Missale
Meum

Św. Bonifacego, Biskupa i Męczennika

Św. Bonifacy, benedyktyn angielski, został wysłany przez papieża Grzegorza II do Germanii. Głosił Ewangelię w Turyngii, Hesji i Saksonii. Założył stolicę arcybiskupią w Moguncji oraz wiele biskupstw. Pod koniec życia wybrał się do Fryzji, aby dalej szerzyć Ewangelię i został wraz z trzydziestoma towarzyszami zamordowany przez pogańskich Fryzów w Dokkum dnia 5 czerwca 754 roku. Ciało jego pochowano w założonym przez niego klasztorze w Fuldzie. Klasztor ten stanowi narodowe sanktuarium Niemiec, które czczą św. Bonifacego jako swojego apostoła.

Introit

Iz 65:19; 65:23
Radować się będę z Jeruzalem i będę się weselić z powodu mego ludu; odtąd nie będzie w nim słychać głosu płaczu i krzyku narzekania. Wybrani moi nie będą się trudzić na próżno, ani ich potomstwo nie ulegnie zagładzie, zarówno bowiem oni, jak i ci, co po nich przyjdą, są pokoleniem błogosławionym przez Pana. (O. W. Alleluja, alleluja.)
Ps 43:2
Na własne uszy słyszeliśmy, Boże, ojcowie nasi nam opowiedzieli o dziele, któregoś za ich dni dokonał.
Chwała Ojcu…
Radować się będę z Jeruzalem i będę się weselić z powodu mego ludu; odtąd nie będzie w nim słychać głosu płaczu i krzyku narzekania. Wybrani moi nie będą się trudzić na próżno, ani ich potomstwo nie ulegnie zagładzie, zarówno bowiem oni, jak i ci, co po nich przyjdą, są pokoleniem błogosławionym przez Pana. (O. W. Alleluja, alleluja.)

Kolekta

Boże, który wiele narodów raczyłeś powołać do poznania Twego imienia dzięki gorliwości św. Bonifacego, Twego Męczennika i Biskupa, spraw łaskawie, abyśmy obchodząc jego uroczystość, doznawali także jego opieki.
Przez Pana…

Lekcja

Czytanie z Księgi Mądrości.
Syr 44:1-15
Wysławiajmy mężów znakomitych i naszych ojców co do pochodzenia. Pan (w nich) jest sprawcą wielkiej chwały i wielkości swojej od wieków. Władali oni w swych państwach i byli to mężowie mocą wsławieni, dawali rady dzięki swej mądrości, w proroctwach zapowiadali przyszłość. Rządzili ludem przez swoje rady, przez roztropność zawartą w piśmiennictwie ludu, a słowa nauki ich były mądre. Tworzyli melodie muzyczne i poematy ogłaszali pismem. Bogacze w moc wyposażeni żyli spokojnie w swych domach. Wszyscy ci zyskali sławę wśród swego pokolenia i za dni swoich mieli rozgłos. Niektórzy z nich pozostawili imię, tak iż się głosi o nich pochwały. Ale są i tacy, po których nie ma pamięci, i tak zginęli, jak by ich nie było: stali się jakby nieistniejący, a dzieci ich wraz z nimi.
Ale tamci są mężami pełnymi miłosierdzia, których dobre czyny nie poszły w niepamięć. Trwają one wraz z ich potomstwem, a ich następcy to dobre dziedzictwo. Potomstwo ich trzyma się przykazań, a dzięki niemu także ich dzieci. Na wieki trwa potomstwo ich, a chwała ich nie będzie wymazana. Ciała ich w spokoju pogrzebano, a imię ich żyje w pokoleniach. Narody będą opowiadać ich mądrość, a chwałę ich będzie głosić zgromadzenie.

Graduał

1 P 4:13-14
Będąc uczestnikami cierpień Chrystusa radujcie się, abyście z chwilą objawienia się chwały Jego radowali się z weselem.
℣. Jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, błogosławieni jesteście, bo cześć, chwała i potęga Boża, i Duch Jego na was spoczywają. Alleluja, alleluja.
Iz 66:12
Skieruję ku niemu jakoby rzekę pokoju i jakoby potok wzbierający chwałą. Alleluja.

Ewangelia

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Mateusza.
Mt 5:1-12
Onego czasu: Jezus, widząc rzesze, wstąpił na górę i gdy usiadł, przystąpili ku Niemu uczniowie Jego. A otworzywszy usta swoje, nauczał ich mówiąc: «Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy prześladowanie cierpią dla sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć będą i prześladować was będą, i ze względu na mnie wiele złego mówić będą kłamliwie przeciw wam. Radujcie się, a weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiesiech».

Antyfona na Ofiarowanie

Ps 15:7-8
Błogosławię Panu, który dał mi rozum; zawsze stawiam Pana przed mymi oczyma, gdyż stoi przy mej prawicy, abym się nie zachwiał. (O. W. Alleluja.)

Sekreta

Niechaj zstąpi, prosimy Cię, Panie, obfite błogosławieństwo Twoje na te dary ofiarne, niechaj nas łaskawie uświęci i rozraduje uroczystością św. Bonifacego, Twego Męczennika i Biskupa.
Przez Pana…

Prefacja

Prefacja zwykła
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Antyfona na Komunię

Ap 3:21
Kto zwycięży, dozwolę mu z sobą zasiąść na tronie moim, jakom i ja zwyciężył i zasiadł z Ojcem moim na tronie Jego. (O. W. Alleluja.)

Pokomunia

Uświęceni zbawiennym misterium, prosimy Cię, Panie, aby nie brakło nam troskliwego wstawiennictwa św. Bonifacego, Twego Męczennika i Biskupa, pod którego opiekę i rządy nas oddałeś.
Przez Pana…