Missale
Meum

Sobota Biała

Po Chrzcie świętym neofici otrzymywali białe szaty jako symbol łaski uświęcającej. W dzisiejszym dniu po Mszy świętej zdejmowali je, stąd nazwa tej soboty. Kościół przypomina, że zdjęcie symbolicznej szaty nie oznacza rezygnacji ze świętości. Wszyscy ochrzczeni zostali wybrani przez Boga (antyfona na wejście), wezwani do wzrastania w świętości i udziału w Ofierze Eucharystycznej (lekcja). Zdejmują białe szaty, ale pozostają przyobleczeni w Chrystusa (antyfona na komunię).

Introit

Ps 4:43
Pan wyprowadził lud swój z radością, alleluja, z weselem swoich wybranych, alleluja, alleluja.
Ps 4:1
Chwalcie Pana i wzywajcie Jego imienia: dzieła Jego głoście wśród narodów.
Chwała Ojcu…
Pan wyprowadził lud swój z radością, alleluja, z weselem swoich wybranych, alleluja, alleluja.

Kolekta

Spraw, prosimy Cię, wszechmogący Boże, abyśmy mocą uroczystości paschalnych, które ze czcią obchodziliśmy, mogli dojść do wiecznych radości.
Przez Pana…

Lekcja

Czytanie z Listu świętego Piotra Apostoła.
1 P 2:1-10
Najmilsi: Usunąwszy wszelką złość oraz wszelki podstęp, obłudę, zazdrość i wszystkie obmowy, jako dopiero narodzone niemowlęta pożądajcie czystego, duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Jeśli tylko skosztowaliście, że słodki jest Pan.
Zbliżając się do Niego, będącego żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale wybranym i cenionym przez Boga, i wy sami jako żywe kamienie wesprzecie się na Nim, wchodząc w skład domu duchowego, świętego kapłaństwa dla składania duchowych ofiar miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Bo powiedziane jest w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń uwierzy, zawiedziony nie będzie. Wam tedy wierzącym cześć, a dla niewierzących kamień, który odrzucili budujący, ten stał się głównym węgłem. I kamieniem obrazy i opoką zgorszenia dla tych, którzy zrażają się słowem nie wierząc temu, do czego przeznaczeni zostali. Wy jednak jesteście rodzajem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście głosili potęgę Tego, który z ciemności wezwał was do swego przedziwnego światła. Wy, coście niegdyś nie byli ludem, a teraz jesteście ludem Bożym, coście nie dostąpili byli miłosierdzia, a teraz miłosierdzia doznali.

Graduał

Alleluja, alleluja
7:24
Oto dzień, który Pan uczynił; radujmy się zeń i weselmy, alleluja.
Ps 112:1
Chwalcie, o dzieci, Pana, chwalcie imię Pańskie.

Sekwencja

Hołd Ofierze Wielkanocnej składajcie chrześcijanie.
Jagnię zbawiło owce: Chrystus niewinny z Ojcem znowu pojednał nas, grzeszniki.
Śmierć i życie stoczyły z sobą walki dziwne: Umarły życia wódz – rządzi żywy.
Na drodze, Maryja, coś widziała, wyjaw!
Grobowiec Chrystusa żywego i chwałę znów zmartwychwstałego.
Anielskie też świadki, i całun, i szatki.
Wskrzesł Chrystus, cel mej nadziei: Poprzedzi swoich do Galilei.
Wiemy: oto zmartwychwstał Chrystus prawdziwy: Zwycięski Królu, bądź miłościwy.
Amen. Alleluja.
Powyższą sekwencję odmawia się do Soboty Białej włącznie.

Ewangelia

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Jana.
J 20:1-9
Onego czasu: Pierwszego dnia tygodnia rankiem, gdy jeszcze był mrok, przyszła do grobowca Maria Magdalena i ujrzała kamień odsunięty od grobu. Pobiegła przeto i przyszła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego miłował Jezus, i rzekła im: «Zabrano Pana z grobu, a nie wiemy, gdzie Go położono».
Wyszedł tedy Piotr i ów drugi uczeń i przyszli do grobu. I biegli obaj razem, a ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i pierwszy przybył do grobu. A nachyliwszy się ujrzał leżące prześcieradła, wszelako nie wszedł. Przyszedł tedy Szymon Piotr, idąc za nim wszedł do grobowca i ujrzał leżące prześcieradła oraz chustę, która była na głowie Jego, leżącą nie razem z prześcieradłami, ale zwiniętą osobno na jednym miejscu. Wtedy więc wszedł i ów uczeń, który pierwszy przybył do grobu – zobaczył i uwierzył. Nie rozumieli bowiem jeszcze Pisma, że trzeba było, aby On powstał z martwych.

Antyfona na Ofiarowanie

Ps 7:26-27
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie; błogosławimy wam z Pańskiego domu. Pan jest Bogiem i zajaśniał nam, alleluja, alleluja, alleluja.

Sekreta

Dozwól nam, prosimy Cię, Panie, radować się zawsze tajemnicą paschalną, a trwałe działanie łaski Odkupienia niech nas przejmuje nieustannym weselem.
Przez Pana…

Prefacja

Prefacja Wielkanocna
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze, a zwłaszcza w tym dniu (w tym czasie) uroczyściej sławili, gdy jako nasza Pascha został ofiarowany Chrystus. On bowiem jest prawdziwym Barankiem, który zgładził grzechy świata; On umierając zniweczył naszą śmierć i zmartwychwstając przywrócił nam życie.
Przeto z Aniołami i Archaniołami, z Tronami i Państwami oraz ze wszystkimi hufcami wojska niebieskiego śpiewamy hymn ku Twej chwale, wołając bez końca:

Antyfona na Komunię

Ga 3:27
Wszyscy, którzyście zostali ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa, alleluja.

Pokomunia

Umocnieni darem naszego Odkupienia prosimy Cię, Panie, aby dzięki temu Sakramentowi wiecznego zbawienia prawdziwa wiara czyniła nieustanne postępy.
Przez Pana…