Missale
Meum

Św. Polikarpa, Biskupa i Męczennika

Św. Polikarp był uczniem św. Jana Apostoła, który go wyniósł na biskupstwo w Smyrnie. Napisał list do Filipian, dotąd zachowany. Opis jego męczeństwa zachował się w liście, który chrześcijanie ze Smyrny skierowali do innych gmin. Prokonsulowi, który mu kazał bluźnić Chrystusowi, św. Polikarp odpowiedział: «Osiemdziesiąt sześć lat służę Jemu, nigdy mi nie wyrządził krzywdy, jakże bym mógł bluźnić mojemu Królowi i Zbawcy?»

Introit

Dn 3:84; 3:87
Kapłani Boży błogosławcie Pana: święci i pokornego serca, chwalcie Boga.
Dn 3:57
Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie; chwalcie i wywyższajcie Go na wieki.
Chwała Ojcu…
Kapłani Boży błogosławcie Pana: święci i pokornego serca, chwalcie Boga.

Kolekta

Boże, co roku uweselasz nas uroczystością świętego Polikarpa, Twojego Męczennika i Biskupa; spraw łaskawie, abyśmy cieszyli się opieką tego, którego urodziny dla nieba obchodzimy.
Przez Pana…

Lekcja

Czytanie z Listu świętego Jana Apostoła.
1 J 3:10-16
Św. Polikarp wiernie urzeczywistnił wskazania swego mistrza św. Jana; oddał życie na dowód swojej miłości do Boga i braci.
Najmilsi: Każdy, kto nie jest sprawiedliwy i nie miłuje brata swego, nie jest z Boga, albowiem ta jest nowina, którąście słyszeli od początku, abyście się wzajemnie miłowali. Nie jak Kain, który był z diabła i zabił brata swego. I za cóż go zabił? Dlatego że uczynki jego były złe, a brata jego sprawiedliwe.
Nie dziwcie się, bracia, jeśli was świat nienawidzi. My wiemy, żeśmy przeszli ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, trwa w śmierci. Każdy, kto nie miłuje brata swego, mordercą jest. A wiecie, że żaden morderca nie ma w sobie żywota wiecznego. Przez to poznaliśmy miłość Boga, że oddał za nas życie swoje i my winniśmy życie oddać za braci.

Graduał

Ps 8:6-7
Uwieńczyłeś go chwałą i czcią.
℣. Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, o Panie. Alleluja, alleluja.
℣. Oto kapłan, którego uwieńczył Pan. Alleluja.

Ewangelia

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Mateusza.
Mt 10:26-32
Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Nic nie ma zakrytego, co by wyjawione być nie miało, ani też tajemnego, czego by wiedzieć nie miano. Co wam mówię w ciemności, opowiadajcie na świetle, a co usłyszycie na ucho, głoście na dachach. A nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, duszy zaś zabić nie mogą. Raczej bójcie się tego, który może i duszę, i ciało zatracić w piekle. Czyż za drobny pieniądz nie sprzedają dwóch wróbli? A żaden z nich nie upadnie na ziemię bez Ojca waszego. A nawet włosy wasze na głowie są wszystkie policzone. Nie lękajcie się tedy, lepsi jesteście wy niż wiele wróbli.
Każdego tedy, który mnie wyzna przed ludźmi, wyznam i ja przed Ojcem moim, który jest w niebiesiech».

Antyfona na Ofiarowanie

Ps 88:21-22
Znalazłem Dawida, mojego sługę, namaściłem go świętym olejem moim, by ręka moja zawsze z nim była i ramię moje go umacniało.

Sekreta

Poświęć, Panie, złożone Ci dary i za przyczyną świętego Polikarpa Twego Męczennika i Biskupa, daj się nimi przebłagać i bądź nam przychylny.
Przez Pana…

Prefacja

Prefacja zwykła
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Antyfona na Komunię

Ps 20:4
Panie, włożyłeś mu na głowę koronę z drogich kamieni.

Pokomunia

Panie, niech ta Komunia oczyści nas z grzechów i za przyczyną świętego Polikarpa, Twego Męczennika i Biskupa, stanie się dla nas niebieskim lekarstwem.
Przez Pana…