Missale
Meum

Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, Biskupa i Męczennika

Św. Brunon urodził się w Kwerfurcie około roku 974. Kształcił się, podobnie jak św. Wojciech, w Magdeburgu. Przyjęty do dworu cesarza Ottona III udał się razem z nim do Rzymu i tam wstąpil do klasztoru benedyktyńskiego św. Bonifacego i Aleksego na Awentynie przyjmując imię Bonifacego. Krótki czas przebywał w pustelni św. Romualda pod Rawenną.
Na prośbę Bolesława Chrobrego o misjonarzy dla pogańskich Prusów papież Sylwester II skierowal Brunona do tego dzieła. Po śmierci cesarza Ottona III został wyniesiony do godności arcybiskupa. Głosił Ewangelię na Węgrzech, gdzie opisał męczeństwo św. Wojciecha. Apostołował również na Rusi i u Pieczyngów. W roku 1008 dotarł do Polski i osiadł w klasztorze pod Międzyrzeczem. Tam napisał Życie Pięciu Braci, Męczenników (czczonych w Polsce 12 listopada). Pozostawał w wielkiej przyjaźni z Bolesławem Chrobrym, o którym napisał w liście do cesarza Henryka II: «Zaiste miłuję go jak własną duszę i ponad własne życie». W liście tym wzywał cesarza do zachowania pokoju i zgody z Polską. W roku 1009 wyruszył z Polski na wyprawę misyjną drogą okrężną do Prus. W czasie tej podróży nawrócił władcę Jadźwingów, Nethimera, lecz wkrótce potem poniósł śmierć męczeńską z ręki jego brata, dnia 9 marca 1009 roku. Bolesław Chrobry wykupił ciało Męczennika i pochował je w Polsce.

Niniejszy formularz własny Ego Dominus pochodzi z Mszału rzymskiego (mszalika codziennego) w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Pallottinum, Poznań *1965. Alternatywnie można posłużyć się formularzem Sacerdotis Dei (1 Msza o Męczenniku Biskupie) lub Statuit* (2 Msza o Męczenniku Biskupie).

Wspomnienie Św. Henryka, Cesarza i Wyznawcy.

Św. Henryk urodził się w roku 973. Po ojcu odziedziczył tron bawarski, a w roku 1014 został cesarzem Niemiec. W porozumieniu z papieżem zabiegał reformę duchowieństwa. Dzięki niemu wiele diecezji i klasztorów zyskało wzorowych pasterzy. Odznaczał się wielką hojnością wobec Kościoła. Razem z żoną św. Kunegundą ufundował biskupstwo i katedrę w Bambergu. Zmarł 13 lipca 1024 roku.

Msza wspólna nr 21 Os iusti, z wyjątkiem kolekty

Introit

Iz 42:6
Ja, Pan, wezwałem cię sprawiedliwie i ująłem cię za rękę i dałem cię na przymierze dla ludu, na światłość narodów, abyś otworzył oczy ślepych. (O. W. Alleluja, alleluja.)
Ps 95:1
Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewajcie Panu, wszystkie krainy.
Chwała Ojcu…
Ja, Pan, wezwałem cię sprawiedliwie i ująłem cię za rękę i dałem cię na przymierze dla ludu, na światłość narodów, abyś otworzył oczy ślepych. (O. W. Alleluja, alleluja.)

Kolekta

Najmiłosierniejszy Boże, za szerzenie wiary w Ciebie święty Brunon, Biskup i Męczennik wielkodusznie przelał krew na tych ziemiach; zmiłuj się nad członkami Twojego ludu i uwolniwszy ich od win i kar, zalicz do grona Swoich Świętych.
Przez Pana…

Kolekta wspomnienia

Wspomnienie Św. Henryka, Cesarza i Wyznawcy
Boże, który w dniu dzisiejszym przeniosłeś św. Henryka, Twego Wyznawcę, ze szczytu władzy ziemskiej do królestwa wiecznego, pokornie Cię prosimy: jak jemu pomogłeś obfitymi łaskami uprzedzającymi zwyciężyć światowe ponęty, tak nam dopomóż za jego przykładem unikać rozkoszy tego świata i z czystą duszą dojść do Ciebie.
Przez Pana…

Lekcja

Czytanie z Księgi Mądrości.
Mdr 6:10-22
Św. Brunon znał osobiście wielu władców i udzielał im rad oraz napomnień.
Do was tedy, królowie, są te mowy moje, abyście się nauczyli mądrości, a nie upadli. Którzy bowiem będą strzec sprawiedliwości sprawiedliwie, będą usprawiedliwieni, a którzy się tego nauczą, znajdą stosowną odpowiedź. Pożądajcie tedy słów moich, miłujcie je, a będziecie mieć naukę.
Jaśniejąca jest i nigdy nie więdnąca mądrość, i łatwo spostrzegają ją ci, którzy ją miłują, i znajdują ci, którzy jej szukają; uprzedza tych, którzy jej pożądają, aby im się pierwsza ukazala. Kto do niej rano wstanie, nie będzie się trudził, bo ją znajdzie siedzącą u drzwi swoich. Myśleć tedy o niej jest doskonałą roztropnością, a kto dla niej czuwać będzie, rychło bezpieczny będzie. Bo tych, którzy jej są godni, sama obchodzi szukając i na drogach wesoło im się pokazuje, i zabiega im ze wszelkim staraniem. Początkiem jej bowiem jest szczere pożądanie nauki, a troska o naukę miłością jest, a miłość jest zachowaniem jej praw, a zachowanie praw jest zapewnieniem nieskazitelności, a nieskazitelność czyni bliskim Bogu. Tak więc pożądanie mądrości przywodzi do wiecznego królestwa. Przeto, jeśli się kochacie w stolicach i w berłach, o królowie ludu, miłujcie mądrość, abyście na wieki królowali.

Graduał

Ps 118:46-47
Świadczyłem o Twej prawdzie wobec królów, a nie wstydziłem się.
℣. I rozważałem Twoją naukę, bo bardzo ją pokochalem. Alleluja, alleluja.
J 15:16
℣. Ustanowiłem was, abyście poszli i owoc przynieśli i żeby owoc wasz trwał. Alleluja.

Ewangelia

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Jana.
J 15:12-16
Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «To jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jakom i ja was umiłował. Nikt nie ma większej miłości nad te, aby kto życie swe oddał za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, gdy czynić będziecie, co ja wam rozkazuję. Już was nie nazwę sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego. Lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, cokolwiek od Ojca usłyszałem, oznajmiłem wam. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i ustanowiłem was, abyście poszli i owoc przynieśli, i żeby owoc wasz trwał; aby Ojciec dał wam, o cokolwiek prosić Go będziecie w imię moje».

Antyfona na Ofiarowanie

Kol 1:24-25
Raduję się w cierpieniach i dopełniam na ciele własnym tego, czego niedostaje cierpieniom Chrystusa; za ciało Jego, którym jest Kościół, którego stałem się sługą. (O. W. Alleluja.)

Sekreta

Panie, niech ta ofiara uwolni nas od więzów naszych grzechów i za wstawiennictwem świętego Brunona, Twego Męczennika i Biskupa, wyjedna nam nadprzyrodzony dar łaski.
Przez Pana…

Sekreta wspomnienia

Wspomnienie Św. Henryka, Cesarza i Wyznawcy
Wspominając Twoich Świętych składamy Ci, Panie, ofiarę chwały i ufamy, że ona wybawi nas od złego teraz i w przyszłości.
Przez Pana…

Prefacja

Prefacja zwykła
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Antyfona na Komunię

Flp 1:20-21
Uwielbiony będzie Chrystus w moim ciele czy to przez życie, czy też przez śmierć; bo dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć jest mi zyskiem. (O. W. Alleluja.)

Pokomunia

Posileni ucztą niebieską, błagamy Cię, Panie, byś łaskawie rozpalił w nas ogień Twego Ducha, który świętego Brunona, Męczennika Twego i Biskupa, nauczył nie lękać się śmierci za wyznawanie Twego imienia:
Który żyjesz…

Pokomunia wspomnienia

Wspomnienie Św. Henryka, Cesarza i Wyznawcy
Pokrzepieni niebieskim pokarmem i napojem, błagamy Cię pokornie, Boże nasz, niech nas bronią modlitwy tego, w którego święto przyjęliśmy te dary.
Przez Pana…