Missale
Meum

Wtorek po 1 Niedzieli Wielkiego Postu

Czas Wielkiego Postu to czas szukania Pana Boga, który jest obecnie szczególnie bliski (lekcja). Modlimy się, aby rosło w nas pragnienie Boga, w śpiewach mszalnych wyrażamy naszą ufność. Ewangelia o oczyszczeniu świątyni została wybrana ze względu na sąsiedztwo placu targowego z kościołem stacyjnym. Świątynia jest obrazem duszy, z której trzeba usunąć wszystko, co nas rozprasza.

Wspomnienie Św. Piotra Damiana, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła.

Św. Piotr urodził się w Rawennie w r. 1007. Z wdzięczności do brata, który ułatwił mu studia przybrał także jego imię Damian. Wstąpił do klasztoru Kamedułów w Fonte Avellana. Wybrany przeorem, z wielką gorliwością reformował życie zakonne. W r. 1057 został mianowany kardynałem-biskupem Ostii i odtąd współpracuje z papieżami w dziele reformy Kościoła. Zmarł w podróży 22 lutego 1072 r. Zostawił wiele listów, mów oraz innych pism.

Introit

Ps 89:1; 89:2
Panie, Tyś był ucieczką naszą z pokolenia na pokolenie. Ty jesteś od wieków i na wieki.
Ps 89:2
Zanim góry stanęły, nim ziemia i świat zostały stworzone, Ty, Boże, jesteś: od wieków i po wszystkie wieki.
Chwała Ojcu…
Panie, Tyś był ucieczką naszą z pokolenia na pokolenie. Ty jesteś od wieków i na wieki.

Kolekta

Wejrzyj, Panie, na rodzinę Twoją i spraw, aby dusza nasza poprawiona przez umartwienie ciała, jaśniała w Twoich oczach pragnieniem posiadania Ciebie.
Przez Pana…

Kolekta wspomnienia

Wspomnienie Św. Piotra Damiana, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła
Prosimy Cię, wszechmogący Boże, daj nam iść za przestrogami i przykładem św. Piotra, Twego Wyznawcy i Biskupa, abyśmy wzgardziwszy dobrami doczesnymi, osiągnęli wieczne radości.
Przez Pana…

Lekcja

Czytanie z Księgi Proroka Izajasza.
Iz 55:6-11
W one dni rzekł Izajasz prorok mówiąc: Szukajcie Pana, póki może być znalezion; wzywajcie Go, póki jest blisko! Niech opuści grzesznik drogę swoją, a mąż nieprawy myśli swe, i niech się nawróci do Pana, a zmiłuje się nad nim, i do Boga naszego, bo hojny jest w odpuszczaniu.
Albowiem myśli moje nie są myślami waszymi, ani drogi wasze drogami moimi, mówi Pan. Bo jak niebiosa przewyższają ziemię, tak drogi moje przewyższają drogi wasze i myśli moje myśli wasze. A jako zstępuje deszcz i śnieg z nieba, a tam się więcej nie wraca, ale napaja ziemię i zwilża ją, i czyni, że rodzi, i daje nasienie siejącemu i chleb jedzącemu: tak będzie słowo moje, które wyjdzie z ust moich: nie wróci się do mnie próżne, ale uczyni, cokolwiek chciałem, i powiedzie się mu w tym, na co je posłałem: mówi Pan wszechmogący.

Graduał

Ps 140:2
Niech się wzbija ku Tobie modlitwa ma, Panie, niby kadzidło.
℣. Wznoszenie rąk moich jak ofiara wieczorna.

Ewangelia

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Mateusza.
Mt 21:10-17
Onego czasu: Gdy Jezus wszedł do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto mówiąc: «Któż to jest?» A lud mówił: «To Jezus, Prorok z Nazaretu galilejskiego». I wszedł Jezus do świątyni Bożej, i powyrzucał wszystkich sprzedających i kupujących w świątyni, a stoły bankierów i ławy sprzedawców gołębi poprzewracał. I rzekł im: «Napisano jest: Dom mój domem modlitwy nazwany będzie, a wyście go uczynili jaskinią zbójców».
I przystąpili do Niego w świątyni ślepi i chromi, a uzdrowił ich. A przedniejsi kapłani i uczeni widząc cuda, które czynił, i dzieci wołające w świątyni i mówiące: «Hosanna Synowi Dawidowemu!» oburzyli się i powiedzieli mu: «Czy słyszysz, co ci mówią?» A Jezus rzekł im: «Słyszę, alboście nie czytali: Z ust niemowląt i ssących doskonałą uczyniłeś chwałę?» A opuściwszy ich, odszedł poza miasto do Betanii i tam pozostał.

Antyfona na Ofiarowanie

Ps 30:15-16
Tobie ufam, o Panie; mówię: Ty jesteś Bogiem moim, w Twoim ręku losy moje.

Sekreta

Daj się przebłagać, Panie, złożonymi darami i broń nas od wszelkich niebezpieczeństw.
Przez Pana…

Sekreta wspomnienia

Wspomnienie Św. Piotra Damiana, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła
Panie, niech nam nie zabraknie serdecznej modlitwy świętego Piotra, Twego Biskupa i Doktora, która zaleci Tobie naszą ofiarę i wyjedna nam Twoje przebaczenie.
Przez Pana…

Prefacja

Prefacja Wielkopostna
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże:
Ty przez post ciała uśmierzasz wady, podnosisz ducha, udzielasz cnoty i nagrody, przez Chrystusa, Pana naszego.
Przez Niego majestat Twój chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi. A wspólnie z nimi w radosnym uniesieniu sławią Niebiosa, Moce niebieskie i błogosławieni Serafini. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Antyfona na Komunię

Ps 4:2
Kiedy Cię wezwę, wysłuchaj mnie, Boże, co sprawiedliwość mi wymierzasz; Tyś w utrapieniu mnie podniósł; zmiłuj się nade mną, Panie, i wysłuchaj moją modlitwę.

Pokomunia

Prosimy Cię, wszechmogący Boże, abyśmy osiągnęli zbawienie, którego zadatek otrzymaliśmy w tych tajemnicach.
Przez Pana…

Pokomunia wspomnienia

Wspomnienie Św. Piotra Damiana, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła
Prosimy Cię, Panie, niech święty Piotr, Twój Biskup i znamienity Doktor, wstawi się jako orędownik, aby ta ofiara Twoja dała nam zbawienie.
Przez Pana…

Modlitwa nad ludem


Módlmy się.
Pochylcie głowy wasze przed Bogiem.
Niechaj nasze modlitwy wzniosą się do Ciebie, Panie, Ty zaś oddal od swojego Kościoła wszelką nieprawość.
Przez Pana…