Missale
Meum

Czwartek Wielkanocny

Chrzest święty jednoczy w społeczności Kościoła ludzi różnych narodów (kolekta, lekcja, alleluja), sprawiedliwych i nawróconych grzeszników (ewangelia). Modlimy się dzisiaj, aby Kościół trwał w jednej wierze i miłości.

Introit

Mdr 10:20-21
Zwycięską rękę Twą, Panie, jednomyślnie wychwalali, alleluja, bo mądrość otworzyła usta niemych, a języki niemowląt uczyniła wymownymi, alleluja, alleluja, alleluja.
Ps 97:1
Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem cuda uczynił.
Chwała Ojcu…
Zwycięską rękę Twą, Panie, jednomyślnie wychwalali, alleluja, bo mądrość otworzyła usta niemych, a języki niemowląt uczyniła wymownymi, alleluja, alleluja, alleluja.

Kolekta

Boże, który zjednoczyłeś różne narody w wyznawaniu Twojego imienia, daj, aby ci, co się odrodzili w wodzie Chrztu, zachowali jedność wiary w duchu i miłość w uczynkach.
Przez Pana…

Lekcja

Czytanie z Dziejów Apostolskich.
Dz 8:26-40
Bez pomocy diakona Filipa Etiopczyk nigdy by nie rozumiał proroctw Izajasza. Po wytłumaczenie Pisma św. zawsze trzeba udawać się do Kościoła, który otrzymał posłannictwo nauczania.
W one dni: Anioł Pański rzekł do Filipa mówiąc: «Wstań, a idź ku południowi na drogę wiodącą z Jerozolimy do Gazy: jest ona pusta». I powstawszy poszedł. A oto Etiopczyk, rzezaniec, dostojnik królowej etiopskiej, Kandaki, który był jej podskarbim, przyjechał był do Jerozolimy, aby pokłonić się (Bogu). I wracał siedząc na wozie swoim i czytając Izajasza proroka.
I rzekł Duch do Filipa: «Przystąp i przyłącz się do tego wozu». A Filip przybiegłszy usłyszał go czytającego Izajasza proroka i rzekł: «Czy sądzisz, że rozumiesz, co czytasz?» On zaś odpowiedział: «Jakże mogę, jeśli nikt nie wyjaśni?» I prosił Filipa, aby wszedł na wóz i siadł przy nim. A tekst Pisma, które czytał, był ten: Jako owca na zabicie był prowadzony i jako cichy baranek przed strzygącym go, tak on nie otworzył ust swoich. W uniżeniu jego wyrok mu zniesiono. Ród jego któż wypowiedzieć zdoła. Bo zgładzony będzie z ziemi żywot jego.
A rzezaniec odpowiadając Filipowi rzekł: «Proszę cię, o kim to Prorok mówi? O sobie czy o kim innym?» A Filip otworzywszy usta swoje i zaczynając od tego Pisma opowiedział mu dobrą nowinę o Jezusie. A gdy jechali drogą, przybyli nad wodę. I rzekł rzezaniec: «Oto woda! Cóż przeszkadza, abym był ochrzczony?» I rzekł Filip: «Jeśli wierzysz z całego serca, wolno ci». A odpowiadając rzekł: «Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym». I kazał zatrzymać wóz, i wstąpili obydwaj, Filip i rzezaniec, do wody, i ochrzcił go.
A gdy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i nie widział go więcej rzezaniec, ale jechał uradowany drogą swoją. A Filip znalazł się w Azocie i obchodząc wszystkie miasta (aż przyszedł do Cezarei) głosił imię Pana Jezusa Chrystusa.

Graduał

Alleluja, alleluja
Ps 117:24; 117:22-23
Oto dzień, który Pan uczynił; radujmy się zeń i weselmy.
℣. Kamień, odrzucony przez budujących, stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana; cudem jest w oczach naszych. Alleluja, alleluja,
℣. Powstał z martwych Chrystus, Stwórca wszechrzeczy, i zmiłował się nad rodzajem ludzkim.

Sekwencja

Hołd Ofierze Wielkanocnej składajcie chrześcijanie.
Jagnię zbawiło owce: Chrystus niewinny z Ojcem znowu pojednał nas, grzeszniki.
Śmierć i życie stoczyły z sobą walki dziwne: Umarły życia wódz – rządzi żywy.
Na drodze, Maryja, coś widziała, wyjaw!
Grobowiec Chrystusa żywego i chwałę znów zmartwychwstałego.
Anielskie też świadki, i całun, i szatki.
Wskrzesł Chrystus, cel mej nadziei: Poprzedzi swoich do Galilei.
Wiemy: oto zmartwychwstał Chrystus prawdziwy: Zwycięski Królu, bądź miłościwy.
Amen. Alleluja.
Powyższą sekwencję odmawia się do Soboty Białej włącznie.

Ewangelia

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Jana.
J 20:11-18
Onego czasu: Maria stała u grobu zewnątrz i płakała. płacząc nachyliła się, i zajrzała do grobu. I spostrzegła dwóch Aniołów w bieli siedzących, jednego u głowy, a drugiego u nóg, gdzie było złożone ciało Jezusowe. Mówią jej oni: «Niewiasto, czemu płaczesz?» Rzecze im: «Wzięto Pana mego, a nie wiem, gdzie Go położono». To powiedziawszy. obróciła się za siebie i ujrzała Jezusa stojącego, a nie wiedziała, że był to Jezus. Rzecze jej Jezus: «Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?» A ona mniemając, że był to ogrodnik, rzecze mu: «Panie, jeśliś ty Go zabrał, powiedz mi, gdzieś Go złożył, a ja Go wezmę». Rzecze jej Jezus: «Mario». Ona zaś obróciwszy się rzecze Mu: «Rabboni (co znaczy: Mistrzu)». Rzecze jej Jezus: «Nie dotykaj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca mego, ale idź do braci moich i powiedz im: wstępuję do Ojca mego, i Ojca waszego, Boga mego i Boga waszego». Przyszła więc Maria Magdalena oznajmiając uczniom: «Widziałam Pana i to mi powiedział».

Antyfona na Ofiarowanie

Wj 13:5
W dniu uroczystości waszej, mówi Pan, wprowadzę was do ziemi opływającej mlekiem i miodem, alleluja.

Sekreta

Prosimy Cię, Panie, przyjmij łaskawie dary Swoich ludów, aby odrodzone przez wyznanie Twojego imienia i Chrzest osiągnęły szczęście wiekuiste.
Przez Pana…

Prefacja

Prefacja Wielkanocna
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze, a zwłaszcza w tym dniu (w tym czasie) uroczyściej sławili, gdy jako nasza Pascha został ofiarowany Chrystus. On bowiem jest prawdziwym Barankiem, który zgładził grzechy świata; On umierając zniweczył naszą śmierć i zmartwychwstając przywrócił nam życie.
Przeto z Aniołami i Archaniołami, z Tronami i Państwami oraz ze wszystkimi hufcami wojska niebieskiego śpiewamy hymn ku Twej chwale, wołając bez końca:

Antyfona na Komunię

1 P 2:9
Ludu nabyty, opowiadaj wielkie sprawy Jego, alleluja: On ciebie wezwał z ciemności ku swojej przedziwnej światłości, alleluja.

Pokomunia

Wysłuchaj, Panie, modlitwy nasze, aby to święte i zbawienne zjednoczenie było nam pomocą w życiu doczesnym i wyjednało radość wieczną.
Przez Pana…