Św. Jana Kantego, Wyznawcy

Św. Jan urodził się W Kętach w roku 1390. Studiował filozofię i teologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, a później został jego profesorem i przez 50 lat wykładał teologię. Czterokrotnie pieszo pielgrzymował do Rzymu. Przez całe życie kapłańskie powstrzymywał się od spożywania mięsa. Słynął z wielkiego miłosierdzia. Nie mogąc inaczej zaradzić nędzy, wyzbywał się własnego odzienia i obuwia. Zmarł 24 grudnia 1473 roku, rozdawszy ubogim całe swoje mienie. Relikwie spoczywają W kościele Św. Anny w Krakowie.

Introit

Introitus

Syr 18:12-13
Miłosierdzie człowieka względem bliźniego, ale miłosierdzie Boże względem wszelkiego ciała. Kto ma miłosierdzie, naucza i ćwiczy jak pasterz trzodę swoją.
Ps 1:1
Błogosławiony mąż, który za radą bezbożnych nie idzie, nie wchodzi na drogę grzeszników, nie siada na schadzce zuchwalców.
Chwała Ojcu…
Miłosierdzie człowieka względem bliźniego, ale miłosierdzie Boże względem wszelkiego ciała. Kto ma miłosierdzie, naucza i ćwiczy jak pasterz trzodę swoją.

Eccli 18:12-13
Miserátio hóminis circa próximum: misericórdia autem Dei super omnem carnem. Qui misericórdiam habet, docet et érudit quasi pastor gregem suum.
Ps 1:1
Beátus vir, qui non ábiit in consílio impiórum, et in via peccatórum non stetit, et in cáthedra pestiléntiæ non sedit.
Glória Patri…
Miserátio hóminis circa próximum: misericórdia autem Dei super omnem carnem. Qui misericórdiam habet, docet et érudit quasi pastor gregem suum.

Kolekta

Oratio

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy doskonaląc się w umiejętności Świętych i okazując miłosierdzie bliźnim za przykładem świętego Wyznawcy Jana, przez jego zasługi otrzymali od Ciebie przebaczenie. Przez Pana.
Przez Pana…

Da, quǽsumus, omnípotens Deus: ut, sancti Joánnis Confessóris exémplo in sciéntia Sanctórum proficiéntes atque áliis misericórdiam exhibéntes; ejus méritis, indulgéntiam apud te consequámur.
Per Dominum…

Lekcja

Lectio

Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła.
Jk 2:12-17
Najmilsi: Mówcie i czyńcie tak, jak ludzie, którzy będą sądzeni na podstawie Prawa wolności. Będzie to bowiem sąd nieubłagany dla tego, który nie czynił miłosierdzia: miłosierdzie odnosi triumf nad sądem. Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: «Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta!» - a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała – to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie.

Léctio Epístolæ beáti Jacóbi Apóstoli
Jac 2:12-17
Sic loquímini, et sic fácite sicut per legem libertátis incipiéntes judicári. Judícium enim sine misericórdia illi, qui non fecit misericórdiam: superexáltat autem misericórdia judícium. Quid próderit, fratres mei, si fidem quis dicat se habére, ópera autem non hábeat? Numquid poterit fides salváre eum? Si autem frater et soror nudi sint, et indígeant victu quotidiáno, dicat autem áliquis ex vobis illis: Ite in pace, calefacímini et saturámini: non dedéritis autem eis, quæ necessária sunt córpori, quid próderit? Sic et fides, si non hábeat ópera, mórtua est in semetípsa.

Graduał

Graduale

Ps 106:8-9
Niech dzięki czynią Panu za jego miłosierdzie, za Jego cuda dla synów człowieczych.
℣. Bo duszę zgłodniałą nasycił, a duszę łaknącą napełnił dobrami. Alleluja, alleluja.
Ps 31:20
Rękę swą otworzył ubogiemu, a dłonie swe wyciągnął ku biednemu. Alleluja.

Ps 106:8-9
Confiteántur Dómino misericórdiæ ejus: et mirabília ejus fíliis hóminum.
℣. Quia satiávit ánimam inánem: et ánimam esuriéntem satiavit bonis. Allelúja, allelúja.
Ps 31:20
Manum suam apéruit ínopi: et palmas suas exténdit ad páuperem. Allelúja.

Ewangelia

Evangelium

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Łukasza.
Łk 12:35-40
Życie Świętych było czujnym oczekiwaniem powrotu Chrystusa.
Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Niechaj biodra wasze będą przepasane i pochodnie gorejące w rękach waszych. A sami bądźcie podobni do ludzi oczekujących powrotu pana swego z godów weselnych; aby, gdy nadejdzie i zakołacze, natychmiast mu otworzyć. Błogosławieni słudzy owi, których pan, gdy nadejdzie, zastanie czuwającymi. Zaprawdę powiadam wam, że przepasze się i każe im zasiąść, a przechodząc usługiwać im będzie. I czy przyjdzie o drugiej straży, czy też o trzeciej straży nadejdzie, a tak zastanie: błogosławieni są słudzy owi. A to wiedzcie, że gdyby wiedział pan domu, o której godzinie nadejdzie złodziej, czuwałby zaiste i nie dopuściłby podkopać domu swego. I wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy nadejdzie w godzinie, w której się nie spodziewacie.

Sequéntia ☩ sancti Evangélii secúndum Lucam
Luc 12:35-40
In illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis: Sint lumbi vestri præcíncti, et lucérnæ ardéntes in mánibus vestris, et vos símiles homínibus exspectántibus dóminum suum, quando revertátur a núptiis: ut, cum vénerit et pulsáverit, conféstim apériant ei. Beáti servi illi, quos, cum vénerit dóminus, invénerit vigilántes: amen, dico vobis, quod præcínget se, et fáciet illos discúmbere, et tránsiens ministrábit illis. Et si vénerit in secúnda vigília, et si in tértia vigília vénerit, et ita invénerit, beáti sunt servi illi. Hoc autem scitóte, quóniam, si sciret paterfamílias, qua hora fur veníret, vigiláret útique, et non síneret pérfodi domum suam. Et vos estóte paráti, quia, qua hora non putátis,
Fílius hóminis véniet.

Antyfona na Ofiarowanie

Offertorium

Job 29:14-16
Część darów złożonych przez wiernych na ofiarowanie przeznaczano dla ubogich. Obecnie ofiary pieniężne złożone na tacę także przyczyniają się do zaopatrzenia ich potrzeb.
Oblokłem się w sprawiedliwość i przywdziałem praworządność swoją jako szatę i koronę. Okiem byłem ślepemu i nogą chromemu; byłem ojcem biednych.

Job 29:14-16
Justítia indútus sum, et vestívi me, sicut vestiménto et diadémate, judício meo. Oculus fui cæco et pes claudo: pater eram páuperum.

Sekreta

Secreta

Przez zasługi świętego Jana, Twego Wyznawcy, racz Panie, przyjąć łaskawie te ofiary i spraw, abyśmy miłując Ciebie ponad wszystko i wszystkich ze względu na Ciebie, podobali się Tobie z ducha i czynów.
Przez Pana…

Has, quǽsumus, Dómine, hóstias sancti Joánnis Confessóris tui méritis benígnus assúme: et præsta; ut, te super ómnia et omnes propter te diligéntes, corde tibi et ópere placeámus.
Per Dominum…

Prefacja

Prefatio

Prefacja zwykła
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Communis
Vere dignum et justum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: per Christum, Dóminum nostrum. Per quem majestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Cæli cælorúmque Virtútes ac beáta Séraphim sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti jubeas, deprecámur, súpplici confessione dicéntes:

Antyfona na Komunię

Communio

Łk 6:38
Dawajcie, a będzie wam dane, miarę dobrą, napełnioną, potrzęsioną i opływającą dadzą wam w zanadrze wasze.

Luc 6:38
Date, et dábitur vobis: mensúram bonam et confértam et coagitátam et supereffluéntem dabunt in sinum vestrum.

Pokomunia

Postcommunio

Nakarmieni słodyczą drogocennego Ciała i Krwi Twojej, Panie, kornie błagamy Twą łaskawość, abyśmy przez zasługi i za przykładem św. Jana, Twego Wyznawcy, stawszy się naśladowcami jego miłości, byli także uczestnikami jego chwały:
Który żyjesz…

Pretiósi Córporis et Sánguinis tui, Dómine, pasti delíciis, tuam súpplices deprecámur clementiam: ut, sancti Joánnis Confessóris tui méritis et exémplis, ejúsdem caritátis imitatóres effécti, consórtes simus et glóriæ:
Qui vivis…