Św. Rafała Archanioła

Imię Rafał znaczy «Bóg leczy». Księga Tobiasza opowiada, że św. Rafał towarzyszył młodemu Tobiaszowi w podróży, uwolnił jego małżonkę Sarę od prześladowania ze strony złego ducha i przywrócił wzrok staremu Tobiaszowi (kolekta, lekcja). Św. Rafał jest czczony jako patron podróżnych i chorych.

Introit

Introitus

Ps 102:20
Błogosławcie Pana, wszyscy jego Aniołowie, potężni mocą, pełniący Jego rozkazy, abyście posłuszni byli Jego słowu.
Ps 102:1
Błogosław, duszo moja, Pana, a wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Chwała Ojcu…
Błogosławcie Pana, wszyscy jego Aniołowie, potężni mocą, pełniący Jego rozkazy, abyście posłuszni byli Jego słowu.

Ps 102:20
Benedícite Dóminum, omnes Angeli ejus: poténtes virtúte, qui fácitis verbum ejus, ad audiéndam vocem sermónum ejus.
Ps 102:1
Bénedic, ánima mea, Dómino: et ómnia, quæ intra me sunt, nómini sancto ejus.
Glória Patri…
Benedícite Dóminum, omnes Angeli ejus: poténtes virtúte, qui fácitis verbum ejus, ad audiéndam vocem sermónum ejus.

Kolekta

Oratio

Boże, który dałeś słudze Swemu Tobiaszowi za towarzysza W podróży św. Archanioła Rafała, daj nam sługom Swoim, aby nas zawsze otaczała jego opieka i wspierała jego pomoc.
Przez Pana…

Deus, qui beátum Raphaélem Archángelum Tobíæ fámulo tuo cómitem dedísti in via: concéde nobis fámulis tuis; ut ejúsdem semper protegámur custódia et muniámur auxílio.
Per Dominum…

Lekcja

Lectio

Czytanie z Księgi Tobiasza.
Tob 12:7-15
W one dni: Rzekł Rafał do Tobiasza: «Dobrze jest ukrywać tajemnicę królewską, rzeczą natomiast zaszczytną jest jest ujawniać dzieła Pańskie i wysławiać. Dobra jest modlitwa połączona z postem, a jałmużna lepsza od zbierania skarbowy złota, bo jałmużna uwalnia od śmierci i ona to oczyszcza z grzechów i sprawia, iż dostępuje się miłosierdzia i życia wiecznego. Ci zaś, co grzeszą i nieprawość czynią, są wrogami swej duszy. Objawiam więc wam prawdę, a nie będę zakrywać przed wami tajemniczej mowy. Gdy modliłeś się ze łzami i grzebałeś umarłych, i zostawiałeś posiłek twój, a ukrywałeś w domu twym w ciągu dnia zmarłych i nocą ich grzebales, ja modlitwę twoją ofiarowałem Panu. A że miłym byłeś Bogu, potrzeba było, by próba cię doświadczyła. I teraz Pan posłał mnie, bym cię uzdrowił, a Sarę, żonę syna twego, uwolnił od złego ducha. Ja bowiem jestem Anioł Rafał, jeden z siedmiu, którzy stoimy przed obliczem Pana».

Léctio libri Tobíæ
Tob 12:7-15
In diébus illis: Dixit Angelus Ráphaël ad Tobíam: Sacraméntum regis abscóndere bonum est: ópera autem Dei reveláre et confitéri honoríficum est. Bona est orátio cum jejúnio, et eleemósyna magis quam thesáuros auri recóndere: quóniam eleemósyna a morte liberat, et ipsa est, quæ purgat peccáta et facit invenire misericórdiam et vitam ætérnam. Qui autem faciunt peccátum et iniquitátem, hostes sunt ánimæ suæ. Manifésto ergo vobis veritátem, et non abscóndam a vobis occúltum sermónem. Quando orábas cum lácrimis, et sepeliébas mórtuos, et derelinquébas prándium tuum, et mórtuos abscondébas per diem in domo tua, et nocte sepeliébas eos, ego óbtuli oratiónem tuam Dómino. Et quia accéptus eras Deo, necésse fuit, ut tentátio probáret te. Et nunc misit me Dóminus, ut curárem te, et Saram uxórem fílii tui a dæmónio liberárem. Ego enim sum Raphaël Angelus, unus ex septem, qui astámus ante Dóminum.

Graduał

Graduale

Tob 8:3
Anioł Pański Rafał pojmał i związał złego ducha.
Ps 146:5.
℣. Wielki jest Pan i wielka moc Jego. Alleluja, alleluja.
Ps 137:1-2
℣. Wobec Aniołów będę Ci śpiewał; upadnę na twarz w świętym przybytku Twoim i będę sławił Twe imię, Panie. Alleluja.

Tob 8:3
Angelus Dómini Raphaël apprehéndit et ligávit dæmonem.
Ps 146:5.
℣. Magnus Dóminus noster, et magna virtus ejus.
Allelúja, allelúja.
Ps 137:1-2.
℣. In conspéctu Angelórum psallam tibi: adorábo ad templum sanctum tuum, et confitébor nómini tuo, Dómine. Allelúja.

Ewangelia

Evangelium

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Jana.
J 5:1-4
Onego czasu. Było święto żydowskie i przyszedł Jezus do Jerozolimy. A jest w Jerozolimie sadzawka owcza, po hebrajsku zwana Betsajda, mająca pięć krużganków. W nich to leżało wielkie mnóstwo chorych, ślepych, chromych, paralityków, czekających poruszenia wody. A Anioł Pański zstępował od czasu do czasu do sadzawki i poruszała się woda. I kto pierwszy wszedł do sadzawki po poruszeniu wody, stawał się zdrowym, jakąkolwiek byłby zdjęty niemocą.

Sequéntia ☩ sancti Evangélii secúndum Joánnem
Joann 5:1-4
In illo témpore: Erat dies festus Judæórum, et ascéndit Jesus Jerosólymam. Est autem Jerosólymis Probática piscína, quæ cognominátur hebráice Bethsaida, quinque pórticus habens. In his jacébat multitúdo magna languéntium, cæcórum, claudórum, aridórum exspectántium aquæ motum. Angelus autem Dómini descendébat secúndum tempus in piscínam, et movebátur aqua. Et, qui prior descendísset in piscínam post motiónem aquæ, sanus fiebat, a quacúmque detinebátur infirmitáte.

Antyfona na Ofiarowanie

Offertorium

Ap 8:3-4
Anioł stanął przy ołtarzu świątyni, mając w ręku złotą kadzielnicę; i dano mu wiele kadzideł, i wzniósł się wonny dym przed Bogiem.

Apoc 8:3; 8:4
Stetit Angelus juxta aram templi, habens thuríbulum áureum in manu sua, et data sunt ei incénsa multa: et ascéndit fumus aromátum in conspéctu Dei.

Sekreta

Secreta

Składamy Ci, Panie, ofiarę uwielbienia i pokornie prosimy, abyś za wstawiennictwem anielskim łaskawie ją przyjął i obrócił ku naszemu zbawieniu.
Przez Pana…

Hóstias tibi, Dómine, laudis offérimus, supplíciter deprecántes: ut eásdem, angélico pro nobis interveniénte suffrágio, et placátus accípias, et ad salútem nostram proveníre concédas.
Per Dominum…

Prefacja

Prefatio

Prefacja zwykła
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Communis
Vere dignum et justum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: per Christum, Dóminum nostrum. Per quem majestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Cæli cælorúmque Virtútes ac beáta Séraphim sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti jubeas, deprecámur, súpplici confessione dicéntes:

Antyfona na Komunię

Communio

Dn 3:58
Błogosławcie Pana, wszyscy Aniołowie Pańscy, wysławiajcie Go hymnem i wywyższajcie na wieki.

Dan 3:58
Benedícite, omnes Angeli Dómini, Dóminum: hymnum dícite et superexaltáte eum in sǽcula.

Pokomunia

Postcommunio

Panie Boże, racz zesłać nam na pomoc świętego Rafała Archanioła; wierzymy, że przebywa on zawsze W obecności Twojego majestatu, niechaj przedstawia Tobie nasze skromne prośby, abyś nam błogosławił.
Przez Pana…

Dirigere dignáre, Dómine Deus, in adjutórium nostrum sanctum Raphaélem Archángelum: et, quem tuæ majestáti semper assístere crédimus, tibi nostras exíguas preces benedicéndas assígnet.
Per Dominum…