7 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Stajemy dzisiaj przed Chrystusem, królującym po prawicy Ojca i z radością oddaje mu Mu hołd (ant. na wejście). Dziękujemy za to, że wyrwał nas z niewoli grzechu i dał nam wolność dzieci Bożych (lekcja). Skoro zostaliśmy wszczepieni w szlachetne drzewo, winniśmy przynosić owoce świętości przez życie prawdziwie chrześcijańskie. Winą wobec Boga są nie tylko czyny złe, lecz również zaniedbanie czynów dobrych. Zbawienie wieczne osiągniemy przez wierne pełnienie woli Bożej, a nie przez same tylko słowa.

Suplement: Komentarz do Ewangelii na 7 niedzielę po Zesłaniu Ducha św.

Introit

Introitus

Ps 46:2
Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, wykrzykujcie Bogu głosem radosnym.
Ps 46:3
Bo Pan Najwyższy jest straszliwy, On jest Królem potężnym wszystkiej ziemi.
Chwała Ojcu…
Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, wykrzykujcie Bogu głosem radosnym.

Ps 46:2
Omnes gentes, pláudite mánibus: jubiláte Deo in voce exsultatiónis.
Ps 46:3
Quóniam Dóminus excélsus, terríbilis: Rex magnus super omnem terram.
Glória Patri…
Omnes gentes, pláudite mánibus: jubiláte Deo in voce exsultatiónis.

Kolekta

Oratio

O Boże, Opatrzność Twoja nie myli się nigdy w zarządzeniach swoich! Usilnie więc Ciebie błagamy, abyś usunął od nas co szkodliwe i udzielił nam wszystkiego, co pożyteczne.
Przez Pana…

Deus, cujus providéntia in sui dispositióne non fállitur: te súpplices exorámus; ut nóxia cuncta submóveas, et ómnia nobis profutúra concédas.
Per Dominum…

Lekcja

Lectio

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
Rz 6:19-23
Człowiek, który ulega namiętnościom, żyje w prawdziwej niewoli, natomiast człowiek, który służy Bogu, opanowując swe namiętności rozumem i wolą, jest wolny.
Bracia: Ludzkim sposobem przemawiam dla słabości ciała waszego: jako bowiem wydaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości, aby brnąć w nieprawość, tak teraz wydajecie członki wasze na służbę sprawiedliwości dla uświęcenia.
Bo kiedyście byli niewolnikami grzechu, wolni byliście od służby sprawiedliwości. I cóż za pożytek wówczas mieliście z tych rzeczy, których się teraz wstydzicie? Albowiem końcem ich jest śmierć. Teraz wszakże uwolnieni od grzechu i stawszy się sługami Bożymi, macie swój pożytek w uświęceniu, a za cel — życie wieczne. Albowiem zapłatą grzechu jest śmierć. A łaska Boża — to żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Romános
Rom 6:19-23
Fratres: Humánum dico, propter infirmitátem carnis vestræ: sicut enim exhibuístis membra vestra servíre immundítiæ et iniquitáti ad iniquitátem, ita nunc exhibéte membra vestra servíre justítiæ in sanctificatiónem. Cum enim servi essétis peccáti, líberi fuístis justítiæ. Quem ergo fructum habuístis tunc in illis, in quibus nunc erubéscitis? Nam finis illórum mors est. Nunc vero liberáti a peccáto, servi autem facti Deo, habétis fructum vestrum in sanctificatiónem, finem vero vitam ætérnam. Stipéndia enim peccáti mors. Grátia autem Dei vita ætérna, in Christo Jesu, Dómino nostro.

Graduał

Graduale

Ps 33:12; 33:6
Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie bojaźni Pańskiej was nauczę.
℣. Zbliżcie się do Niego, a opromieni was radość i twarzy waszej nie okryje hańba.
Ps 46:2
Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, wykrzykujcie Bogu głosem radosnym.

Ps 33:12; 33:6
Veníte, fílii, audíte me: timórem Dómini docébo vos.
℣. Accédite ad eum, et illuminámini: et fácies vestræ non confundéntur.

Ps 46:2
Omnes gentes, pláudite mánibus: jubiláte Deo in voce exsultatiónis.

Ewangelia

Evangelium

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Mateusza.
Mt 7:15-21
Onego czasu rzekł Jezus uczniom swoim: «Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy do was przychodzą w odzieniu owczym, a wewnątrz są wilki drapieżne. Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają z ciernia winne jagody albo z ostu figi? Tak wszelkie drzewo dobre owoce dobre rodzi, a złe drzewo owoce złe rodzi. Nie może drzewo dobre złych owoców rodzić, ani też drzewo złe dobrych owoców rodzić. Wszelkie drzewo, które nie rodzi owocu dobrego będzie wycięte i w ogień wrzucone. Tak więc po owocach poznacie ich.
Nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie! — wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Ale kto wypełnia wolę Ojca mego, który jest w niebiesiech, ten wejdzie do Królestwa Niebieskiego».

Sequéntia ☩ sancti Evangélii secúndum Matthǽum
Matt 7:15-21
In illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis: Atténdite a falsis prophétis, qui véniunt ad vos in vestiméntis óvium, intrínsecus autem sunt lupi rapáces: a frúctibus eórum cognoscétis eos. Numquid cólligunt de spinis uvas, aut de tríbulis ficus? Sic omnis arbor bona fructus bonos facit: mala autem arbor malos fructus facit. Non potest arbor bona malos fructus fácere: neque arbor mala bonos fructus fácere. Omnis arbor, quæ non facit fructum bonum, excidétur et in ignem mittétur. Igitur ex frúctibus eórum cognoscétis eos. Non omnis, qui dicit mihi, Dómine, Dómine, intrábit in regnum cœlórum: sed qui facit voluntátem Patris mei, qui in cœlis est, ipse intrábit in regnum cœlórum.

Antyfona na Ofiarowanie

Offertorium

Dn 3:40
W miejsce całopalenia baranów, wołów oraz tysięcy tłustych baranków – tak niech się dokona ofiara nasza przed Tobą, aby się podobała Tobie, o Panie, który nie opuszczasz ufających Tobie.

Dan 3:40
Sicut in holocáustis aríetum et taurórum, et sicut in mílibus agnórum pínguium: sic fiat sacrifícium nostrum in conspéctu tuo hódie, ut pláceat tibi: quia non est confúsio confidéntibus in te, Dómine.

Sekreta

Secreta

Boże, Tyś w doskonałości jednej Hostii zebrał rozmaitość ofiar Starego Zakonu – przyjmij ofiarę, którą Ci wierni poddani składają i uświęć je, jakoś błogosławił dary Abla, a to, co każdy złożył na chwałę Majestatu Twego niechaj wszystkim posłuży ku zbawieniu.
Przez Pana…

Deus, qui legálium differéntiam hostiárum unius sacrifícii perfectione sanxísti: accipe sacrifícium a devótis tibi fámulis, et pari benedictióne, sicut múnera Abel, sanctífica; ut, quod sínguli obtulérunt ad majestátis tuæ honórem, cunctis profíciat ad salútem.
Per Dominum…

Prefacja

Prefatio

Prefacja zwykła
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Communis
Vere dignum et justum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: per Christum, Dóminum nostrum. Per quem majestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Cæli cælorúmque Virtútes ac beáta Séraphim sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti jubeas, deprecámur, súpplici confessione dicéntes:

Antyfona na Komunię

Communio

Ps 30:3
Skłoń ku mnie ucho twoje i wybaw mnie prędko.

Ps 30:3
Inclína aurem tuam, accélera, ut erípias me.

Pokomunia

Postcommunio

Panie! Łaski Twej zbawienne działanie niechaj nas uwolni od złych skłonności i doprowadzi do tego, co godziwe.
Przez Pana…

Tua nos, Dómine, medicinális operátio, et a nostris perversitátibus cleménter expédiat, et ad ea, quæ sunt recta, perdúcat.
Per Dominum…


☩ A. M. D. G. ☩