Missale
Meum

Czwartek po Popielcu

W dzisiejszej Mszy św. wielokrotnie słyszymy wezwanie do ufnej modlitwy. Przez modlitwę Ezechiasz otrzymał przedłużenie życia, a setnik uzdrowienie sługi. Przez modlitwę wyprosimy sobie siłę do wytrwania w pokucie i przebaczenie grzechów.

Wspomnienie Św. Symeona, Biskupa i Męczennika.

Św. Symeon, następca Apostoła Jana na stolicy biskupiej w Jerozolimie, został uwięziony za cesarza Trajana około roku 110. Rządził Kościołem jerozolimskim 40 lat.

Introit

Ps 54:17-23
Kiedy wołałem do Pana, wysłuchał głosu mego przeciw tym, co na mnie nastają; i poniżył ich Ten, który króluje od wieków. Złóż troskę swoją na Pana, On sam cię podtrzyma.
Ps 54:2-3
Boże, usłysz modlitwę moją i nie odsuwaj się od mojej prośby: zwróć się ku mnie i wysłuchaj mnie.
Chwała Ojcu…
Kiedy wołałem do Pana, wysłuchał głosu mego przeciw tym, co na mnie nastają; i poniżył ich Ten, który króluje od wieków. Złóż troskę swoją na Pana, On sam cię podtrzyma.

Kolekta

Boże, którego obraża występek, a przejednywa pokuta, wejrzyj miłościwie na błagania ludu Twojego i odwróć od nas chłostę zagniewania Twego, na którą zasługujemy naszymi grzechami.
Przez Pana…

Kolekta wspomnienia

Wspomnienie Św. Symeona, Biskupa i Męczennika
Wszechmogący Boże, wejrzyj na słabość naszą, a skoro nas obciąża brzemię własnej działalności, niech nas osłania dostojne wstawiennictwo świętego Symeona, Twojego Męczennika i Biskupa.
Przez Pana…

Lekcja

Czytanie z Księgi Proroka Izajasza.
Iz 38:1-6
Gdy król Ezechiasz śmiertelnie zachorował, zwrócił się do Boga z gorącą modlitwą. Pan Bóg oznajmił mu przez proroka Izajasza, że modlitwa jego została wysłuchana.
W one dni rozchorował się Ezechiasz na śmierć; i wszedł do niego Izajasz, syn Amosa, prorok, i rzekł mu: «To mówi Pan: Rozporządź o domu twoim, bo umrzesz, i nie zostaniesz przy życiu». I obrócił Ezechiasz oblicze swe do ściany, i modlił się do Pana, i rzekł: «Proszę, Panie, wspomnij, proszę, jak chodziłem przed Tobą w prawdzie i w sercu doskonałym, a czyniłem, co jest dobre przed oczyma Twymi». I zapłakał Ezechiasz płaczem wielkim. I stało się słowo Pańskie do Izajasza mówiąc: «Idź, a powiedz Ezechiaszowi: To mówi Pan, Bóg Dawida, ojca twego: Usłyszałem modlitwę twoją i ujrzałem łzy twoje; to ja dodam do dni twoich piętnaście lat i z ręki króla asyryjskiego wyrwę ciebie i to miasto, i obronię je». Mówi Pan wszechmogący.

Graduał

Ps 54:23, 17, 18, 19
Złóż troskę swoją na Pana, On sam cię podtrzyma.
℣. Kiedy wołałem do Pana, wysłuchał głosu mego przeciw tym, co na mnie nastają.

Ewangelia

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Mateusza.
Mt 8:5-13
Onego czasu, gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, przystąpił do niego setnik prosząc Go i mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu paraliżem tknięty i wielce się męczy». I rzekł mu Jezus: «Ja przyjdę i uzdrowię go». A odpowiadając setnik rzekł: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. I ja bowiem jestem człowiekiem pod władzą postawionym, a mającym pod sobą żołnierzy. I jednemu mówię: idź, a idzie, a drugiemu: przyjdź, i przychodzi, a słudze memu: czyń to, a czyni». A Jezus usłyszawszy to, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: «Zaprawdę powiadam wam, nie znalazłem tak wielkiej wiary w Izraelu. A powiadam wam, że wielu przyjdzie ze Wschodu i z Zachodu i zasiądą z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim. Synowie zaś Królestwa wyrzuceni będą do ciemności zewnętrznych: tam będzie płacz i zgrzytanie zębów». I rzekł Jezus setnikowi: «Idź, a jakoś uwierzył, niech ci się stanie». I uzdrowiony jest sługa onej godziny.

Antyfona na Ofiarowanie

Ps 24:1-3
Ku Tobie wznoszę duszę moją, Panie, Boże, mój, Tobie ufam, niech nie doznam wstydu; niech się nie śmieją ze mnie wrogowie moi; wszyscy bowiem, co ufają Tobie, wstydu nie doznają.

Sekreta

Prosimy Cię, Panie, wejrzyj łaskawie na tę ofiarę, niech nas utwierdzi w Twojej służbie i wyjedna zbawienie.
Przez Pana…

Sekreta wspomnienia

Wspomnienie Św. Symeona, Biskupa i Męczennika
Przyjmij, prosimy Cię, Panie, nasze dary i modlitwy, oczyść nas przez niebieskie tajemnice i łaskawie wysłuchaj.
Przez Pana…

Prefacja

Prefacja Wielkopostna
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże:
Ty przez post ciała uśmierzasz wady, podnosisz ducha, udzielasz cnoty i nagrody, przez Chrystusa, Pana naszego.
Przez Niego majestat Twój chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi. A wspólnie z nimi w radosnym uniesieniu sławią Niebiosa, Moce niebieskie i błogosławieni Serafini. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Antyfona na Komunię

Ps 50:21
Przyjmiesz ofiary prawe, dary i całopalenia na ołtarzu Twoim, Panie.

Pokomunia

Po przyjęciu błogosławionego daru niebieskiego, pokornie Cię prosimy, wszechmogący Boże, aby ten dar stał się źródłem łaski sakramentalnej i zbawienia.
Przez Pana…

Pokomunia wspomnienia

Wspomnienie Św. Symeona, Biskupa i Męczennika
Daj, prosimy Cię, Panie Boże nasz, abyśmy się tak cieszyli widokiem Twoich Świętych w wieczności, jak z radością czcimy ich pamięć obchodem doczesnym.
Przez Pana…

Modlitwa nad ludem


Módlmy się.
Pochylcie głowy wasze przed Bogiem.
Przepuść, Panie, przepuść ludowi Twojemu, aby po odcierpieniu słusznej kary znalazł wytchnienie w Twoim miłosierdziu.
Przez Pana…