Missale
Meum

Świętych Filipa i Jakuba, Apostołów

Św. Filip pochodził z Betsajdy Galilejskiej, podobnie jak Piotr i Andrzej. Ewangelia św. Jana zawiera opis powołania go przez Pana Jezusa, rozmowę ze Zbawicielem przed rozmnożeniem chleba, jego interwencję na rzecz pogan i rozmowę w Wieczerniku. Według tradycji św. Filip głosił Ewangelię w Azji Mniejszej i poniósł śmierć męczeńską we Frygii.
Św. Jakub, zwany Młodszym, był kuzynem Chrystusa Pana. Po zesłaniu Ducha Świętego został biskupem Jerozolimy i cieszył się wielkim autorytetem w pierwszych latach Kościoła. Napisał jeden list należący do ksiąg objawionych Nowego Testamentu. Około roku 62 został przez Żydów strącony z krużganku świątyni i dobity uderzeniem maczugi. Relikwie obu Apostołów spoczywają w kościele Dwunastu Apostołów.

Introit

Neh 9:27
Czasu utrapienia swego wołali do Cienie, Panie, a Ty wysłuchiwałeś ich z nieba, alleluja, alleluja.
Ps 32:1
Sprawiedliwi, weselcie się w Panu: prawym przystoi Go chwalić.
Chwała Ojcu…
Czasu utrapienia swego wołali do Cienie, Panie, a Ty wysłuchiwałeś ich z nieba, alleluja, alleluja.

Kolekta

Boże, Ty co roku uweselasz nas uroczystością świętych Apostołów Twoich Filipa i Jakuba; spraw łaskawie, abyśmy zapalali się przykładami tych, których zasługi nas cieszą.
Przez Pana…

Lekcja

Czytanie z Księgi Mądrości.
Mdr 5:1-5
Sprawiedliwi staną z wielką stanowczością naprzeciw tych, którzy ich uciskali i niweczyli ich trudy. Na ten widok zatrwożą się lękiem przeraźliwym i zadziwią z powodu prędkiego a niespodziewanego wybawienia, mówiąc do siebie z żalem i jęcząc w ucisku ducha: «Oto ci, których niegdyś wystawialiśmy na pośmiewisko i jakby na wzgardę. My nierozumni za szaleństwo poczytaliśmy ich życie, a koniec ich za czci pozbawiony; a oto, jak zostali oni policzeni między synów Bożych, a udział ich ze Świętymi».

Graduał

Alleluja, alleluja
Ps 88:6
Niebiosa wielbią cuda Twoje, Panie, a wierność Twoją zgromadzenie świętych. Alleluja.
J 14:9
Tak długo jestem z wami, a nie poznaliście mnie? Filipie, kto widzi mnie, widzi i Ojca mego. Alleluja.

Ewangelia

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Jana.
J 14:1-13
Po Ostatniej Wieczerzy Chrystus poucza św. Filipa i innych Apostołów o ścisłej jedności z Ojcem.
Onego czasu rzekł Jezus uczniom swoim: «Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego mieszkań jest wiele. Gdyby było inaczej, powiedziałbym wam, bo idę przygotować wam miejsce. A jeżeli odejdę i przygotuję wam miejsce, przybędę znowu i przyjmę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja będę, A wiecie, dokąd ja idę, i drogę znacie». Rzekł Mu Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, a jakże możemy znać drogę?» Rzecze mu Jezus: «Jam jest droga i prawda, i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca, jeno przeze mnie. Gdybyście mnie byli poznali, poznalibyście zaiste i Ojca mego, ale już niezadługo Go poznacie, a nawet jużeście Go widzieli». Rzecze Mu Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam». Rzekł mu Jezus: «Tak długo jestem z wami, a nie poznaliście mnie? Filipie, kto widzi mnie, widzi i Ojca. Jakże więc możesz mówić: pokaż nam Ojca? Nie wierzycie, że ja jestem w Ojcu a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie samego mówię, ale Ojciec, który przebywa we mnie, On działa. Nie wierzycie, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Choćby dla samych uczynków wierzcie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten dokaże czynów, które ja spełniam, a nawet większych rzeczy dokona, bo ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię moje, to spełnię».

Antyfona na Ofiarowanie

Ps 88:6
Niebiosa wielbią cuda Twoje, Panie, a wierność Twoją zgromadzenie świętych, alleluja, alleluja.

Sekreta

Panie, przyjmij łaskawie dary, które składamy w uroczystość Apostołów Twoich Filipa i Jakuba, i odwróć od nas wszelkie nieszczęścia, na jakie zasługujemy.
Przez Pana…

Prefacja

Prefacja o Apostołach
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne błagać Cię pokornie, Panie, Pasterzu wiekuisty, abyś nie opuszczał swojej owczarni, lecz przez świętych Apostołów swoich otaczał ją ciągłą opieką. Niech ci zwierzchnicy nią kierują, którym jako namiestnikom swojego dzieła zleciłeś władzę pasterską.
Przeto z Aniołami i Archaniołami, z Tronami i Państwami oraz ze wszystkimi hufcami wojska niebieskiego śpiewamy hymn ku Twej chwale, wołając bez końca:

Antyfona na Komunię

J 14:9; 14:10
Przyjmując w Eucharystii Chrystusa, jednoczymy się z Trójcą Przenajświętszą.
Tak długo jestem z wami, a nie poznaliście mnie? Filipie, kto widzi mnie, widzi i Ojca mego, alleluja. Nie wierzycie, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Alleluja, alleluja.

Pokomunia

Nasyceni zbawiennym Sakramentem prosimy Cię, Panie, aby wspierały nas modły tych, których uroczystość obchodzimy.
Przez Pana…