Missale
Meum

Czwartek po 1 Niedzieli Wielkiego Postu

Pierwsza część dzisiejszej Mszy poucza nas o prawdziwej pokucie. Aby uzyskać przebaczenie grzechów, trzeba zaprzestać czynów złych i pełnić uczynki dobre (kolekta, lekcja) oraz usilnie błagać Boga o przebaczenie (ewangelia). Teksty towarzyszące ofierze wysławiają Boży dar Eucharystii. Na dobór tekstów mszalnych wpłynął kościół stacyjny. Antyfona na wejście wzięta z uroczystości św. Wawrzyńca wyraża zachwyt wkraczających do jego bazyliki. Przy kościele mieściła się diakonia zajmująca się rozdziałem chleba dla ubogich («panis» znaczy chleb). Stąd liczne aluzje do rozdawnictwa chleba doczesnego i eucharystycznego.

Introit

Ps 95:6
Chwałą i pięknem promienieje Jego oblicze, moc i wspaniałość w Jego świątyni.
Ps 95:1
Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewajcie Panu, wszystkie krainy.
Chwała Ojcu…
Chwałą i pięknem promienieje Jego oblicze, moc i wspaniałość w Jego świątyni.

Kolekta

Wejrzyj łaskawie, prosimy, Panie, na oddanie Twojego ludu, aby umartwiając ciało postem, wzmocnił ducha owocem dobrych uczynków.
Przez Pana…

Lekcja

Czytanie z Księgi Proroka Ezechiela.
Ez 18:1-9
W one dni stało się słowo Pańskie do mnie mówiąc: Co to jest, że między sobą w ziemi izraelskiej przypowieść w takie przysłowie obracacie mówiąc: «Ojcowie zjedli jagodę winną niedojrzałą, a zęby synów drętwieją?» Żyję ja, mówi Pan Bóg, nie będzie wam dalej ta przypowieść za przysłowie w Izraelu. Oto wszystkie dusze moje są: jak dusza ojca tak i dusza syna moja jest; dusza, która zgrzeszy, ta umrze.
Jeśli mąż będzie sprawiedliwy, czynić będzie sąd i sprawiedliwość, na górach jeść nie będzie i oczu swych nie podniesie ku bałwanom domu Izraelowego, żony bliźniego swego nie zgwałci, do niewiasty miesięcznej nie przystąpi, nikogo nie uciśnie, zastaw dłużnikowi zwróci, gwałtem nic nie weźmie, chleba swego da głodnemu, nagiego przykryje odzieniem, na lichwę nie pożyczy i przyrostu nie weźmie, od nieprawości odwróci rękę swoją, rzetelnie będzie rozsądzać między mężem a mężem, według przykazań moich chodzić i sądów moich strzec będzie, aby czynić prawdę: ten sprawiedliwy jest, na pewno żyć będzie; mówi Pan wszechmogący.

Graduał

Ps 16:8; 16:2
Strzeż mnie, o Panie, jak źrenicy oka, w cieniu Twych skrzydeł mnie ukryj.
℣. Sprzed Twego oblicza niech sąd o mnie wyjdzie: oczy Twoje widzą to, co sprawiedliwe.

Ewangelia

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Mateusza.
Mt 15:21-28
«Byłbym pozbawiony nadziei, gdybym nie wiedział o Twym miłosierdziu, Panie, któryś powołał do pokuty Chananejkę i celnika» (responsorium Jutrzni).
Onego czasu: Wyszedłszy stamtąd Jezus udał się w okolice Tyru i Sydonu. I oto niewiasta chananejska wyszła z owych stron, i zawołała mówiąc do Niego: «Zmiłuj się nade mną, Panie, Synu Dawidowy: córka moja ciężko przez szatana jest dręczona». A On nie odpowiedział jej ani słowa. Tedy przystąpili uczniowie Jego i prosili Go, mówiąc: «Odpraw ją, bo woła za nami». On zaś odpowiadając rzekł: «Nie jestem posłany jeno do owiec, które zginęły z domu izraelskiego». A ona przyszła i złożyła Mu pokłon mówiąc: «Panie, wspomóż mię». Który odpowiadając rzekł: «Niedobrze jest brać chleb synowski, a rzucać psom». Ona zaś odpowiedziała: «Tak jest, Panie, ale przecież i szczenięta jedzą z odrobin, które spadają ze stołu panów ich». Wtedy odpowiadając Jezus rzekł do niej: «O, niewiasto! Wielka jest wiara twoja: niechaj ci się stanie, jako chcesz». I uzdrowiona była córka jej onej godziny.

Antyfona na Ofiarowanie

Ps 33:8-9
Anioł Pański zakłada obóz warowny wokół tych, którzy się Go boją i On ich wyzwala. Skosztujcie i zobaczcie, jak słodki jest Pan.

Sekreta

Prosimy Cię, Panie, niech te ofiary, składane wśród uzdrawiającego postu, skutecznie przyczynią się do naszego zbawienia.
Przez Pana…

Prefacja

Prefacja Wielkopostna
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże:
Ty przez post ciała uśmierzasz wady, podnosisz ducha, udzielasz cnoty i nagrody, przez Chrystusa, Pana naszego.
Przez Niego majestat Twój chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi. A wspólnie z nimi w radosnym uniesieniu sławią Niebiosa, Moce niebieskie i błogosławieni Serafini. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Antyfona na Komunię

J 6:52
Chleb, który ja dam, jest ciało moje za życie świata.

Pokomunia

Racz, Panie, obfitością Twoich darów dźwigać nas w życiu doczesnym i odrodzić na życie wieczne.
Przez Pana…

Modlitwa nad ludem


Módlmy się.
Pochylcie głowy wasze przed Bogiem.
Daj, Panie, ludowi chrześcijańskiemu zrozumienie tego, co wyznaje, i umiłowanie niebieskiego daru, w którym uczestniczy.
Przez Pana…