Św. Bonifacego, Biskupa i Męczennika

Św. Bonifacy, benedyktyn angielski, został wysłany przez papieża Grzegorza II do Germanii. Głosił Ewangelię w Turyngii, Hesji i Saksonii. Założył stolicę arcybiskupią w Moguncji oraz wiele biskupstw. Pod koniec życia wybrał się do Fryzji, aby dalej szerzyć Ewangelię i został wraz z trzydziestoma towarzyszami zamordowany przez pogańskich Fryzów w Dokkum dnia 5 czerwca 754 roku. Ciało jego pochowano w założonym przez niego klasztorze w Fuldzie. Klasztor ten stanowi narodowe sanktuarium Niemiec, które czczą św. Bonifacego jako swojego apostoła.

Introit

Introitus

Iz 65:19; 65:23
Radować się będę z Jeruzalem i będę się weselić z powodu mego ludu; odtąd nie będzie w nim słychać głosu płaczu i krzyku narzekania. Wybrani moi nie będą się trudzić na próżno, ani ich potomstwo nie ulegnie zagładzie, zarówno bowiem oni, jak i ci, co po nich przyjdą, są pokoleniem błogosławionym przez Pana. (O. W. Alleluja, alleluja.)
Ps 43:2
Na własne uszy słyszeliśmy, Boże, ojcowie nasi nam opowiedzieli o dziele, któregoś za ich dni dokonał.
Chwała Ojcu…
Radować się będę z Jeruzalem i będę się weselić z powodu mego ludu; odtąd nie będzie w nim słychać głosu płaczu i krzyku narzekania. Wybrani moi nie będą się trudzić na próżno, ani ich potomstwo nie ulegnie zagładzie, zarówno bowiem oni, jak i ci, co po nich przyjdą, są pokoleniem błogosławionym przez Pana. (O. W. Alleluja, alleluja.)

Is 65:19; 65:23
Exsultábo in Jerúsalem et gaudébo in pópulo meo: et non audiétur in eo ultra vos fletus et vox clamóris. Elécti mei non laborábunt frustra neque generábunt in conturbatióne: quia semen benedictórum Dómini est, et nepótes eórum cum eis.
Ps 43:2
Deus, áuribus nostris audívimus: patres nostri narravérunt opus, quod operátus es in diébus eórum.
Glória Patri…
Exsultábo in Jerúsalem et gaudébo in pópulo meo: et non audiétur in eo ultra vos fletus et vox clamóris. Elécti mei non laborábunt frustra neque generábunt in conturbatióne: quia semen benedictórum Dómini est, et nepótes eórum cum eis.

Kolekta

Oratio

Boże, który wiele narodów raczyłeś powołać do poznania Twego imienia dzięki gorliwości św. Bonifacego, Twego Męczennika i Biskupa, spraw łaskawie, abyśmy obchodząc jego uroczystość, doznawali także jego opieki.
Przez Pana…

Deus, qui multitúdinem populórum, beáti Bonifátii Mártyris tui atque Pontíficis zelo, ad agnitiónem tui nóminis vocáre dignátus es: concéde propítius; ut, cujus sollémnia cólimus, étiam patrocínia sentiámus.
Per Dominum…

Lekcja

Lectio

Czytanie z Księgi Mądrości.
Syr 44:1-15
Wysławiajmy mężów znakomitych i naszych ojców co do pochodzenia. Pan (w nich) jest sprawcą wielkiej chwały i wielkości swojej od wieków. Władali oni w swych państwach i byli to mężowie mocą wsławieni, dawali rady dzięki swej mądrości, w proroctwach zapowiadali przyszłość. Rządzili ludem przez swoje rady, przez roztropność zawartą w piśmiennictwie ludu, a słowa nauki ich były mądre. Tworzyli melodie muzyczne i poematy ogłaszali pismem. Bogacze w moc wyposażeni żyli spokojnie w swych domach. Wszyscy ci zyskali sławę wśród swego pokolenia i za dni swoich mieli rozgłos. Niektórzy z nich pozostawili imię, tak iż się głosi o nich pochwały. Ale są i tacy, po których nie ma pamięci, i tak zginęli, jak by ich nie było: stali się jakby nieistniejący, a dzieci ich wraz z nimi.
Ale tamci są mężami pełnymi miłosierdzia, których dobre czyny nie poszły w niepamięć. Trwają one wraz z ich potomstwem, a ich następcy to dobre dziedzictwo. Potomstwo ich trzyma się przykazań, a dzięki niemu także ich dzieci. Na wieki trwa potomstwo ich, a chwała ich nie będzie wymazana. Ciała ich w spokoju pogrzebano, a imię ich żyje w pokoleniach. Narody będą opowiadać ich mądrość, a chwałę ich będzie głosić zgromadzenie.

Léctio libri Sapiéntiæ.
Eccli 44:1-15
Laudémus viros gloriósos et paréntes nostros in generatióne sua. Multam glóriam fecit Dóminus magnificéntia sua a sǽculo. Dominántes in potestátibus suis, hómines magni virtúte et prudéntia sua præditi, nuntiántes in prophétis dignitátem prophetárum, et imperántes in præsénti pópulo, et virtúte prudéntiæ pópulis sanctíssima verba. In perítia sua requiréntes modos músicos, et narrántes cármina scripturárum. Hómines dívites in virtúte, pulchritúdinis stúdium habéntes: pacificántes in dómibus suis. Omnes isti in generatiónibus gentis suæ glóriam adépti sunt, et in diébus suis habéntur in láudibus. Qui de illis nati sunt, reliquérunt nomen narrándi laudes eórum. Et sunt, quorum non est memória: periérunt, quasi qui non fúerint: et nati sunt, quasi non nati, et fílii ipsórum cum ipsis. Sed illi viri misericórdiæ sunt, quorum pietátes non defuérunt: cum semine eórum pérmanent bona, heréditas sancta nepótes eórum, et in testaméntis stetit semen eórum: et fílii eórum propter illos usque in ætérnum manent: semen eórum et glória eórum non derelinquétur. Córpora ipsórum in pace sepúlta sunt, et nomen eórum vivit in generatiónem et generatiónem. Sapiéntiam ipsórum narrent pópuli, et laudem eórum núntiet Ecclésia.

Graduał

Graduale

1 P 4:13-14
Będąc uczestnikami cierpień Chrystusa radujcie się, abyście z chwilą objawienia sie chwały Jego radowali się z weselem.
℣. Jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, błogosławieni jesteście, bo cześć, chwała i potęga Boża, i Duch Jego na was spoczywają. Alleluja, alleluja.
Iz 66:12
Skieruję ku niemu jakoby rzekę pokoju i jakoby potok wzbierający chwałą. Alleluja.

1 Pet 4:13-14
Communicántes Christi passiónibus gaudéte, ut in revelatióne glóriæ ejus gaudeátis exsultántes.
℣. Si exprobrámini in nómine Christi, beáti éritis: quóniam, quod est honóris, glóriæ et virtútis Dei, et qui est ejus Spíritus, super vos requiéscet. Allelúja, allelúja.
Is 66:12
Declinábo super eum quasi flúvium pacis, et quasi torréntem inundántem glóriam. Allelúja.

Ewangelia

Evangelium

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Mateusza.
Mt 5:1-12
Onego czasu: Jezus, widząc rzesze, wstąpił na górę i gdy usiadł, przystąpili ku Niemu uczniowie Jego. A otworzywszy usta swoje, nauczał ich mówiąc: «Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy prześladowanie cierpią dla sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć będą i prześladować was będą, i ze względu na mnie wiele zlego mówić będą kłamliwie przeciw wam. Radujcie się, a weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiesiech».

Sequéntia ☩ sancti Evangélii secúndum Matthǽum.
Matt 5:1-12
In illo témpore: Videns Jesus turbas, ascéndit in montem, et cum sedísset, accessérunt ad eum discípuli ejus, et apériens os suum, docébat eos, dicens: Beáti páuperes spíritu: quóniam ipsórum est regnum cœlórum. Beáti mites: quóniam ipsi possidébunt terram. Beáti, qui lugent: quóniam ipsi consolabúntur. Beáti, qui esúriunt et sítiunt justítiam: quóniam ipsi saturabúntur. Beáti misericórdes: quóniam ipsi misericórdiam consequántur. Beáti mundo corde: quóniam ipsi Deum vidébunt. Beáti pacífici: quóniam fílii Dei vocabúntur. Beáti, qui persecutiónem patiúntur propter justítiam: quóniam ipsórum est regnum cœlórum. Beáti estis, cum maledíxerint vobis et persecúti vos fúerint, et díxerint omne malum advérsum vos, mentiéntes, propter me: gaudete et exsultáte, quóniam merces vestra copiósa est in cœlis.

Antyfona na Ofiarowanie

Offertorium

Ps 15:7-8
Błogosławię Panu, który dał mi rozum; zawsze stawiam Pana przed mymi oczyma, gdyż stoi przy mej prawicy, abym się nie zachwiał. (O. W. Alleluja.)

Ps 15:7; 15:8
Benedícam Dóminum, qui tríbuit mihi intelléctum: providébam Deum in conspéctu meo semper, quóniam a dextris est mihi ne commóvear. (Allelúja.)

Sekreta

Secreta

Niechaj zstąpi, prosimy Cię, Panie, obfite błogosławieństwo Twoje na te dary ofiarne, niechaj nas łaskawie uświęci i rozraduje uroczystością św. Bonifacego, Twego Męczennika i Biskupa.
Przez Pana…

Super has hóstias. Dómine, quǽsumus, benedíctio copiósa descéndat: quæ et sanctificatiónem nostram misericórditer operátur; et de sancti Bonifátii Mártyris tui atque Pontíficis fáciat sollemnitáte gaudére.
Per Dominum…

Prefacja

Prefatio

Prefacja zwykła
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Communis
Vere dignum et justum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: per Christum, Dóminum nostrum. Per quem majestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Cæli cælorúmque Virtútes ac beáta Séraphim sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti jubeas, deprecámur, súpplici confessione dicéntes:

Antyfona na Komunię

Communio

Ap 3:21
Kto zwycięży, dozwolę mu z sobą zasiąść na tronie moim, jakom i ja zwyciężył i zasiadł z Ojcem moim na tronie Jego. (O. W. Alleluja.)

Apoc 3:21
Qui vícerit, dabo ei sedére mecum in throno meo: sicut et ego vici et sedi cum Patre meo in throno ejus. (Allelúja.)

Pokomunia

Postcommunio

Uświęceni zbawiennym misterium, prosimy Cię, Panie, aby nie brakło nam troskliwego wstawiennictwa św. Bonifacego, Twego Męczennika i Biskupa, pod którego opiekę i rządy nas oddałeś.
Przez Pana…

Sanctificáti, Dómine, salutári mystério: quǽsumus; ut nobis sancti Bonifátii Mártyris tui atque Pontíficis pia non desit orátio, cujus nos donásti patrocínio gubernári.
Per Dominum…