Missale
Meum

6 Niedziela po Objawieniu

Dzisiejsza niedziela jest ostatnią w okresie po Objawieniu. Teksty mszalne przedstawiają rozwój Królestwa Chrystusowego. Rozrasta się ono jak ziarnko gorczyczne w potężny krzew i przetwarza świat, jak kwas chlebowy mąkę. Rozkwit Kościoła w Tesalonikach, który opisuje św. Paweł, jest obrazem tego, co bez przerwy dokonuje się w świecie. Kościół z roku na rok rozszerza się i staje się katolicki, czyli powszechny, nie tylko przez swoją naukę, lecz także przez swój zasięg. Kwas chlebowy jest również symbolem Eucharystii, która z wolna przemienia dusze.

Introit

Jer 29:11; 29:12; 29:14
Oto co mówi Pan: Ja żywię myśli pokoju, a nie udręczenia. Wzywać Mnie będziecie, a Ja was wysłucham, i sprowadzę was do domu ze wszystkich krajów waszego wygnania.
Ps 84:2
Łaskawym okazałeś się, Panie, dla Twej ziemi: na dobre odmieniłeś los Jakuba.
Chwała Ojcu…
Oto co mówi Pan: Ja żywię myśli pokoju, a nie udręczenia. Wzywać Mnie będziecie, a Ja was wysłucham, i sprowadzę was do domu ze wszystkich krajów waszego wygnania.

Kolekta

Spraw, prosimy Cię, wszechmogący Boże, abyśmy stale rozważając prawdy duchowe, słowem i czynem spełniali to, co się Tobie podoba.
Przez Pana…

Lekcja

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
1 Tes 1:2-10
Bracia: Dzięki składamy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was nieustannie w modlitwach naszych i pamiętając przed Bogiem i Ojcem naszym o dziele waszej wiary i wysiłku miłości, i wytrwaniu w nadziei Pana naszego Jezusa Chrystusa. A wiemy też, umiłowani przez Boga bracia, i o wybraniu waszym, bo głosiliśmy wam Ewangelię nie tylko słowem, ale też z mocą i z Duchem Świętym, i z wielką pełnością. A sami to wiecie, jakimi byliśmy dla was, przebywając wśród was. Wy też staliście się naśladowcami naszymi i Pańskimi, przyjąwszy naukę w wielkim ucisku z weselem Ducha Świętego, tak że staliście się wzorem dla wszystkich wiernych w Macedonii i w Achai. Od was bowiem rozniosło się słowo Pańskie nie tylko po Macedonii i po Achai, ale wiara w Boga dotarła wszędzie, tak, że nam nawet mówić o tym nie trzeba. Bo sami oni głoszą o nas, jakiegośmy doznali u was przyjęcia i jakeście się nawrócili do Boga od bożków, abyście służyli Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwali Syna Jego z niebios (którego wzbudził z martwych), Jezusa, który nas wybawił od mającego nadejść gniewu.

Graduał

Ps 43:8-9
Tyś nas wybawił, Panie, od naszych przeciwników, a tych, co nas nienawidzą, zawstydziłeś.
℣. Bogiem będziemy się chlubić cały dzień, i wysławiać imię Jego na wieki. Alleluja, alleluja.
Ps 129:1-2
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie: o Panie, wysłuchaj modlitwę moją. Alleluja.

Ewangelia

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Mateusza.
Mt 13:31-35
Onego czasu: Powiedział Jezus rzeszom tę przypowieść: «Podobne jest Królestwo Niebieskie ziarnu gorczycznemu, które wziąwszy człowiek posiał na roli swojej. Acz najmniejsze ze wszystkiego nasienia, gdy jednak wzrośnie, jest większe od wszystkich krzewów. Staje się drzewem, tak że ptaki niebieskie nadlatują i mieszkają w gałęziach jego». Inną przypowieść powiedział im: «Podobne jest Królestwo Niebieskie do kwasu, który wziąwszy skryła niewiasta w trzy miary mąki, aż zakwasiło się wszystko». To wszystko mówił Jezus do rzesz w przypowieściach, a bez przypowieści nie mówił do nich. Aby się wypełniło, co jest powiedziane przez Proroka, mówiącego: «Otworzę usta moje w przypowieściach. Wypowiadać będę rzeczy skryte od założenia świata».

Antyfona na Ofiarowanie

Ps 129:1-2
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie: o Panie, wysłuchaj modlitwę moją; z głębokości wołam do Ciebie, Panie.

Sekreta

Prosimy Cię, Boże, niech nas ta ofiara oczyści i odnowi, prowadzi i ochrania.
Przez Pana…

Prefacja

Prefacja o Trójcy Przenajświętszej
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże:
Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jednym jesteś Bogiem, jednym jesteś Panem, nie w jedności jednej osoby, lecz w jednej istocie Trójcy. W co bowiem z objawienia Twego wierzymy o Twej chwale, to samo utrzymujemy bez żadnej różnicy o Twoim Synu i o Duchu Świętym. Tak iż wyznając prawdziwe i wiekuiste Bóstwo wielbimy odrębność Osób, jedność w istocie i równość w majestacie.
Majestat ten chwalą Aniołowie i Archaniołowie, Cherubini i Serafini, którzy nie przestają wołać codziennie powtarzając jednym głosem:

Antyfona na Komunię

Mk 11:24
Zaprawdę powiadam wam: wierzcie, że otrzymacie wszystko, o cokolwiek modląc się prosicie, a stanie się wam.

Pokomunia

Posileni ucztą niebieską, prosimy, Panie, abyśmy zawsze pożądali tego pokarmu, który nam daje prawdziwe życie.
Przez Pana…