Missale
Meum

Św. Rajmunda z Pennafort, Wyznawcy

Św. Rajmund, dominikanin, pracował w Hiszpanii nad nawróceniem Maurów. Był współzałożycielem zakonu zajmującego się wykupywaniem jeńców chrześcijańskich z niewoli. Wybitny prawnik i moralista pełnił przez dwa lata urząd generała zakonu. Jest czczony jako patron spowiedników. Zmarł w 1275 roku licząc 95 lat.

Wspomnienie św. Emercjanny, Dziewicy i Męczennicy. Według akt męczeństwa św. Agnieszki, Emercjanna, jej siostra mleczna, jako katechumenka została ukamienowana przez pogan w czasie modlitwy na grobie św. Agnieszki. Przez chrzest krwi weszła do Kościoła i osiągnęła chwałę Świętych.

Introit

Ps 36:30-31
Usta sprawiedliwego głoszą mądrość i język jego mówi to, co słuszne; prawo jego Boga mieszka w jego sercu.
Ps 36:1
Nie unoś się z powodu złoczyńców, ani nie zazdrość czyniącym nieprawość.
Chwała Ojcu…
Usta sprawiedliwego głoszą mądrość i język jego mówi to, co słuszne; prawo jego Boga mieszka w jego sercu.

Kolekta

Boże, który powołałeś św. Rajmunda na wybitnego Szafarza sakramentu Pokuty i cudownie przeprowadziłeś go po falach morskich: spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem czynili godne owoce i zdołali zawinąć do portu wiecznego zbawienia.
Przez Pana…

Kolekta Wspomnienia

Wspomnienie św. Emercjanny
Prosimy Cię, Panie, aby święta Emerencjana, Dziewica i Męczennica Twoja, wybłagała nam przebaczenie; ona bowiem zawsze podobała się Tobie dzięki zasłudze czystości i wyznaniu Twojej mocy.
Przez Pana…

Lekcja

Czytanie z Księgi Syracydesa.
Syr 31:8-11
Błogosławiony mąż, który okazał się bez zmazy i który nie ubiegał się za złotem, i nadziei nie pokładał w pieniądzach i skarbach. Któż to jest? – a chwalić go będziemy. Bo w życiu swym dziwów dokonał. Kto w tej sprawie jest doświadczony i doskonały, będzie miał wieczną chwałę: który mógł przestąpić, a nie przestąpił, źle czynić, a nie uczynił; przeto pewne są skarby jego u Pana, a jałmużny jego wysławiać będzie zgromadzenie świętych.

Graduał

Ps 91:13; 91:14
Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie w domu Pańskim.
Ps 91:3
By głosić z rana Twoje miłosierdzie, a wierność Twoją nocami. Alleluja, alleluja.
Jk 1:12
Błogosławiony człowiek, który zniesie pokusę, bo utwierdziwszy się, otrzyma wieniec żywota. Alleluja.

Ewangelia

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Łukasza.
Łk 12:35-40
Życie Świętych było czujnym oczekiwaniem powrotu Chrystusa.
Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Niechaj biodra wasze będą przepasane i pochodnie gorejące w rękach waszych. A sami bądźcie podobni do ludzi oczekujących powrotu pana swego z godów weselnych; aby, gdy nadejdzie i zakołacze, natychmiast mu otworzyć. Błogosławieni słudzy owi, których pan, gdy nadejdzie, zastanie czuwającymi. Zaprawdę powiadam wam, że przepasze się i każe im zasiąść, a przechodząc usługiwać im będzie. I czy przyjdzie o drugiej straży, czy też o trzeciej straży nadejdzie, a tak zastanie: błogosławieni są słudzy owi. A to wiedzcie, że gdyby wiedział pan domu, o której godzinie nadejdzie złodziej, czuwałby zaiste i nie dopuściłby podkopać domu swego. I wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy nadejdzie w godzinie, w której się nie spodziewacie.

Antyfona na Ofiarowanie

Ps 88:25
Z nim moja wierność i moja łaska; w moim imieniu moc jego wzrośnie.

Sekreta

Wspominając Twoich Świętych składamy Ci, Panie, ofiarę chwały i ufamy, że ona wybawi nas od złego teraz i w przyszłości.
Przez Pana…

Sekreta Wspomnienia

Wspomnienie św. Emercjanny
Panie, wejrzyj łaskawie na ofiary, które Ci składamy, i za wstawiennictwem św. Emerencjanny, Dziewicy i Męczennicy Twojej, wyzwól nas z więzów naszych grzechów.
Przez Pana…

Prefacja

Prefacja zwykła
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Antyfona na Komunię

Mt 24:46-47
Błogosławiony sługa, którego Pan przyszedłszy znajdzie czuwającego. Zaprawdę, powiadam wam, że postawi go nad wszystkimi dobrami swymi.

Pokomunia

Pokrzepieni niebieskim pokarmem i napojem, błagamy Cię pokornie, Boże nasz, niech nas bronią modlitwy tego, w którego święto przyjęliśmy te dary.
Przez Pana…

Pokomunia Wspomnienia

Wspomnienie św. Emerencjanny
Darem Bożym szczodrze nasyceni, prosimy Cię, Panie Boże nasz, abyśmy za wstawiennictwem świętej Emerencjanny, Twojej Dziewicy i Męczennicy, zawsze czerpali zeń życie.
Przez Pana…