Św. Agaty, Dziewicy i Męczennicy

Św. Agata poniosła męczeństwo w Katanie na Sycylii około roku 251. Wobec prześladowców zachowała nieustraszoną postawę. Jej kult rozszerzył się bardzo szybko, a imię wymienia się w kanonie Mszy św.

Introit

Introitus

Radujmy się wszyscy w Panu, obchodząc uroczystość ku czci św. Agaty, Dziewicy i Męczennicy; z jej męczeństwa radują się Aniołowie i wychwalają Syna Bożego.
Ps 44:2
Z mego serca płynie piękne słowo, pieśń moją śpiewam dla Króla.
Chwała Ojcu…
Radujmy się wszyscy w Panu, obchodząc uroczystość ku czci św. Agaty, Dziewicy i Męczennicy; z jej męczeństwa radują się Aniołowie i wychwalają Syna Bożego.

Gaudeámus omnes in Dómino, diem festum celebrántes sub honóre beátæ Agathæ Vírginis et Martyris: de cujus passióne gaudent Angeli et colláudant Fílium Dei.
Ps 44:2
Eructávit cor meum verbum bonum: dico ego ópera mea Regi.
Glória Patri…
Gaudeámus omnes in Dómino, diem festum celebrántes sub honóre beátæ Agathæ Vírginis et Martyris: de cujus passióne gaudent Angeli et colláudant Fílium Dei.

Kolekta

Oratio

Boże, który między innymi cudami Twojej potęgi obdarzyłeś zwycięstwem w męczeństwie także płeć słabszą, spraw łaskawie, abyśmy obchodząc narodziny dla nieba św. Agaty, Dziewicy i Męczennicy Twojej, za jej przykładem zdążali do Ciebie.
Przez Pana…

Deus, qui inter cétera poténtiæ tuæ mirácula étiam in sexu frágili victóriam martýrii contulísti: concéde propítius; ut, qui beátæ Agathæ Vírginis et Mártyris tuæ natalítia cólimus, per ejus ad te exémpla gradiámur.
Per Dominum…

Lekcja

Lectio

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.
1 Kor 1:26-31
Na pytanie pretora, czy nie wstydzi się być chrześcijanką i pędzić niewolniczy tryb życia, św. Agata odpowiedziała: «Jestem służebnicą Chrystusa i dlatego wyglądam jak niewolnica, lecz być niewolnicą Chrystusa to najwyższe szlachectwo».
Bracia: Przypatrzcie się wezwaniu waszemu, że niewielu spomiędzy was mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Gdyż Bóg wybrał to, co głupie u świata, aby zawstydził mądrych, i co słabe u świata wybrał Bóg, aby zawstydził potężnych, i co nic nie znaczące, a pokryte wzgardą, i co jest niczym, wybrał Bóg, aby zniszczył to, co jest czymś. Aby żaden śmiertelny niechlubił się przed obliczem Jego. Ale z Niego wy jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się nam mądrością od Boga, sprawiedliwością, uświęceniem i odkupieniem, aby, jako jest napisane: Kto się chlubi, w Panu się chlubi.

Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Corinthios
1 Cor 1:26-31.
Fratres: Vidéte vocatiónem vestram: quia non multi sapiéntes secúndum carnem, non multi poténtes, non multi nóbiles: sed quæ stulta sunt mundi elégit Deus, ut confúndat sapiéntes: et infírma mundi elégit Deus, ut confúndat fórtia: et ignobília mundi et contemptibília elégit Deus, et ea quæ non sunt, ut ea quæ sunt destrúeret: ut non gloriétur omnis caro in conspéctu ejus. Ex ipso autem vos estis in Christo Jesu, qui factus est nobis sapiéntia a Deo, et justítia, et sanctificátio, et redémptio: ut, quemádmodum scriptum est: Qui gloriátur, in Dómino gloriétur.

Graduał

Tractus

Ps 45:6; 45:5
Bóg ją wspomaga swoim wejrzeniem: Bóg jest w jej wnętrzu, będzie niewzruszona.
℣. Prąd rzeki cieszy miasto Boże; Najwyższy uświęcił swój Przybytek.
Ps 125:5-6
Którzy sieją we łzach, żąć będą w radości.
℣. Idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew.
℣. Przyjdą z radością, niosąc swoje snopy.

Ps 45:6 et 5.
Adjuvábit eam Deus vultu suo: Deus in médio ejus, non commovébitur.
℣. Flúminis impetus lætíficat civitátem Dei: sanctificávit tabernáculum suum Altíssimus.
Ps 125:5-6
Qui séminant in lácrimis, in gáudio metent.
℣. Eúntes ibant et fiébant, mitténtes semina sua.
℣. Veniéntes autem vénient cum exsultatióne, portántes manípulos suos.

Ewangelia

Evangelium

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Mateusza.
Mt 19:3-12
Powodem uwięzienia św. Agaty było stanowcze odrzucenie zalotów pretora.
Onego czasu: Przystąpili do Jezusa faryzeusze, kusząc Go i mówiąc: «Czy godzi się człowiekowi opuścić żonę swoją z jakiejkolwiek przyczyny?» A On odpowiadając rzekł im: «Czyż nie czytaliście, że Ten, który stworzył człowieka na początku, „mężczyznę i niewiastę stworzył ich i rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się z żoną swoją, i będą dwoje w jednym ciele. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało”. Co tedy Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza». Rzekli Mu: «Czemuż tedy Mojżesz nakazał dać jej list rozwodowy i opuścić?» Rzekł im: «Mojżesz ze względu na twarde serca wasze dozwolił wam opuszczać wasze żony, lecz na początku nie było tak. A powiadam wam, że ktokolwiek opuściłby żonę swoją, z wyjątkiem przyczyny rozpusty, i pojął inną, cudzołoży; i kto by opuszczoną pojął, cudzołoży».
Rzekli Mu uczniowie Jego: «Jeśli tak się ma rzecz mężczyzny z niewiastą, lepiej się nie żenić». A On im powiedział: «Nie wszyscy pojmują tę naukę, jeno ci, którym jest dane. Albowiem są trzebieńcy, którzy takimi się z żywota matki narodzili, i są trzebieńcy, których takimi ludzie uczynili, i są trzebieńcy, którzy się sami na to skazali dla Królestwa Niebieskiego. Kto może pojąć, niechaj pojmuje».

Sequéntia ☩ sancti Evangélii secúndum Matthǽum.
Matt 19:3-12.
In illo témpore: Accessérunt ad Jesum pharisǽi, tentántes eum et dicéntes: Si licet hómini dimíttere uxórem suam quacúmque ex causa? Qui respóndens, ait eis: Non legístis, quia, qui fecit hóminem ab inítio, másculum et féminam fecit eos? et dixit: Propter hoc dimíttet homo patrem, et matrem, et adhærébit uxóri suæ, et erunt duo in carne una. Itaque jam non sunt duo, sed una caro. Quod ergo Deus conjúnxit, homo non séparet. Dicunt illi: Quid ergo Móyses mandávit dare libéllum repúdii, et dimíttere? Ait illis: Quóniam Móyses ad durítiam cordis vestri permísit vobis dimíttere uxóres vestras: ab inítio autem non fuit sic. Dico autem vobis, quia, quicúmque dimíserit uxórem suam, nisi ob fornicatiónem, et áliam dúxerit, mœchátur: et qui dimíssam duxerit, mœchátur. Dicunt ei discípuli ejus: Si ita est causa hóminis cum uxore, non expedit nubere. Qui dixit illis: Non omnes cápiunt verbum istud, sed quibus datum est. Sunt enim eunúchi, qui de matris útero sic nati sunt; et sunt eunúchi, qui facti sunt ab homínibus; et sunt eunúchi, qui seípsos castravérunt propter regnum cœlórum. Qui potest cápere, cápiat.

Antyfona na Ofiarowanie

Offertorium

Ps 44:15
Za nią prowadzą do Króla dziewice, jej druhny wiodą do Ciebie.

Ps 44:15.
Afferéntur Regi Vírgines post eam: próximæ ejus afferéntur tibi.

Sekreta

Secreta

Przyjmij, Panie, dary, które Ci składamy w uroczystość św. Agaty, Dziewicy i Męczennicy Twojej: ufamy, że jej wstawiennictwo przyczyni się do naszego wyzwolenia.
Przez Pana…

Súscipe, Dómine, múnera, quæ in beátæ Agathæ Vírginis et Mártyris tuæ sollemnitáte deférimus: cujus nos confídimus patrocínio liberári.
Per Dominum…

Prefacja

Prefatio

Prefacja zwykła
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Communis
Vere dignum et justum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: per Christum, Dóminum nostrum. Per quem majestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Cæli cælorúmque Virtútes ac beáta Séraphim sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti jubeas, deprecámur, súpplici confessione dicéntes:

Antyfona na Komunię

Communio

Akta męczeństwa św. Agaty opowiadają, że w więzieniu ukazał się jej św. Piotr i uleczył cudownie jej rany.
Tego wzywam jako Boga żywego, który raczył uleczyć mnie z wszelkich ran i przywrócić mi odciętą pierś.

Qui me dignátus est ab omni plaga curáre et mamíllam meam meo péctori restitúere, ipsum ínvoco Deum vivum.

Pokomunia

Postcommunio

Panie, niech nas wspomaga przyjęty Sakrament, i za wstawiennictwem św. Agaty, Dziewicy i Męczennicy Twojej, niech sprawi, abyśmy się radowali nieustanną opieką.
Przez Pana…

Auxiliéntur nobis, Dómine, sumpta mystéria: et, intercedénte beáta Agatha Vírgine et Mártyre tua, sempitérna protectióne confírment.
Per Dominum…