Missale
Meum

Św. Piotra Nolasco, Wyznawcy

Św. Piotr Nolasco założył pod wpływem objawienia Matki Bożej nowy zakon, którego celem było wykupywanie chrześcijan z niewoli muzułmańskiej. Zakkonnicy zobowiązywali się specjalnym ślubem do osobistego oddania się w niewolę, jeżeli byłoby to potrzebne do uwolnienia jeńca. Św. Piotr umarł w Barcelonie 25 grudnia 1256 roku.

Wspomnienie św. Agnieszki, Dziewicy i Męczennicy. Drugie święto św. Agnieszki świadczy, jak wielki był jej kult w Rzymie.

Introit

Ps 91:13-14
Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie, zasadzony w domu Pańskim, w przedsionkach Boga naszego. (O. W. Alleluja, alleluja.)
Ps 91:2
Dobrze jest wysławiać Pana i śpiewać imieniu Twemu, o Najwyższy.
Chwała Ojcu…
Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie, zasadzony w domu Pańskim, w przedsionkach Boga naszego. (O. W. Alleluja, alleluja.)

Kolekta

Boże, Tyś cudownie pouczył św. Piotra, by na wzór Twojej miłości obdarzył Twój Kościół nowym zgromadzeniem dla wykupu wiernych z niewoli; spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wykupieni z niewoli grzechu cieszyli się wiekuistą wolnością w niebieskiej ojczyźnie:
Który żyjesz…

Kolekta Wspomnienia

Drugie wspomnienie św. Agnieszki
Boże, który co roku sprawiasz nam radość uroczystością świętej Agnieszki, Dziewicy i Męczennicy Twojej, daj, prosimy, abyśmy oddając jej cześć, szli także za przykładem jej świętego życia.
Przez Pana…

Lekcja

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.
1 Kor 4:9-14
Bracia: Widowiskiem staliśmy się dla świata, dla Aniołów i ludzi. My głupi dla Chrystusa, a wy mądrzy w Chrystusie; my słabi, a wy mocni, wy we czci, a my w pogardzie. Aż do tej chwili i łakniemy, i pragniemy, i nadzy jesteśmy, i policzkują nas, i tułamy się, i mozolimy się, pracując swymi rękoma. Złorzeczą nam, a my błogosławimy, prześladują, a my znosimy, potwarzają nas, a my się modlimy. Staliśmy się jako śmiecie świata tego, odrazą dla wszystkich aż do tej chwili. Nie żeby was zawstydzić to piszę, ale jako dzieci moje najdroższe upominam: w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Graduał

Ps 36:30-31
Usta sprawiedliwego głoszą mądrość i język jego mówi to, co słuszne.
℣. Prawo jego Boga mieszka w jego sercu, a kroki się jego nie chwieją. Alleluja, alleluja.
Ps 111:1
Błogosławiony mąż, który boi się Pana i wielką radość znajduje w jego nakazach. Alleluja.

Ewangelia

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Łukasza.
Łk 12:32-34
Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Nie lękaj się, trzódko mała, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo. Sprzedajcie, co posiadacie i dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarbiec niewyczerpany w niebiesiech, dokąd złodziej się nie zbliży i gdzie mól nie psuje. Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam i serce wasze będzie».

Antyfona na Ofiarowanie

Ps 20:2-3
Z potęgi Twej, Panie, weseli, się sprawiedliwy, i z pomocy Twojej bardzo się cieszy: spełniłeś pragnienie jego serca. (O. W. Alleluja.)

Sekreta

Wspominając Twoich Świętych, składamy Ci, Panie, ofiarę chwały i ufamy, że ona wybawi nas od złego teraz i w przyszłości.
Przez Pana…

Sekreta Wspomnienia

Drugie wspomnienie św. Agnieszki
Niechaj zstąpi, prosimy Cię, Panie, obfite błogosławieństwo Twoje na te dary ofiarne, niechaj nas łaskawie uświęci i rozraduje uroczystym obchodem Męczenników.
Przez Pana…

Prefacja

Prefacja zwykła
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Antyfona na Komunię

Mt 19:28-29
Zaprawdę powiadam wam, że wy, którzyście opuścili wszystko i poszliście za mną, stokroć więcej otrzymacie i posiądziecie życie wieczne. (O. W. Alleluja.)

Pokomunia

Pokrzepieni niebieskim pokarmem i napojem, błagamy Cię pokornie. Boże nasz, niech nas bronią modlitwy tego, w którego święto przyjęliśmy te dary.
Przez Pana…

Pokomunia Wspomnienia

Drugie wspomnienie św. Agnieszki
Panie, przyjęliśmy Sakrament obchodząc doroczną uroczystość; spraw, prosimy, niech on udzieli nam pomocy na życie doczesne i wieczne.
Przez Pana…