Bł. Bogumiła, Biskupa i Wyznawcy

Bł. Bogumił pochodził z wielkopolskiego rodu Leszczyców. Wstąpił do zakonu Cystersów, w którym otrzymał imię Piotr. Kolejno był opatem w Koprzywnicy, biskupem poznańskim i arcybiskupem gnieźnieńskim. Po dwunastu latach rządów arcybiskupich, w roku 1199 zrezygnował ze stolicy gnieźnieńskiej i usunął się do pustelni pod Dobrowem i tam zmarł. Teksty mszalne zwracają uwagę na umiłowanie życia bogomyślnego, którym odznaczał się święty Biskup.

Introit

Introitus

Oz 2:14
Zawiodę go na puszczę i będę mówił do jego serca. (O. W. Alleluja, alleluja.)
Ps 110:1
℣. Błogosławieni, których droga jest niepokalana: którzy postępują zgodnie z prawem Pana.
Chwała Ojcu…
Zawiodę go na puszczę i będę mówił do jego serca. (O. W. Alleluja, alleluja.)

Osee 2:14
Ducam eum in solitúdinem: et loquar ad cor eius.
Ps 110:1
℣. Beáti immaculáti in via, qui ámbulant in lege Dómini.
Glória Patri…
Ducam eum in solitúdinem: et loquar ad cor eius.

Kolekta

Oratio

Wysłuchaj, Panie, Swego ludu, oddanego Ci całym sercem, i strzeż go dzięki modłom błogosławionego Twego Wyznawcy i Biskupa Bogumiła, aby doznając opieki na duszy i ciele, otrzymał zgodnie ze zbożną nadzieją to, o co słusznie prosi.
Przez Pana…

Exáudi, quǽsumus, Dómine, pópulum tuum tota mente tibi subiéctum: et beáti Bogumili Confessóris tui atque Pontíficis supplicatióne custódi; ut, corde et córpore protéctus, quæ pie credit, iusta petíta accípiat.
Per Dominum…

Lekcja

Lectio

Czytanie z Księgi Syracydesa.
Syr 45:1-6
Umiłowany przez Boga i ludzi, którego pamięć jest błogosławiona. Pan dał mu chwałę podobną jako innym świętym, uczynił go potężnym na postrach nieprzyjaciół, a na jego słowa uśmierzał srogie klęski. On go też wsławił wobec królów, dawał przezeń rozkazy ludowi swemu i dozwolił mu oglądać chwałę swoją. Dla jego wiary i łagodności poświęcił go i wybrał spośród wszystkich ludzi. Pozwolił mu słyszeć swój głos i wprowadził go do obłoku. Sam mu też zwierzył swe przykazania, prawa żywota i umiejętności.

Lectio libri Sapientiæ
Eccli 45:1-6
Diléctus Deo et homínibus, cujus memória in benedictióne est. Símilem illum fecit in glória sanctórum, et magnificávit eum in timóre inimicórum, et in verbis suis monstra placávit. Glorificávit illum in conspéctu regum, et jussit illi coram pópulo suo, et osténdit illi glóriam suam. In fide et lenitáte ipsíus sanctum fecit illum, et elégit eum; ex omni carne. Audívit enim eum et vocem ipsíus, et indúxit illum in nubem. Et dedit illi coram præcépta, et legem vitæ et disciplínæ.

Graduał

Graduale

Ps 20:4-5
Panie, dobrodziejstwami obsypałeś go szczodrze, włożyłeś mu na głowę koronę z drogich kamieni.
℣. Błagał Cię o życie, a Tyś go nim obdarzył, dni jego przedłużyłeś na wieki wieków. Alleluja, alleluja.
Ps 91:13
Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie. Alleluja.

Ps 20:4-5
Dómine, prævenísti eum in benedictiónibus dulcédinis: posuísti in cápite ejus corónam de lápide pretióso.
℣. Vitam pétiit a te, et tribuísti ei longitúdinem diérum in sǽculum sǽculi. Allelúja, allelúja.
Ps 91:13
Justus ut palma florébit: sicut cedrus Líbani multiplicábitur. Allelúja.

Ewangelia

Evangelium

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Mateusza.
Mt 19:27-29
Onego czasu: Piotr powiedział do Jezusa: Otośmy opuścili wszystko i poszli za Tobą; cóż więc otrzymamy?» A Jezus rzekł im: «Zaprawdę powiadam wam, że wy, którzyście za mną m poszli, w odrodzeniu, gdy zasiądzie Syn Człowieczy na stolicy majestatu swego, zasiądziecie i wy na dwunastu stolicach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela. A każdy, kto by opuścił dom albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo żonę, albo synów, albo rolę dla imienia mego, stokroć więcej otrzyma i żywot wieczny osiągnie».

Sequéntia ☩ sancti Evangélii secúndum Matthǽum
Matt 19:27-29
In illo témpore: Dixit Petrus ad Jesum: Ecce, nos relíquimus ómnia, et secúti sumus te: quid ergo erit nobis? Jesus autem dixit illis: Amen, dico vobis, quod vos, qui secuti estis me, in regeneratióne, cum séderit Fílius hóminis in sede majestátis suæ, sedébitis et vos super sedes duódecim, judicántes duódecim tribus Israël. Et omnis, qui relíquerit domum, vel fratres, aut soróres, aut patrem, aut matrem, aut uxórem, aut fílios, aut agros, propter nomen meum, céntuplum accípiet, et vitam ætérnam possidébit.

Antyfona na Ofiarowanie

Offertorium

Ps 140:2
Niech się wzbija ku Tobie modlitwa ma, Panie, niby kadzidło. (O. W. Alleluja.)

Ps 140:2
Dirigátur, Dómine, orátio mea, sicut incénsum in conspéctu tuo.

Sekreta

Secreta

Przyjmij, Panie, prośby i ofiary, a modlitwa błogosławionego Bogumiła, Twego Wyznawcy i Biskupa niech nas wspomoże, by godne były Twego wejrzenia.
Przez Pana…

Súscipe, Dómine, preces et múnera: quæ, ut tuo sint digna conspéctu, sancti Confessóris tui atque Pontíficis Bogumili précibus adiuvémur.
Per Dominum…

Prefacja

Prefatio

Prefacja zwykła
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Communis
Vere dignum et justum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: per Christum, Dóminum nostrum. Per quem majestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Cæli cælorúmque Virtútes ac beáta Séraphim sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti jubeas, deprecámur, súpplici confessione dicéntes:

Antyfona na Komunię

Communio

Mt 19:28-29
Zaprawdę powiadam wam, że wy, którzyście opuścili wszystko i za mną poszli, stokroć więcej otrzymacie i żywot wieczny osiągnięcie. (O. W. Alleluja.)

Mt 19:28-29
Amen dico vobis, quod vos, qui reliquístis ómnia et secúti estis me, céntuplum accipiétis, et vitam ætérnam possidébitis.

Pokomunia

Postcommunio

Wszechmogący Boże, spraw, prosimy, abyśmy składając dzięki za przyjęte dary, za przyczyną błogosławionego Bogumiła, Twego wyznawcy i Biskupa, otrzymywali coraz większe dobrodziejstwa.
Przez Pana…

Præsta, quǽsumus, omnípotens Deus, ut, de percéptis munéribus grátias exhibéntes, intercedénte beáto Bogumilo, Confessóre tuo atque Pontífice, benefícia potióra sumámus.
Per Dominum…