Missale
Meum

Nawiedzenia N. M. P.

Wkrótce po Zwiastowaniu Maryja nawiedziła swoją krewną Elżbietę, oczekującą narodzenia Jana Chrzciciela. Było to równocześnie pierwsze zbliżenie Chrystusa i Jego Przesłańca. Elżbieta powitała Maryję słowami, które powtarzamy w modlitwie Zdrowaś Maryjo, a Matka Boża wypowiedziała natchniony kantyk Magnificat.

Wspomnienie świętych Męczenników Procesa i Martyniana.
Według tradycji święci Proces i Martynian byli strażnikami więzienia Mamertyńskiego, w którym przebywał św. Piotr. Nawróceni i ochrzczeni przez św. Piotra zostali ścięci za wiarę w roku 67.

Introit

Seduliusz
Witaj, Święta Rodzicielko, któraś wydała na świat Króla, co niebem i ziemią włada na wieki wieków.
Ps 44:2
Z mego serca płynie piękne słowo, pieśń moją śpiewam dla Króla.
Chwała Ojcu…
Witaj, Święta Rodzicielko, któraś wydała na świat Króla, co niebem i ziemią włada na wieki wieków.

Kolekta

Prosimy Cię, Panie, udziel sługom Twoim daru łaski niebieskiej: jak macierzyństwo Najświętszej Dziewicy stało się dla nich początkiem zbawienia, tak niechaj uroczysty obchód Jej Nawiedzenia stanowi przymnożenie pokoju.
Przez Pana…

Kolekta Wspomnienia

Wspomnienie śś. Procesa i Martyniana
Boże, który ze względu na chwalebne wyznanie wiary przez świętych Męczenników Twoich Procesa i Martyniana otaczasz nas Swoją opieką, spraw, abyśmy czynili postępy, naśladując ich, i cieszyli się z ich wstawiennictwa.
Przez Pana…

Lekcja

Czytanie z Pieśni nad Pieśniami.
Pnp 2:8-14
Kościół odnosi do Matki Bożej słowa Pieśni nad pieśniami. W drodze do Hebronu przez góry Judei Maryja obcowała ze swoim umiłowanym Synem, zamkniętym w Jej łonie.
Oto on idzie skacząc po górach, przeskakując pagórki; umiłowany mój podobny jest do kozicy i młodej sarenki. Oto on stoi za naszą ścianą, patrząc przez okno, zaglądając przez kraty.
Oto umiłowany mój mówi do mnie: Powstań, pośpiesz, przyjaciółko moja, gołębico moja piękna, i przyjdź. Już bowiem przeszła zima, deszcz minął i ustał. Kwiaty ukazały się na ziemi naszej, nadszedł czas obcinania (winnic); głos synogarlicy dał się słyszeć w ziemi naszej; drzewo figowe wypuściło swe pączki, kwitnące winnice wydały swój zapach. Powstań przyjaciółko moja piękna, i przyjdź; gołębico moja wśród skalnych rozpadlin, w szczelinie muru ukaż mi twoje oblicze; niech zabrzmi głos w uszach moich, głos twój bowiem jest słodki, a oblicze piękne.

Graduał

Błogosławiona i godna czci jesteś, Panno Maryjo, któraś bez naruszenia dziewictwa stała się Matką Zbawiciela.
℣. Bogarodzico Dziewico, Ten, którego cały świat nie zdoła ogarnąć, zamknął się w Twoim łonie, stawszy się człowiekiem. Alleluja, alleluja.
℣. Szczęśliwa jesteś, święta Dziewico Maryjo, i wszelkiej chwały najgodniejsza, z Ciebie bowiem narodziło się Słońce sprawiedliwości, Chrystus, nasz Bóg. Alleluja.

Ewangelia

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Łukasza.
Łk 1:39-47
Onego czasu: Powstawszy Maryja udała się śpiesznie w okolicę górzystą do miasta Judy. I weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. I stało się, skoro usłyszała Elżbieta pozdrowienie Maryi, skoczyło dzieciątko w łonie jej, i napełniona została Elżbieta Duchem Świętym, i zawołała głosem wielkim, mówiąc: «Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego. A skądże mi to, że przyszła Matka Pana mego do mnie? Oto bowiem skoro zabrzmiał głos pozdrowienia Twego w uszach moich, poruszyło się z radością dzieciątko w łonie moim. I błogosławionaś, któraś uwierzyła, że wypełni się to, co ci oznajmiono od Pana». I rzekła Maryja: «Uwielbia dusza moja Pana. I rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim».

Antyfona na Ofiarowanie

Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, któraś nosiła Stwórcę wszechrzeczy. Porodziłaś Tego, który Cię stworzył, i na wieki zostałaś Dziewicą.

Sekreta

Niech nas wspomaga, Panie, człowieczeństwo Jednorodzonego Syna Twojego; On to, zrodzony z Dziewicy, nie naruszył panieństwa Matki, lecz je uświęcił. Niechże w uroczystość Jej Nawiedzenia, oczyszczając nas z przewin naszych, ofiarę naszą uczyni miłą Tobie: Jezus Chrystus, Pan nasz:
Który z Tobą…

Sekreta Wspomnienia

Wspomnienie śś. Procesa i Martyniana
Przyjmij, Panie, prośby i ofiary, a modlitwa Twoich Świętych niech nas wspomoże, by godne były Twojego wejrzenia.
Przez Pana…

Prefacja

Prefacja o Najświętszej Maryi Pannie
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże:
I abyśmy Cię wielbili, błogosławili i wysławiali obchodząc święto Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy. Ona to poczęła Jednorodzonego Syna Twojego za sprawą Ducha Świętego i zachowując chwałę dziewictwa wydała światu światłość przedwieczną, Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
Przez Niego majestat Twój chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi. A wspólnie z nimi w radosnym uniesieniu sławią Niebiosa, Moce niebieskie i błogosławieni Serafini. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Antyfona na Komunię

Błogosławione wnętrzności Maryi Panny, które nosiły Syna Ojca Przedwiecznego.

Pokomunia

Panie, przyjęliśmy Sakrament obchodząc doroczną uroczystość: spraw, prosimy, niech on udzieli nam pomocy na życie doczesne i wieczne.
Przez Pana…

Pokomunia Wspomnienia

Wspomnienie śś. Procesa i Martyniana
Posileni w czasie uczty ofiarnej Najświętszym Ciałem i Najdroższą Krwią Twoją, prosimy Cię, Panie Boże nasz, aby ofiara, którą sprawujemy z żarliwą miłością, zapewniła nam niezawodnie zbawienie.
Przez tegoż Pana…