Bł. Jakuba Strzemię, Biskupa i Wyznawcy

Bł. Jakub urodził się w roku 1340. Jako młodzieniec wstąpił do zakonu Franciszkanów. Zasłynął jako gorliwy misjonarz wschodnich kresów. W roku 1391 został arcybiskupem halicko-lwowskim. Z wielką gorliwością organizował życie religijne w rozległej archidiecezji. Odznaczał się gorącym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej. Cieszył się zaufaniem króla Władysława Jagiełły. Zmarł 20 października 1409 roku. Relikwie spoczywają w katedrze tarnowskiej. Teksty Mszy świętej kreślą obraz idealnego duszpasterza.

Introit

Introitus

Iz 61:1
Duch Pański nade mną, dlatego mnie namaścił i posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę cichym. (O. W. Alleluja, alleluja.)
Ps 131:1
Pomnij, Panie, na Dawida i na całą jego gorliwość.
Chwała Ojcu…
Duch Pański nade mną, dlatego mnie namaścił i posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę cichym. (O. W. Alleluja, alleluja.)

Is 61:1
Spíritus Dómini super me, eo quod únxerit Dóminus me: ad annuntiándum mansuétis misit me.
Ps 131:1
Meménto, Dómine, David: et omnis mansuetúdinis eius.
Glória Patri…
Spíritus Dómini super me, eo quod únxerit Dóminus me: ad annuntiándum mansuétis misit me.

Kolekta

Oratio

Boże, Ty w błogosławionym Jakubie, Twoim Wyznawcy i Biskupie, przedziwnie wznowiłeś apostolskiego ducha głoszenia Ewangelii; spraw, prosimy Cię, abyśmy zawsze trwali przy Tobie przez wiarę i czyny.
Przez Pana…

Deus, qui in beáto Iacóbo, Confessóre tuo atque Pontífice, apostólicum evangelizándi spíritum mirabíliter renovásti: præsta, quǽsumus; ut, ipso intercedénte, fide ac móribus tibi iúgiter adhæreámus.
Per Dominum…

Lekcja

Lectio

Flp 1:3-11
Dzięki czynię Bogu mojemu, ilekroć was wspominam, zawsze, we wszystkich modlitwach moich modląc się za was wszystkich z radością, za wasz współudział w Ewangelii Chrystusowej od pierwszego dnia aż dotychczas. A ufam, że ten, który rozpoczął w was dobrą sprawę, dokona jej aż do dnia Chrystusa Jezusa. Jakże to jest słuszne, abym tak sądził o was, bo przecież noszę was w sercu, a wy wszyscy współuczestnikami radości mojej jesteście i w więzach moich, i w obronie, i w umacnianiu Ewangelii. Albowiem świadkiem mi jest Bóg, jak pragnę, abyście wszyscy byli w sercu Jezusa Chrystusa. A modlę się o to, aby miłość wasza pomnażała się nieustannie w umiejętności i we wszelkim zrozumieniu, abyście umieli rozeznać, co ważniejsze; a byli szczerzy i bez skazy na dzień Chrystusowy, napełnieni plonem sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku czci i chwale Bożej.

Philipp 1:3-11
Grátias ago Deo meo in omni memória vestri, semper in cunctis oratiónibus meis pro ómnibus vobis, cum gáudio deprecatiónem fáciens, super communicatióne vestra in Evangélio Christi a prima die usque nunc. Confídens hoc ipsum, quia qui cœpit in vobis opus bonum, perfíciet usque in diem Christi Jesu: sicut est mihi justum hoc sentíre pro ómnibus vobis : eo quod hábeam vos in corde, et in vínculis meis, et in defensióne, et confirmatióne Evangélii, sócios gáudii mei omnes vos esse. Testis enim mihi est Deus, quómodo cúpiam omnes vos in viscéribus Jesu Christi. Et hoc oro, ut cáritas vestra magis ac magis abúndet in sciéntia, et in omni sensu: ut probétis potióra, ut sitis sincéri, et sine offénsa in diem Christi.

Graduał

Graduale

Syr 44:16-20
Oto wielki kapłan, który za dni swoich podobał się Bogu.
℣. Nie znalazł się jemu podobny, który by zachował prawo Najwyższego. Alleluja, alleluja.
Ps 109:4
℣. Tyś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. Alleluja.

Sir 44:16-20
Ecce sacérdos magnus, qui in diébus suis plácuit Deo.
℣. Non est invéntus símilis illi, qui conserváret legem Excélsi. Allelúia, allelúia.
Ps 109:4
℣. Tu es sacérdos in ætérnum, secúndum órdinem Melchísedech. Allelúia.

Ewangelia

Evangelium

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Jana.
J 10:11-16
Onego czasu: Rzekł Jezus do faryzeuszów: «Jam jest pasterz dobry. Dobry pasterz życie swoje daje za owce swoje. Lecz najemnik i ten, kto nie jest pasterzem, do którego nie należą owce, na widok zbliżającego się wilka porzuca owce i ucieka, a wilk porywa i rozprasza owce. Najemnik zaś ucieka, bo jest najemnikiem i nie troszczy się o owce.
Jam jest pasterz dobry; znam swoje i one mnie znają; jako mnie zna Ojciec, a ja znam Ojca. I życie swoje oddaję za owce moje. I inne owce mam, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i słuchać będą głosu mego, i stanie się jedna owczarnia i jeden pasterz».

Sequéntia ☩ sancti Evangélii secúndum Joánnem
Joann 10:11-16
In illo témpore: Dixit Jesus pharisǽis: Ego sum pastor bonus. Bonus pastor ánimam suam dat pro óvibus suis. Mercenárius autem et qui non est pastor, cujus non sunt oves própriæ, videt lupum veniéntem, et dimíttit oves et fugit: et lupus rapit et dispérgit oves: mercenárius autem fugit, quia mercenárius est et non pértinet ad eum de óvibus. Ego sum pastor bonus: et cognósco meas et cognóscunt me meæ. Sicut novit me Pater, et ego agnósco Patrem, et ánimam meam pono pro óvibus meis. Et álias oves hábeo, quæ non sunt ex hoc ovíli: et illas opórtet me addúcere, et vocem meam áudient, et fiet unum ovíle et unus pastor.

Antyfona na Ofiarowanie

Offertorium

Wybrał go sobie Pan na kapłana, aby Mu składał ofiarę pochwalną. (O. W. Alleluja.)

Elégit eum Dóminus sacerdótem sibi, ad sacrificándum ei hóstiam laudis.

Sekreta

Secreta

Prosimy Cię, Panie, aby Twoja ofiara wznieciła w nas taki płomień najczystszej miłości, jakim pałał błogosławiony Jakub przy jej składaniu.
Przez Pana…

Tua, quǽsumus, Dómine, múnera illas in nobis puríssimi amóris flammas éxcitent, quibus beátus Iacóbus éadem offeréndo tantópere flagrábat.
Per Dominum…

Prefacja

Prefatio

Prefacja zwykła
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Communis
Vere dignum et justum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: per Christum, Dóminum nostrum. Per quem majestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Cæli cælorúmque Virtútes ac beáta Séraphim sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti jubeas, deprecámur, súpplici confessione dicéntes:

Antyfona na Komunię

Communio

Mt 10:27
Co wam mówię w ciemności, opowiadajcie na świetle: i co usłyszycie na ucho, głoście na dachach. (O. W. Alleluja.)

Mt 10:27
Quod dico vobis in ténebris, dícite in lúmine: et quod in aure audítis, prædicáte super tecta.

Pokomunia

Postcommunio

Najmiłościwszy Boże, niech łaska tego Sakramentu, który przyjęliśmy, trwa w sercach naszych: abyśmy nią umocnieni, za przykładem bł. Jakuba zdołali pokonać nieprzyjaciół i osiągnąć nieskazitelny wieniec chwały.
Przez Pana…

Persevéret in córdibus nostris, piíssime Deus, percépti grátia sacraménti: ut ea roboráti, beáti Iacóbi exémplo, et hostes víncere, et incorruptíbilem glóriæ corónam ássequi valeámus.
Per Dominum…