Czwartek po Popielcu

W dzisiejszej Mszy św. wielokrotnie słyszymy wezwanie do ufnej modlitwy. Przez modlitwę Ezechiasz otrzymał przedłużenie życia, a setnik uzdrowienie sługi. Przez modlitwę wyprosimy sobie siłę do wytrwania w pokucie i przebaczenie grzechów. Wspomnienie Św. Symeona, Biskupa i Męczennika. Św. Symeon, następca Apostoła Jana na stolicy biskupiej w Jerozolimie, został uwięziony za cesarza Trajana około roku 110. Rządził Kościołem jerozolimskim 40 lat.

Introit

Introitus

Ps 54:17-23
Kiedy wołałem do Pana, wysłuchał głosu mego przeciw tym, co na mnie nastają; i poniżył ich Ten, który króluje od wieków. Złóż troskę swoją na Pana, On sam cię podtrzyma.
Ps 54:2-3
Boże, usłysz modlitwę moją i nie odsuwaj się od mojej prośby: zwróć się ku mnie i wysłuchaj mnie.
Chwała Ojcu…
Kiedy wołałem do Pana, wysłuchał głosu mego przeciw tym, co na mnie nastają; i poniżył ich Ten, który króluje od wieków. Złóż troskę swoją na Pana, On sam cię podtrzyma.

Ps 54:17-23
Dum clamárem ad Dóminum, exaudívit vocem meam ab his, qui appropínquant mihi, et humiliávit eos, qui est ante sǽcula et manet in ætérnum: jacta cogitátum tuum in Dómino, et ipse te enútriet.
Ps 54:2-3
Exáudi, Deus, oratiónem meam, et ne despéxeris deprecatiónem meam: inténde mihi et exáudi me.
Glória Patri…
Dum clamárem ad Dóminum, exaudívit vocem meam ab his, qui appropínquant mihi, et humiliávit eos, qui est ante sǽcula et manet in ætérnum: jacta cogitátum tuum in Dómino, et ipse te enútriet.

Kolekta

Oratio

Boże, którego obraża występek, a przejednywa pokuta, wejrzyj miłościwie na błagania ludu Twojego i odwróć od nas chłostę zagniewania Twego, na którą zasługujemy naszymi grzechami.
Przez Pana…

Deus, qui culpa offénderis, pæniténtia placáris: preces pópuli tui supplicántis propítius réspice; et flagélla tuæ iracúndiæ, quæ pro peccátis nostris merémur, avérte.
Per Dominum…

Kolekta wspomnienia

Commemoratio Oratio

Wspomnienie Św. Symeona, Biskupa i Męczennika
Wszechmogący Boże, wejrzyj na słabość naszą, a skoro nas obciąża brzemię własnej działalności, niech nas osłania dostojne wstawiennictwo świętego Symeona, Twojego Męczennika i Biskupa.
Przez Pana…

Commemoratio S. Simeonis Faustini Episcopi et Martyris
Infirmitátem nostram réspice, omnípotens Deus: et quia pondus próprie actiónis gravat, beáti Simeónis Mártyris tui atque Pontíficis intercéssio gloriósa nos prótegat.
Per Dominum…

Lekcja

Lectio

Czytanie z Księgi Proroka Izajasza.
Iz 38:1-6
Gdy król Ezechiasz śmiertelnie zachorował, zwrócił się do Boga z gorącą modlitwą. Pan Bóg oznajmił mu przez proroka Izajasza, że modlitwa jego została wysłuchana.
W one dni rozchorował się Ezechiasz na śmierć; i wszedł do niego Izajasz, syn Amosa, prorok, i rzekł mu: «To mówi Pan: Rozporządź o domu twoim, bo umrzesz, i nie zostaniesz przy życiu». I obrócił Ezechiasz oblicze swe do ściany, i modlił się do Pana, i rzekł: «Proszę, Panie, wspomnij, proszę, jak chodziłem przed Tobą w prawdzie i w sercu doskonałym, a czyniłem, co jest dobre przed oczyma Twymi». I zapłakał Ezechiasz płaczem wielkim. I stało się słowo Pańskie do Izajasza mówiąc: «Idź, a powiedz Ezechiaszowi: To mówi Pan, Bóg Dawida, ojca twego: Usłyszałem modlitwę twoją i ujrzałem łzy twoje; to ja dodam do dni twoich piętnaście lat i z ręki króla asyryjskiego wyrwę ciebie i to miasto, i obronię je». Mówi Pan wszechmogący.

Léctio Isaíæ Prophétæ.
Is 38:1-6
In diébus illis: Ægrotávit Ezechías usque ad mortem: et introívit ad eum Isaías fílius Amos Prophéta, et dixit ei: Hæc dicit Dóminus: Dispóne dómui tuæ, quia moriéris tu, et non vives. Et convértit Ezechías fáciem suam ad paríetem, et orávit ad Dóminum, et dixit: Obsecro, Dómine, meménto, quæso, quómodo ambuláverim coram te in veritáte et in corde perfécto, et, quod bonum est in óculis tuis, fécerim. Et flevit Ezechías fletu magno. Et factum est verbum Dómini ad Isaíam, dicens: Vade, et dic Ezechíæ: Hæc dicit Dóminus, Deus David patris tui: Audívi oratiónem tuam, et vidi lácrimas tuas: ecce, ego adjíciam super dies tuos quíndecim annos: et de manu regis Assyriórum éruam te et civitátem istam, et prótegam eam, ait Dóminus omnípotens.

Graduał

Graduale

Ps 54:23, 17, 18, 19
Złóż troskę swoją na Pana, On sam cię podtrzyma.
℣. Kiedy wołałem do Pana, wysłuchał głosu mego przeciw tym, co na mnie nastają.

Ps 54:23, 17, 18 et 19.
Jacta cogitátum tuum in Dómino, et ipse te enútriet.
℣. Dum clamárem ad Dóminum, exaudívit vocem meam ab his, qui appropínquant mihi.

Ewangelia

Evangelium

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Mateusza.
Mt 8:5-13
Onego czasu, gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, przystąpił do niego setnik prosząc Go i mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu paraliżem tknięty i wielce się męczy». I rzekł mu Jezus: «Ja przyjdę i uzdrowię go». A odpowiadając setnik rzekł: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. I ja bowiem jestem człowiekiem pod władzą postawionym, a mającym pod sobą żołnierzy. I jednemu mówię: idź, a idzie, a drugiemu: przyjdź, i przychodzi, a słudze memu: czyń to, a czyni». A Jezus usłyszawszy to, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: «Zaprawdę powiadam wam, nie znalazłem tak wielkiej wiary w Izraelu. A powiadam wam, że wielu przyjdzie ze Wschodu i z Zachodu i zasiądą z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim. Synowie zaś Królestwa wyrzuceni będą do ciemności zewnętrznych: tam będzie płacz i zgrzytanie zębów». I rzekł Jezus setnikowi: «Idź, a jakoś uwierzył, niech ci się stanie». I uzdrowiony jest sługa onej godziny.

Sequéntia ☩ sancti Evangélii secúndum Matthǽum.
Matt 8:5-13
In illo témpore: Cum introísset Jesus Caphárnaum, accéssit ad eum centúrio, rogans eum, et dicens: Dómine, puer meus jacet in domo paralýticus, et male torquétur. Et ait illi Jesus: Ego véniam et curábo eum. Et respóndens centúrio, ait: Dómine,non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur puer meus. Nam et ego homo sum sub potestáte constitútus, habens sub me mílites, et dico huic: Vade, et vadit; et alii: Veni, et venit; et servo meo: Fac hoc, et facit. Audiens autem Jesus, mirátus est, et sequéntibus se dixit: Amen, dico vobis, non invéni tantam fidem in Israël. Dico autem vobis, quod multi ab Oriénte et Occidénte vénient, et recúmbent cum Abraham et Isaac et Jacob in regno cœlórum: fílii autem regni ejiciéntur in ténebras exterióres: ibi erit fletus et stridor déntium. Et dixit Jesus centurióni: Vade, et, sicut credidísti, fiat tibi. Et sanátus est puer in illa hora.

Antyfona na Ofiarowanie

Offertorium

Ps 24:1-3
Ku Tobie wznoszę duszę moją, Panie, Boże, mój, Tobie ufam, niech nie doznam wstydu; niech się nie śmieją ze mnie wrogowie moi; wszyscy bowiem, co ufają Tobie, wstydu nie doznają.

Ps 24:1-3
Ad te, Dómine, levávi ánimam meam: Deus meus, in te confído, non erubéscam: neque irrídeant me inimíci mei: étenim univérsi, qui te exspéctant, non confundéntur.

Sekreta

Secreta

Prosimy Cię, Panie, wejrzyj łaskawie na tę ofiarę, niech nas utwierdzi w Twojej służbie i wyjedna zbawienie.
Przez Pana…

Sacrifíciis præséntibus, Dómine, quǽsumus, inténde placátus: ut et devotióni nostræ profíciant et salúti.
Per Dominum…

Sekreta wspomnienia

Commemoratio Secreta

Wspomnienie Św. Symeona, Biskupa i Męczennika
Przyjmij, prosimy Cię, Panie, nasze dary i modlitwy, oczyść nas przez niebieskie tajemnice i łaskawie wysłuchaj.
Przez Pana…

Commemoratio S. Simeonis Faustini Episcopi et Martyris
Munéribus nostris, quǽsumus, Dómine, precibúsque suscéptis: et coeléstibus nos munda mystériis, et cleménter exáudi.
Per Dominum…

Prefacja

Prefatio

Prefacja Wielkopostna
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże:
Ty przez post ciała uśmierzasz wady, podnosisz ducha, udzielasz cnoty i nagrody, przez Chrystusa, Pana naszego.
Przez Niego majestat Twój chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi. A wspólnie z nimi w radosnym uniesieniu sławią Niebiosa, Moce niebieskie i błogosławieni Serafini. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

de Quadragesima
Vere dignum et justum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens ætérne Deus: Qui corporáli ieiúnio vítia cómprimis, mentem élevas, virtútem largíris et prǽmia: per Christum Dóminum nostrum. Per quem majestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Cæli cælorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces, ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes:

Antyfona na Komunię

Communio

Ps 50:21
Przyjmiesz ofiary prawe, dary i całopalenia na ołtarzu Twoim, Panie.

Ps 50:21
Acceptábis sacrifícium justítiæ, oblatiónes et holocáusta, super altáre tuum, Dómine.

Pokomunia

Postcommunio

Po przyjęciu błogosławionego daru niebieskiego, pokornie Cię prosimy, wszechmogący Boże, aby ten dar stał się źródłem łaski sakramentalnej i zbawienia.
Przez Pana…

Cœléstis doni benedictióne percépta: súpplices te, Deus omnípotens, deprecámur; ut hoc idem nobis et sacraménti causa sit et salútis.
Per Dominum…

Pokomunia wspomnienia

Commemoratio Postcommunio

Wspomnienie Św. Symeona, Biskupa i Męczennika
Daj, prosimy Cię, Panie Boże nasz, abyśmy się tak cieszyli widokiem Twoich Świętych w wieczności, jak z radością czcimy ich pamięć obchodem doczesnym.
Przez Pana…

Commemoratio S. Simeonis Faustini Episcopi et Martyris
Da, quǽsumus, Dómine, Deus noster: ut, sicut tuórum commemoratióne Sanctórum temporáli gratulámur offício; ita perpétuo lætámur aspéctu.
Per Dominum…

Modlitwa nad ludem

Super populum


Módlmy się.
Pochylcie głowy wasze przed Bogiem.
Przepuść, Panie, przepuść ludowi Twojemu, aby po odcierpieniu słusznej kary znalazł wytchnienie w Twoim miłosierdziu.
Przez Pana…

Oratio super populum
Orémus.
Humiliáte cápita vestra Deo.
Parce, Dómine, parce populo tuo: ut, dignis flagellatiónibus castigátus, in tua miseratióne respíret.
Per Dominum…