Missale
Meum

Czwartek po 3 Niedzieli Wielkiego Postu

Kościół stacyjny poświęcony jest dwu lekarzom-męczennikom, którzy oddali swoją umiejętność na usługi współwyznawców. Teksty Mszy świętej przypominają, że Chrystus jest lekarzem, a przykazania są prawidłami zdrowia duchowego.

Introit

Jam jest zbawieniem ludu, mówi Pan. W jakimkolwiek ucisku wołać będą do mnie, ja wysłucham ich i będę ich Panem na wieki.
Ps 77:1
Słuchaj, mój ludu, nauki mojej; uszy swoje nakłońcie na słowa ust moich.
Chwała Ojcu…
Jam jest zbawieniem ludu, mówi Pan. W jakimkolwiek ucisku wołać będą do mnie, ja wysłucham ich i będę ich Panem na wieki.

Kolekta

Panie, niech Ci przyniesie chwałę uroczystość Twoich świętych Męczenników Kosmy i Damiana, w którą dzięki Twej niewymownej Opatrzności obdarzyłeś ich chwałą, a nas pomocą.
Przez Pana…

Lekcja

Czytanie z Księgi Proroka Jeremiasza.
Jer 7:1-7
Modlitwy wielkopostne nie przyniosą owocu, jeżeli nie będzie im towarzyszyło zachowanie przykazań.
W one dni: Stało się słowo Pańskie do mnie mówiąc: Stań w bramie domu Pańskiego, a powiadaj tam to słowo i mów: Słuchajcie słowa Pańskiego, wszystek Judo, którzy wchodzicie przez te bramy, aby się kłaniać Panu. To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraelów: Dobre czyńcie drogi wasze i sprawy wasze, a będę mieszkał z wami na tym miejscu. Nie ufajcie słowom kłamliwym mówiąc: «Kościół Pański, kościół Pański, kościół to Pański jest». Bo jeśli dobrze naprostujecie drogi wasze i sprawy wasze, jeśli czynić będziecie sąd między mężem a między bliźnim jego, przychodnia i sieroty, i wdowy nie uciśniecie, ani krwi niewinnej nie rozlejecie na tym miejscu, a za cudzymi bogami na swe zło nie pójdziecie: mieszkać będę z wami na tym miejscu, w ziemi, którą dałem ojcom waszym od wieku i aż do wieku, mówi Pan wszechmogący.

Graduał

Ps 144:15-16
Oczy wszystkich w Tobie, Panie, pokładają nadzieję, a Ty im dajesz pokarm we właściwym czasie.
℣. Ty otwierasz swą rękę i wszystko, co żyje, życzliwie nasycasz.

Ewangelia

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Łukasza.
Łk 4:38-44
Onego czasu: Wyszedłszy Jezus z synagogi, wstąpił do domu Szymona. A świekra Szymona miała wielką gorączkę, i prosili Go za nią. I stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce, a ta ją opuściła. I natychmiast powstawszy usługiwała im.
A gdy zaszło słońce, wszyscy, którzy mieli chorych na rozliczne niemoce, prowadzili ich do Niego. A On na każdego kładł ręce i uzdrawiał ich. Ustępowali też z wielu szatani, wołając i mówiąc: «Ty jesteś Synem Bożym». Ale On, gromiąc ich, nie dozwalał im mówić, albowiem wiedzieli, że jest Chrystusem.
A z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce samotne. Rzesza jednak szukała Go i przyszła aż do Niego. I zatrzymywali Go, aby nie odchodził od nich. Ale On rzekł im: «Potrzeba, abym i innym miastom głosił Królestwo Boże; bo na to jestem posłany». I nauczał w synagogach Galilei.

Antyfona na Ofiarowanie

Ps 137:7
Gdy chodzę wśród utrapienia, Ty mnie trzymasz przy życiu, o Panie; swą rękę wyciągasz na przekór gniewowi mych nieprzyjaciół, prawica Twoja mię zbawia.

Sekreta

Dla uczczenia chwalebnej śmierci Świętych Twoich składamy Ci, Panie, tę ofiarę, z której wszelkie męczeństwo wzięło swój początek.
Przez Pana…

Prefacja

Prefacja Wielkopostna
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże:
Ty przez post ciała uśmierzasz wady, podnosisz ducha, udzielasz cnoty i nagrody, przez Chrystusa, Pana naszego.
Przez Niego majestat Twój chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi. A wspólnie z nimi w radosnym uniesieniu sławią Niebiosa, Moce niebieskie i błogosławieni Serafini. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Antyfona na Komunię

Ps 118:4-5
Ty wydałeś Swoje przykazania, by pilnie ich przestrzegano. Oby me drogi były niezawodne ku przestrzeganiu Twych ustaw.

Pokomunia

Przez zasługi świętych Męczenników Twoich Kosmy i Damiana prosimy Cię, Panie, aby Twój Sakrament zapewnił nam zbawienie.
Przez Pana…

Modlitwa nad ludem


Módlmy się.
Pochylcie głowy wasze przed Bogiem.
Niechaj zmiłowanie Twoje, Panie, pomnoży liczbę poddanego Ci ludu i nauczy go spełniać Twoje przykazania.
Przez Pana…