Św. Stanisława Kostki, Wyznawcy

2020-11-13 | 2 klasy

Św. Stanisław Kostka urodził się w Rostkowie 28 października 1550 roku jako drugi syn kasztelana zakroczymskiego. Od dzieciństwa odznaczał się nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu i do Matki Bożej. Razem z bratem został wysłany do szkół jezuickich w Wiedniu. Gdy ciężko zachorował w domu luteranina Kimberkera, który nie chciał dopuścić kapłana, otrzymał Komunię świętą z ręki Anioła (sekreta). Miał również widzenie Matki Bożej, która poleciła mu wstąpić do zakonu Jezuitów. Ponieważ nie mógł liczyć na pozwolenie rodziców, w przebraniu uciekł z Wiednia, pieszo dotarł do Dylingi w Bawarii i zgłosił się u św. Piotra Kanizjusza. Święty ten wysłał go do Rzymu, gdzie św. Franciszek Borgiasz przyjął Stanisława do nowicjatu. W nowicjacie Stanisław budował całe otoczenie wzorowym życiem. Trawiony ogniem miłości Bożej wyprosił sobie śmierć w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 1568 roku. Relikwie jego spoczywają w Rzymie w Kościele św. Andrzeja na Кwirуnale. Św. Stanisław jest drugorzędnym patronem Polski.

Introit

Introitus

Mdr 4:13-14
Stawszy się w krótkim czasie doskonałym, wypełnił czasów wiele. Podobała się bowiem Bogu dusza jego; dlatego pośpieszył, by wyprowadzić go z pośrodka nieprawości.
Ps 112:1
Chwalcie, o dzieci, Pana, chwalcie imię Pańskie.
Chwała Ojcu…
Stawszy się w krótkim czasie doskonałym, wypełnił czasów wiele. Podobała się bowiem Bogu dusza jego; dlatego pośpieszył, by wyprowadzić go z pośrodka nieprawości.

Sap 4:13-14
Consummatus in brevi explevit tempora multa: placita enim erat Deo anima illius: propter hoc properavit educere illum de medio iniquitatum.
Ps 112:1
Laudate, pueri, Dominum: laudate nomen Domini.
Glória Patri…
Consummatus in brevi explevit tempora multa: placita enim erat Deo anima illius: propter hoc properavit educere illum de medio iniquitatum.

Kolekta

Oratio

Boże, któryś wśród wielu cudów Swej mądrości udzielił łaski dojrzałej świętości nawet w wieku młodzieńczym, spraw, prosimy Cię, abyśmy za przykładem św. Stanisława gorliwie przez pracę czas wyzyskując, skwapliwie zdążali do wiekuistego pokoju.
Przez Pana…

Deus, qui inter cetera sapientiæ tuæ miracula, etiam in tenera ætate maturæ sanctitatis gratiam contulisti: da, quǽsumus; ut, beati Stanislai exemplo, tempus instanter operando redimentes, in æternam ingredi requiem festinemus.
Per Dominum…

Lekcja

Lectio

Czytanie z Księgi Mądrości.
Mdr 4:7-18
Sprawiedliwy, jeśli umrze przedwcześnie, dozna ochłody. Czcigodna bowiem starość nie jest ta, która trwa długo lub odmierzana jest liczbą lat. Za siwiznę uchodzi rozum człowieka, a za wiek sędziwy – życie nieskalane. Umiłowany Bogu się spodobał, a żyjąc pośród grzeszników, został zabrany. Wyrwany został, by złość nie odmieniła jego umysłu albo ułuda nie oszukała jego duszy. Urok bowiem marności zaciemnia dobro, a niestałość pożądania powoduje upadek duszy niewinnej. Stawszy się w krótkim czasie doskonałym, wypełnił czasów wiele. Podobała się bowiem Bogu dusza jego; dlatego pośpieszył, by wyprowadzić go z pośrodka nieprawości. Ludzie zaś widzą to, nie rozumiejąc ani rozważając w swym sercu, że łaska Boża i miłosierdzie jest ze świętymi Jego i troszczy się o swych wybranych. Sprawiedliwy zmarły oskarża żyjących bezbożnych, a młodość prędzej zakończona – długie życie niezbożnego.

Léctio libri Sapiéntiæ.
Sap 4:7-18
Iustus autem si morte præoccupatus fuerit in refrigerio erit. Senectus enim venerabilis est non diuturna neque numero annorum conputata cani sunt. Autem sensus hominibus et ætas senectutis vita inmaculata. Placens Deo factus dilectus et vivens inter peccatores translatus est. Raptus est ne malitia mutaret intellectum illius aut fictio decipiat animam illius. Fascinatio enim nugacitatis obscurat bona et inconstantia concupiscentiæ transvertit sensum sine malitia consummatus. In brevi explevit tempora multa placita. Enim erat Deo anima illius propter hoc properavit educere illum de medio iniquitatum. Populi autem videntes et non intellegentes nec ponentes in præcordiis talia quoniam gratia Dei et misericordia in sanctos illius et respectus in electos illius. Condemnat autem iustus mortuus vivos impios et iuventus celerius consummata longam vitam iniusti.

Graduał

Graduale

Ps 20:3-4
Spełniłeś pragnienie jego serca, prośbie ust jego nie odmówiłeś.
℣. Uprzedziłeś go hojnym błogosławieństwem. Alleluja, alleluja.
Ps 118:152
Od początku wiedziałem o Twych przykazaniach, że je na wieki ustaliłeś. Alleluja.

Ps 20:3-4
Desiderium cordis eius tribuisti ei: et voluntate labiorum eius non fraudasti eum.
℣. Quoniam prævenisti eum in benedictionibus dulcedinis. Alleluia, alleluia.
Ps 118:152
Initio congnovi de testimoniis tuis, quia in æternum fundasti ea. Alleluia.

Ewangelia

Evangelium

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Mateusza.
Mt 19:13-21
Onego czasu: Przywiedziono do Jezusa dzieci: aby włożył na nie ręce i modlił się. A uczniowie gromili je. Lecz Jezus rzekł im: «Dajcie dzieciom pokój, a nie wzbraniajcie im przychodzić do mnie: takich jest bowiem Królestwo Niebieskie». A włożywszy na nie ręce, odszedł stamtąd. A oto ktoś zbliżając się rzekł Mu: «Nauczycielu dobry, co mam czynić dobrego, aby osiągnąć życie wieczne?» A On mu rzekł: «Czemu mię pytasz o dobro? Jeden tylko Bóg jest dobry. A jeśli chcesz wnijść do żywota, zachowuj przykazania». Rzekł mu: «Które?» Jezus zaś powiedział: «Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czcij ojca twego i matkę twoją, a miłuj bliźniego twego jako siebie samego». Rzecze Mu młodzieniec: «Wszystkiegom tego strzegł od młodości mojej, czegoż brak mi jeszcze?» Powiedział mu Jezus: «Jeżeli chcesz być doskonałym, idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie; a przyjdź i pójdź za mną».

Sequéntia ☩ sancti Evangélii secúndum Matthǽum.
Matt 19:13-21
Tunc oblati sunt ei parvuli ut manus eis inponeret et oraret. Discipuli autem increpabant eis. Iesus vero ait eis: sinite parvulos et nolite eos prohibere ad me venire talium est enim regnum cælorum. Et cum inposuisset eis manus abiit inde. Et ecce unus accedens ait illi: magister bone quid boni faciam ut habeam vitam æternam? Qui dixit ei: quid me interrogas de bono unus est bonus Deus si autem vis ad vitam ingredi serva mandata. Dicit illi: quæ? Iesus autem dixit: non homicidium facies, non adulterabis, non facies furtum, non falsum testimonium dices, honora patrem et matrem, et diliges proximum tuum sicut te ipsum. Dicit illi: adulescens omnia hæc custodivi quid adhuc mihi deest. Ait illi Iesus: si vis perfectus esse vade vende quæ habes et da pauperibus et habebis thesaurum in cælo et veni sequere me.

Antyfona na Ofiarowanie

Offertorium

Ps 42:4
Przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który radością napełnia młodość moją.

Ps 42:4
Introibo ad altare Dei: ad Deum, qui lætificat iuventutem meam.

Sekreta

Secreta

Prosimy Cię, Panie, niech nas uczyni godnymi Chleba anielskiego wstawiennictwo św. Stanisława, który zasłużył, by go ręce anielskie tym Chlebem posiliły.
Przez Pana…

Angelorum pane, quǽsumus, Domine, beati Stanislai nos intercessio dignos efficiat, qui eo meruit angelica manu recreari.
Per Dominum…

Prefacja

Prefatio

Prefacja zwykła
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Communis
Vere dignum et justum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: per Christum, Dóminum nostrum. Per quem majestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Cæli cælorúmque Virtútes ac beáta Séraphim sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti jubeas, deprecámur, súpplici confessione dicéntes:

Antyfona na Komunię

Communio

Syr 15:3
Nakarmił go Pan Chlebem żywota i rozumienia, i napoił go wodą zbawiennej mądrości.

Eccli 15:3
Cibavit illum Dominus pane vitæ et intellectus, et aqua sapientæ salutaris potavit illum.

Pokomunia

Postcommunio

Prosimy Cię, Panie, za wstawiennictwem św. Stanisława, Twojego Wyznawcy, aby Pokarm niebieski, któryśmy przyjęli, przyniósł nam życie; niech stanie się dla nas chlebem rozumienia, a napój wodą zbawiennej mądrości.
Przez Pana…

Ut nobis, Domine, cælestis, quem sumpsimus, panis sit vitæ: beato Stanislao Confessore tuo intercedente, quǽsumus; ut panis sit intellectus, et potus aqua sapientiæ salutaris.
Per Dominum…