Missale
Meum

Św. Ireneusza, Biskupa i Męczennika

Św. Ireneusz urodził się w Smyrnie około roku 147. Korzystał z nauk św. Polikarpa, ucznia św. Jana Apostoła. Później przeniósł się do Galii i został biskupem w Lyonie. W swoich pismach bronił wiary przeciw sektom gnostyckim i wykazywał, że tylko Kościół przechował wiernie tradycję otrzymaną od Apostołów. Jego sławne dzieło Przeciw herezjom broniło jedności wiary i ustaliło zasady tradycji doktrynalnej Kościoła. Gdy za papieża Wiktora I zaostrzył się spór między Wschodem a Zachodem o datę Wielkanocy, św. Ireneusz użył całego swojego wpływu, aby przywrócić pokój. Umarł w czasie prześladowania Septyma Sewera w roku 202.

Introit

Ml 2:6
Zakon prawdy był w jego ustach, a nieprawość nie znalazła się na jego wargach; w pokoju i w prawości chodził ze mną, a wielu odwiódł od nieprawości.
Ps 77:1
Słuchaj, mój ludu, nauki mojej; uszy swoje nakłońcie na słowa ust moich.
Chwała Ojcu…
Zakon prawdy był w jego ustach, a nieprawość nie znalazła się na jego wargach; w pokoju i w prawości chodził ze mną, a wielu odwiódł od nieprawości.

Kolekta

Boże, który sprawiłeś, że św. Ireneusz prawdziwą nauką zwalczał herezje i szczęśliwie umocnił pokój w Kościele, prosimy Cię, daj Twojemu ludowi wytrwać w Twojej świętej wierze i udziel pokoju naszym czasom.
Przez Pana…

Lekcja

2 Tm 3:14-17; 4:1-15
Najmilszy! Trwaj w tym, czegoś się nauczył i co ci zostało zwierzone, wiedząc, od kogoś się nauczył, znając od dzieciństwa Pismo święte, mogące cię oświecić ku zbawieniu, przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Wszelkie Pismo przez Boga natchnione jest użyteczne do pouczania, do przekonywania, do napominania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży stał się doskonały i do wszelkiego dobrego dzieła zaprawiony.
Zaklinam cię przed Bogiem i przed Jezusem Chrystusem, który będzie sądził żywych i umarłych, przez przyjście Jego i przez Jego Królestwo – głoś naukę, nalegaj w porę czy nie w porę, przekonywaj, proś, karć ze wszelką cierpliwością i nauką. Bo nadejdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swych pragnień zgromadzą sobie nauczycieli, a żądni tego, co łechce ucho, odwrócą słuch od prawdy i obrócą się ku baśniom. Ale ty czuwaj, znoś wszystkie trudy, pilnuj obowiązku głosiciela Ewangelii, posługę swoją wypełniaj.

Graduał

Ps 121:8
Przez wzgląd na mych braci i towarzyszy moich mówić będę: «Pokój w tobie».
Ps 36:37
Strzeż niewinności, patrz na sprawiedliwość, bo ma potomstwo mąż pokój czyniący. Alleluja, alleluja.
Ps 6:35
Św. Ireneusz był uczniem czcigodnego starca św. Polikarpa.
Stawaj w gromadzie roztropnych starców i przyłączaj się z serca do ich mądrości, abyś wszystko, co o Bogu mówią, mógł słyszeć. Alleluja.

Ewangelia

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Mateusza.
Mt 10:28-33
Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, duszy zaś zabić nie mogą. Raczej bójcie się tego, który może i duszę, i ciało zatracić w piekle. Czyż za drobny pieniądz nie sprzedają dwóch wróbli? A żaden z nich nie upadnie na ziemię bez Ojca waszego. A nawet włosy wasze na głowie są wszystkie policzone. Nie lękajcie się tedy, lepsi jesteście wy niż wiele wróbli.
Każdego tedy, który mnie wyzna przed ludźmi, wyznam i ja przed Ojcem moim, który jest w niebiesiech. A tego, kto by się zaparł mnie przed ludźmi, zaprę się i ja przed Ojcem moim, który jest w niebiesiech».

Antyfona na Ofiarowanie

Syr 24:44
«Jak stworzone przez Boga słońce oświeca cały świat, tak promieniuje przepowiadanie Prawdy, a jej światło dociera do wszystkich ludzi, którzy szukają prawdy» (św. Ireneusz).
Nauką jak świtanie oświecam wszystkich i opowiem ją aż w dalekie strony.

Sekreta

Boże, który nie dozwalasz, aby narody w Ciebie wierzące zostały wstrząśnięte jakąkolwiek trwogą, racz przyjąć prośby i ofiary oddanego Ci ludu, aby pokój z dobroci Twej udzielony zabezpieczył granice chrześcijan od wszelkich nieprzyjaciół.
Przez Pana…

Prefacja

Prefacja zwykła
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Antyfona na Komunię

Syr 24:47
Zobaczcie, że nie dla samego siebie pracowałem, lecz dla wszystkich szukających prawdy.

Pokomunia

Boże, sprawco i miłośniku pokoju, którego znać to żyć, któremu służyć to królować; chroń proszących Cię od wszelkich napaści, abyśmy ufając Twojej opiece, za przyczyną św. Ireneusza, Twego Męczennika i Biskupa, nie obawiali się oręża żadnych nieprzyjaciół.
Przez Pana…