1 Niedziela po Objawieniu

2021-01-12 | 4 klasy

Chrystus przyszedł na ziemię, aby pełnić wolę Ojca. Widzimy dzisiaj, jak wypełnia przepis nakazujący udawać się na większe święta do Jerozolimy i jak dla wypełnienia woli Ojca niebieskiego odłącza się chwilowo od ziemskich rodziców. W lekcji słyszymy wezwanie do szukania woli Bożej i wiernego jej wypełniania. Modlimy się o to w kolekcie i pokomunii. Śpiewy mszalne wielbią Zbawiciela, który wiodąc życie ukryte, gotuje się do Odkupienia świata i objęcia wiekuistego panowania nad nim. Po 13 stycznia odprawia się dzisiejszą Mszą w dni powszednie wolne od święta.

Introit

Introitus

Na wyniosłym tronie widziałem siedzącego Męża, któremu hołd składa rzesza Aniołów, śpiewając jednogłośnie: Oto Ten, którego panowanie jest wieczne.
Ps 99:1
Z radością wykrzykujcie Bogu, wszystkie ziemie; służcie Panu z weselem.
Chwała Ojcu…
Na wyniosłym tronie widziałem siedzącego Męża, któremu hołd składa rzesza Aniołów, śpiewając jednogłośnie: Oto Ten, którego panowanie jest wieczne.

In excélso throno vidi sedére virum, quem adórat multitúdo Angelórum, psalléntes in unum: ecce, cujus impérii nomen est in ætérnum
Ps 99:1
Jubiláte Deo, omnis terra: servíte Dómino in lætítia.
Glória Patri…
In excélso throno vidi sedére virum, quem adórat multitúdo Angelórum, psalléntes in unum: ecce, cujus impérii nomen est in ætérnum

Kolekta

Oratio

Prosimy Cię, Panie, wspieraj łaską z nieba pragnienia błagającego ludu, daj mu poznać, co należy czynić, i umocnij do wypełnienia poznanych obowiązków.
Przez Pana…

Vota, quǽsumus, Dómine, supplicántis pópuli cœlésti pietáte proséquere: ut et, quæ agénda sunt, vídeant, et ad implénda, quæ víderint, convaléscant.
Per Dominum…

Lekcja

Lectio

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
Rz 12:1-5
Bracia: Proszę was przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała wasze na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, na duchową służbę waszą. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowę waszego ducha, abyście doświadczyli, jaka jest wola Boga: co (według niej) jest dobre, co miłe, a co doskonałe. Albowiem na mocy łaski, która mi jest dana, powiadam wszystkim, którzy są wśród was, żeby nie rozumieli nad to, co rozumieć trzeba, a rozumieli z umiarkowaniem według daru wiary, jaką każdemu Bóg odmierzył. Jako bowiem w jednym ciele wiele członków mamy, a wszystkie członki nie maja tej samej czynności, tak wszyscy stanowimy jedno ciało w Chrystusie, a brani z osobna, jesteśmy członkami jedni drugich: w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Romános.
Rom 12:1-5
Fratres: Obsecro vos per misericórdiam Dei, ut exhibeátis córpora vestra hóstiam vivéntem, sanctam, Deo placéntem, rationábile obséquium vestrum. Et nolíte conformári huic sǽculo, sed reformámini in novitáte sensus vestri: ut probétis, quæ sit volúntas Dei bona, et benéplacens, et perfécta. Dico enim per grátiam, quæ data est mihi, ómnibus qui sunt inter vos: Non plus sápere, quam opórtet sápere, sed sápere ad sobrietátem: et unicuique sicut Deus divísit mensúram fídei. Sicut enim in uno córpore multa membra habémus, ómnia autem membra non eúndem actum habent: ita multi unum corpus sumus in Christo, sínguli autem alter alteríus membra: in Christo Jesu, Dómino nostro.

Graduał

Graduale

Ps 71:18 ; 71:3
Błogosławiony Pan Bóg Izraela: On jeden czyni cuda wielkie od wieków.
℣. Góry przyniosą ludowi twojemu pokój, a pagórki sprawiedliwość.
Ps 99:1
Z radością wykrzykujcie Bogu, wszystkie ziemie; służcie Panu z weselem.

Ps 71:18 ; 71:3
Benedíctus Dóminus, Deus Israël, qui facit mirabília magna solus a sǽculo.
℣. Suscípiant montes pacem pópulo tuo, et colles justítiam.
Ps 99:1
Jubiláte Deo, omnis terra: servíte Dómino in lætítia.

Ewangelia

Evangelium

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Łukasza.
Łk 2:42-52
Gdy Jezus miał lat dwanaście, udali się do Jerozolimy według zwyczaju onego święta. A po upływie dni, gdy wracali, zostało Dziecię Jezus w Jerozolimie, a nie wiedzieli o tym rodzice Jego. I mniemając, że jest On w gromadzie, uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. A nie znalazłszy, wrócili do Jerozolimy, szukając Go. I stało się, że po upływie dni trzech znaleźli Go w świątyni, siedzącego wpośród doktorów, słuchającego ich i zadającego im pytania. A zdumiewali się wszyscy, którzy Go słuchali, nad rozumem i nad odpowiedziami Jego. I ujrzawszy Go zdziwili się. I rzekła doń Matka Jego: «Synu, cóżeś to nam uczynił? Oto ojciec Twój i ja, bolejąc, szukaliśmy Ciebie». I rzekł do nich: «Cóż jest, żeście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że w tym, co jest Ojca mego być winienem?» Lecz oni nie zrozumieli tych słów, które im mówił. I udał się z nimi, i przyszedł do Nazaretu, a był im poddany. A Matka jego wszystkie te słowa zachowywała w sercu swoim. Jezus zaś wzrastał w mądrości i latach, i w łasce u Boga i u ludzi.

Sequéntia ☩ sancti Evangélii secúndum Lucam.
Luc 2:42-52
Cum factus esset Jesus annórum duódecim, ascendéntibus illis Jerosólymam secúndum consuetúdinem diéi festi, consummatísque diébus, cum redírent, remánsit puer Jesus in Jerúsalem, et non cognovérunt paréntes ejus. Existimántes autem illum esse in comitátu, venérunt iter diéi, et requirébant eum inter cognátos et notos. Et non inveniéntes, regréssi sunt in Jerúsalem, requiréntes eum. Et factum est, post tríduum invenérunt illum in templo sedéntem in médio doctórum, audiéntem illos et interrogántem eos. Stupébant autem omnes, qui eum audiébant, super prudéntia et respónsis ejus. Et vidéntes admiráti sunt. Et dixit Mater ejus ad illum: Fili, quid fecísti nobis sic? Ecce, pater tuus et ego doléntes quærebámus te. Et ait ad illos: Quid est, quod me quærebátis? Nesciebátis, quia in his, quæ Patris mei sunt, opórtet me esse? Et ipsi non intellexérunt verbum, quod locútus est ad eos. Et descéndit cum eis, et venit Názareth: et erat súbditus illis. Et Mater ejus conservábat ómnia verba hæc in corde suo. Et Jesus proficiébat sapiéntia et ætáte et grátia apud Deum et hómines.

Antyfona na Ofiarowanie

Offertorium

Ps 99:1; 99:2
Z radością wykrzykujcie Bogu wszystkie ziemie; służcie Panu z weselem, wśród okrzyków radości stawajcie przed Jego obliczem, wiedzcie, że tylko Pan jest Bogiem.

Ps 99:1; 99:2
Jubiláte Deo, omnis terra, servíte Dómino in lætítia: intráte in conspéctu ejus in exsultatióne: quia Dóminus ipse est Deus.

Sekreta

Secreta

Panie, niech ofiara Tobie złożona zawsze darzy nas życiem i umacnia.
Przez Pana…

Oblátum tibi, Dómine, sacrifícium vivíficet nos semper et múniat.
Per Dominum…

Prefacja

Prefatio

Prefacja zwykła
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Communis
Vere dignum et justum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: per Christum, Dóminum nostrum. Per quem majestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Cæli cælorúmque Virtútes ac beáta Séraphim sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti jubeas, deprecámur, súpplici confessione dicéntes:

Antyfona na Komunię

Communio

Łk 2:48; 2:49
Synu, cóżeś to nam uczynił? Oto ja i ojciec Twój, bolejąc, szukaliśmy Ciebie. Cóż jest, żeście mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest Ojca mego, być winienem?

Luc 2:48; 2:49
Fili, quid fecísti nobis sic? ego et pater tuus doléntes quærebámus te. Et quid est, quod me quærebátis? nesciebátis, quia in his, quæ Patris mei sunt, opórtet me esse?

Pokomunia

Postcommunio

Pokornie prosimy Cię, wszechmogący Boże, spraw, aby ci, których posilasz swoim Sakramentem, godnie Tobie służyli żyjąc według Twego upodobania.
Przez Pana…

Súpplices te rogámus, omnípotens Deus: ut, quos tuis réficis sacraméntis, tibi étiam plácitis móribus dignánter deservíre concédas.
Per Dominum…