Missale
Meum

Śś. Andrzeja Świerada i Benedykta, Wyznawców

Św. Andrzej Żórawek albo Świerad żył najpierw w klasztorze pod Nitrą w Słowacji, a później w pustelni nad rzeką Wag. Jego uczeń i towarzysz, św. Benedykt, również Polak, w trzy lata po śmierci mistrza został zamordowany przez zbójców, którzy spodziewali się znaleźć bogaty łup w jego jaskini. Obydwu kanonizował papież Grzegorz VII w roku 1083. Słowacja czci ich jako swoich patronów. Relikwie spoczywają w klasztorze w Nitrze.

Niniejszy formularz własny Laetetur pochodzi z Mszału rzymskiego (mszalika codziennego) w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Pallottinum, Poznań *1965. Alternatywnie można posłużyć się formularzem Os iusti (1 Msza o Wyznawcy) lub Iustus ut palma* (2 Msza o Wyznawcy).

Introit

Ps 104:3-4
Niech się weseli serce szukających Pana, szukajcie Pana i umacniajcie się, szukajcie zawsze Jego oblicza. (O. W. Alleluja, alleluja.)
Ps 104:1
Chwalcie Pana i wzywajcie Jego imienia: dzieła Jego głoście wśród narodów.
Chwała Ojcu…
Niech się weseli serce szukających Pana, szukajcie Pana i umacniajcie się, szukajcie zawsze Jego oblicza. (O. W. Alleluja, alleluja.)

Kolekta

Najłaskawszy Boże, który sprawiłeś, że święci Andrzej i Benedykt wyłącznie Tobie się oddali przez podziwu godną wstrzemięźliwość i wytrwałą surowość życia, za ich wstawiennictwem spraw, abyśmy przez nieustanną pokutę usunęli brud z naszych serc i oczyszczoną duszą służyli Tobie.
Przez Pana…

Lekcja

Czytanie z Księgi Syracydesa.
Syr 2:7-13
Którzy się Pana boicie, czekajcie Jego miłosierdzia, a nie odstępujcie od Niego, abyście nie upadli. Którzy się Pana boicie, wierzcie Mu, a nie zginie zapłata wasza. Którzy się Pana boicie, miejcie nadzieję w Nim, a przyjdzie wam miłosierdzie ku radości. Którzy się Pana boicie, miłujcie Go, a będą oświecone serca wasze. Przypatrzcie się, synowie, narodom ludzkim, a wiedzcie, iż nikt nie był zawstydzony, który w Panu nadzieję miał. Bo kto trwał w przykazaniach Jego, a był opuszczony? Albo kto wzywał Go, a wzgardził nim? Gdyż dobrotliwy i miłosierny jest Bóg, i odpuści grzechy w dzień utrapienia, i obrońcą jest wszystkich, którzy Go w prawdzie szukają.

Graduał

Ps 30:24-25
Miłujcie Pana, wszyscy Święci Jego! Pan wiernych zachowuje, ale odpłaca z nawiązką tym, którzy postępują wyniośle.
℣. Bądźcie mężni, niech serce wasze się umocni, wy wszyscy, co Panu ufacie. Alleluja, alleluja.
Ps 9:11
℣. Zaufają Tobie znający Twe imię, bo nie opuszczasz, Panie, tych, co Cię szukają. Alleluja.

Ewangelia

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Łukasza.
Łk 12:35-40
Życie Świętych było czujnym oczekiwaniem powrotu Chrystusa.
Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Niechaj biodra wasze będą przepasane i pochodnie gorejące w rękach waszych. A sami bądźcie podobni do ludzi oczekujących powrotu pana swego z godów weselnych; aby, gdy nadejdzie i zakołacze, natychmiast mu otworzyć. Błogosławieni słudzy owi, których pan, gdy nadejdzie, zastanie czuwającymi. Zaprawdę powiadam wam, że przepasze się i każe im zasiąść, a przechodząc usługiwać im będzie. I czy przyjdzie o drugiej straży, czy też o trzeciej straży nadejdzie, a tak zastanie: błogosławieni są słudzy owi. A to wiedzcie, że gdyby wiedział pan domu, o której godzinie nadejdzie złodziej, czuwałby zaiste i nie dopuściłby podkopać domu swego. I wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy nadejdzie w godzinie, w której się nie spodziewacie.

Antyfona na Ofiarowanie

Ps 67:4
Sprawiedliwi się cieszą i weselą przed Bożym obliczem, i rozkoszują się pośród radości. (O. W. Alleluja.)

Sekreta

Gdy składamy ofiary na Twoim ołtarzu, Panie, daj nam takie uczucie pobożności, jakim obdarzyłeś świętych Wyznawców Twoich Andrzeja i Benedykta, byśmy czystą myślą i gorącym sercem uczestniczyli w świętej czynności i złożyli ofiarę Tobie miłą, a dla nas pożyteczną.
Przez Pana…

Prefacja

Prefacja zwykła
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Antyfona na Komunię

Łk 12:37
Błogosławieni słudzy owi, których Pan, gdy nadejdzie, zastanie czuwającymi. Zaprawdę powiadam wam, że przepasze się i każe im zasiąść, a przechodząc będzie im usługiwał. (O. W. Alleluja.)

Pokomunia

Wszechmogący Boże, niech za wstawiennictwem świętych Wyznawców Twoich Andrzeja i Benedykta święta uczta udzieli nam pomocy, abyśmy zachowali czystość ciała i czynami okazywali światło prawdy.
Przez Pana…