Missale
Meum

Wtorek po 2 Niedzieli Wielkiego Postu

Szukanie Boga musi się oprzeć na cnotach pokory i ufności. Brakiem tych cnót grzeszyli faryzeusze (ewangelia). Natomiast wdowa z Sarepty okazała heroiczne posłuszeństwo Prorokowi i ufność Bogu (lekcja).
W modlitwach mszalnych wyznajemy wiarę, że nasze uświęcenie jest dziełem Boga (kolekta, sekreta, pokomunia), i ufność w pomoc Jego łaski (antyfona na wejście, graduał, antyfona na komunię).

Introit

Ps 26:8; 26:9
Do Ciebie mówi serce moje, oblicze moje Cię szuka, szukam, o Panie, Twojego oblicza; oblicza Twego nie kryj przede mną.
Ps 26:1
Pan światłością i zbawieniem moim, kogóż mam się lękać?
Chwała Ojcu…
Do Ciebie mówi serce moje, oblicze moje Cię szuka, szukam, o Panie, Twojego oblicza; oblicza Twego nie kryj przede mną.

Kolekta

Prosimy Cię, Panie, wspomagaj nas miłościwie w zachowaniu świętej wstrzemięźliwości, abyśmy poznawszy za Twoją sprawą, co nam czynić należy, przy Twojej pomocy to wypełniali.
Przez Pana…

Lekcja

Czytanie z Księgi Królewskiej.
1 Krl 17:8-16
W one dni: Stało się słowo Pańskie do Eliasza Tesbitczyka mówiąc: «Wstań a idź do Sarepty Sydończyków, i będziesz tam mieszkał, bom tam rozkazał niewieście wdowie, aby cię żywiła». Wstał i poszedł do Sarepty. A gdy przyszedł do bramy miejskiej, ukazała mu się niewiasta wdowa, zbierająca drewna, i zawołał na nią, i rzekł do niej: «Daj mi trochę wody w naczyniu, żebym się napił». A gdy ona szła, aby przynieść, zawołał za nią mówiąc: «Przynieś proszę i skibkę chleba w ręce twojej». Ona odpowiedziała: «Żyje Pan, Bóg twój, że nie mam chleba, jeno tyle mąki w garncu, ile się w garści zmieścić może, i troszkę oliwy w bańce; oto zbieram dwa drewna, żebym weszła i uczyniła go sobie i synowi swemu, żebyśmy zjedli i pomarli». Rzekł do niej Eliasz: «Nie bój się, ale idź i uczyń, jakoś rzekła; wszakże mnie pierwej uczyń z tej trochy mąki chleb podpłomny mały i przynieś do mnie, a sobie i synowi swemu potem uczynisz. A to mówi Pan, Bóg Izraelów: Garniec mąki nie ustanie ani bańki oliwy nie ubędzie aż do dnia, którego Pan da deszcz na ziemię». Ona poszła i uczyniła według słowa Eliaszowego; i jadł on i ona, i dom jej. I od owego dnia garniec mąki nie ustał i bańki oliwy nie ubyło według słowa Pańskiego, które rzekł przez usta Eliasza.

Graduał

Ps 54:23; 54:17; 54:18; 54:19
Złóż troskę swoją na Pana, On sam cię podtrzyma.
℣. Kiedy wołałem do Pana, wysłuchał głosu mego przeciw tym, co na mnie nastają.

Ewangelia

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Mateusza.
Mt 23:1-12
Onego czasu rzekł Jezus do rzesz i do uczniów swoich, mówiąc: «Na stolicy Mojżeszowej zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Wszystko tedy, cokolwiek by wam powiedzieli, zachowujcie i czyńcie, ale według uczynków ich nie postępujcie: mówią bowiem, a nie czynią. Bo wiążą ciężkie i nieznośne brzemiona i nakładają na barki ludzkie, a palcem swym nie chcą ich ruszyć. Wszystkie też sprawy swe czynią, aby byli widziani od ludzi. Powiększają bowiem filakterie swe i wydłużają kraj szat swoich. Chętnie też zajmują pierwsze miejsca na ucztach i w synagogach, a lubią pozdrowienia na rynku i aby ich ludzie Rabbi nazywali. Wy zaś nie chciejcie, by was nazywano nauczycielami, albowiem jeden jest Nauczyciel wasz, a wy wszyscy braćmi jesteście. Ani ojcem nie nazywajcie nikogo na ziemi, jeden jest bowiem Ojciec wasz, który jest w niebiesiech. Ani się nie nazywajcie nauczycielami, jeden jest bowiem Nauczyciel wasz, Chrystus. Kto większy między wami, sługą waszym będzie. A kto by się wywyższał, będzie poniżony, a kto by się uniżał, wywyższony będzie».

Antyfona na Ofiarowanie

Ps 50:3
Zmiłuj się nade mną, Panie, w wielkim miłosierdziu Twoim; zgładź, Panie, nieprawość moją.

Sekreta

Panie, dokonaj w nas łaskawie przez te tajemnice dzieła uświęcenia: oczyść nas z błędów ziemskich i doprowadź do nagrody niebieskiej.
Przez Pana…

Prefacja

Prefacja Wielkopostna
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże:
Ty przez post ciała uśmierzasz wady, podnosisz ducha, udzielasz cnoty i nagrody, przez Chrystusa, Pana naszego.
Przez Niego majestat Twój chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi. A wspólnie z nimi w radosnym uniesieniu sławią Niebiosa, Moce niebieskie i błogosławieni Serafini. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Antyfona na Komunię

Ps 9:2-3
Opowiem wszystkie cudowne dzieła Twoje, będę się cieszyć i radować Tobą, śpiewać imieniu Twemu, o Najwyższy.

Pokomunia

Spraw, prosimy Cię, Panie, abyśmy przez wierne posłuszeństwo Twoim przykazaniom stali się godnymi świętych darów.
Przez Pana…

Modlitwa nad ludem


Módlmy się.
Pochylcie głowy wasze przed Bogiem.
Daj się przejednać, Panie, naszymi modłami i ulecz choroby dusz naszych, abyśmy otrzymawszy przebaczenie, zawsze się cieszyli Twoim błogosławieństwem.
Przez Pana…