Wtorek po 3 Niedzieli Wielkiego Postu

Kościół stacyjny św. Pudencjany zbudowano na miejscu domu senatora Pudensa, w którym przebywał św. Piotr, a później inni papieże. Teksty Mszy świętej mówią o miłosierdziu i przebaczeniu. Opisany w lekcji cud rozmnożenia oliwy, której sprzedaż pozwoliła ubogiej wdowie spłacić dług, jest symbolem miłosierdzia Zbawiciela, którego nieskończone zasługi wyrównały nasze długi wobec Bożej sprawiedliwości. Doznawszy miłosierdzia Bożego chrześcijanin winien ze swej i strony okazywać wyrozumiałość wobec błędów bliźniego i zawsze przebaczać winowajcom. Wspomnienie Św. Franciszki Rzymianki, Wdowy. Święta była wzorową małżonką chrześcijańską i matką sześciorga dzieci. Po śmierci męża wiodła życie zakonne w ufundowanym przez siebie klasztorze Oblatek pod regułą św. Benedykta, poświęcając się modlitwie i posługiwaniu ubogim. Doświadczała niekiedy widzialnej obecności swojego Anioła Stróża (kolekta). Zmarła 9 marca 1440 roku.

Introit

Introitus

Ps 16:6, 8
Wzywam Cię, Boże, bo Ty mnie wysłuchasz: nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz słowo moje; strzeż mnie jak źrenicy oka, w cieniu Twych skrzydeł mnie ukryj.
Ps 16:1
Usłysz, Panie, słuszną sprawę, zważ na me wołanie.
Chwała Ojcu…
Wzywam Cię, Boże, bo Ty mnie wysłuchasz: nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz słowo moje; strzeż mnie jak źrenicy oka, w cieniu Twych skrzydeł mnie ukryj.

Ps 16:6, 8
Ego clamávi, quóniam exaudísti me, Deus: inclína aurem tuam, et exáudi verba mea: custódi me, Dómine, ut pupíllam óculi: sub umbra alárum tuárum prótege me.
Ps 16:1
Exáudi, Dómine, justítiam meam: inténde deprecatiónem meam.
Glória Patri…
Ego clamávi, quóniam exaudísti me, Deus: inclína aurem tuam, et exáudi verba mea: custódi me, Dómine, ut pupíllam óculi: sub umbra alárum tuárum prótege me.

Kolekta

Oratio

Wysłuchaj nas, wszechmocny i miłosierny Boże, i udziel nam łaskawie daru zbawiennej wstrzemięźliwości.
Przez Pana…

Exáudi nos, omnípotens et miséricors Deus: et continéntiæ salutáris propítius nobis dona concéde.
Per Dominum…

Kolekta wspomnienia

Commemoratio Oratio

Wspomnienie Św. Franciszki Rzymianki, Wdowy
Boże, Ty między innymi darami Swej łaski zaszczyciłeś służebnicę Twoją świętą Franciszkę zażyłą bliskością Anioła Stróża; daj nam, prosimy Cię, za jej wstawiennictwem osiągnąć obcowanie z Aniołami.
Przez Pana…

Commemoratio S. Franciscæ Viduæ Romanæ
Deus, qui beátam Francíscam fámulam tuam, inter cétera grátiæ tuæ dona, familiári Angeli consuetúdine decorásti: concéde, quǽsumus; ut, intercessiónis ejus auxílio, Angelórum consórtium cónsequi mereámur.
Per Dominum…

Lekcja

Lectio

Czytanie z Księgi Królewskiej.
4 Krl 4:1-7
W one dni: Niewiasta jedna wołała do Elizeusza mówiąc: «Sługa twój, mąż mój, umarł, a ty wiesz, iż sługa twój był bojący się Pana. A oto przyszedł wierzyciel, aby wziąć dwu synów moich za niewolników sobie». Rzekł jej Elizeusz: «Cóż chcesz, żebym ci uczynił? Powiedz mi, co masz w domu swoim?» A ona odpowiedziała: «Nie mam, służebnica twoja, nic w domu moim, jeno trochę oliwy, którą bym się namaściła». Rzekł jej: «Idź, napożyczaj u wszystkich sąsiadów twoich naczynia próżnego niemało, a wnijdź i zamknij drzwi swoje, gdy będziesz wewnątrz, ty i synowie twoi, i nalej stamtąd we wszystkie te naczynia, a gdy pełne będą, weźmiesz».
A tak poszła niewiasta i zamknęła drzwi za sobą i za synami swymi; oni podawali naczynia, a ona nalewała. A gdy już pełne były naczynia, rzekła do syna swego: «Przynieś mi jeszcze naczynie». A on odpowiedział: «Nie mam». I stanęła oliwa. I przyszła ona, i powiedziała mężowi Bożemu. A on: «Idź, rzecze, sprzedaj oliwę i oddaj wierzycielowi twemu; a ty i synowie twoi żyjcie z reszty».

Léctio libri Regum.
4 Reg 4:1-7
In diébus illis: Múlier quædam clamábat ad Eliséum Prophétam, dicens: Servus tuus vir meus mórtuus est, et tu nosti, quia servus tuus fuit timens Dóminum: et ecce, créditor venit, ut tollat duos fílios meos ad serviéndum sibi. Cui dixit Eliséus: Quid vis, ut fáciam tibi? Dic mihi, quid habes in domo tua? At illa respóndit: Non hábeo ancílla tua quidquam in domo mea, nisi parum ólei, quo ungar. Cui ait: Vade, pete mútuo ab ómnibus vicínis tuis vasa vácua non pauca. Et ingrédere, et claude óstium tuum, cum intrínsecus fúeris tu et fílii tui: et mitte inde in ómnia vasa hæc: et cum plena fúerint, tolles. Ivit itaque múlier, et clausit óstium super se et super fílios suos: illi offerébant vasa, et illa infundébat. Cumque plena fuíssent vasa, dixit ad fílium suum: Affer mihi adhuc vas. Et ille respóndit: Non hábeo. Stetítque óleum. Venit autem illa, et indicávit hómini Dei. Et ille: Vade, inquit, vende oleum, et redde creditóri tuo: tu autem et fílii tui vívite de réliquo.

Graduał

Graduale

Ps 18:13-14
Oczyść mnie, Panie, od błędów, co przede mną skryte. Także od pychy broń sługę Twego.
℣. Niechaj nade mną nie włada: wtedy bez skazy i czysty będę od ogromnego przestępstwa.

Ps 18:13-14
Ab occúltis meis munda me, Dómine: et ab aliénis parce servo tuo.
℣. Si mei non fúerint domináti, tunc immaculátus ero: et emundábor a delícto máximo.

Ewangelia

Evangelium

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Mateusza.
Mt 18:15-22
Do uczynków miłosierdzia zaliczamy również upominanie grzesznych. Chrystus uczy, jak należy postępować wobec grzeszących.
Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Jeśliby grzeszył przeciwko tobie brat twój, idź, a upomnij go w cztery oczy. I gdyby cię usłuchał, pozyskasz brata twego. Ale jeśli ciebie nie usłucha, weźmij z sobą jeszcze jednego albo dwóch, aby na zeznaniu dwóch albo trzech świadków opierała się wszelka sprawa. A jeżeliby ich nie posłuchał, powiedz Kościołowi. A jeżeliby i Kościoła nie słuchał, niech ci będzie jako poganin i celnik.
Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek zwiążecie na ziemi będzie związane i w niebiesiech, a cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane i w niebiesiech. I znowu powiadam wam, jeśliby dwaj z was na ziemi zgodzili się prosząc o rzecz jakąkolwiek, otrzymają ją od Ojca mego, który jest w niebiesiech. Gdzie bowiem dwaj albo trzej są zgromadzeni w imię moje, tam ja jestem pośród nich».
Wtedy Piotr przystąpiwszy do Niego rzekł: «Panie, a ile razy mam mu odpuścić, gdy brat mój przeciwko mnie zgrzeszy? Czyż aż do siedmiukroć?» Mówi mu Jezus: «Nie powiadam ci aż do siedmiukroć, ale aż do siedemdziesięciu siedmiukroć».

Sequéntia ☩ sancti Evangélii secúndum Matthǽum.
Matt 18:15-22
In illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis: Si peccáverit in te frater tuus, vade, et córripe eum inter te et ipsum solum. Si te audíerit, lucrátus eris fratrem tuum. Si autem te non audíerit, ádhibe tecum adhuc unum vel duos, ut in ore duórum vel trium téstium stet omne verbum. Quod si non audíerit eos: dic ecclésiæ. Si autem ecclésiam non audíerit: sit tibi sicut éthnicus et publicánus. Amen, dico vobis, quæcúmque alligavéritis super terram, erunt ligáta et in cœlo: et quæcúmque solvéritis super terram, erunt solúta et in cœlo. Iterum dico vobis, quia si duo ex vobis consénserint super terram, de omni re quamcúmque petíerint, fiet illis a Patre meo, qui in cœlis est. Ubi enim sunt duo vel tres congregáti in nómine meo, ibi sum in médio eórum. Tunc accédens Petrus ad eum, dixit: Dómine, quóties peccábit in me frater meus, et dimíttam ei? usque sépties? Dicit illi Jesus: Non dico tibi usque sépties, sed usque septuágies sépties.

Antyfona na Ofiarowanie

Offertorium

Ps 117:16, 17
Prawica Pańska moc okazała, prawica Pańska dźwignęła mnie. Nie umrę, ale będę żył i głosił dzieła Pana.

Ps 117:16, 17
Déxtera Dómini fecit virtútem, déxtera Dómini exaltávit me: non móriar, sed vivam, et narrábo ópera Dómini.

Sekreta

Secreta

Prosimy Cię, Panie, niech przez ten Sakrament spłyną na nas skutki Odkupienia, aby nas stale powstrzymywać od wykroczeń ludzkiej natury i doprowadzić do zbawiennej łaski.
Przez Pana…

Per hæc véniat, quǽsumus, Dómine, sacraménta nostræ redemptiónis efféctus: qui nos et ab humánis rétrahat semper excéssibus, et ad salutária dona perdúcat.
Per Dominum…

Sekreta wspomnienia

Commemoratio Secreta

Wspomnienie Św. Franciszki Rzymianki, Wdowy
Przyjmij, Panie, ofiarę, którą lud Tobie oddany składa ku czci Twoich Świętych, uznając, że dzięki ich zasługom doznał pomocy w ucisku.
Przez Pana…

Commemoratio S. Franciscæ Viduæ Romanæ
Accépta tibi sit, Dómine, sacrátæ plebis oblátio pro tuórum honóre Sanctórum: quorum se méritis de tribulatióne percepísse cognóscit auxílium.
Per Dominum…

Prefacja

Prefatio

Prefacja Wielkopostna
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże:
Ty przez post ciała uśmierzasz wady, podnosisz ducha, udzielasz cnoty i nagrody, przez Chrystusa, Pana naszego.
Przez Niego majestat Twój chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi. A wspólnie z nimi w radosnym uniesieniu sławią Niebiosa, Moce niebieskie i błogosławieni Serafini. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

de Quadragesima
Vere dignum et justum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens ætérne Deus: Qui corporáli ieiúnio vítia cómprimis, mentem élevas, virtútem largíris et prǽmia: per Christum Dóminum nostrum. Per quem majestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Cæli cælorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces, ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes:

Antyfona na Komunię

Communio

Ps 14:1-2
Kto będzie przebywał w przybytku Twym, Panie, kto na górze Twej świętej zamieszka? Ten, co żyje bez skazy i pełni sprawiedliwość.

Ps 14:1-2
Dómine, quis habitábit in tabernáculo tuo? aut quis requiéscet in monte sancto tuo? Qui ingréditur sine mácula, et operátur justítiam.

Pokomunia

Postcommunio

Oczyszczeni przez święte tajemnice, prosimy Cię, Panie, racz nam udzielić przebaczenia i obdarzyć nas Swoją łaską.
Przez Pana…

Sacris, Dómine, mystériis expiáti: et véniam, quǽsumus, consequámur et grátiam.
Per Dominum…

Pokomunia wspomnienia

Commemoratio Postcommunio

Wspomnienie Św. Franciszki Rzymianki, Wdowy
Nasyciłeś, Panie, rodzinę Twoją świętymi darami: wzmacniaj nas stale za wstawiennictwem tej, której uroczystość obchodzimy.
Przez Pana…

Commemoratio S. Franciscæ Viduæ Romanæ
Satiásti, Dómine, famíliam tuam munéribus sacris: ejus, quǽsumus, semper interventióne nos réfove, cujus sollémnia celebrámus.
Per Dominum…

Modlitwa nad ludem

Super populum


Módlmy się.
Pochylcie głowy wasze przed Bogiem.
Ochraniaj nas, Panie, Swoją opieką i strzeż zawsze od wszelkiej nieprawości.
Przez Pana…

Oratio super populum
Orémus.
Humiliáte cápita vestra Deo.
Tua nos, Dómine, protectióne defénde: et ab omni semper iniquitáte custódi.
Per Dominum…