Missale
Meum

Dzień w Oktawie Bożego Narodzenia

W dniach od 29 do 31 grudnia odprawia się Mszę z oktawy Bożego Narodzenia, tj. Mszę w Dzień, z wyjątkiem lekcji i ewangelii, które odczytuje się ze Mszy o Świcie.

Wspomnienie Św. Sylwestra I, papieża i wyznawcy.

Pontyfikat św. Sylwestra (314—335) wypadł tuż po wydaniu edyktu mediolańskiego, który zakończył epokę prześladowań w cesarstwie rzymskim. Św. Sylwester organizował kult w pierwszych wielkich bazylikach rzymskich i potwierdził uchwały pierwszego soboru powszechnego w Nicei, który potępił błędy Ariusza.

Introit

Iz 9:6
Liturgia celowo zmieniła nieco tekst wyjęty z Izajasza, aby podkreślić, że Chrystus przychodzi wykonać wielki Boży plan Odkupienia.
Maleńki nam się narodził i Syn został nam dany; władza spoczęła na Jego ramionach, a imię Jego nazwano: Zwiastun wielkiego Planu.
Ps 97:1
Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem cuda uczynił.
Chwała Ojcu…
Maleńki nam się narodził i Syn został nam dany, władza spoczęła na Jego ramionach, a imię Jego nazwano: Zwiastun Wielkiego Planu.

Kolekta

Dozwól, prosimy Cię, wszechmogący Boże, aby nowe narodzenie się w ciele Jednorodzonego Syna Twego wyzwoliło nas z jarzma grzechu, w którym nas trzyma dawna niewola.
Przez tegoż Pana…

Kolekta wspomnienia

Wspomnienie Św. Sylwestra I, papieża i wyznawcy
Dozwól, prosimy Cię, wszechmogący Boże, aby nowe narodzenie się w ciele Jednorodzonego Syna Twego wyzwoliło nas z jarzma grzechu, w którym nas trzyma dawna niewola.
Przez tegoż Pana…

Lekcja

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Tytusa.
Tt 3:4-7
Najmilszy: Okazała się dobroć i łaskawość Boga, Zbawiciela naszego: zbawił On nas nie dla uczynków sprawiedliwych, których dokonaliśmy, ale z miłosierdzia Swego przez obmycie odrodzenia i odnowienia w Duchu Świętym. Zesłał Go nam obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy łaską Jego usprawiedliwieni, stali się według nadziei dziedzicami żywota wiecznego: w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Graduał

Ps 97:3; 97:2
Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego: radośnie wykrzykujcie Panu, wszystkie ziemie.
℣. Okazał Pan swoje zbawienie, w oczach pogan objawił sprawiedliwość. Alleluja, alleluja.
℣. Dzień święty nam zajaśniał: pójdźcie, narody, oddajcie pokłon Panu: albowiem światłość wielka zstąpiła dziś na ziemię. Alleluja.

Ewangelia

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Łukasza.
Łk 2:15-20
Onego czasu; Mówili pasterze jeden do drugiego: «Pójdźmy aż do Betlejem i zobaczmy to, co się stało, o czym oznajmił nam Pan». I spiesząc się przybyli, i znaleźli Maryję i Józefa oraz Dzieciątko złożone w żłobie. A ujrzawszy, zrozumieli słowa, które im oznajmione były o tym Dzieciątku. A wszyscy, którzy słyszeli, zdumiewali się; także i temu, co im mówili pasterze. Maryja zaś zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim. I wrócili pasterze wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jako im było powiedziane.

Antyfona na Ofiarowanie

Ps 88:12; 88:15
Twoimi są niebiosa, Twoja też jest ziemia: Ty okrąg świata założyłeś i co go napełnia. Podstawą Twego tronu sprawiedliwość i prawo.

Sekreta

Uświęć, Panie, złożone dary przez nowe narodzenie Jedynego Syna Twojego i oczyść nas ze zmazy naszych grzechów.
Przez tegoż Pana…

Sekreta wspomnienia

Wspomnienie Św. Sylwestra I, papieża i wyznawcy
Uświęć, Panie, złożone dary przez nowe narodzenie Jedynego Syna Twojego i oczyść nas ze zmazy naszych grzechów.
Przez tegoż Pana…

Prefacja

Prefacja o Bożym Narodzeniu
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże:
Albowiem przez tajemnicę wcielonego Słowa zajaśniał oczom naszej duszy nowy blask Twojej światłości, abyśmy poznając Boga w widzialnej postaci, zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych.
Przeto z Aniołami i Archaniołami, z Tronami i Państwami oraz ze wszystkimi hufcami wojska niebieskiego śpiewamy hymn ku Twej chwale, wołając bez końca:

Antyfona na Komunię

Ps 97:3
Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego.

Pokomunia

Wszechmogący Boże, narodzony dzisiaj Zbawiciel świata przywrócił nam synostwo Boże; spraw, prosimy, aby nam udzielił daru nieśmiertelności:
Który z Tobą…

Pokomunia wspomnienia

Wspomnienie Św. Sylwestra I, papieża i wyznawcy
Wszechmogący Boże, narodzony dzisiaj Zbawiciel świata przywrócił nam synostwo Boże; spraw, prosimy, aby nam udzielił daru nieśmiertelności:
Który z Tobą…