Missale
Meum

Św. Kingi, Dziewicy

Św. Kinga, córka króla Węgierskiego Beli IV, była siostrą św. Małgorzaty węgierskiej i bł. Jolanty. Poślubiła księcia polskiego Bolesława Wstydliwego i żyła z nim w dziewiczym małżeństwie. W ciężkich czasach walk dzielnicowych i najazdów tatarskich śpieszyła z pomocą biednym i chorym. Po śmierci męża wstąpiła do ufundowanego przez siebie klasztoru klarysek w Starym Sączu i tam zmarła 24 lipca 1292 roku.

Msza wspólna nr 26 Dilexisti, z wyjątkiem kolekty, sekrety i pokomunii

Introit

Ps 44:8
Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz nieprawości, dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił cię olejkiem wesela obficiej niż twe towarzyszki.
Ps 44:2
Z mego serca płynie piękne słowo, pieśń moją śpiewam dla Króla.
Chwała Ojcu…
Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz nieprawości, dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił cię olejkiem wesela obficiej niż twe towarzyszki.

Kolekta

Boże, który błogosławioną Kingę obdarzyłeś słodyczą Twego błogosławieństwa i zachowałeś dziewicą nawet w małżeństwie, spraw, prosimy Cię, za jej wstawiennictwem, abyśmy dzięki czystości życia zawsze trwali przy Tobie i wstępując w jej ślady, mogli szczęśliwe dojść do Ciebie.
Przez Pana…

Lekcja

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.
2 Kor 10:17-18; 11:1-2
Bracia: Kto się chlubi, niech się chlubi w Panu. Nie ten bowiem, kto zaleca samego siebie, wart jest uznania, ale ten, którego Bóg zaleca. Obyście znieść mogli nieco szaleństwa z mej strony. Zechciejcie znieść i mnie. Ubiegam się bowiem o was z gorliwością, która z Boga jest, bo poślubiłem was jednemu mężowi, aby was okazać czystą dziewicą Chrystusowi.

Graduał

Ps 44:5
W chwale i piękności swojej wystąp, walcz zwycięsko i króluj.
℣. W obronie wiary i sprawiedliwości niech cudów dokona twoja prawica. Alleluja, alleluja.
Ps 44:15-16
Za nią prowadzą do Króla dziewicę, jej druhny wiodą do niego z radością. Alleluja.

Ewangelia

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Mateusza.
Mt 25:1-13
Onego czasu: Powiedział Jezus uczniom swoim tę przypowieść: «Podobne będzie Królestwo Niebieskie dziesięciu pannom, które wziąwszy lampy wyszły na spotkanie oblubieńca i oblubienicy. Pięć z nich było głupich, a pięć mądrych. Ale pięć głupich, wziąwszy lampy, nie zabrały ze sobą oliwy, mądre natomiast wzięły oliwy w naczynia swoje wraz z lampami. A gdy się oblubieniec opóźniał, zdrzemnęły się wszystkie i posnęły.
Wszakże o północy rozległo się wołanie: Oto oblubieniec nadchodzi, wynijdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły lampy swoje. Głupie zaś rzekły do mądrych: Dajcie nam waszej oliwy, bo gasną lampy nasze. Odpowiedziały mądre, mówiąc: Aby snadź nie zabrakło nam i wam, idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. A gdy one poszły kupować, przybył oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na gody. A zamknięto drzwi. W końcu przyszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie, panie, otwórz nam! A on, odpowiadając, rzekł: Zaprawdę mówię wam, że was nie znam.
Czuwajcież tedy, bo nie wiecie dnia ani godziny».

Antyfona na Ofiarowanie

Ps 44:10
Córki królewskie idą ci naprzeciw, królowa stoi po prawicy Twojej strojna w złoto i szatę wzorzystą.

Sekreta

Panie, zlej łaskawie błogosławieństwo Twe na dary, które Ci składamy ku czci błogosławionej Kingi, Twojej Dziewicy: niech nas one oczyszczą ze wszystkich wad i napełnią rozkoszą niebieską.
Przez Pana…

Prefacja

Prefacja zwykła
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Antyfona na Komunię

Mt 25:4; 25:6
Pięć panien mądrych wzięło oliwy w naczynia swoje z lampami. A o północy rozległo się wołanie: Oto oblubieniec nadchodzi; wyjdźcie na spotkanie Chrystusa Pana.

Pokomunia

Prosimy Cię, Panie, za wstawiennictwem błogosławionej Kingi, Twojej Dziewicy, niech przyjęte przez nas święte tajemnice stale nas pobudzają i oświecają, abyśmy godnie oczekiwali przyjścia Syna Twego i zostali dopuszczeni do niebiańskich Jego godów.
Przez tegoż Pana…