Św. Ireneusza, Biskupa i Męczennika

2021-07-03 | 3 klasy

Św. Ireneusz urodził się w Smyrnie około roku 147. Korzystał z nauk św. Polikarpa, ucznia św. Jana Apostoła. Później przeniósł się do Galii i został biskupem w Lyonie. W swoich pismach bronił wiary przeciw sektom gnostyckim i wykazywał, że tylko Kościół przechował wiernie tradycję otrzymaną od Apostołów. Jego sławne dzieło Przeciw herezjom broniło jedności wiary i ustaliło zasady tradycji doktrynalnej Kościoła. Gdy za papieża Wiktora I zaostrzył się spór między Wschodem a Zachodem o datę Wielkanocy, sw. Ireneusz użył całego swojego wpływu, aby przywrócić pokój. Umarł w czasie prześladowania Septymma Sewera w roku 202.

Introit

Introitus

Ml 2:6
Zakon prawdy był w jego ustach, a nieprawość nie znalazła się na jego wargach; w pokoju i w prawości chodził ze mną, a wielu odwiódł od nieprawości.
Ps 77:1
Słuchaj, mój ludu, nauki mojej; uszy swoje nakłońcie na słowa ust moich.
Chwała Ojcu…
Zakon prawdy był w jego ustach, a nieprawość nie znalazła się na jego wargach; w pokoju i w prawości chodził ze mną, a wielu odwiódł od nieprawości.

Malach 2:6
Lex veritátis fuit in ore ejus, et iníquitas non est invénta in lábiis ejus: in pace et in æquitáte ambulávit mecum, et multos avértit ab iniquitáte.
Ps 77:1
Atténdite, pópule meus, legem meam: inclináte aurem vestram in verba oris mei.
Glória Patri…
Lex veritátis fuit in ore ejus, et iníquitas non est invénta in lábiis ejus: in pace et in æquitáte ambulávit mecum, et multos avértit ab iniquitáte.

Kolekta

Oratio

Boże, który sprawiłeś, że św. Ireneusz prawdziwą nauką zwalczał herezje i szczęśliwie umocnił pokój w Kościele, prosimy Cię, daj Twojemu ludowi wytrwać w Twojej świętej wierze i udziel pokoju naszym czasom.
Przez Pana…

Deus, qui beáto Irenǽo Mártyri tuo atque Pontifici tribuísti, ut et veritate doctrínæ expugnáret hæreses, et pacem Ecclésiæ felíciter confirmáret: da, quǽsumus, plebi tuæ in sancta religióne constántiam; et pacem tuam nostris concéde tempóribus.
Per Dominum…

Lekcja

Lectio

2 Tm 3:14-17; 4:1-15
Najmilszy! Trwaj w tym, czegoś się nauczył i co ci zostało zwierzone, wiedząc, od kogoś się nauczył, znając od dzieciństwa Pismo święte, mogące cię oświecić ku zbawieniu, przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Wszelkie Pismo przez Boga natchnione jest użyteczne do pouczania, do przekonywania, do napominania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży stał się doskonały i do wszelkiego dobrego dzieła zaprawiony.
Zaklinam cię przed Bogiem i przed Jezusem Chrystusem, który będzie sądził żywych i umarłych, przez przyjście Jego i przez Jego Królestwo – głoś naukę, nalegaj w porę czy nie w porę, przekonywaj, proś, karć ze wszelką cierpliwością i nauką. Bo nadejdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swych pragnień zgromadzą sobie nauczycieli, a żądni tego, co łechce ucho, odwrócą słuch od prawdy i obrócą się ku baśniom. Ale ty czuwaj, znoś wszystkie trudy, pilnuj obowiązku głosiciela Ewangelii, posługę swoją wypełniaj.

Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Timótheum.
2 Tim 3:14-17; 4:1-5
Caríssime: Permane in iis, quæ didicísti et crédita sunt tibi: sciens, a quo didíceris; et quia ab infántia sacras; lítteras nosti, quæ te possunt instrúere ad salútem, per fidem, quæ est in Christo Jesu. Omnis Scriptúra divínitus inspiráta útilis est ad docéndum, ad arguéndum, ad corripiéndum, ad erudiéndum in justítia: ut perféctus sit homo Dei, ad omne opus bonum instrúctus. Testíficor coram Deo, et Jesu Christo, qui judicatúrus est vivos et mórtuos, per advéntum ipsíus et regnum ejus: prædica verbum, insta opportúne, importúne: árgue, óbsecra, íncrepa in omni patiéntia et doctrína. Erit enim tempus, cum sanam doctrínam non sustinébunt, sed ad sua desidéria coacervábunt sibi magístros, pruriéntes áuribus, et a veritáte quidem audítum avértent, ad fábulas autem converténtur. Tu vero vígila, in ómnibus labóra, opus fac Evangelístæ, ministérium tuum ímpie.

Graduał

Graduale

Ps 121:8
Przez wzgląd na mych braci i towarzyszy moich mówić będę: «Pokój w tobie».
Ps 36:37
Strzeż niewinności, patrz na sprawiedliwość, bo ma potomstwo mąż pokój czyniący. Alleluja, alleluja.
Ps 6:35
Św. Ireneusz był uczniem czcigodnego starca św. Polikarpa.
Stawaj w gromadzie roztropnych starców i przyłączaj się z serca do ich mądrości, abyś wszystko, co o Bogu mówią, mógł słyszeć. Alleluja.

Ps 121:8
Propter fratres meos et próximos meos loquébar pacem de te.
Ps 36:37
Custódi innocéntiam et vide æquitátem: quóniam sunt relíquiæ hómini pacífico. Allelúja, allelúja.
Ps 6:35
In multitúdine presbyterórum prudéntium sta, et sapiéntiæ illórum ex corde conjúngere, ut omnem narratiónem Dei possis audíre. Allelúja.

Ewangelia

Evangelium

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Mateusza.
Mt 10:28-33
Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, duszy zaś zabić nie mogą. Raczej bójcie się tego, który może i duszę, i ciało zatracić w piekle. Czyż za drobny pieniądz nie sprzedają dwóch wróbli? A żaden z nich nie upadnie na ziemię bez Ojca waszego. A nawet włosy wasze na głowie są wszystkie policzone. Nie lękajcie się tedy, lepsi jesteście wy niż wiele wróbli.
Każdego tedy, który mnie wyzna przed ludźmi, wyznam i ja przed Ojcem moim, który jest w niebiesiech. A tego, kto by się zaparł mnie przed ludźmi, zaprę się i ja przed Ojcem moim, który jest w niebiesiech».

Sequéntia ☩ sancti Evangélii secúndum Matthǽum.
Matt 10:28-33
In illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis: Nolíte timére eos, qui occídunt corpus, ánimam autem non possunt occídere; sed pótius timéte eum, qui potest et ánimam et corpus pérdere in gehénnam. Nonne duo pásseres asse véneunt: et unus ex illis non cadet super terram sine Patre vestro? Vestri autem capílli cápitis omnes numeráti sunt. Nolíte ergo timére: multis passéribus melióres estis vos. Omnis ergo, qui confitébitur me coram homínibus, confitébor et ego eum coram Patre meo, qui in cœlis est. Qui autem negáverit me coram homínibus, negábo et ego eum coram Patre meo, qui in cœlis est.

Antyfona na Ofiarowanie

Offertorium

Syr 24:44
«Jak stworzone przez Boga słońce oświeca cały świat, tak promieniuje przepowiadanie Prawdy, a jej światło dociera do wszystkich ludzi, którzy szukają prawdy» (św. Ireneusz).
Nauką jak świtanie oświecam wszystkich i opowiem ją aż w dalekie strony.

Eccli 24:44
Doctrínam quasi ante lucánum illúmino ómnibus, et enarrábo illam usque ad longínquum.

Sekreta

Secreta

Boże, który nie dozwalasz, aby narody w Ciebie wierzące zostały wstrząśnięte jakąkolwiek trwogą, racz przyjąć prośby i ofiary oddanego Ci ludu, aby pokój z dobroci Twej udzielony zabezpieczył granice chrześcijan od wszelkich nieprzyjaciół.
Przez Pana…

Deus, qui credéntes in te pópulos nullis sinis cóncuti terróribus: dignáre preces et hóstias dicátæ tibi plebis suscípere; ut pax, a tua pietáte concéssa, christianórum fines ab omni hoste fáciat esse secúros.
Per Dominum…

Prefacja

Prefatio

Prefacja zwykła
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Communis
Vere dignum et justum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: per Christum, Dóminum nostrum. Per quem majestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Cæli cælorúmque Virtútes ac beáta Séraphim sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti jubeas, deprecámur, súpplici confessione dicéntes:

Antyfona na Komunię

Communio

Syr 24:47
Zobaczcie, że nie dla samego siebie pracowałem, lecz dla wszystkich szukających prawdy.

Eccli 24:47
Vidéte, quóniam non soli mihi laborávi, sed ómnibus exquiréntibus veritátem.

Pokomunia

Postcommunio

Boże, sprawco i miłośniku pokoju, którego znać to żyć, któremu służyć to królować; chroń proszących Cię od wszelkich napaści, abyśmy ufając Twojej opiece, za przyczyną św. Ireneusza, Twego Męczennika i Biskupa, nie obawiali się oręża żadnych nieprzyjaciół.
Przez Pana…

Deus, auctor pacis et amátor, quem nosse vívere, cui servíre regnáre est: prótege ab ómnibus impugnatiónibus súpplices tuos; ut, qui in defensióne tua confídimus, beáti Irenæi Mártyris tui atque Pontíficis intercessióne, nullius hostilitátis arma timeámus.
Per Dominum…