Missale
Meum

Sobota po Popielcu

Wewnętrzne przeobrażenie człowieka jest przede wszystkim dziełem łaski Bożej. Dobre uczynki (lekcja) i walka z pokusami (ewangelia) wysłużą nam łaskę i odpoczynek w Bogu. Kolekta przypomina znaną prawdę, że post przyczynia się także do zdrowia fizycznego.

Introit

Ps 29:11
Pan mnie wysłuchał i zmiłował się nade mną; Pan stał się moim wspomożycielem.
Ps 29:2
Sławić Cię będę, Panie, bo mnie wybawiłeś i nie sprawiłeś ze mnie uciechy mym wrogom.
Chwała Ojcu…
Pan mnie wysłuchał i zmiłował się nade mną; Pan stał się moim wspomożycielem.

Kolekta

Przychyl się, Panie, ku prośbom naszym i spraw, abyśmy w posłusznym oddaniu się Tobie obchodzili ten uroczysty post, ustanowiony dla uzdrowienia dusz i ciał.
Przez Pana…

Lekcja

Czytanie z Księgi Proroka Izajasza.
Iz 58:9-14
To mówi Pan: Jeśli usuniesz spośród siebie łańcuch, a przestaniesz wyciągać palec i mówić, co jest niepożyteczne, gdy wylejesz łaknącemu duszę twoją, a duszę utrapioną nasycisz: wzejdzie w ciemności światłość twoja, a ciemności twoje będą jak południe. I da ci Pan odpocznienie zawsze, i napełni jasnością duszę twoją, a kości twoje wyzwoli: i będziesz jak ogród zroszony i jak zdrój wodny, którego wody nie ustaną.
I będą zbudowane przez ciebie pustki wieków, fundamenty pokolenia i pokolenia wywiedziesz, i będziesz nazwany budowniczym płotów, odwracającym ścieżki na odpocznienie. Jeśli odwrócisz od sabatu nogę twoją, od czynienia woli twojej w dzień święty mój i nazwiesz sabat rozkosznym, a święto Pańskie chwalebnym, i uczcisz go nie czyniąc dróg twoich ani nie idąc za wolą twoją, żebyś miał oddawać się plotkom: wtedy się będziesz rozkoszował w Panu i wyniosę cię na wysokości ziemi i nakarmię cię dziedzictwem Jakuba, ojca twego; bo usta Pańskie mówiły.

Graduał

Ps 26:4
O jedno proszę Pana, tego poszukuję: bym w domu Pańskim przebywał po wszystkie dni mego życia.
℣. Abym zażywał słodyczy Pana, oglądał Jego świątynię.

Ewangelia

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Marka.
Mk 6:47-56
Onego czasu, gdy nadszedł wieczór, łódź była na pełnym morzu, On zaś sam na lądzie. A widząc ich, jak pracowali wiosłami (mieli bowiem wiatr przeciwny), około czwartej straży nocnej przyszedł do nich krocząc po morzu i zamierzał ich minąć. Lecz oni, skoro Go ujrzeli kroczącego po morzu, mniemali, że to zjawa, i zakrzyknęli. Wszyscy bowiem widzieli Go i zatrwożyli się.
I zaraz przemówił do nich, i rzekł im: «Ufajcie, jam jest, nie lękajcie się!» I wszedł do nich do łodzi, a wiatr ustał. I tym więcej się zdumiewali w duszy, że nic nie zrozumieli z cudu chlebów, gdyż było zaślepione serce ich. A gdy się przeprawili, stanęli na ziemi Genezaret i przybili do brzegu.
I skoro tylko wyszli z łodzi, natychmiast poznali Go ludzie. A rozbiegłszy się po całej onej krainie poczęli na łożach znosić chorych tam, gdzie posłyszeli, że przebywał. I gdziekolwiek wchodził, do osad, do wsi czy miast, kładli chorych na drogach i błagali Go, aby się choć kraju szaty Jego dotknąć mogli. A ilu tylko się Go dotknęło, byli uzdrowieni.

Antyfona na Ofiarowanie

Ps 118:154; 118:125
Panie, obdarz mnie życiem według Twojej obietnicy, abym poznał Twe ustawy.

Sekreta

Przyjmij, Panie, tę ofiarę, którą uznałeś za godną, aby Cię przebłagać, i spraw, abyśmy oczyszczeni jej mocą, mogli Ci złożyć szczerą miłość naszych serc.
Przez Pana…

Prefacja

Prefacja Wielkopostna
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże:
Ty przez post ciała uśmierzasz wady, podnosisz ducha, udzielasz cnoty i nagrody, przez Chrystusa, Pana naszego.
Przez Niego majestat Twój chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi. A wspólnie z nimi w radosnym uniesieniu sławią Niebiosa, Moce niebieskie i błogosławieni Serafini. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Antyfona na Komunię

Ps 2:11-12
Służcie Panu w bojaźni, sławcie Go z lękiem, nabierzcie karności, byście nie zeszli z drogi prawej.

Pokomunia

Pokrzepieni życiodajnym darem z nieba, prosimy Cię, Panie, aby to, co w obecnym życiu jest dla nas tajemnicą, stało się pomocą do osiągnięcia wieczności.
Przez Pana…

Modlitwa nad ludem


Módlmy się.
Pochylcie głowy wasze przed Bogiem.
Umocnij, Panie, Twoich wiernych Swoimi darami, aby przyjmując je nieustannie ich szukali, a szukając bez końca je przyjmowali. Przez Pana.
Przez Pana…