Missale
Meum

Sobota Suchych Dni Wielkiego Postu

Obchód Suchych Dni kończył się zawsze wigilią, czyli czuwaniem na modlitwie przez całą noc z soboty na niedzielę. Pozostałością wigilii są lekcje i modlitwy dzisiejszej Mszy świętej. Podkreślają one, że Kościół jest dziedzicem obietnic danych Izraelowi. Chrystus – nowy Mojżesz zawarł nowe i wieczne przymierze między swoim ludem i Bogiem. Przymierze to zapewnia nam szczególną opiekę Bożą, ale nakłada na nas obowiązek wierności. Zjawienie się Mojżesza i Eliasza przy Przemienieniu Pańskim było potwierdzeniem, że w Nim wypełniły się proroctwa Starego Testamentu.
W scenie Przemienienia występują trzej posłańcy Boga, którzy zostawili nam przykłady 40-dniowego postu, przytaczane w liturgii kończącego się tygodnia. Za ich wzorem przez post i modlitwę dążymy do przemienienia naszych dusz i do chwały niebieskiej.
We Mszy konwentualnej oraz we Mszy ze święceniami odczytuje się wszystkie modlitwy i lekcje. Natomiast w innych Mszach po pierwszym graduale można odmówić Dominus vobiscum i drugą modlitwę bez Flectamus genua, po czym bezpośrednio czyta się szóstą lekcję.

Wspomnienie Św. Gabriela od Matki Bożej Bolesnej.

Franciszek Possenti, urodzony w roku 1838 w Asyżu, po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do Zgromadzenia Pasjonistów w r. 1856 i otrzymał imię Gabriela od Matki Bożej Bolesnej. Złożył śluby zakonne i otrzymał niższe święcenia. U progu kapłaństwa zmarł na gruźlicę 27 lutego 1862 roku. Odznaczał się doskonałą wiernością regule zakonnej i czułym nabożeństwem do Matki Bożej Bolesnej.

Introit

Ps 87:3
Niech dojdzie do Ciebie moja modlitwa, nakłoń ucha Swego na prośbę moją, Panie.
Ps 87:2
Panie Boże, Zbawicielu mój, podczas dnia wołam i w nocy żalę się przed Tobą.
Chwała Ojcu…
Niech dojdzie do Ciebie moja modlitwa, nakłoń ucha Swego na prośbę moją, Panie.

Kolekta

Prosimy Cię, Panie, wejrzyj miłościwie na Twój lud i odwróć odeń chłostę Twego zagniewania.
Przez Pana…

Lekcja

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa.
Pp 26:12-19
W one dni mówił Mojżesz do ludu: Gdy dopełnisz dziesięciny z wszystkich plonów twoich, powiesz przed oczyma Pana, Boga twego: «Wyniosłem, co jest poświęcone, z domu mego, i dałem to lewicie i przychodniowi, i sierocie, i wdowie, jak mi rozkazałeś; nie przestąpiłem przykazania Twego anim zapomniał rozkazania Twego. Byłem posłuszny głosowi Pana, Boga mego, i uczyniłem wszystko, jak mi przykazałeś. Wejrzyj ze świątyni Twojej i z wysokiego niebios mieszkania, a błogosław ludowi Twemu izraelskiemu i ziemi, którąś nam dał, jak przysiągłeś ojcom naszym, ziemi mlekiem i miodem płynącej».
Dzisiaj Pan, Bóg twój, Przykazał tobie, abyś wykonywał te przykazania i prawa i strzegł, i pełnił je ze wszystkiego serca twego i ze wszystkiej duszy twojej. Pana dziś obrałeś, aby ci był Bogiem i żebyś chodził drogami Jego i strzegł ustaw Jego i przykazań, i praw, i był posłuszny rozkazaniu Jego. I Pan obrał cię dziś, abyś Mu był ludem osobliwym, tak jak ci powiedział, i żebyś strzegł wszystkich przykazań Jego, i żeby cię uczynił wyższym nad wszystkie narody, które stworzył ku chwale i imieniu, i sławie swojej, abyś był ludem świętym Pana, Boga twego, jak powiedział.
Bogu dzięki.

Graduał

Ps 78:9; 78:10
O Panie, przebacz nam grzechy, aby poganie z nas nie drwili: «Gdzież jest ich Bóg?»
℣. Wspomóż nas, Boże, nasz Zbawicielu, i dla chwały Swego imienia wybaw nas, Panie.

Kolekta

Boże, obrońco nasz, wejrzyj na nas przygniecionych ciężarem własnych grzechów, abyśmy doznawszy Twego miłosierdzia służyli Tobie swobodną duszą.
Przez Pana…

Lekcja

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa.
Pp 11:22-25
Życie katolików zgodne z prawem Bożym zapewnia Kościołowi moc promieniowania na całą ziemię.
W one dni mówił Mojżesz synom Izraela: Jeśli strzec będziecie przykazań, które ja wam daję, i pełnić je będziecie, że będziecie miłowali Pana, Boga waszego, i chodzili wszystkimi drogami Jego, trzymając się Go, wytraci Pan wszystkie te narody przed obliczem waszym i zawładniecie nimi, chociaż są większe i mocniejsze niźli wy. Wszelkie miejsce, na które stąpi noga wasza, wasze będzie. Od puszczy i od Libanu, od rzeki wielkiej Eufratu aż do Morza Zachodniego będą granice wasze. Nikt nie ostoi się przed wami, strach przed wami i bojaźń puści Pan, Bóg wasz, na każdą ziemię, którą deptać będziecie, jak wam powiedział Pan, Bóg wasz.
Bogu dzięki.

Graduał

Ps 83:10; 83:9
Spojrzyj, obrońco nasz, Boże, i wejrzyj na sługi Swoje.
℣. Panie, Boże Zastępów, wysłuchaj prośby sług Swoich.

Kolekta

Przychyl się, Panie, ku prośbom naszym, abyśmy za łaską Twoją byli pokorni w powodzeniu i bezpieczni wśród przeciwności.
Przez Pana…

Lekcja

Czytanie z Księgi Machabejskiej.
2 Mch 1:23-26; 1:27
W Kościele, podobnie jak w Starym Testamencie, składanie ofiar i modlitwa za wiernych są powierzone kapłanom.
W one dni, gdy się ofiara dokonywała, wszyscy kapłan odprawiali modlitwę, przy czym Jonata zaczynał, a inni odpowiadali. A modlitwa Nehemiasza taka była: «Panie Boże, wszystkich Stworzycielu, straszliwy i mocny, sprawiedliwy i miłosierny, który jesteś sam dobrym królem, sam szczodrobliwy, sam sprawiedliwy i wszechmocny, i wieczny; który wybawiasz Izraela z wszelkiego zła; który uczyniłeś ojców wybranymi i poświęciłeś ich, przyjmij ofiarę za wszystek lud Twój izraelski i zachowaj cząstkę Twą i poświęć, aby poznali poganie, że Ty jesteś Bogiem naszym».
Bogu dzięki.

Graduał

Ps 89:13; 89:1
Zwróć się ku nam, Panie, na chwilę i daj się ubłagać sługom Swoim.
℣. Panie, Tyś był ucieczką naszą z pokolenia na pokolenie.

Kolekta

Prosimy Cię, Panie, wysłuchaj łaskawie modlitwy Twego ludu i chociaż słusznie cierpimy za nasze grzechy, wybaw nas miłościwie dla chwały Swojego imienia.
Przez Pana…

Lekcja

Czytanie z Księgi Syracydesa.
Syr 36:1-10
Lud Boży, świadomy, że jego grzechy są powodem trudności w spełnieniu Bożego posłannictwa, prosi o miłosierdzie i skrócenie czasu próby.
Zmiłuj się nad nami, Boże wszystkiego stworzenia, a wejrzyj na nas i ukaż nam światłość zmiłowania Twego; i ześlij strach Twój na narody, które Cie nie szukały, aby poznały, że nie ma Boga, jeno Ty, i żeby opowiadały wielkie dzieła Twoje. Podnieś rękę Twą na obce narody, aby oglądały moc Twoją. Bo jak przed oczyma ich pokazałeś swą świętość na nas, tak przed oczyma naszymi będziesz uwielbiony w nich, aby Cię poznali, jak i myśmy poznali, iż nie ma Boga prócz Ciebie, Panie.
Wznów znaki i powtórz cuda! Uwielbij rękę i prawe ramię. Wzbudź zapalczywość i wylej gniew! Zgładź przeciwnika i utrap nieprzyjaciela! Przyśpiesz czas i pomnij na koniec, aby wysławiano dziwne dzieła Twoje, Panie, Boże nasz.
Bogu dzięki.

Graduał

Ps 140:2
Niech się wzbija ku Tobie modlitwa ma, Panie, niby kadzidło.
℣. Wznoszenie rąk moich jak ofiara wieczorna.

Kolekta

Prosimy Cię, Panie, uprzedzaj czyny nasze Twoim natchnieniem i pomocą wspieraj, aby każda nasza modlitwa i praca zawsze od Ciebie się zaczynała i przez Ciebie kończyła.
Przez Pana…

Lekcja

Czytanie z Księgi Proroka Daniela.
Dn 3:47-51
Poważną przeszkodą do zbawienia są nasze namiętności, które wykorzystuje szatan i świat. Jak Anioł łagodził płomienie ognia, tak Chrystus uśmierzy nasze namiętności i wybawi nas od zła.
W one dni Anioł Pański zstąpił z Azariaszem i z towarzyszami jego w piec i wyrzucił płomień ognia z pieca, i uczynił wśród pieca jakby wiatr rosisty przewiewający, a płomień rozchodził się nad piecem na czterdzieści dziewięć łokci, i wypadł, i popalił tych Chaldejczyków, których znalazł koło pieca, sługi królewskie, którzy podniecali ogień. (Azariasza i jego towarzyszy) nie dotknął się wcale ogień, ani ich nie zasmucił, ani żadnej przykrości nie uczynił. Wtedy ci trzej jakby jednymi usty chwalili i wysławiali, i błogosławili Boga w piecu mówiąc:

Hymn
Dn 3:52-53
Błogosławiony jesteś, Panie, Boże ojców naszych: i chwalebny, i sławny na wieki.
I błogosławione prześwietne imię Twoje, które jest święte: i chwalebne, i sławne na wieki.
Błogosławiony jesteś w świętym przybytku chwały Twojej: i chwalebny, i sławny na wieki
Błogosławiony jesteś na świętym tronie Królestwa Twego: i chwalebny, i sławny na wieki.
Błogosławiony jesteś dla Boskiej władzy i rządów Twoich: i chwalebny, i sławny na wieki.
Błogosławiony jesteś, który siedzisz na Cherubach, a wzrokiem zgłębiasz przepaści: i chwalebny, i sławny na wieki.
Błogosławiony jesteś, który się unosisz na skrzydłach wichru i chodzisz po falach morskich: i chwalebny, i sławny na wieki.
Niech Cię błogosławią wszyscy Aniołowie i Święci Twoi: i niech Cię chwalą i sławią na wieki.
Niech Cię błogosławią niebiosa, ziemia, morze, i wszystko, co się w nich znajduje: i niech Cię chwalą, i błogosławią na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu: i chwalebnemu, i sławnemu na wieki.
Jak była na początku i teraz, i zawsze, i na wieki wieków, amen: i chwalebnemu, i sławnemu na wieki.
Błogosławiony jesteś, Panie, Boże ojców naszych: i chwalebny, i sławny na wieki.

Kolekta

Boże, któryś złagodził płomień ognia dla trzech młodzieńców, spraw łaskawie, aby nas, sług Twoich, nie pożarł płomień namiętności.
Przez Pana…

Kolekta wspomnienia

Wspomnienie Św. Gabriela od Matki Bożej Bolesnej
Boże, Tyś św. Gabriela nauczył wytrwale rozważać boleści Najsłodszej Twej Matki i przez Nią okryłeś go chwałą świętości i cudów: daj nam za jego wstawiennictwem i przykładem tak współczuć ze łzami Twojej Rodzicielki, abyśmy dostąpili zbawienia za Jej macierzyńską opieką:
Który żyjesz…

Lekcja

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
1 Tes 5:14-23
W oczekiwaniu na przyjście Chrystusa chrześcijanin winien trwać w wierze i okazywać swą miłość przez dobre uczynki.
Bracia: Prosimy was, upominajcie krnąbrnych, pocieszajcie bojaźliwych, przygarniajcie słabych, a cierpliwi bądźcie względem wszystkich. Baczcie, aby jeden drugiem, złem za zło nie oddawał, ale zawsze usiłujcie czynić wzajemnie i względem wszystkich to, co dobre. Zawsze się weselcie, a módlcie się bez przerwy. Za wszystko składajcie dzięki, bo taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was wszystkich. Ducha nie gaście. Proroctwa nie lekceważcie. Doświadczajcie wszystkiego, a to, co dobre jest, zachowujcie. Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.
A sam Bóg pokoju niech was we wszystkim uświęca, aby wszystek duch wasz i dusza, i ciało zachowane były bez zarzutu na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Graduał

Ps 116:1-2
Chwalcie Pana, wszystkie narody, wysławiajcie Go, wszystkie ludy.
℣. Bo miłosierdzie Jego, nad nami utwierdzone, a wierność Pańska trwa na wieki.

Ewangelia

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Mateusza.
Mt 17:1-9
Ewangelia jak w następną niedzielę.
Onego czasu: Wziął Jezus Piotra i Jakuba, i Jana brata jego, i zaprowadził ich na górę wysoką na uboczu. I przemienił się przed nimi: i rozjaśniało oblicze Jego jako słońce, szaty zaś Jego stały się białe jako śnieg. I oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Nim. A odpowiadając Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze nam tu być; jeżeli chcesz uczyńmy tu trzy przybytki: Tobie jeden, Mojżeszowi jeden i Eliaszowi jeden». Gdy on to jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył ich. I oto głos z obłoku mówiący: «Ten jest Syn mój miły, w którym upodobałem sobie: Jego słuchajcie». A słysząc to uczniowie padli na oblicze swoje i zlękli się bardzo. I przystąpił Jezus, dotknął ich i rzekł im: «Wstańcie, a nie lękajcie się». A podniósłszy oczy swe, nikogo nie widzieli, jeno samego Jezusa.
A gdy zstępowali z góry, przykazał im Jezus mówiąc: «Nikomu nie mówcie o widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie».

Antyfona na Ofiarowanie

Ps 87:2-3
Panie Boże, Zbawicielu mój, podczas dnia wołam i w nocy żalę się przed Tobą, niech moja modlitwa dojdzie do Ciebie, Panie.

Sekreta

Prosimy Cię, Panie, uświęć przez tę ofiarę nasze posty, aby w naszym wnętrzu dokonało się to, co wyrażają nasze zewnętrzne wyrzeczenia.
Przez Pana…

Sekreta wspomnienia

Wspomnienie Św. Gabriela od Matki Bożej Bolesnej
Składamy Ci, Panie, ofiarę zbawienia, czcząc pamięć św. Gabriela. Spraw, byśmy należycie odnawiali ofiarę Twej śmierci i zebrali z niej obfite owoce przez zasługi Bolesnej Dziewicy:
Który żyjesz…

Prefacja

Prefacja Wielkopostna
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże:
Ty przez post ciała uśmierzasz wady, podnosisz ducha, udzielasz cnoty i nagrody, przez Chrystusa, Pana naszego.
Przez Niego majestat Twój chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi. A wspólnie z nimi w radosnym uniesieniu sławią Niebiosa, Moce niebieskie i błogosławieni Serafini. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Antyfona na Komunię

Ps 7:2
Panie, Boże mój, w Tobie pokładam nadzieję, wybaw mnie od wszystkich wrogów moich i ratuj mnie.

Pokomunia

Wszechmogący Boże, niech Twoje uświęcające tajemnice uleczą nasze wady i staną się dla nas rękojmią życia wiecznego.
Przez Pana…

Pokomunia wspomnienia

Wspomnienie Św. Gabriela od Matki Bożej Bolesnej
Panie, składamy Ci dzięki za dary udzielone nam w uroczystość świętego Gabriela, Wyznawcy Twego: przyjmij je łaskawie przez ręce chwalebnej Maryi, zawsze Dziewicy; z Niej bowiem wziąłeś to Ciało, którego słodyczy mogliśmy zaznać podczas tej zbawiennej uczty:
Który żyjesz…

Modlitwa nad ludem


Módlmy się.
Pochylcie głowy wasze przed Bogiem.
Panie, niech upragnione błogosławieństwo umocni Twoich wiernych, aby nigdy nie uchylali się od pełnienia Twojej woli i cieszyli się zawsze Twoimi dobrodziejstwami.
Przez Pana…