Missale
Meum

1 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Postępowanie Boga wobec rodzaju ludzkiego jest wzorem naszego stosunku do bliźnich. Mamy być miłosierni jak Ojciec nasz niebieski. Miłość okazana bliźnim jest probierzem miłości ku Bogu.

Ponieważ w tę niedzielę przypada uroczystość Trójcy Przenajświętszej, Mszę z niedzieli odprawia się w tygodniu, w dniu wolnym od święta.

Introit

Ps 12:6
O Panie, zaufałem miłosierdziu Twemu; serce me cieszy się z Twojej pomocy, będę śpiewał Panu, co darzy mnie dobrem.
Ps 12:1
Jak długo, Panie, całkiem mnie zapominasz? Dokąd oblicze Swoje będziesz krył przede mną?
Chwała Ojcu…
O Panie, zaufałem miłosierdziu Twemu; serce me cieszy się z Twojej pomocy, będę śpiewał Panu, co darzy mnie dobrem.

Kolekta

Boże, mocy ufających Tobie, wysłuchaj łaskawie błagania nasze, a że ludzka ułomność bez Ciebie nic uczynić nie może, wspomóż nas łaską Swoją, abyśmy pełniąc Twoje przykazania podobali się Tobie wolą i uczynkami.
Przez Pana…

Lekcja

Czytanie z Listu świętego Jana Apostoła.
1 J 4:8-21
Najmilsi: Bóg jest miłością. W tym okazała się miłość Boża ku nam, że Bóg zesłał na świat Syna swego Jednorodzonego, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale On pierwszy umiłował nas i zesłał Syna swojego jako przebłaganie za grzechy nasze.
Najmilsi! Jeśli nas Bóg tak umiłował, i my winniśmy jeden drugiego miłować. Boga nigdy nikt nie widział. Jeśli miłujemy się nawzajem, Bóg w nas przebywa, a miłość Jego doskonała jest w nas. Przez to rozpoznajemy, że w Nim przebywamy oraz że On (przebywa) w nas, że z Ducha swojego udzielił nam.
A my widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna swego, Zbawiciela świata. Ktokolwiek by wyznał, że Jezus jest synem Bożym, Bóg w nim przebywa, a on w Bogu. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, w Bogu trwa, a Bóg w nim.
Na tym polega doskonała miłość Boża w nas, abyśmy mieli ufność w dzień sądu, że takim on jest, jakimi i my na tym świecie jesteśmy. W miłości nie masz bojaźni, ale miłość doskonała wypłasza bojaźń, bo bojaźń powoduje utrapienie. A kto się leka, nie jest doskonały w miłości.
My przeto miłujmy Boga, bo Bóg pierwej nas umiłował. Jeśliby kto powiedział, że miłuje Boga, a nienawidziłby brata swego, kłamcą jest. Kto bowiem nie miłuje brata swego, którego widzi, Boga, którego nie widzi, jakże miłować może? A także przykazanie otrzymaliście od Boga, aby jeśli kto miłuje Boga, miłował i brata swego.

Graduał

Ps 40:5; 40:2
Ja mówię: Panie, zmiłuj się nade mną; uzdrów mnie, bo przeciw Tobie zgrzeszyłem.
℣. Błogosławiony ten, który myśli o nędznym i biednym: wybawi go Pan w dniu nieszczęścia.
Ps 5:2
Pochwyć uszami słowa moje, Panie, zważ na moje wołanie.

Ewangelia

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Łukasza.
Łk 6:36-42
Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Bądźcie miłosierni, jako i Ojciec wasz miłosierny jest. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane, miarę dobrą, napełnioną, potrzęsioną i opływającą dadzą wam w zanadrze wasze. Albowiem tąż samą miarą, którą mierzycie, będzie wam odmierzone».
A powiedział im też przypowieść: «Czy może ślepy prowadzić ślepego? Czyż obaj nie wpadają w dół? Nie jest uczeń nad mistrza, lecz każdy będzie doskonaly, jeśli będzie jako mistrz jego. A cóż widzisz źdźbło w oku brata twego, a belki w oku własnym nie dojrzysz? Albo jako możesz rzec bratu twemu: Bracie, dozwól, wyjmę źdźbło z oka twego, a sam belki, która jest w oku twoim, nie widzisz? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę z oka własnego a wtedy przejrzysz abyś wyjął źdźbło z oka brata twego».

Antyfona na Ofiarowanie

Ps 5:3-4
Zwróć się na głos modlitwy mojej, mój Królu i Boże, gdyż do Ciebie się modlę, o Panie.

Sekreta

Prosimy Cię, Panie, przyjmij łaskawie ofiarowane Ci dary i spraw, by się stały dla nas nieustanną pomocą.
Przez Pana…

Prefacja

Prefacja zwykła
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Antyfona na Komunię

Ps 9:2-3
Opowiem wszystkie cudowne dzieła Twoje, będę się cieszyć i radować Tobą, śpiewać imieniu Twemu, o Najwyższy.

Pokomunia

Nasyceni tak wielkim darem, prosimy Cię, Panie: daj, byśmy czerpali zbawienne łaski i nigdy nie przestawali Cię wielbić.
Przez Pana…