Missale
Meum

1 Niedziela po Objawieniu

Chrystus przyszedł na ziemię, aby pełnić wolę Ojca. Widzimy dzisiaj, jak wypełnia przepis nakazujący udawać się na większe święta do Jerozolimy i jak dla wypełnienia woli Ojca niebieskiego odłącza się chwilowo od ziemskich rodziców. W lekcji słyszymy wezwanie do szukania woli Bożej i wiernego jej wypełniania. Modlimy się o to w kolekcie i pokomunii. Śpiewy mszalne wielbią Zbawiciela, który wiodąc życie ukryte, gotuje się do Odkupienia świata i objęcia wiekuistego panowania nad nim.
Po 13 stycznia odprawia się dzisiejszą Mszą w dni powszednie wolne od święta.

Introit

Na wyniosłym tronie widziałem siedzącego Męża, któremu hołd składa rzesza Aniołów, śpiewając jednogłośnie: Oto Ten, którego panowanie jest wieczne.
Ps 99:1
Z radością wykrzykujcie Bogu, wszystkie ziemie; służcie Panu z weselem.
Chwała Ojcu…
Na wyniosłym tronie widziałem siedzącego Męża, któremu hołd składa rzesza Aniołów, śpiewając jednogłośnie: Oto Ten, którego panowanie jest wieczne.

Kolekta

Prosimy Cię, Panie, wspieraj łaską z nieba pragnienia błagającego ludu, daj mu poznać, co należy czynić, i umocnij do wypełnienia poznanych obowiązków.
Przez Pana…

Lekcja

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
Rz 12:1-5
Bracia: Proszę was przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała wasze na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, na duchową służbę waszą. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowę waszego ducha, abyście doświadczyli, jaka jest wola Boga: co (według niej) jest dobre, co miłe, a co doskonałe. Albowiem na mocy łaski, która mi jest dana, powiadam wszystkim, którzy są wśród was, żeby nie rozumieli nad to, co rozumieć trzeba, a rozumieli z umiarkowaniem według daru wiary, jaką każdemu Bóg odmierzył. Jako bowiem w jednym ciele wiele członków mamy, a wszystkie członki nie maja tej samej czynności, tak wszyscy stanowimy jedno ciało w Chrystusie, a brani z osobna, jesteśmy członkami jedni drugich: w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Graduał

Ps 71:18 ; 71:3
Błogosławiony Pan Bóg Izraela: On jeden czyni cuda wielkie od wieków.
℣. Góry przyniosą ludowi twojemu pokój, a pagórki sprawiedliwość.
Ps 99:1
Z radością wykrzykujcie Bogu, wszystkie ziemie; służcie Panu z weselem.

Ewangelia

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Łukasza.
Łk 2:42-52
Gdy Jezus miał lat dwanaście, udali się do Jerozolimy według zwyczaju onego święta. A po upływie dni, gdy wracali, zostało Dziecię Jezus w Jerozolimie, a nie wiedzieli o tym rodzice Jego. I mniemając, że jest On w gromadzie, uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. A nie znalazłszy, wrócili do Jerozolimy, szukając Go. I stało się, że po upływie dni trzech znaleźli Go w świątyni, siedzącego wpośród doktorów, słuchającego ich i zadającego im pytania. A zdumiewali się wszyscy, którzy Go słuchali, nad rozumem i nad odpowiedziami Jego. I ujrzawszy Go zdziwili się. I rzekła doń Matka Jego: «Synu, cóżeś to nam uczynił? Oto ojciec Twój i ja, bolejąc, szukaliśmy Ciebie». I rzekł do nich: «Cóż jest, żeście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że w tym, co jest Ojca mego być winienem?» Lecz oni nie zrozumieli tych słów, które im mówił. I udał się z nimi, i przyszedł do Nazaretu, a był im poddany. A Matka jego wszystkie te słowa zachowywała w sercu swoim. Jezus zaś wzrastał w mądrości i latach, i w łasce u Boga i u ludzi.

Antyfona na Ofiarowanie

Ps 99:1; 99:2
Z radością wykrzykujcie Bogu wszystkie ziemie; służcie Panu z weselem, wśród okrzyków radości stawajcie przed Jego obliczem, wiedzcie, że tylko Pan jest Bogiem.

Sekreta

Panie, niech ofiara Tobie złożona zawsze darzy nas życiem i umacnia.
Przez Pana…

Prefacja

Prefacja zwykła
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Antyfona na Komunię

Łk 2:48; 2:49
Synu, cóżeś to nam uczynił? Oto ja i ojciec Twój, bolejąc, szukaliśmy Ciebie. Cóż jest, żeście mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest Ojca mego, być winienem?

Pokomunia

Pokornie prosimy Cię, wszechmogący Boże, spraw, aby ci, których posilasz swoim Sakramentem, godnie Tobie służyli żyjąc według Twego upodobania.
Przez Pana…