Missale
Meum

Wtorek Wielkanocny

Wczoraj słyszeliśmy św. Piotra, dzisiaj św. Paweł świadczy o Zmartwychwstaniu Chrystusa (lekcja). Jako ewangelie czytamy opis ukazania się Pana Jezusa Apostołom zgromadzonym w Wieczerniku. Śmierć i Zmartwychwstanie Zbawiciela były spełnieniem proroctw Starego Testamentu. Chrzest jednoczy nas z tą śmiercią i Zmartwychwstaniem (antyfona na wejście i na ofiarowanie) i nakłada na nas obowiązek dążenia do dóbr wiecznych (antyfona na komunię).

Introit

Syr 15:3-4
Pan ich napoił wodą mądrości, alleluja, alleluja; tak ich umocni, że się nie zachwieją, alleluja; i na wieki ich wywyższy, alleluja, alleluja.
Ps 104: 1
Chwalcie Pana i wzywajcie Jego imienia: dzieła Jego głoście wśród narodów.
Chwała Ojcu…
Pan ich napoił wodą mądrości, alleluja, alleluja; tak ich umocni, że się nie zachwieją, alleluja; i na wieki ich wywyższy, alleluja, alleluja.

Kolekta

Boże, który ciągle wzbogacasz Swój Kościół nowym potomstwem, daj sługom Twoim, aby przestrzegali w życiu zobowiązań płynących z Sakramentu, który z wiarą przyjęli.
Przez Pana…

Lekcja

Czytanie z Dziejów Apostolskich.
Dz 13:16; 13:26-33
W one dni: Powstał Paweł i nakazując ręką milczenie rzekł: «Mężowie bracia, synowie rodu Abrahama i ci pośród was, którzy się lękają Boga. Do was zostało posłane słowo tego zbawienia. Mieszkańcy bowiem Jerozolimy i zwierzchnicy ich nie uznali Go, a przez wyrok wypełnili zapowiedzi Proroków czytane im w każdy szabat. Nie znaleźli w Nim żadnej przyczyny śmierci, a prosili Piłata, aby mogli Go zabić. I gdy wykonali wszystko, co o Nim napisano, zdjęli Go z krzyża i złożyli Go w grobie, Bóg wszakże wskrzesił Go z martwych dnia trzeciego, o On ukazywał się przez wiele dni tym, którzy razem z Nim przyszli z Galilei do Jerozolimy i którzy po dziś dzień dają o Nim świadectwo wobec ludu. I my zwiastujemy wam tę obietnicę daną ojcom naszym, że ją wypełnił Bóg dla dzieci naszych, wskrzeszając Jezusa Chrystusa, Pana naszego».

Graduał

Alleluja, alleluja
Ps 117:24;106:2
Oto dzień, który Pan uczynił; radujmy się zeń i weselmy.
Ps 106:2
℣. Niechaj mówią odkupieni przez Pana, których wykupił z rąk nieprzyjaciela i których z krajów zgromadził. Alleluja, alleluja.
℣. Zmartwychwstał Pan z grobu, który za nas zawisł na drzewie (krzyża).

Sekwencja

Hołd Ofierze Wielkanocnej składajcie chrześcijanie.
Jagnię zbawiło owce: Chrystus niewinny z Ojcem znowu pojednał nas, grzeszniki.
Śmierć i życie stoczyły z sobą walki dziwne: Umarły życia wódz – rządzi żywy.
Na drodze, Maryja, coś widziała, wyjaw!
Grobowiec Chrystusa żywego i chwałę znów zmartwychwstałego.
Anielskie też świadki, i całun, i szatki.
Wskrzesł Chrystus, cel mej nadziei: Poprzedzi swoich do Galilei.
Wiemy: oto zmartwychwstał Chrystus prawdziwy: Zwycięski Królu, bądź miłościwy.
Amen. Alleluja.
Powyższą sekwencję odmawia się do Soboty Białej włącznie.

Ewangelia

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Łukasza.
Łk 24:36-47
Onego czasu: Stanął Jezus w pośrodku uczniów swoich i rzekł im: «Pokój wam. Jam jest, nie trwóżcie się». A strwożeni i przestraszeni sądzili, że ducha oglądają. I rzekł im: «Czemuście się zatrwożyli, a myśli różne wstępują do serc waszych? Oglądajcie ręce moje i nogi, że to ja sam jestem: dotykajcie się i patrzcie; albowiem duch nie ma ciała ani kości, jako widzicie, że ja mam». A gdy to mówił, pokazał im ręce i nogi. A gdy oni jeszcze nie wierzyli i zdumiewali się z radości, rzekł: «Macie tu co do jedzenia?» A oni dali Mu część ryby pieczonej i plaster miodu. A gdy zjadł wobec nich, wziąwszy resztę oddał im. I rzekł do nich: «Te są słowa, które do was mówiłem, gdym jeszcze był z wami, że musiało się spełnić wszystko, co napisane jest w Prawie Mojżeszowym, w Prorokach i w Psalmach o mnie». Wtedy otworzył im umysł, aby rozumieli Pisma, i rzekł im: «Tak jest napisano i tak było potrzeba, aby Chrystus cierpiał i zmartwychwstał dnia trzeciego. I aby w Jego imieniu wszystkim narodom była głoszona pokuta i odpuszczenie grzechów».

Antyfona na Ofiarowanie

Ps 17:14; 17:16
Zagrzmiał Pan na niebiosach, Najwyższy dał słyszeć swój głos; i otworzyły się źródła wody, alleluja.

Sekreta

Prosimy Cię, Panie, przyjmij modlitwy wiernych i ofiary przez nich złożone, a nabożne sprawowanie służby Twojej niech nas doprowadzi do chwały wiecznej.
Przez Pana…

Prefacja

Prefacja Wielkanocna
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze, a zwłaszcza w tym dniu (w tym czasie) uroczyściej sławili, gdy jako nasza Pascha został ofiarowany Chrystus. On bowiem jest prawdziwym Barankiem, który zgładził grzechy świata; On umierając zniweczył naszą śmierć i zmartwychwstając przywrócił nam życie.
Przeto z Aniołami i Archaniołami, z Tronami i Państwami oraz ze wszystkimi hufcami wojska niebieskiego śpiewamy hymn ku Twej chwale, wołając bez końca:

Antyfona na Komunię

Kol 3:1-2
Jeżeli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze jest, gdzie Chrystus siedzi po prawicy Boga, alleluja, starajcie się o to, co w górze jest, alleluja.

Pokomunia

Spraw, prosimy, wszechmogący Boże, aby skutki Komunii wielkanocnej przetrwały na zawsze w naszych duszach.
Przez Pana…