Missale
Meum

Wtorek po 3 Niedzieli Wielkiego Postu

Kościół stacyjny św. Pudencjany zbudowano na miejscu domu senatora Pudensa, w którym przebywał św. Piotr, a później inni papieże. Teksty Mszy świętej mówią o miłosierdziu i przebaczeniu. Opisany w lekcji cud rozmnożenia oliwy, której sprzedaż pozwoliła ubogiej wdowie spłacić dług, jest symbolem miłosierdzia Zbawiciela, którego nieskończone zasługi wyrównały nasze długi wobec Bożej sprawiedliwości. Doznawszy miłosierdzia Bożego chrześcijanin winien ze swej i strony okazywać wyrozumiałość wobec błędów bliźniego i zawsze przebaczać winowajcom.

Wspomnienie Św. Franciszki Rzymianki, Wdowy.

Święta była wzorową małżonką chrześcijańską i matką sześciorga dzieci. Po śmierci męża wiodła życie zakonne w ufundowanym przez siebie klasztorze Oblatek pod regułą św. Benedykta, poświęcając się modlitwie i posługiwaniu ubogim. Doświadczała niekiedy widzialnej obecności swojego Anioła Stróża (kolekta). Zmarła 9 marca 1440 roku.

Introit

Ps 16:6, 8
Wzywam Cię, Boże, bo Ty mnie wysłuchasz: nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz słowo moje; strzeż mnie jak źrenicy oka, w cieniu Twych skrzydeł mnie ukryj.
Ps 16:1
Usłysz, Panie, słuszną sprawę, zważ na me wołanie.
Chwała Ojcu…
Wzywam Cię, Boże, bo Ty mnie wysłuchasz: nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz słowo moje; strzeż mnie jak źrenicy oka, w cieniu Twych skrzydeł mnie ukryj.

Kolekta

Wysłuchaj nas, wszechmocny i miłosierny Boże, i udziel nam łaskawie daru zbawiennej wstrzemięźliwości.
Przez Pana…

Kolekta wspomnienia

Wspomnienie Św. Franciszki Rzymianki, Wdowy
Boże, Ty między innymi darami Swej łaski zaszczyciłeś służebnicę Twoją świętą Franciszkę zażyłą bliskością Anioła Stróża; daj nam, prosimy Cię, za jej wstawiennictwem osiągnąć obcowanie z Aniołami.
Przez Pana…

Lekcja

Czytanie z Księgi Królewskiej.
4 Krl 4:1-7
W one dni: Niewiasta jedna wołała do Elizeusza mówiąc: «Sługa twój, mąż mój, umarł, a ty wiesz, iż sługa twój był bojący się Pana. A oto przyszedł wierzyciel, aby wziąć dwu synów moich za niewolników sobie». Rzekł jej Elizeusz: «Cóż chcesz, żebym ci uczynił? Powiedz mi, co masz w domu swoim?» A ona odpowiedziała: «Nie mam, służebnica twoja, nic w domu moim, jeno trochę oliwy, którą bym się namaściła». Rzekł jej: «Idź, napożyczaj u wszystkich sąsiadów twoich naczynia próżnego niemało, a wnijdź i zamknij drzwi swoje, gdy będziesz wewnątrz, ty i synowie twoi, i nalej stamtąd we wszystkie te naczynia, a gdy pełne będą, weźmiesz».
A tak poszła niewiasta i zamknęła drzwi za sobą i za synami swymi; oni podawali naczynia, a ona nalewała. A gdy już pełne były naczynia, rzekła do syna swego: «Przynieś mi jeszcze naczynie». A on odpowiedział: «Nie mam». I stanęła oliwa. I przyszła ona, i powiedziała mężowi Bożemu. A on: «Idź, rzecze, sprzedaj oliwę i oddaj wierzycielowi twemu; a ty i synowie twoi żyjcie z reszty».

Graduał

Ps 18:13-14
Oczyść mnie, Panie, od błędów, co przede mną skryte. Także od pychy broń sługę Twego.
℣. Niechaj nade mną nie włada: wtedy bez skazy i czysty będę od ogromnego przestępstwa.

Ewangelia

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Mateusza.
Mt 18:15-22
Do uczynków miłosierdzia zaliczamy również upominanie grzesznych. Chrystus uczy, jak należy postępować wobec grzeszących.
Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Jeśliby grzeszył przeciwko tobie brat twój, idź, a upomnij go w cztery oczy. I gdyby cię usłuchał, pozyskasz brata twego. Ale jeśli ciebie nie usłucha, weźmij z sobą jeszcze jednego albo dwóch, aby na zeznaniu dwóch albo trzech świadków opierała się wszelka sprawa. A jeżeliby ich nie posłuchał, powiedz Kościołowi. A jeżeliby i Kościoła nie słuchał, niech ci będzie jako poganin i celnik.
Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek zwiążecie na ziemi będzie związane i w niebiesiech, a cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane i w niebiesiech. I znowu powiadam wam, jeśliby dwaj z was na ziemi zgodzili się prosząc o rzecz jakąkolwiek, otrzymają ją od Ojca mego, który jest w niebiesiech. Gdzie bowiem dwaj albo trzej są zgromadzeni w imię moje, tam ja jestem pośród nich».
Wtedy Piotr przystąpiwszy do Niego rzekł: «Panie, a ile razy mam mu odpuścić, gdy brat mój przeciwko mnie zgrzeszy? Czyż aż do siedmiukroć?» Mówi mu Jezus: «Nie powiadam ci aż do siedmiukroć, ale aż do siedemdziesięciu siedmiukroć».

Antyfona na Ofiarowanie

Ps 117:16, 17
Prawica Pańska moc okazała, prawica Pańska dźwignęła mnie. Nie umrę, ale będę żył i głosił dzieła Pana.

Sekreta

Prosimy Cię, Panie, niech przez ten Sakrament spłyną na nas skutki Odkupienia, aby nas stale powstrzymywać od wykroczeń ludzkiej natury i doprowadzić do zbawiennej łaski.
Przez Pana…

Sekreta wspomnienia

Wspomnienie Św. Franciszki Rzymianki, Wdowy
Przyjmij, Panie, ofiarę, którą lud Tobie oddany składa ku czci Twoich Świętych, uznając, że dzięki ich zasługom doznał pomocy w ucisku.
Przez Pana…

Prefacja

Prefacja Wielkopostna
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże:
Ty przez post ciała uśmierzasz wady, podnosisz ducha, udzielasz cnoty i nagrody, przez Chrystusa, Pana naszego.
Przez Niego majestat Twój chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi. A wspólnie z nimi w radosnym uniesieniu sławią Niebiosa, Moce niebieskie i błogosławieni Serafini. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Antyfona na Komunię

Ps 14:1-2
Kto będzie przebywał w przybytku Twym, Panie, kto na górze Twej świętej zamieszka? Ten, co żyje bez skazy i pełni sprawiedliwość.

Pokomunia

Oczyszczeni przez święte tajemnice, prosimy Cię, Panie, racz nam udzielić przebaczenia i obdarzyć nas Swoją łaską.
Przez Pana…

Pokomunia wspomnienia

Wspomnienie Św. Franciszki Rzymianki, Wdowy
Nasyciłeś, Panie, rodzinę Twoją świętymi darami: wzmacniaj nas stale za wstawiennictwem tej, której uroczystość obchodzimy.
Przez Pana…

Modlitwa nad ludem


Módlmy się.
Pochylcie głowy wasze przed Bogiem.
Ochraniaj nas, Panie, Swoją opieką i strzeż zawsze od wszelkiej nieprawości.
Przez Pana…