a jeśli nie, do was powróci. W tymże domu zostańcie, jedząc i pijąc, co jest u nich: albowiem godzien jest robotnik zapłaty swojej. Nie przechodźcie z domu do domu. A do któregokolwiek miasta wnijdziecie i przyjmą was, jedzcie, co przed wami położą, i uzdrawiajcie chorych, którzy są w nim, i mówcie im: Zbliżyło się do was Królestwo Boże».

Sequéntia ☩ sancti Evangélii secúndum Lucam
Luc 10:1-9
In illo témpore: Designávit Dóminus et alios septuagínta duos: et misit illos binos ante fáciem suam in omnem civitátem et locum, quo erat ipse ventúrus. Et dicebat illis: Messis quidem multa, operárii autem pauci. Rogáte ergo dóminum messis ut mittat operários in messem suam. Ite: ecce ego mitto vos sicut agnos inter lupos. Nolíte portáre sácculum, neque peram, neque calceaménta: et néminem per viam salutavéritis. In quamcúmque domum intravéritis, primum dícite: Pax huic dómui: et si ibi fúerit fílius pacis, requiéscet super illum pax vestra: sin autem, ad vos revertetur. In eádem autem domo manéte edéntes, et bibéntes quæ apud illos sunt: dignus est enim operarius mercéde sua. Nolíte transíre de domo in domum. Et in quamcúmque civitátem intravéritis, et suscéperint vos, manducáte, quæ apponúntur vobis: et curáte infírmos, qui in illa sunt, et dícite illis: Appropinquávit in vos regnum Dei.

Antyfona na Ofiarowanie

Offertorium

Kol 1:25
Stałem się sługą Chrystusa w zleconym mi włodarstwie, abym wypełniał słowo Pańskie.

Col 1:25
Christi factus sum ego miníster secúndum dispensatiónem Dei, quæ data est mihi, ut ímpleam verbum Dómini.

Sekreta

Secreta

Dzięki misjonarzom wychowanym w Kolegium Rozkrzewiania Wiary, założonym przez św. Jana, Msza święta jest odprawiana we wszystkich częściach świata.
Przyjmij, Panie, czystą ofiarę zbawczej Hostii i spraw, aby za wstawiennictwem świętego Jana, Twego Wyznawcy, składano Ci ją nieustannie wśród wszystkich narodów.
Przez Pana…

Súscipe, Dómine, oblatiónem mundam salutáris hóstiæ: et præsta; ut, intercedénte beáto Joánne Confessóre tuo, úbique géntium júgiter offerátur.
Per Dominum…

Sekreta Wspomnienia

Commemoratio Secreta

Wspomnienie śś. Dionizego, Rustyka i Eleuteriusza
Prosimy Cię, Panie, przyjmij łaskawie dary, które Ci składa Twój lud ku czci Twoich Świętych i uświęć nas za ich wstawiennictwem.
Przez Pana…

Ss. Dionysii Ep., Rustici et Eleutherii, Mm
Obláta tibi, Dómine, múnera pópuli tui, pro tuórum honóre Sanctórum, súscipe propítius, quǽsumus: et eórum nos intercessióne sanctífica.
Per Dominum…

Prefacja

Prefatio

Prefacja zwykła
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Communis
Vere dignum et justum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: per Christum, Dóminum nostrum. Per quem majestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Cæli cælorúmque Virtútes ac beáta Séraphim sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti jubeas, deprecámur, súpplici confessione dicéntes:

Antyfona na Komunię

Communio

Flp 3:7
Co było mi zyskiem, ze względu na Chrystusa poczytałem za szkodę.

Phil 3:7
Quæ mihi fúerunt lucra, hæc arbitrátus sum propter Christum detriménta.

Pokomunia

Postcommunio

Pokrzepieni świętymi tajemnicami drogocennego Ciała i Krwi Twojej, prosimy Cię, Panie, abyśmy starali się naśladować przykład Twego Wyznawcy św. Jana, wyznając to, w co on wierzył i pełniąc to, czego nauczał:
Który żyjesz…

Pretiósi córporis, et sánguinis tui sacris refécti mystériis, Dómine, adprecámur: ut beáti Joánnis Confessóris tui exémplo, studeámus confitéri quod crédidit, et ópere exercére quod dócuit:
Qui vivis…

Pokomunia Wspomnienia

Commemoratio Postcommunio

Wspomnienie śś. Dionizego, Rustyka i Eleuteriusza
Przyjąwszy Sakrament, prosimy Cię, Panie, aby za wstawiennictwem świętych Twoich Męczenników Dionizego, Rustyka i Eleuteriusza wzrastała w nas łaska wiecznego odkupienia.
Przez Pana…

Ss. Dionysii Ep., Rustici et Eleutherii, Mm
Sumptis, Dómine, sacraméntis, quǽsumus: ut, intercedéntibus beátis Martýribus tuis Dionýsio, Rústico et Eleuthério, ad redemptiónis ætérnæ proficiamus augméntum.
Per Dominum…