Missale
Meum

Piotra z Werony, Męczenika

Porzuciwszy herezję, którą wyznawali jego rodzice, św. Piotr wstąpił do zakonu Dominikanów i gorliwie zwalczał albigensów. Twierdzili oni, że świat materialny i ludzkie ciało są złe. Św. Piotr głosił, że całe stworzenie jest dobre jako dzieło Boga. Tylko grzech jest prawdziwym złem. Św. Piotr został zamordowany przez nasłanych zbójców 6 kwietnia 1252 roku. Przed śmiercią zdołał własną krwią napisać na drodze pierwsze słowa Wyznania wiary.
Msza wspólna nr 16 Protexísti, z wyjątkiem kolekty, sekrety i pokomunii.

Introit

Ps 20:2-3
Z potęgi Twej, Panie, weseli się sprawiedliwy, i z pomocy Twojej bardzo się cieszy: spełniłeś pragnienie jego serca.
Ps 20:4
Ps. Dobrodziejstwami obsypałeś go szczodrze: włożyłeś mu na głowę koronę z drogich kamieni.
Chwała Ojcu…
Z potęgi Twej, Panie, weseli się sprawiedliwy, i z pomocy Twojej bardzo się cieszy: spełniłeś pragnienie jego serca.

Kolekta

Prosimy Cię, wszechmogący Boże, spraw, abyśmy z należną gorliwością naśladowali wiarę świętego Piotra, Twego Męczennika, który szerząc tę wiarę zasłużył na otrzymanie palmy męczeńskiej.
Przez Pana…

Lekcja

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza.
2 Tm 2:8-10; 3:10-12
Najmilszy: Pamiętaj, że Pan Jezus Chrystus z rodu Dawida powstał z martwych według Ewangelii mojej, dla której pracuję aż do więzów, niby złoczyńca. Ale słowo Boże nie jest związane. Przeto wszystko znoszę ze względu na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie z chwałą niebieską.
Lecz ty poznałeś z bliska moją naukę, postępowanie, zamiary, wiarę, wytrwałość, miłość, cierpliwość, prześladowania, uciski, jakie mię spotkały w Antiochii, w Ikonium i w Lystrze. Jakie prześladowania zniosłem i jak ze wszystkich wybawił mię Pan. I wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie cierpieć będą.

Graduał

Alleluja, alleluja
Ps 88:6
Niebiosa wielbią cuda Twoje, Panie, a wierność Twoją zgromadzenie świętych. Alleluja.
Ps 20:4
Panie, włożyłeś mu na głowę koronę z drogich kamieni. Alleluja.

Ewangelia

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Mateusza.
Mt 10:34-42
Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Nie mniemajcie, że przyszedłem zsyłać pokój na ziemię; nie przyniosłem pokoju, ale miecz. Przyszedłem bowiem oddzielić syna od ojca jego i córkę od matki jej, i synową od świekry jej: i będą nieprzyjaciółmi człowieka domownicy jego.
Kto miłuje ojca albo matkę więcej niż mnie, nie jest mnie godzien; i kto miłuje syna albo córkę więcej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze krzyża swego i nie naśladuje mnie, nie jest mnie godzien. Kto znalazł duszę swoją, straci ją, a kto by stracił duszę swą dla mnie, znajdzie ją.
Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka w imię proroka, zapłatę proroka weźmie; a kto przyjmuje sprawiedliwego w imię sprawiedliwego, zapłatę sprawiedliwego weźmie. A ktobykolwiek jednemu z tych najmniejszych, jako że uczniem jest, dał kubek zimnej wody do picia – zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej».

Antyfona na Ofiarowanie

Ps 8:6-7
Uwieńczyłeś go chwałą i czcią, obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, o Panie.

Sekreta

Panie, łaskawie wysłuchaj naszych próśb, które do Ciebie zanosimy za wstawiennictwem świętego Piotra, Twego Męczennika, i zachowaj w Swojej opiece obrońców wiary.
Przez Pana…

Prefacja

Prefacja Wielkanocna
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze, a zwłaszcza w tym dniu (w tym czasie) uroczyściej sławili, gdy jako nasza Pascha został ofiarowany Chrystus. On bowiem jest prawdziwym Barankiem, który zgładził grzechy świata; On umierając zniweczył naszą śmierć i zmartwychwstając przywrócił nam życie.
Przeto z Aniołami i Archaniołami, z Tronami i Państwami oraz ze wszystkimi hufcami wojska niebieskiego śpiewamy hymn ku Twej chwale, wołając bez końca:

Antyfona na Komunię

Mt 16:24
Jeśli kto chce za mną iść, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i naśladuje mnie.

Pokomunia

Panie, niech Sakrament, któryśmy przyjęli, strzeże wiernych Twoich, i za wstawiennictwem św. Piotra, Twego Męczennika, broni ich od wszelkich wrogich napaści.
Przez Pana…